Informacje praktyczne o uczelni
 • Uwolnij umysł!

 • Akademiki

 • Zasady rekrutacji

 • Uniwersytet Łódzki - kierunki studiów

 • Studia podyplomowe UŁ

 • Archiwum

 • Na początku był umysł...

  Uniwersytet Łódzki to uczelnia państwowa, która powstała 24 maja 1945 roku. Obecnie jest jedną z największych polskich szkół wyższych – na jej 12 wydziałach studiuje 35 tysięcy młodych ludzi. Nad procesem kształcenia studentów czuwa niemal 4 tysiące pracowników, w tym ponad 2 tysiące nauczycieli akademickich. Funkcję pierwszego rektora naszego uniwersytetu powierzono prof. Tadeuszowi Kotarbińskiemu - „człowiekowi dobrej roboty”, którego niezwykły intelekt ukształtował całe pokolenia polskich naukowców i ludzi kultury. Jego...

 • Szerokie horyzonty

  Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej jeszcze bardziej wzrosła rola i znaczenie uczelni wyższych. Każdego roku monitorujemy zachodzące przemiany i staramy się, aby proponowane przez nas formy i treści kształcenia były oparte na współczesnych nurtach i reprezentowały wysoki europejski poziom. Większość kierunków studiów posiada Certyfikat Jakości Kształcenia przyznawany przez Uniwersytecką Komisję Akredytacyjną oraz pozytywne opinie Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Prowadzimy prestiżowe Międzyobszarowe Studia...

 • Mobilność!

  Wymiany międzynarodowe to nie tylko wspaniała przygoda, ale także okazja do studiowania na renomowanych uczelniach zagranicznych, nauczenia się nowych języków oraz poznania obyczajów innych narodowości. Każdego roku około 500 studentów odbywa część studiów za granicą w ramach wymiany studenckiej. Gdybyś chciał dołączyć do tego grona, możesz skorzystać z licznych programów. Uniwersytet Łódzki ma zawartych ponad 700 umów bilateralnych z uczelniami wyższymi w 28 państwach Unii Europejskiej, a także z Islandią, Liechtensteinem...

 • Akademiki

  Z tego artykułu dowiesz się, gdzie znajdują się akademiki Unwiersytetu Łódzkiego. Osiedle Akademickie „Lumumbowo” swoim wyglądem przypomina park . Umiejscowione jest ono w urokliwym miejscu otoczonym drzewami, co o każdej porze roku nadaje mu swoisty klimat, stwarza doskonałe warunki do spacerów i rozrywki. Osiedle jest zintegrowanym zespołem Domów Studenckich, uzupełnionym odpowiednią infrastrukturą techniczną. Pragniemy zapewnić studentom jak najlepsze warunki...

 • Wymagane dokumenty

  Miejsce w DS jest przyznawane na czas trwania stacjonarnych/niestacjonarnych studiów odpowiednio pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. Osoba, której przyznano miejsce w DS ma prawo mieszkać w nim od 1 października do ostatniego dnia letniej sesji egzaminacyjnej określonego w Zarządzeniu o podziale roku akademickiego. Przed rozpoczęciem kolejnego stopnia studiów procedurę o przyznanie miejsca w DS rozpoczyna się od początku ...

 • Składanie dokumentów

  Polacy-Studenci/doktoranci UŁ wniosek o przyznanie/rezerwację miejsca w DS, a także wniosek o  zamianę DS mogą składać osobiście w siedzibie COS-SBS UŁ lub przesłać listem poleconym na adres: Uniwersytet Łódzki, Centrum Obsługi Studenta-Sprawy Bytowe Studentów, ul. Lumumby 1/3, 90-927 Łódź. Wniosek o rezerwację miejsca lub wniosek ozamianę DS można po wypełnieniu i podpisaniu zeskanować i przesłać na adres e-mail pracownika COS-SBS ...

 • Uniwersytet Łódzki rekrutacja 2016

  Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia 2016/2017 na Uniwersytecie Łódzkim. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2016.

 • Terminy rekrutacji UŁ 2016

  Termninarz rekrutacji na studia 2016/17 w Uniwersytecie Łódzkim zawiera etapy rekrutacji dla kandydatów w szczególności terminy elektronicznej rejestracji oraz dokonania opłaty rekrutacyjnej, publikację list osób zakwalifikowanych, składanie dokumentów etc.

 • Przelicznik punktów na UŁ 2016

  Zasady przyjęć dla kandydatów z nową i starą maturą na studia 2016/17 pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie w Uniwersytecie Łódzkim 

 • Uniwersytet Łódzki rekrutacja 2017

  Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 w Uniwersytecie Łódzkim. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2017. Uczelnie w Łodzi - Zasady rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Łódzkim na rok akademicki 2017/2018.

 • Zasady rekrutacji na UŁ 2018/19

  Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2018/2019 w Uniwersytecie Łódzkim. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2018.

 • Uniwersytet Łódzki - kierunki studiów

  Oferta edukacyjna Uniwersytetu Łódzkiego to wynik wieloletniego doświadczenia oraz odpowiedź na najnowsze trendy w obszarze nauczania. Ciągle doskonalimy programy studiów w taki sposób, aby dotrzymywały tempa dynamicznym zmianom zachodzącym na europejskim rynku pracy. Proponujemy kandydatom szeroki wachlarz kierunków, które kształcą humanistów, umysły ścisłe, specjalistów z zakresu nauk ekonomicznych, społecznych i przyrodniczych, a nawet inżynierów. Nasi absolwenci to specjaliści pożądani zarówno w polskich, jak i...

 • Pedagogika

  Studia na Kierunku Pedagogika na Uniwersytecie Łódzkim realizowany są na Wydziale Nauk o Wychowaniu. Stawia, przede wszystkim, na poznanie uwarunkowania i przebieg procesów rozwoju człowieka i procesów edukacyjnych. Pedagogika na Uniwersytecie Łódzkim przygotowuje do pracy z ludźmi w różnym wieku i różnym położeniu życiowym. Dlatego studenci uczą się prowadzenia działań opiekuńczych, terapeutycznych, resocjalizacyjnych, socjalno- wspierających, sportowych i artystycznych. Studia na kierunku Pedagogika na Uniwersytecie Łódzkim, od czwartego semestru dzielą się na ...

 • Ekonomia

  Kierunek Ekonomia na Uniwersytecie Łódzkim realizowany jest na Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym. Celem kształcenia jest, przede wszystkim, zrozumienie mechanizmów ekonomicznych funkcjonujących we współczesnych gospodarkach oraz nabycie umiejętności rozwiązywania problemów ekonomicznych w praktyce gospodarczej. Ekonomia na Uniwersytecie Łódzkim przygotowuje do odgrywania aktywnej roli w życiu gospodarczym. Studia na kierunku Ekonomia na Uniwersytecie Łódzkim dzielą się na następujące specjalności: Ekonomika i finansowanie działalności gospodarczej, Inwestycje ...

 • Psychologia

  Kierunek Psychologia na Uniwersytecie Łódzkim prowadzony jest na Wydziale Nauk o Wychowaniu. Celem kształcenia jest, przede wszystkim, przekazanie wiedzy teoretycznej z zakresu psychologii, wykształcenie umiejętności pracy z osobami w różnych okresach rozwoju, czy też wykształcenie umiejętności przeprowadzania badań empirycznych. Psychologia na Uniwersytecie Łódzkim opiera się na poznaniu takich zagadnień, jak osobowość, różnice indywidualne, procesy poznawcze, procesy emocjonalno- motywacyjne, czy też funkcjonowanie społeczne człowieka. Studia na kierunku ...

 • Zarządzanie

  Studia na kierunku Zarządzanie na Uniwersytecie Łódzkim dzielą się na dwie specjalności: Analityka systemowa i technologie e-biznesu, Zarządzanie projektami. Zarządzanie nie należy do grona najłatwiejszych kierunków studiów, a siatka zajęć składa się z wielu przedmiotów. Należą do nich, między innymi: podstawy działalności biznesowej, podstawy zarządzania, systemy informatyczne zarządzania, wprowadzenie do finansów i rachunkowości, relacje organizacyjne, społeczne aspekty zarządzania. Przedmioty realizowane w programie nauczania mają za zadanie przekazać wiedzę ...

 • Administracja

  Kierunek Administracja na Uniwersytecie Łódzkim realizowany jest na Wydziale Prawa i Administracji. Celem nauki jest wykształcenie nowoczesnej kadry specjalistów administracji i zarządzania publicznego. Dlatego kierunek pozwala na zdobycie wiedzy z różnych dziedzin, takich jak prawo, finanse, czy socjologia. Studia na kierunku Administracja na Uniwersytecie Łódzkim prowadzą do posługiwania się podstawową wiedzą teoretyczną w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań w administracji. Studia na kierunku Administracja na Wydziale Prawa ...

 • Prawo

  Kierunek Prawo na Uniwersytecie Łódzkim realizowany jest na Wydziale Prawa i Administracji i należy do grona najpopularniejszych, najczęściej obieranych kierunków kształcenia. Studia przygotowują, przede wszystkim, do podjęcia wszystkich rodzajów aplikacji koniecznych do wykonywania zawodów prawniczych, a także pełnienia funkcji w instytucjach lub organizacjach wymagającej dużej prawniczej wiedzy. Prawo na Uniwersytecie Łódzkim opiera się na nauce obserwacji, oceny i interpretacji zjawisk społecznych, a następnie analizowania ich powiązań z różnymi obszarami ...

 • Finanse i rachunkowość

  Studia na kierunku Finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Łódzkim realizowane są na dwóch wydziałach; Wydziale Zarządzania i Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym. Celem kształcenia jest pozyskiwanie wiedzy oraz umiejętności z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw, instrumentów i rynków finansowych, rachunkowości podmiotów gospodarczych, realizacji operacji bankowych. Finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Łódzkim to nauka jak wykorzystywać wiedzę teoretyczną do działań kreatywnych i przedsiębiorczych. Studia na kierunku Finanse i rachunkowość na ...

 • Informatyka

  Kierunek Informatyka na Uniwersytecie Łódzkim realizowany jest na dwóch wydziałach: Wydziale Matematyki i Informatyki oraz Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej. Celem kształcenia jest przekazywanie studentom wiedzy i umiejętności dotyczących podstawowych gałęzi współczesnej informatyki, na czele z opanowaniem różnych technik związanych z przetwarzaniem informacji. Informatyka na Uniwersytecie Łódzkim to zaawansowana algorytmika, metody sztucznej inteligencji, komputerowe wspomaganie obliczeń. Studia na kierunku Informatyka na Wydziale Matematyki i Informatyki dzielą...

 • Studia podyplomowe Uniwersytetu Łódzkiego

  Studia podyplomowe na Uniwersytecie Łódzkim są szansą na dalsze poszerzenie umiejętności i wiedzy niezbędnej w wymarzonej pracy. Uniwersytet Łódzki jest jednym z największych polskich uniwersytetów i oferuje naukę na 80 kierunkach i 167 specjalnościach. Uczelnia ściśle współpracuje z zagranicznymi szkołami, posiada najstarsze w Polsce Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców i jedną z najnowocześniejszych Bibliotek Uniwersyteckich.  Studiując na Uniwersytecie Łódzkim, można zdobyć kompetencje kluczowe w...

 

 

łódź akademicka