Informacje praktyczne o uczelni
 • Uwolnij umysł!

 • Akademiki

 • Zasady rekrutacji

 • Uniwersytet Łódzki - kierunki studiów

 • Studia podyplomowe UŁ

 • Archiwum

 • Rekrutacja 2024/2025

 • Grupa kierunku

 • Grupa kierunku - podyplomowe

 • Poziom studiów

 • Forma studiów

 • Na początku był umysł...

  Uniwersytet Łódzki to uczelnia państwowa, która powstała 24 maja 1945 roku. Obecnie jest jedną z największych polskich szkół wyższych – na jej 12 wydziałach studiuje 35 tysięcy młodych ludzi. Nad procesem kształcenia studentów czuwa niemal 4 tysiące pracowników, w tym ponad 2 tysiące nauczycieli akademickich. Funkcję pierwszego rektora naszego uniwersytetu powierzono prof. Tadeuszowi Kotarbińskiemu - „człowiekowi dobrej roboty”, którego niezwykły intelekt ukształtował całe pokolenia polskich naukowców i ludzi kultury. Jego...

 • Szerokie horyzonty

  Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej jeszcze bardziej wzrosła rola i znaczenie uczelni wyższych. Każdego roku monitorujemy zachodzące przemiany i staramy się, aby proponowane przez nas formy i treści kształcenia były oparte na współczesnych nurtach i reprezentowały wysoki europejski poziom. Większość kierunków studiów posiada Certyfikat Jakości Kształcenia przyznawany przez Uniwersytecką Komisję Akredytacyjną oraz pozytywne opinie Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Prowadzimy prestiżowe Międzyobszarowe Studia...

 • Mobilność!

  Wymiany międzynarodowe to nie tylko wspaniała przygoda, ale także okazja do studiowania na renomowanych uczelniach zagranicznych, nauczenia się nowych języków oraz poznania obyczajów innych narodowości. Każdego roku około 500 studentów odbywa część studiów za granicą w ramach wymiany studenckiej. Gdybyś chciał dołączyć do tego grona, możesz skorzystać z licznych programów. Uniwersytet Łódzki ma zawartych ponad 700 umów bilateralnych z uczelniami wyższymi w 28 państwach Unii Europejskiej, a także z Islandią, Liechtensteinem...

 • Akademiki

  Z tego artykułu dowiesz się, gdzie znajdują się akademiki Unwiersytetu Łódzkiego. Osiedle Akademickie „Lumumbowo” swoim wyglądem przypomina park . Umiejscowione jest ono w urokliwym miejscu otoczonym drzewami, co o każdej porze roku nadaje mu swoisty klimat, stwarza doskonałe warunki do spacerów i rozrywki. Osiedle jest zintegrowanym zespołem Domów Studenckich, uzupełnionym odpowiednią infrastrukturą techniczną. Pragniemy zapewnić studentom jak najlepsze warunki...

 • Wymagane dokumenty

  Miejsce w DS jest przyznawane na czas trwania stacjonarnych/niestacjonarnych studiów odpowiednio pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. Osoba, której przyznano miejsce w DS ma prawo mieszkać w nim od 1 października do ostatniego dnia letniej sesji egzaminacyjnej określonego w Zarządzeniu o podziale roku akademickiego. Przed rozpoczęciem kolejnego stopnia studiów procedurę o przyznanie miejsca w DS rozpoczyna się od początku ...

 • Składanie dokumentów

  Polacy-Studenci/doktoranci UŁ wniosek o przyznanie/rezerwację miejsca w DS, a także wniosek o  zamianę DS mogą składać osobiście w siedzibie COS-SBS UŁ lub przesłać listem poleconym na adres: Uniwersytet Łódzki, Centrum Obsługi Studenta-Sprawy Bytowe Studentów, ul. Lumumby 1/3, 90-927 Łódź. Wniosek o rezerwację miejsca lub wniosek ozamianę DS można po wypełnieniu i podpisaniu zeskanować i przesłać na adres e-mail pracownika COS-SBS ...

 • Uniwersytet Łódzki rekrutacja 2016

  Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia 2016/2017 na Uniwersytecie Łódzkim. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2016.

 • Terminy rekrutacji UŁ 2016

  Termninarz rekrutacji na studia 2016/17 w Uniwersytecie Łódzkim zawiera etapy rekrutacji dla kandydatów w szczególności terminy elektronicznej rejestracji oraz dokonania opłaty rekrutacyjnej, publikację list osób zakwalifikowanych, składanie dokumentów etc.

 • Przelicznik punktów na UŁ 2016

  Zasady przyjęć dla kandydatów z nową i starą maturą na studia 2016/17 pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie w Uniwersytecie Łódzkim 

 • Uniwersytet Łódzki rekrutacja 2017

  Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 w Uniwersytecie Łódzkim. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2017. Uczelnie w Łodzi - Zasady rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Łódzkim na rok akademicki 2017/2018.

 • Zasady rekrutacji na UŁ 2018/19

  Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2018/2019 w Uniwersytecie Łódzkim. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2018.

 • Zasady rekrutacji na UŁ 2021/22

  Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2021/2022 w Uniwersytecie Łódzkim. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2021.

 • Zasady rekrutacji na UŁ 2022/2023

  Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2022/2023 w Uniwersytecie Łódzkim. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2022.

 • Zasady rekrutacji na UŁ 2023/2024

  Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2023/2024 w Uniwersytecie Łódzkim. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2023.

 • Zasady rekrutacji na UŁ 2024/2025

  Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2024/2025 w Uniwersytecie Łódzkim. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2024.

 • Uniwersytet Łódzki - kierunki studiów 2024/2025

  Oferta edukacyjna Uniwersytetu Łódzkiego to wynik wieloletniego doświadczenia oraz odpowiedź na najnowsze trendy w obszarze nauczania. Ciągle doskonalimy programy studiów w taki sposób, aby dotrzymywały tempa dynamicznym zmianom zachodzącym na europejskim rynku pracy. Proponujemy kandydatom szeroki wachlarz kierunków, które kształcą humanistów, umysły ścisłe, specjalistów z zakresu nauk ekonomicznych, społecznych i przyrodniczych, a nawet inżynierów. Nasi absolwenci to specjaliści pożądani zarówno w polskich, jak i...

 • Pedagogika

  Studia na Kierunku Pedagogika na Uniwersytecie Łódzkim realizowany są na Wydziale Nauk o Wychowaniu. Stawia, przede wszystkim, na poznanie uwarunkowania i przebieg procesów rozwoju człowieka i procesów edukacyjnych. Pedagogika na Uniwersytecie Łódzkim przygotowuje do pracy z ludźmi w różnym wieku i różnym położeniu życiowym. Dlatego studenci uczą się prowadzenia działań opiekuńczych, terapeutycznych, resocjalizacyjnych, socjalno- wspierających, sportowych i artystycznych. Studia na kierunku Pedagogika na Uniwersytecie Łódzkim, od czwartego semestru dzielą się na ...

 • Ekonomia

  Kierunek Ekonomia na Uniwersytecie Łódzkim realizowany jest na Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym. Celem kształcenia jest, przede wszystkim, zrozumienie mechanizmów ekonomicznych funkcjonujących we współczesnych gospodarkach oraz nabycie umiejętności rozwiązywania problemów ekonomicznych w praktyce gospodarczej. Ekonomia na Uniwersytecie Łódzkim przygotowuje do odgrywania aktywnej roli w życiu gospodarczym. Studia na kierunku Ekonomia na Uniwersytecie Łódzkim dzielą się na następujące specjalności: Ekonomika i finansowanie działalności gospodarczej, Inwestycje ...

 • Psychologia

  Kierunek Psychologia na Uniwersytecie Łódzkim prowadzony jest na Wydziale Nauk o Wychowaniu. Celem kształcenia jest, przede wszystkim, przekazanie wiedzy teoretycznej z zakresu psychologii, wykształcenie umiejętności pracy z osobami w różnych okresach rozwoju, czy też wykształcenie umiejętności przeprowadzania badań empirycznych. Psychologia na Uniwersytecie Łódzkim opiera się na poznaniu takich zagadnień, jak osobowość, różnice indywidualne, procesy poznawcze, procesy emocjonalno- motywacyjne, czy też funkcjonowanie społeczne człowieka. Studia na kierunku ...

 • Zarządzanie

  Studia na kierunku Zarządzanie na Uniwersytecie Łódzkim dzielą się na dwie specjalności: Analityka systemowa i technologie e-biznesu, Zarządzanie projektami. Zarządzanie nie należy do grona najłatwiejszych kierunków studiów, a siatka zajęć składa się z wielu przedmiotów. Należą do nich, między innymi: podstawy działalności biznesowej, podstawy zarządzania, systemy informatyczne zarządzania, wprowadzenie do finansów i rachunkowości, relacje organizacyjne, społeczne aspekty zarządzania. Przedmioty realizowane w programie nauczania mają za zadanie przekazać wiedzę ...

 • Administracja

  Kierunek Administracja na Uniwersytecie Łódzkim realizowany jest na Wydziale Prawa i Administracji. Celem nauki jest wykształcenie nowoczesnej kadry specjalistów administracji i zarządzania publicznego. Dlatego kierunek pozwala na zdobycie wiedzy z różnych dziedzin, takich jak prawo, finanse, czy socjologia. Studia na kierunku Administracja na Uniwersytecie Łódzkim prowadzą do posługiwania się podstawową wiedzą teoretyczną w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań w administracji. Studia na kierunku Administracja na Wydziale Prawa ...

 • Prawo

  Kierunek Prawo na Uniwersytecie Łódzkim realizowany jest na Wydziale Prawa i Administracji i należy do grona najpopularniejszych, najczęściej obieranych kierunków kształcenia. Studia przygotowują, przede wszystkim, do podjęcia wszystkich rodzajów aplikacji koniecznych do wykonywania zawodów prawniczych, a także pełnienia funkcji w instytucjach lub organizacjach wymagającej dużej prawniczej wiedzy. Prawo na Uniwersytecie Łódzkim opiera się na nauce obserwacji, oceny i interpretacji zjawisk społecznych, a następnie analizowania ich powiązań z różnymi obszarami ...

 • Finanse i rachunkowość

  Studia na kierunku Finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Łódzkim realizowane są na dwóch wydziałach; Wydziale Zarządzania i Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym. Celem kształcenia jest pozyskiwanie wiedzy oraz umiejętności z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw, instrumentów i rynków finansowych, rachunkowości podmiotów gospodarczych, realizacji operacji bankowych. Finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Łódzkim to nauka jak wykorzystywać wiedzę teoretyczną do działań kreatywnych i przedsiębiorczych. Studia na kierunku Finanse i rachunkowość na ...

 • Informatyka

  Kierunek Informatyka na Uniwersytecie Łódzkim realizowany jest na dwóch wydziałach: Wydziale Matematyki i Informatyki oraz Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej. Celem kształcenia jest przekazywanie studentom wiedzy i umiejętności dotyczących podstawowych gałęzi współczesnej informatyki, na czele z opanowaniem różnych technik związanych z przetwarzaniem informacji. Informatyka na Uniwersytecie Łódzkim to zaawansowana algorytmika, metody sztucznej inteligencji, komputerowe wspomaganie obliczeń. Studia na kierunku Informatyka na Wydziale Matematyki i Informatyki dzielą...

 • Analityka biznesu

  Kierunek Analityka biznesu na Uniwersytecie Łódzkim realizowany jest na Wydziale Zarządzania. Najważniejszym założeniem kształcenia jest nabycie umiejętności przeprowadzania wszechstronnych analiz biznesowych, dotyczących bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa i jego perspektyw rozwojowych. Studenci uczą się sporządzać projekcje finansowe dla firm, dokonywać analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, analizować opłacalność projektów inwestycyjnych, czy przygotowywać plan marketingowy związany z wprowadzaniem nowego produktu na rynek. Studia na kierunku Analityka biznesu...

 • Analityka chemiczna

  Kierunek Analityka chemiczna na Uniwersytecie Łódzkim realizowany jest na Wydziale Chemicznym. Celem nauki jest uzyskanie wiedzy ze wszystkich dziedzin chemii, a także zaznajomienie się z metodami i procedurami badawczymi współcześnie stosowanymi w naukach chemicznych i pokrewnych. Studia na kierunku Analityka chemiczna na Uniwersytecie Łódzkim nie dzielą się na specjalności. W gronie przedmiotów realizowanych w toku nauki znajdują się: chemia analityczna, biochemia, metrologia i walidacja, substancje psychoaktywne, podstawy analizy kryminalistycznej i sądowej...

 • Analityka gospodarcza

  Kierunek Analityka gospodarcza na Uniwersytecie Łódzkim realizowany jest na Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym. Najistotniejszym punktem kształcenia jest nabycie umiejętności stosowania metod ilościowych w praktyce gospodarczej. Studenci poznają tajniki modelowania i prognozowania procesów społeczno-ekonomicznych, co stanowi przygotowanie do samodzielnego lub zespołowego prowadzenia analiz i prognoz rynkowych. Studia na kierunku Analityka gospodarcza na Uniwersytecie Łódzkim dzielą się na następujące specjalności: Analiza finansowa w przedsiębiorstwie...

 • Analiza danych

  Kierunek Analiza danych na Uniwersytecie Łódzkim realizowany jest na Wydziale Matematyki i Informatyki. Najważniejszym założeniem kształcenia jest poznanie podstaw metodologii badań oraz zdobycie wiedzy teoretycznej umożliwiającej opracowywanie nowych metod badawczych w zakresie analizy danych. Ponadto, studenci zapoznają się z metodami projektowania inżynierskiego oraz tajnikami wiedzy inżynierskiej w zakresie rozwiązywania problemów mających swoje źródło w praktycznych przykładach z obszaru analizy danych. Studia na kierunku Analiza danych na Uniwersytecie Łódzkim...

 • Archeologia

  Kierunek Archeologia na Uniwersytecie Łódzkim realizowany jest na Wydziale Filozoficzno- Historycznym. Założeniem kształcenia jest zrozumienie przeszłości od najdawniejszych epok historii naturalnej naszej planety po historię najnowszą. Studenci poznają metody i techniki prac wykopaliskowych oraz dokumentacyjnych, zasady gromadzenia zbiorów muzealnych, czy też tajniki analiz sekwencji stratygraficznych. Studia na kierunku Archeologia na Uniwersytecie Łódzkim nie dzielą się na specjalności, a na liście przedmiotów do zaliczenia w toku nauki znajdują się, między...

 • Bankowość i finanse cyfrowe

  Kierunek Bankowość i finanse cyfrowe na Uniwersytecie Łódzkim realizowany jest na Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym. Założeniem nauki jest wykształcenie specjalistów w zakresie finansów, posiadających jednocześnie rozwinięte kompetencje cyfrowe. Studia na kierunku Bankowość i finanse cyfrowe na Uniwersytecie Łódzkim dzielą się na następujące specjalności: Bankowość 3.0, IT w finansach, Finanse cyfrowe. Najważniejszymi przedmiotami realizowanymi na tym kierunku są: bankowość, rachunkowość, finanse przedsiębiorstw, rynki i produkty finansowe, analiza finansowa...

 • Bezpieczeństwo narodowe

  Kierunek Bezpieczeństwo narodowe na Uniwersytecie Łódzkim realizowany jest na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych. Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie administrowania publiczną infrastrukturą w zakresie utrzymania bezpieczeństwa. Studenci zapoznają się z szeroko rozumianym pojęciem bezpieczeństwa w kontekście ekonomicznym, politycznym, ekologicznym, militarnym, informatycznym  i kulturowym. Bezpieczeństwo narodowe na Uniwersytecie Łódzkim to poznanie zasad funkcjonowania krajowego systemu bezpieczeństwa...

 • Biologia

  Kierunek Biologia na Uniwersytecie Łódzkim realizowany jest na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska. Podstawowym założeniem kształcenia jest uzyskanie wiedzy z obszaru nauk biologicznych ze szczególnym uwzględnieniem: zoologii, botaniki, ekologii, biochemii, biologii molekularnej, czy biologii komórki. Studenci uczą się obsługi typowej i specjalistycznej aparatury analityczno-diagnostycznej przeznaczonej do analizy materiału biologicznego, a także uczestniczą w zajęciach terenowych. Studia na kierunku Biologia na Uniwersytecie Łódzkim dzielą się na następujące...

 • Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne

  Kierunek Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne realizowany jest na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska. Najważniejszym założeniem kształcenia jest nabycie umiejętności niezbędnych do oceny stanu środowiska i wdrażania rozwiązań umożliwiających efektywną ochronę ekosystemów wodnych i lądowych. Studenci poznają metody redukcji zanieczyszczeń obszarowych, wzmacniania i przyspieszania procesów samooczyszczania rzek i redukcji zanieczyszczeń w ekosystemach podlegających antropopresji. Studia na kierunku Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne nie dzielą się...

 • Biotechnologia

  Kierunek Biotechnologia na Uniwersytecie Łódzkim realizowany jest na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska. Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy, będące połączeniem zagadnień technologii i współczesnych metod biologii eks­perymentalnej. Studia na kierunku Biotechnologia na Uniwersytecie Łódzkim dzielą się na następujące specjalności: Biotechnologia medyczna, Biotechnologia mikrobiologiczna, Biotechnologia roślinna. W gronie przedmiotów realizowanych w toku nauki znajdują się: inżynieria bioprocesowa, biologia molekularna, enzymologia, kultury tkankowe...

 • Chemia

  Kierunek Chemia na Uniwersytecie Łódzkim realizowany jest na Wydziale Chemicznym. Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z zakresu chemii, opartej na podstawach nauk matematyczno- przyrodniczych. Studenci nabywają umiejętności w obszarze otrzymywania, analizowania, charakteryzowania i bezpiecznego stosowania wyrobów chemicznych, postępowania z opadami, czy promowania zrównoważonego rozwoju. Studia na kierunku Chemia na Uniwersytecie Łódzkim dzielą się na następujące specjalności: Chemia w nauce i gospodarce, Chemia i nanotechnologia nowoczesnych materiałów...

 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

  Kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Uniwersytecie Łódzkim realizowany jest na Wydziale Filologicznym. Założeniem nauki jest przygotowanie do wykonywania zawodu dziennikarza, pracującego w prasie, radiu, telewizji, czy Internecie. Studenci zaznajamiają się z procesami życia politycznego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego, zarówno w skali lokalno- regionalnej, jak i krajowo- międzynarodowej. Studia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Uniwersytecie Łódzkim dzielą się na następujące specjalności: Dziennikarstwo i krytyka medialna...

 • Dziennikarstwo międzynarodowe

  Kierunek Dziennikarstwo międzynarodowe na Uniwersytecie Łódzkim realizowany jest na Wydziale Filologicznym. Celem kształcenia jest nabycie umiejętności posługiwania się warsztatem dziennikarskim w zakresie gatunków dziennikarskich funkcjonujących w mediach różnego typu w Polsce i krajach wybranego obszaru językowego. Studenci pozyskują wiedzę o mediach, kulturze i literaturze, a także zaznajamiają się z technikami pozyskiwania informacji, oraz selekcjonowania ich. Studia na kierunku Dziennikarstwo międzynarodowe na Uniwersytecie Łódzkim dzielą się na dwie...

 • Ekomiasto

  Kierunek Ekomiasto na Uniwersytecie Łódzkim realizowany jest na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska. Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy, będącej połączeniem takich dyscyplin i zagadnień jak: ekonomia, zrównoważony rozwój, funkcjonowanie społeczności miejskich, ekologia, zagospodarowanie przestrzeni. Kierunek prowadzony jest przy współpracy z Wydziałem Ekonomiczno- Socjologicznym. Studia na kierunku Ekomiasto na Uniwersytecie Łódzkim dzielą się na następujące specjalności: Zintegrowany rozwój miasta- profil środowiskowy, Zintegrowany rozwój miasta- profil...

 • Ekonomia miasta zrównoważonego

  Kierunek Ekonomia miasta zrównoważonego na Uniwersytecie Łódzkim realizowany jest na Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym. Założeniem nauki jest przekazanie wiedzy i umiejętności nowoczesnego zarządzania miastem i kształtowania innowacyjnych środowisk miejskich. Studenci poznają zagadnienia ekonomiczne, społeczne i środowiskowe, a także uczą się zarządzać projektami miejskimi. Studia na kierunku Ekonomia miasta zrównoważonego na Uniwersytecie Łódzkim dzielą się na następujące specjalności: Zintegrowany rozwój miasta- profil gospodarczy, Zintegrowany rozwój miasta...
   

 • Etnologia i antropologia kulturowa

  Kierunek Etnologia i antropologia kulturowa na Uniwersytecie Łódzkim realizowany jest na Wydziale Filozoficzno- Historycznym. Istotą nauki jest zaznajomienie się z problematyką zjawisk kulturowych, organizowaniem i funkcjonowaniem kultury, oraz znaczeniem kultury i historycznej zmienności form kulturowych. Studenci uczą się o zwyczajach odległych ludów pozaeuropejskich, ale także poznają europejską i polską kulturę popularną, folklor oraz sposoby myślenia działania różnych grup społecznych. Etnologia i antropologia kulturowa na Uniwersytecie Łódzkim to także...

 • Filmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnych

  Kierunek Filmoznawstwo na Uniwersytecie Łódzkim realizowany jest na Wydziale Filologicznym. Celem kształcenia jest poznanie historii i współczesności polskiego i światowego kina, oraz teorii filmu. Studenci zapoznają się z funkcjonowaniem instytucji filmowych, dowiadują się jak badać kulturę filmową, oraz poznają aspekty filmowej produkcji. Studia na kierunku Filmoznawstwo na Uniwersytecie Łódzkim dzielą się na następujące specjalności: Scenariopisarstwo, Krytyka filmowa i promocja filmu. Głównymi przedmiotami kierunku są: elementy warsztatu filmowego, podstawy...

 • Filologia angielska

  Kierunek Filologia angielska na Uniwersytecie Łódzkim realizowany jest na Wydziale Filologicznym. Celem kształcenia jest zdobycie wiedzy szczegółowej na temat języka angielskiego oraz literatury, historii i kultury krajów anglojęzycznych. Studia na kierunku Filologia angielska na Uniwersytecie Łódzkim dzielą się na następujące specjalności: Filologia angielska- Anglistyczna, Filologia angielska z drugim językiem obcym. Specjalność Filologia angielska- Anglistyczna zakłada zajęcia z filologicznych obszarów badawczych, takich jak językoznawstwo oraz literaturo...

 • Filologia germańska

  Kierunek Filologia germańska na Uniwersytecie Łódzkim realizowany jest na Wydziale Filologicznym. Najważniejszym założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy o literaturze, kulturze i historii krajów niemieckiego obszaru językowego. Studenci nabywają także umiejętności translatorskich, analizy i interpretacji tekstu, tworzenia tekstu pisanego i mówionego. Studia na kierunku Filologia germańska na Uniwersytecie Łódzkim dzielą się na następujące specjalności: Filologia germańska z drugim językiem obcym zaawansowanym, Filologia germańska z drugim językiem obcym...

 • Filologia polska

  Kierunek Filologia polska na Uniwersytecie Łódzkim realizowany jest na Wydziale Filologicznym. Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy o polskim języku i literaturze. Studenci uczą się analizować zjawiska i procesy literackie, językowe i kulturowe przeszłości i współczesności. Studia na kierunku Filologia polska na Uniwersytecie Łódzkim dzielą się na następujące specjalności: Specjalizacja nauczycielska, Nauczanie języka polskiego jako obcego, Edytorstwo tekstów literackich i użytkowych, Komunikowanie publiczne, Literatura stosowana. Każda specjalność odpowiada...

 • Filologia romańska

  Kierunek Filologia romańska na Uniwersytecie Łódzkim realizowany jest na Wydziale Filologicznym. Założeniem kształcenia jest pozyskanie dogłębnej wiedzy z zakresu języka, kultury i literatury, oraz nauka dwóch wybranych języków. Studenci obowiązkowo poznają język francuski, oraz, w zależności od specjalności: angielski, niemiecki, rosyjski, włoski lub hiszpański. Studia na kierunku Filologia romańska na Uniwersytecie Łódzkim dzielą się na następujące specjalności: Filologia romańska z drugim językiem obcym, Filologia romańska z drugim językiem romańskim (na pierwszym...

 • Filologia włoska

  Kierunek Filologia włoska na Uniwersytecie Łódzkim realizowany jest na Wydziale Filologicznym. Założeniem kształcenia jest uzyskanie szerokiej wiedzy z zakresu struktury języka włoskiego oraz kultury włoskiego obszaru językowego. Studenci poznają literaturę, kulturę, media, a także zaznajamiają się z zagadnieniami z obszaru realioznawstwa, aktualności życia społecznego Włoch, struktury i funkcjonowania państwa włoskiego, czy instytucji publicznych. Studia na kierunku Filologia włoska na Uniwersytecie Łódzkim dzielą się na następujące specjalności: Translatorska...

 • Filozofia

  Kierunek Filozofia na Uniwersytecie Łódzkim realizowany jest na Wydziale Filozoficzno- Historycznym. Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z obszaru zagadnień, stanowiących fundament filozoficznego wykształcenia, czyli historii filozofii, logiki oraz etyki. Studenci nabywają umiejętności samodzielnej pracy z tekstami filozoficznymi i tłumaczenia tekstów obcojęzycznych, a także umiejętności twórczego i krytycznego myślenia. Co równie istotne, zajęcia stwarzają podstawę do poszukiwań światopoglądowych i etycznych, identyfikowania problemów i wyzwań...
   

 • Finanse i inwestycje

  Kierunek Finanse i inwestycje na Uniwersytecie Łódzkim realizowany jest na Wydziale Zarządzania. Istotą kształcenia jest nabycie umiejętności zarządzania finansami przedsiębiorstw, realizacji inwestycji rzeczowych oraz inwestycji kapitałowych. Studenci poznają rynki finansowe, specyfikę projektów inwestycyjnych, systemy bankowe, czy systemy ubezpieczeniowe. Studia na kierunku Finanse i inwestycje na Uniwersytecie Łódzkim nie dzielą się na specjalności, a na liście realizowanych przedmiotów znajdują się następujące zagadnienia: wprowadzenie do działalności biznesowej...

 • Finanse i biznes międzynarodowy

  Kierunek Finanse międzynarodowe na Uniwersytecie Łódzkim realizowany jest na Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym. Założeniem kierunku jest wykształcenie specjalistów rynku finansowego i biznesu międzynarodowego, posiadających szeroką wiedzę na temat działalności inwestycyjnej na międzynarodowych rynkach finansowych, oraz funkcjonowania korporacji transnarodowych. Studia na kierunku Finanse międzynarodowe na Uniwersytecie Łódzkim dzielą się na następujące specjalności: Inwestycje na rynkach międzynarodowych, Korporacje transnarodowe- zarządzanie i finanse...

 • Fizyka

  Kierunek Fizyka na Uniwersytecie Łódzkim realizowany jest na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej. Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z zakresu fizyki, opartej na mocnych podstawach nauk matematyczno- przyrodniczych. Studenci nabywają umiejętności pracy eksperymentalnej, analizy danych, jak również stosowania różnorodnych metod komputerowych oraz technik obliczeniowych. Fizyka na Uniwersytecie Łódzkim to wiedza pozwalająca na definiowanie i rozwiązywanie problemów fizycznych, zarówno rutynowych jak i niestandardowych. Studia na kierunku Fizyka na...

 • Genetyka

  Kierunek Genetyka na Uniwersytecie Łódzkim realizowany jest na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska. Założeniem kształcenia jest zdobycie wiedzy na temat cytogenetyki i genetyki molekularnej człowieka, a także struktur i funkcji kwasów nukleinowych człowieka, zwierząt i roślin. Studenci poznają tajniki identyfikowania i analizy struktury genomu człowieka, zwierząt, roślin i bakterii oraz wykorzystywania danych z zakresu genetyki molekularnej w biologii, biochemii, nauce o ewolucji, biogeografii i ochronie środowiska. Studia na kierunku Genetyka na Uniwersytecie...

 • Geografia

  Kierunek Geografia na Uniwersytecie Łódzkim realizowany jest na Wydziale Nauk Geograficznych. Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z zakresu geografii fizycznej i geografii społeczno-ekonomicznej. Studenci nabywają umiejętności wykorzystywania wyników analiz i informacji o naturalnych i antropogenicznych zjawiskach i procesach dla potrzeb kompleksowego gospodarowania i zarządzania przestrzenią. Geografia na Uniwersytecie Łódzkim to także wykształcenie umiejętności śledzenia zmian zachodzących w środowisku geograficznym i ich interpretacji, formułowania opinii...
   

 • Geoinformacja

  Kierunek Geoinformacja na Uniwersytecie Łódzkim realizowany jest na Wydziale Nauk Geograficznych, przy współudziale Wydziału Matematyki i Informatyki. Najważniejszym założeniem kształcenia jest przekazanie jak najszerszej wiedzy z obszaru Systemów Informacji Geograficznej, metod ich tworzenia, zarządzania nimi, a także metod analiz przestrzennych, metod zarządzania danymi przestrzennymi, czy też zasad upowszechniania informacji geograficznej. Studia na kierunku Geoinformacja na Uniwersytecie Łódzkim nie dzielą się na specjalności, a w toku nauki studenci mierzą się...

 • Geomonitoring

  Kierunek Geomonitoring na Uniwersytecie Łódzkim realizowany jest na Wydziale Nauk Geograficznych. Najważniejszym założeniem nauki jest pozyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie nowoczesnych technik pomiarowych zjawisk i procesów generowanych w atmosferze, hydrosferze i litosferze, a także w sferach pośrednich. Studenci uczą się gromadzenia, archiwizowania, weryfikacji i przetwarzania danych pochodzących z geomonitoringu, a także poznają właściwości i procesy zachodzące w powyższych sferach. Studia na kierunku Geomonitoring na Uniwersytecie Łódzkim nie dzielą...

 • Gospodarka przestrzenna

  Kierunek Gospodarka przestrzenna na Uniwersytecie Łódzkim realizowany jest na Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym. Najważniejszym założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z zakresu przestrzennej organizacji rozwoju społeczno- gospodarczego, a także wiedzy z obszaru zagadnień ekonomicznych, przyrodniczych, społecznych, technicznych. Studia na kierunku Gospodarka przestrzenna na Uniwersytecie Łódzkim dzielą się na następujące specjalności: Inteligentne miasto i region, Menedżer w sektorze publicznym, Rewitalizacja miast i obszarów wiejskich, Zarządzanie zintegrowane...

 • Historia sztuki

  Kierunek Historia sztuki na Uniwersytecie Łódzkim realizowany jest na Wydziale Filozoficzno- Historycznym. Najważniejszym założeniem kształcenia jest zdobycie wiedzy z zakresu dziejów polskiej, europejskiej i pozaeuropejskiej sztuki, od starożytności po współczesność. Studenci przygotowują się do prowadzenia prac pomocniczych w zakresie dokumentacji zabytków, przygotowywania wystaw dzieł sztuki, czy upowszechniania sztuki. Studia na kierunku Historia sztuki na Uniwersytecie Łódzkim, na drugim stopniu, dzielą się na dwie specjalności: Krytyka artystyczna...

 • Historia

  Kierunek Historia na Uniwersytecie Łódzkim realizowany jest na Wydziale Filozoficzno- Historycznym. Celem nauki jest zdobycie szerokiego wykształcenia humanistycznego, a w szczególności wszechstronnej wiedzy historycznej. Studenci poznają procesy i mechanizmy polityczne, społeczne i gospodarcze od starożytności po współczesność, badając dzieje Polski, jak i innych rejonów świata, na przykład: Bliskiego Wschodu, Bałkanów, czy Wielkiej Brytanii. Studia na kierunku Historia na Uniwersytecie Łódzkim dzielą się na następujące specjalności: Ogólnohistoryczna, Nauczycielska...

 • Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

  Kierunek Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo na Uniwersytecie Łódzkim realizowany jest na Wydziale Filologicznym. Założeniem nauki jest pozyskanie wiedzy dotyczącej źródeł informacji, procesów informacyjnych, a także wiedzy obejmującej teorię i metodologię bibliologii. Studenci uczą się sprawnego wyszukiwania, selekcji i oceny jakości informacji, a także jej tworzenia, a także poznają metody pracy z czytelnikami i użytkownikami informacji. Studia na kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo na Uniwersytecie Łódzkim dzielą się na dwie specjalności: Broker...

 • Informatyka i ekonometria

  Informatyka i ekonometria na Uniwersytecie Łódzkim realizowana jest na Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym. Celem kształcenia jest uzyskanie wiedzy z obszaru ekonomii i zrozumienie mechanizmów zachodzących we współczesnych gospodarkach, a także nabycie kompetencji w zakresie narzędzi ilościowych służących rozwiązywaniu problemów decyzyjnych, strategicznych i operacyjnych wraz z użytkowaniem bogatego warsztatu technik informatyki ekonomicznej. Studia na kierunku Informatyka i ekonometria na Uniwersytecie Łódzkim dzielą się na następujące specjalności: Informatyka...

 • Inwestycje i nieruchomości

  Kierunek Inwestycje i nieruchomości na Uniwersytecie Łódzkim prowadzony jest na Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym. Najistotniejszym założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z zakresu ekonomicznych, finansowych, prawnych i przestrzennych uwarunkowań decyzji inwestycyjnych na rynkach nieruchomości, oraz poznanie specyfiki procesów deweloperskich. Studenci uczą się analizować procesy zachodzące na rynkach nieruchomości, wyjaśniać ich przyczyny i mechanizmy zmian, a także zapoznają się z czynnikami doradztwa na rynku nieruchomości. Studia na kierunku Inwestycje...

 • Kulturoznawstwo

  Kierunek Kulturoznawstwo na Uniwersytecie Łódzkim realizowany jest na Wydziale Filologicznym. Założeniem kształcenia jest przekazanie szerokiej wiedzy z zakresu nauk o kulturze i jej podstawowych dziedzinach, takich jak film, literatura, teatr, sztuka mediów i multimediów. Studenci nabywają umiejętności analizowania zjawisk kultury we wszystkich jej obszarach w skali globalnej, narodowej, regionalnej i lokalnej oraz umiejętności, niezbędne do pracy animatora kultury, organizatora życia kulturalnego, czy menedżera kultury. Studia na kierunku Kulturoznawstwo...

 • Leśnictwo

  Kierunek Leśnictwo na Uniwersytecie Łódzkim realizowany jest w Filii w Tomaszowie Mazowieckim. Celem kształcenia jest uzyskanie wiedzy z zakresu gospodarki leśnej, ochrony środowiska, oraz projektowania, urządzania, organizowania i zarządzania gospodarstwem leśnym zgodnie z prawami przyrody. W ramach nauki organizowane są kompleksowe ćwiczenia wyjazdowe, a znaczną część programu stanowią zajęcia terenowe. Studia na kierunku Leśnictwo na Uniwersytecie Łódzkim dzielą się na następujące specjalności: Hodowla lasu, Urządzanie lasu, Ochrona lasu, Użytkowanie lasu...

 • Lingwistyka dla biznesu

  Kierunek Lingwistyka dla biznesu na Uniwersytecie Łódzkim realizowany jest na Wydziale Filologicznym, we współpracy z Wydziałem Zarządzania. Celem kształcenia jest przygotowanie do pracy we współczesnym, międzynarodowym środowisku korporacyjnym, a także nabycie kompetencji językowej z dwóch języków obcych na poziomie powyżej B2. Studia na kierunku Lingwistyka dla biznesu na Uniwersytecie Łódzkim nie dzielą się na specjalności, a na liście przedmiotów do zaliczenia w toku nauki można znaleźć następujące zagadnienia: pragmatyka językowa, podstawy zarządzania, języki...

 • Logistyka

  Kierunek Logistyka na Uniwersytecie Łódzkim realizowany jest na Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym. Fundamentem kształcenia jest zdobycie wiedzy z zakresu ekonomii, finansów i zarządzania, dzięki którym można zrozumieć logistykę, z uwzględnieniem zarówno aspektów teoretycznych, jak i związanych z aplikacją rozwiązań systemowych. Studia na kierunku Logistyka na Uniwersytecie Łódzkim dzielą się na następujące specjalności: Informatyczne wspomaganie decyzji logistycznych, Logistyka transgraniczna, Logistyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Do głównych przedmiotów...

 • Logopedia z audiologią

  Kierunek Logopedia z audiologią na Uniwersytecie Łódzkim realizowany jest na Wydziale Filologicznym. Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy na temat przyczyn powstawania wad wymowy, sposobów ich usuwania oraz umiejętności diagnozowania i prowadzenia terapii zaburzeń mowy i słuchu. Studia na kierunku Logopedia z audiologią nie dzielą się na specjalności, a w programie nauczania widnieją następujące zagadnienia: teoria zaburzeń mowy, anatomia narządów mowy, głosu i słuchu, neurologia z elementami pediatrii, foniatria, otoneurologia, emisja głosu, językoznawcze...

 • Logopedia

  Kierunek Logopedia na Uniwersytecie Łódzkim realizowany jest na Wydziale Filologicznym. Założeniem nauki jest pozyskanie szerokiej wiedzy z obszaru diagnozowania, korekty i terapii zaburzeń mowy, zarówno u dzieci, jak i osób dorosłych. Studenci nabywają wielu umiejętności, z największym naciskiem położonym na umiejętności związane z terapią zaburzeń mowy, przede wszystkim o podłożu neurologicznym i genetycznym. Studia na kierunku Logopedia na Uniwersytecie Łódzkim nie dzielą się na specjalności. Na długiej liście przedmiotów do zaliczenia w toku nauki znajdują się...

 • Marketing

  Kierunek Marketing na Uniwersytecie Łódzkim realizowany jest na Wydziale Zarządzania. Skierowany jest do osób zainteresowanych obszarem badań rynku, Public Relations, reklamy, czy mediów społecznościowych. Studenci rozwijają umiejętności analitycznego myślenia, wielowymiarowej oceny, kreatywności oraz innowacyjności, a także uczą się, jak korzystać z nowoczesnych technologii w marketingu w odniesieniu do zachowań konsumenckich. Studia na kierunku Marketing na Uniwersytecie Łódzkim nie dzielą się na specjalności, a na liście realizowanych przedmiotów znajdują się...

 • Matematyka

  Kierunek Matematyka na Uniwersytecie Łódzkim realizowany jest na Wydziale Matematyki i Informatyki. Założeniem kształcenia jest przekazanie umiejętności wykorzystywania matematyki w dalszej pracy zawodowej, zarówno w sferze edukacyjnej, jak i w finansach, bankowości czy przemyśle. Studenci uczą się przeprowadzania rozumowań matematycznych, na przykład: klarownej identyfikacji założeń i konkluzji, dokonywania złożonych obliczeń, czy wydobywania informacji jakościowych z danych ilościowych. Studia na kierunku Matematyka na Uniwersytecie Łódzkim dzielą się na...

 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze

  Kierunek Międzynarodowe stosunki gospodarcze na Uniwersytecie Łódzkim realizowany jest na Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym. Celem kształcenia jest zdobycie wiedzy w zakresie funkcjonowania rynków, podmiotów gospodarczych i instytucji w szeroko rozumianym środowisku międzynarodowym, co stanowi przygotowanie do pracy w przedsiębiorstwach handlowo-usługowych, instytucjach finansowych, organizacjach międzynarodowych, czy instytucjach publicznych, działających w szeroko rozumianym środowisku międzynarodowym. Studia na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze...

 • Międzynarodowe studia kulturowe

  Kierunek Międzynarodowe studia kulturowe na Uniwersytecie Łódzkim realizowany jest na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych. Studenci kształcą się w zakresie różnych przejawów kultury, na przykład: literatury, filmu, teatru, telewizji, czy malarstwa, będących wytworem poszczególnych cywilizacji i regionów. Realizowane zajęcia mają za zadanie rozwinąć umiejętności z zakresu analizy i interpretacji różnorodnych przekazów werbalnych, sztuki autoprezentacji i wystąpień publicznych, a także prowadzić do umiejętności badania relacji między społeczeństwem...

 • Mikrobiologia

  Kierunek Mikrobiologia na Uniwersytecie Łódzkim realizowany jest na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska. Założeniem kształcenia jest uzyskanie szerokiej wiedzy, uwzględniającej zagadnienia immunologii, biotechnologii, genetyki drobnoustrojów, biochemii klinicznej i biologii molekularnej. Studenci nabywają umiejętności praktycznego identyfikowania drobnoustrojów w materiałach klinicznych, żywności, produktach przemysłu biotechnologicznego, kosmetycznego, włókienniczego, a także zapoznają się z nowoczesnymi metodami serologicznymi, immunologii komórkowej...

 • Nowe media i kultura cyfrowa

  Kierunek Nowe media i kultura cyfrowa na Uniwersytecie Łódzkim realizowany jest na Wydziale Filologicznym. Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy na temat kultury rozwijającej się na fundamencie technologii cyfrowych. Najważniejszymi obszarami nauki są: historia i teoria mediów, teoria komunikowania, historia i teoria gier komputerowych, sztuka nowych mediów i Internet. Studenci rozwijają umiejętności, stanowiące o pracy w środowiskach cyfrowych, jak również organizacji i animacji kultury. Studia na kierunku Nowe media i kultura cyfrowa na Uniwersytecie...

 • Ochrona środowiska

  Kierunek Ochrona środowiska na Uniwersytecie Łódzkim realizowany jest na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska. Najważniejszym założeniem nauki jest uzyskanie wiedzy, będącej połączeniem zagadnień z zakresu nauk matematyczno- przyrodniczych i nauk o środowisku. Studenci uczą się analizować procesy dokonujące się w przyrodzie, oraz wpływ człowieka na środowisko. Ochrona środowiska na Uniwersytecie Łódzkim to także zaznajomienie się z przyczynami degradacji środowiska, ekotoksykologią, polityką ochrony środowiska, czy zasadami planowania przestrzennego. Studia na...

 • Okcydentalistyka

  Kierunek Okcydentalistyka na Uniwersytecie Łódzkim realizowany jest na Wydziale Filozoficzno- Historycznym. Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy na temat historii, rozwoju myśli i kultury zachodniej. Studenci zapoznają się z obszarami filozofii, stosunków społecznych, gospodarki, religii, czy kultury popularnej Studia na kierunku Okcydentalistyka na Uniwersytecie Łódzkim nie dzielą się na specjalności, a program nauczania zawiera następujące przedmioty: recepcja i analiza dzieł sztuki, rola artystycznych awangard w kulturze XX wieku, europejskie wizje cywilizacji...

 • Politologia

  Kierunek Politologia na Uniwersytecie Łódzkim realizowany jest na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych. Założeniem kształcenia jest zrozumienie zjawisk i procesów politycznych zachodzących w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej. Studenci nabywają umiejętności analizowania zależności między funkcjonowaniem instytucji politycznych, społeczeństw i jednostek ludzkich. Politologia na Uniwersytecie Łódzkim to także umiejętności modelowania i prognozowania procesów politycznych w powiązaniu ze zjawiskami społecznymi i gospodarczymi, a także...

 • Polityka społeczna

  Kierunek Polityka społeczna na Uniwersytecie Łódzkim realizowany jest na Wydziale Prawa i Administracji, we współpracy z Wydziałem Ekonomiczno- Socjologicznym. Celem kształcenia jest uzyskanie wiedzy, będącej połączeniem socjologii, psychologii społecznej, ekonomii, etyki, logiki, zarządzania i prawa. Studenci uczą się o przyczynach i przejawach problemów i kwestii społecznych, sposobach zapobiegania, rozwiązywania i łagodzenia problemów, a także poznają zadania instytucji sfery społecznej. Polityka społeczna na Uniwersytecie Łódzkim to znajomość przemian...

 • Praca socjalna

  Kierunek Praca socjalna na Uniwersytecie Łódzkim realizowany jest na Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym. Podstawą kształcenia jest uzyskanie wiedzy filozoficznej i socjologicznej, prowadzącej do zrozumienia istoty ludzkiej i procesów społecznych. Studenci nabywają umiejętności, które służą do analizowania i zmieniania rzeczywistości społecznej, a także prowadzą do przeciwdziałania powstawaniu i skutkom wykluczenia społecznego oraz zwiększania integracji społecznej społeczności lokalnej, regionu i kraju. Studia na kierunku Praca socjalna na Uniwersytecie Łódzkim...

 • Produkcja teatralna i organizacja widowisk

  Kierunek Produkcji teatralna i organizacja widowisk na Uniwersytecie Łódzkim realizowany jest na Wydziale Filologicznym. Celem kształcenia jest rozwijanie konkretnych umiejętności, przygotowujących do działalności w obszarze produkcji teatralnej, organizacji widowisk i wydarzeń o charakterze artystycznym i społecznym. Studenci nabywają zdolności analizowania zjawisk związanych z teatrem i widowiskami we wszystkich obszarach, w skali globalnej, narodowej, regionalnej i lokalnej, a także pozyskują wiedzę na temat planowania, finansowania i zarządzania. Studia na...

 • Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami

  Kierunek Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami na Uniwersytecie Łódzkim realizowany jest na Wydziale Zarządzania. Celem kształcenia jest przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Studenci uczą się praktycznego analizowania i diagnozowania potencjału rozwojowego i innowacyjnego firmy, a także korzystania ze środków unijnych. Studia na kierunku Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami na Uniwersytecie Łódzkim nie dzielą się na specjalności, a w gronie realizowanych przedmiotów znajdują się następujące zagadnienia: innowacje w rozwoju...

 • Religioznawstwo

  Kierunek Religioznawstwo na Uniwersytecie Łódzkim realizowany jest na Wydziale Filozoficzno- Historycznym. Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy na temat głównych systemów religijnych, ich historii i różnorodnej tradycji. Studenci zapoznają się z historią religii, teorią religioznawstwa, filozofią religii, psychologią i socjologią religii i sztuką religijną. Studia na kierunku Religioznawstwo na Uniwersytecie Łódzkim nie dzielą się na specjalności, a w programie nauczania znajdziemy, między innymi, takie zagadnienia jak: etnologia religii, dzieje agnostycyzmu...

 • Rewitalizacja miast

  Kierunek Rewitalizacja miast na Uniwersytecie Łódzkim realizowany jest przy współudziale czterech wydziałów: Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, Wydziału Zarządzania, Wydziału Nauk o Wychowaniu, Wydziału Nauk Geograficznych, a także Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiskowej Politechniki Łódzkiej. Kierunek Rewitalizacja miast jest oryginalnym, jedynym w kraju programem kształcenia specjalistów, a wiedza i umiejętności przekazywane podczas zajęć mają charakter interdyscyplinarny i zbudowane są na trzech filarach: technicznym, ekonomicznym i społecznym...

 • Rynek finansowy - doradztwo inwestycyjne

  Kierunek Rynek finansowy na Uniwersytecie Łódzkim realizowany jest na Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym. Jego najważniejszym założeniem jest uzyskanie gruntownej wiedzy z zakresu ekonomicznych, finansowych, prawnych uwarunkowań decyzji inwestycyjnych na rynkach finansowych. Studenci poznają mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych, wzajemne zależności pomiędzy rynkami finansowymi a ich otoczeniem ekonomicznym, finansowym, prawnym i instytucjonalnym, a także zaznajamiają się z zasadami kształtowania wartości papierów wartościowych czy przedsiębiorstw. Studia...

 • Socjologia

  Kierunek Socjologia na Uniwersytecie Łódzkim realizowany jest na Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym. Założeniem kształcenia jest przekazanie szerokiej wiedzy, będącej połączeniem różnych nauk i dyscyplin, takich jak: psychologia, polityka społeczna, ekonomia i zarządzanie. Studenci uczą się diagnozować i intepretować zjawiska społeczne, a także analizować i wyjaśniać rzeczywistość społeczną. Studia na kierunku Socjologia na Uniwersytecie Łódzkim nie dzielą się na specjalności, a w programie nauczania znajdują się następujące przedmioty: psychologia społeczna...

 • Stosunki międzynarodowe

  Kierunek Stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Łódzkim realizowany jest na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych. Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z obszaru nauk ekonomicznych, społecznych, prawnych i politycznych, umożliwiającej poznanie i zrozumienie mechanizmów funkcjonowania stosunków międzynarodowych i światowej gospodarki. Studenci nabywają umiejętności analizowania problemów krajowych w perspektywie międzynarodowej, a także uczą się komunikować, negocjować i przekonywać. Studia na kierunku Stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie...

 • Studia azjatyckie

  Kierunek Studia azjatyckie na Uniwersytecie Łódzkim realizowany jest na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych. Założeniem nauki jest dokładne przyjrzenie się i zrozumienie fenomenu azjatyckiego w kontekście kulturowym, politycznym, społecznym i ekonomicznym. Zdobyta wiedza ma przygotować do swobodnego poruszania się w kręgach dyplomatycznych oraz otoczeniu biznesowym na tamtejszym rynku. Studia na kierunku Studia azjatyckie na Uniwersytecie Łódzkim nie dzielą się na specjalności, a w ramach zajęć studenci poznają języki orientalne (japoński, chiński, arabski)...

 • Turystyka i rekreacja

  Kierunek Turystyka i rekreacja na Uniwersytecie Łódzkim realizowany jest na Wydziale Nauk Geograficznych. Celem nauki jest pozyskanie wiedzy, będącej połączeniem nauk przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych. Kształcenie zakłada prawidłowe rozumienie wzajemnych relacji między środowiskiem przyrodniczym i antropogenicznym a działalnością gospodarczą człowieka. Turystyka i rekreacja na Uniwersytecie Łódzkim to także umiejętności badawcze, analityczne i organizacji oraz zarządzania przestrzenią turystyczną i rekreacyjną. Studia na kierunku Turystyka i rekreacja...

 • Wojskoznawstwo

  Kierunek Wojskoznawstwo na Uniwersytecie Łódzkim realizowany jest na Wydziale Filozoficzno- Historycznym. Założeniem kształcenia jest przekazanie wiedzy o dziejach wojskowych zarówno w odniesieniu do historii Polski, jak i świata. Studenci zapoznają się z przebiegiem działań wojennych, strukturami armii, sylwetkami wybitnych wodzów, a także rodzajami broni. Wojskoznawstwo na Uniwersytecie Łódzkim to także wychowanie patriotyczne i wiedza na temat dziedzictwa kulturowego regionu. Studia na kierunku Wojskoznawstwo na Uniwersytecie Łódzkim nie dzielą się na specjalności...

 • Zarządzanie publiczne

  Kierunek Zarządzanie publiczne na Uniwersytecie Łódzkim realizowany jest na Wydziale Zarządzania. Najważniejszym założeniem kształcenia jest poznanie nowoczesnych metod zarządzania w instytucjach, które służą usprawnianiu i podnoszeniu konkurencyjności organizacji publicznych oraz uzyskiwaniu jak najlepszych wyników ich działalności. Patronat nad kierunkiem objął Marszałek Województwa Łódzkiego. Studia na kierunku Zarządzanie publiczne na Uniwersytecie Łódzkim nie dzielą się na specjalności. A jakie przedmioty realizowane są w toku nauki? Na przykład: finanse...

 • Chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu

  Kierunek Chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu na Uniwersytecie Łódzkim realizowany jest na Wydziale Chemii. Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z obszaru chemii eksperymentalnej oraz szeroko pojętej ekonomii. Studenci poznają zagadnienia z zakresu najnowszych, współczesnych osiągnięć podstawowych działów chemii – chemii ogólnej, nieorganicznej, organicznej, fizycznej, jak również klasycznych i nowoczesnych metod analizy chemicznej oraz syntezy zarówno organicznej jak i nieorganicznej. Ponadto, zaznajamiają się z metodami i procedurami...

 • Filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską

  Kierunek Filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską na Uniwersytecie Łódzkim realizowany jest na Wydziale Filologicznym. Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy w zakresie języków, literatury i kultury starożytnej Grecji i Rzymu, a także języka nowożytnego z obszaru śródziemnomorskiego. Studenci zagłębiają się w aspekty językowe i literackie, jak również historyczne, kulturowe i polityczne. Kierunek kształci specjalistów odznaczających się wysokim poziomem wykształcenia ogólnego, humanistycznego, posiadających nie tylko wiedzę z zakresu filologii, ale również...

 • Niemcoznawstwo

  Kierunek Niemcoznawstwo na Uniwersytecie Łódzkim realizowany jest na Wydziale Filologicznym. Zakłada on przekazanie podstawowej wiedzy o kulturze, historii, szczególnie historii współczesnej krajów niemieckiego obszaru językowego, jak również rozwinięcie umiejętności interkulturowych. Niemcoznawstwo na Uniwersytecie Łódzkim to także umiejętności krytycznego myślenia, wiązania ze sobą faktów oraz wyciągania wniosków z posiadanych danych. Kierunek prowadzony jest wyłącznie na studiach stacjonarnych. Studia na kierunku Niemcoznawstwo na Uniwersytecie Łódzkim posiadają...

 • Automatyzacja procesów biznesowych - bpa

  Automatyzacja procesów biznesowych to rozwiązanie, które polega na przekazywaniu zadań, dokumentów lub informacji od jednego uczestnika do następnego, według odpowiednich procedur zarządczych. To również nowoczesny kierunek studiów, który przygotowuje studentów do pracy w różnych obszarach w przedsiębiorstwie, w tym do pełnienia ról kierowniczych. Kierunek ten realizowany jest na Uniwersytecie Łódzkim. Kształcenie na kierunku Automatyzacja procesów biznesowych- BPA na Uniwersytecie Łódzkim umożliwia pozyskanie wiedzy z zakresu zarządzania, komunikacji oraz psychologii...

 • Biologia kryminalistyczna

  Jak duże znaczenie ma biologia w działaniach kryminalistycznych? Olbrzymie. Wystarczy powiedzieć, że wykorzystuje się ją do analizowania miejsca zbrodni, badania przyczyny śmierci, identyfikowania ofiary, czy też odczytywania drobnych, ale istotnych poszlak. Dzięki niej możliwe jest uzyskanie informacji z krwi, włosów, czy tkanek, za co odpowiadają wszystkim dobrze znane badania DNA. Biologia kryminalistyczna to kierunek studiów, którym powinny zainteresować się osoby, których marzeniem jest wykonywanie zawodu związanego z kryminalistyką, organami ścigania, czy...

 • Business Management

  Zarządzać można niemal wszystkim: czasem, wiedzą, budżetem. Co ciekawe, wszystkie te codzienne czynności mogą stanowić podstawę zarządzania czymś innym, a mianowicie zarządzania biznesem. Współczesny biznes również opiera się na solidnej wiedzy, licznych umiejętnościach, nieustannym rozwoju i śledzeniu rynkowych trendów. Czy oznacza to, że zarządzanie biznesem jest łatwe i każdy to potrafi? Niestety, tak nie jest, ale można się tego nauczyć i zostać specjalistą w tym zakresie. Studia z obszaru zarządzania biznesem prowadzi Uniwersytet Łódzki, a na dodatek są to...

 • Chemia materiałów i nanotechnologia

  Chemia materiałów i nanotechnologia to kierunek skierowany do osób zainteresowanych zdobyciem wszechstronnej wiedzy w zakresie chemii materiałów oraz nanotechnologii, czyli nauki zajmującej się tworzeniem określonych struktur na poziomie nanometrycznym, czyli na poziomie atomów i cząsteczek. W jakich słowach ująć to prościej? Nanotechnologia wykorzystywana jest między innymi w medycynie, przemyśle spożywczym, transporcie, a nawet produkcji ubrań. Dzięki niej przeprowadza się specjalistyczne badania, produkuje się bardziej wytrzymałą odzież, a nawet wytwarza lepszej...

 • Cyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesie

  Cyfryzacja to coraz popularniejsze pojęcie, ale i tak nie wszyscy wiedzą co ono oznacza. Cyfryzacja składa się z trzech fundamentalnych elementów, do których należą: zwiększanie dostępu do szybkiego Internetu, rozwój e- usług w sieci, a także rozwijanie projektów i podejmowanie działań, dzięki którym coraz więcej osób korzystać będzie z dobrodziejstw Internetu. Co zrozumiałe, w kierunku cyfryzacji spogląda współczesny biznes, przede wszystkim dlatego, iż dzięki niej zdecydowanie łatwiej jest nawiązywać relacje z klientami. Na czym dokładnie polega cyfryzacja i...

 • Dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji

  Dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji to kierunek dla tych, którzy uważają, iż każdy człowiek posiada prawo do rzetelnych informacji, a także dla tych, dla których takie pojęcia jak „komunikacja”, „przekaz” i „treść” mają jakąś wartość. Studia dziennikarskie należą do popularnych i chętnie wybieranych, natomiast kierunek ten posiada nieco inny charakter niż najczęściej występujące Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Czym zatem się wyróżnia? Tego dowiedzą się ci, którzy wybiorą studia na Uniwersytecie Łódzkim. Kształcenie na kierunku Dziennikarstwo...

 • E-historia

  E- historia to kierunek prowadzony w trybie studiów zaocznych z wykorzystaniem e- learningu, przygotowany z myślą o osobach, które pracują zawodowo, a jednocześnie odczuwają potrzebę podniesienia swoich kwalifikacji. Zjazdy odbywają się raz w miesiącu, zaś pozostałe zajęcia prowadzone są na uczelnianej platformie e- learningowej. Kształcenie na kierunku E- historia na Uniwersytecie Łódzkim umożliwia pozyskanie wiedzy historycznej oraz orientacji na temat miejsca historii i nauk historycznych w przestrzeni internetowej oraz możliwości ich wykorzystania, weryfikowania...

 • Ekonometria i analityka danych

  Ekonometria i analityka danych to kierunek wyjątkowy, bowiem zaprojektowany został przez pracowników Instytutu Ekonometrii oraz Instytutu Statystyki i Demografii Uniwersytetu Łódzkiego, uwzględniając ich wieloletnie doświadczenia nabywane w trakcie zajęć prowadzonych na kierunkach Informatyka i ekonometria oraz Analityka gospodarcza. Kształcenie na kierunku Ekonometria i analityka danych na Uniwersytecie Łódzkim umożliwia pozyskanie wiedzy stanowiącej połączenie zagadnień z zakresu ekonomii, matematyki oraz informatyki i dzięki której możliwe jest zrozumienie...

 • Zarządzanie biznesem - studia dla nieekonomistów

  Na czym może polegać zarządzanie biznesem i jakie umiejętności należy posiadać, aby robić to dobrze? Gdybyśmy przeprowadzili uliczną sondę i zadali pytanie: czym powinien charakteryzować się współczesny menedżer, dowiedzielibyśmy się, iż powinien być samodzielny, odpowiedzialny, kreatywny, skuteczny, komunikatywny, powinien potrafić kształtować wizerunek własny i firmy… Co ciekawe, odpowiedzi może być bardzo wiele i każda z nich może być prawidłowa. Zarządzanie biznesem to układanka złożona z różnego rodzaju elementów, a zatem wspomniany przez nas menedżer powinien posiadać...

 • Zarządzanie miastem

  Zarządzanie miastem to kierunek dla osób wrażliwych na problemy społeczne, chętnych do współtworzenia zmian i wywoływania realnego wpływu na lepszy sposób funkcjonowania swojego otoczenia. To kierunek, który oferuje możliwość rozwijania aktywnych postaw zarówno w sferze pracy indywidualnej, jak i zespołowej, wspiera kreatywność oraz rozwija zdolność do konstruktywnego prezentowania własnych poglądów i opinii. A gdzie można go studiować? Na Uniwersytecie Łódzkim. Kształcenie na kierunku Zarządzanie miastem na Uniwersytecie Łódzkim umożliwia pozyskanie wiedzy i...

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi

  O zarządzaniu zasobami ludzkimi słyszał praktycznie każdy. Pomimo popularności tego terminu, nie wszyscy wiedzą co on oznacza. Zarządzanie zasobami ludzkimi są to pewne działania związane z pozyskiwaniem, rozwojem oraz utrzymaniem prawidłowo działającej siły roboczej. Naturalnie, nie chodzi o to, aby zarządzanie zasobami ludzkimi polegało na zarządzaniu ludźmi. Zasobem, czyli najistotniejszym elementem tej układanki, jest to, co ludzie posiadają, a więc wiedza, umiejętności, czy kwalifikacje. A zatem, jak zarządzać zasobami ludzkimi? Tego dowiedzą się osoby, które...

 • Prawo ochrony danych osobowych

  Bardzo często toczą się dyskusje na temat danych osobowych oraz sposobów skutecznego ich zabezpieczania. Zdarza się jednak, że nie wiemy dokładnie co można uważać za dane osobowe, a co takimi danymi nie jest. Obowiązująca definicja mówi, że danymi osobowymi są informacje dotyczące zidentyfikowanej bądź możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Oznacza to, że do danych osobowych należą między innymi: imię i nazwisko, adres, numer dowodu tożsamości, czy adres IP. W jaki sposób można chronić te dane? Jakie przepisy określają tę ochronę? Tego można dowiedzieć się...

 • Prawo ochrony zdrowia

  Ochrona zdrowia, tak jak inne elementy naszego życia, musi być uregulowana i jasno określona pod względem prawnym. Muszą istnieć zapisy, które mówią w jaki sposób powinna funkcjonować, jaką działalność powinna prowadzić, jakie prawa i obowiązki mają ci, którzy pracują w jej strukturach. Prawo w ochronie zdrowia to zagadnienie, które często poddawane jest dyskusjom. Z jednej strony prawo do ochrony zdrowia jest prawem każdego obywatela, a z drugiej strony nie trzeba być specjalistą i znawcą tematu, aby wiedzieć, że rodzimy system zdrowotny nie zawsze funkcjonuje...

 • Prawo podatkowe i rachunkowość

  Żartobliwie mawia się, że w życiu pewne są tylko dwie rzeczy, a jedną z nich są podatki. To prawda. Podatki to jedno z najstarszych zagadnień związanych z życiem w społeczności, które towarzyszy ludzkości od czasów starożytnych. Nie będzie przesadą jeśli powiemy, że z prawem podatkowym spotykamy się każdego dnia. Działa ono niemal zawsze, kiedy wyciągamy bądź chowamy pieniądze, czy kartę płatniczą. Prawo podatkowe, jak większość gałęzi prawa, można podzielić na prawo materialne, które pozwala określić wysokość podatków do zapłacenia i stanowi podstawę do wydania...

 • Prawo zamówień publicznych

  Aby odpowiedzieć na pytanie czym są zamówienia publiczne, należy najpierw dowiedzieć się czym są podmioty publiczne. Otóż, są to między innymi jednostki samorządu terytorialnego, czy administracja rządowa. Termin zamówienia publiczne oznacza zatem odpłatną umowę zawieraną między zamawiającym a wykonawcą, czyli podmiotem, który oferuje zamawiającemu roboty budowlane, usługi lub dostawy. Należy jednak pamiętać o tym, że wszelkie działania w tym obszarze reguluje specjalna ustawa, która określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, środki ochrony prawnej...

 • Prawo zatrudnienia - kadry i płace

  Kadry i płace to złożone zagadnienie. To całokształt działań dotyczących rozliczania osób, które zatrudnione są w danej firmie, i które wynikają z szeregu obowiązków, przed którymi stoi pracodawca. Tymi działaniami zajmują się wykształceni specjaliści, których obowiązkiem jest między innymi wypłacanie wynagrodzeń pracownikom. Aby ustalić ich wysokość prowadzi się ewidencję czasu pracy, oblicza należną kwotę różnego rodzaju dodatków i pilnuje, aby wszystkie procesy związane z wypłatami zostały przeprowadzone zgodnie z obowiązującym prawem. Brzmi skomplikowanie...

 • Rachunkowość

  Jedna z definicji rachunkowości mówi, iż jest to rodzaj systemu ewidencji gospodarczej, służący do rejestracji zdarzeń oraz operacji gospodarczych i finansowych, umożliwiający odzwierciedlenie sytuacji finansowej oraz ekonomicznych efektów działającego podmiotu. Mówiąc inaczej, jest to system zapisu wszystkich zdarzeń gospodarczych, jakie miały miejsce w firmie. Dzięki niej znacznie łatwiejsze jest podejmowanie decyzji, prowadzenie administracji, czy kontrolowanie wydatków. Rachunkowość to także kierunek studiów, który realizowany jest na Uniwersytecie Łódzkim...

 • Digital Communication and Social Media for Management

  Digital Communication and Social Media for Management to anglojęzyczna propozycja kształcenia skierowana do osób kreatywnych, otwartych na nowości, które pragną stawić czoła wymaganiom współczesności. Kierunek powstały w wyniku szczegółowych analiz rynku oraz rozmów z ekspertami stanowi odpowiedź nie tylko na zapotrzebowanie pracodawców, ale i samych studentów. Kształcenie na kierunku Digital Communication and Social Media for Management w Uniwersytecie Łódzkim umożliwia pozyskanie wiedzy multidyscyplinarnej, w szczególności w zakresie szeroko rozumianych mediów...

   

 • Business and Digital Analytics

  Nowoczesne firmy poszukują pracowników posiadających kompetencje związane z analizą danych. W dzisiejszych czasach, w których czasami trudno odróżnić prawdę od fałszu, wiarygodne informacje wydają się cenniejsze niż złoto. Dlatego Uniwersytet Łódzki realizuje kształcenie na anglojęzycznym kierunku, dzięki któremu można pozyskać kwalifikacje między innymi w zakresie analizy danych, wykorzystywania danych, a także stosowania nowych technologii i rozwiązań IT dla potrzeb analizy danych i ich wizualizacji. Kształcenie na kierunku Business and Digital Analytics w...

   

 • Environmental Management

  Environmental Management to nowoczesny kierunek studiów, stanowiący odpowiedź na współczesne wyzwania cywilizacyjne związane z koniecznością zmian wzorców produkcji i konsumpcji oraz modeli i form zarządzania w organizacjach biznesowych i publicznych zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju. Kierunek ten, realizowany w języku angielskim, dostępny jest w ofercie dydaktycznej Uniwersytetu Łódzkiego. Kształcenie na anglojęzycznym kierunku Environmental Management w Uniwersytecie Łódzkim umożliwia pozyskanie wiedzy z zakresu zarządzania środowiskowego, a w szczególności...

   

 • Studia podyplomowe Uniwersytetu Łódzkiego

  Studia podyplomowe na Uniwersytecie Łódzkim są szansą na dalsze poszerzenie umiejętności i wiedzy niezbędnej w wymarzonej pracy. Uniwersytet Łódzki jest jednym z największych polskich uniwersytetów i oferuje naukę na 80 kierunkach i 167 specjalnościach. Uczelnia ściśle współpracuje z zagranicznymi szkołami, posiada najstarsze w Polsce Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców i jedną z najnowocześniejszych Bibliotek Uniwersyteckich.  Studiując na Uniwersytecie Łódzkim, można zdobyć kompetencje kluczowe w...

 • Uniwersytet Łódzki - rekrutacja na studia 2024/2025

  Uniwersytet Łódzki to dwanaście wydziałów, które realizują kształcenie na studiach pierwszego oraz drugiego stopnia, jednolitych magisterskich jak również w ramach studiów podyplomowych oraz szkół doktorskich. Ponadto, dzięki współpracy z uczelniami zagranicznymi można studiować na kierunkach, których ukończenie gwarantuje otrzymanie dyplomów dwóch uczelni, między innymi Uniwersytetu François- Rabelais we francuskim Tours, czy Uniwersytetu Wilhelma w niemieckim Münster. Oferta dydaktyczna Uniwersytetu Łódzkiego to szeroka gama kierunków, które związane są z takimi ...

 • Uniwersytet Łódzki - studia I stopnia (licencjackie, inżynierskie)

  Podział na stopnie kształcenia to efekt przyjętego kilkanaście lat temu systemu bolońskiego. Dzięki jego zasadom możemy wyróżnić studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie. Czym charakteryzują się studia pierwszego stopnia? Niemal od razu możemy zauważyć, że kierunków prowadzonych w tym obszarze jest najwięcej. Studia pierwszego stopnia to podstawowy, a zarazem najpopularniejszy poziom kształcenia wyższego. Studia te dają możliwość swobodnego prowadzenia zarówno drogi edukacyjnej, jak i zawodowej, ponieważ absolwenci mogą...

   

 • Uniwersytet Łódzki - studia II stopnia

  Studia drugiego stopnia, jak sama nazwa podpowiada, są studiami kierowanymi do absolwentów studiów stopnia pierwszego. Są to studia, które można podjąć z chęci pogłębienia wiedzy bądź poznania nowych zagadnień, bowiem nie ma obowiązku wchodzenia na kolejny etap kształcenia. Osoby, które otrzymały dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia mogą wybrać różne ścieżki, w tym między innymi zakończyć okres wyższej edukacji. Kształcenie na studiach drugiego stopnia nie musi wcale oznaczać edukacyjnej kontynuacji. Absolwenci danego kierunku prowadzonego w ramach...

   

 • Uniwersytet Łódzki - studia jednolite magisterskie

  Studia jednolite to proces kształcenia, który nie jest dzielony na stopnie. Jak sama nazwa podpowiada, są to studia realizowane płynnie, które kończą się napisaniem pracy magisterskiej. Z racji tego, że kierunków prowadzonych w tej formie nie jest zbyt wiele, studia jednolite możemy określić mianem szczególnych. Dlaczego większość kierunków realizowana jest w podziale na pierwszy i drugi stopień, a część prowadzona jest jednolicie? W gronie kierunków realizowanych w toku jednolitych studiów magisterskich można odnaleźć między innymi: Prawo, Psychologię, Kierunek...

   

 • Uniwersytet Łódzki studia stacjonarne

  Kiedy mówimy o studiach stacjonarnych koncentrujemy się na formie kształcenia, a nie na problematyce kierunków. Studia stacjonarne, nazywane również studiami dziennymi, to zdecydowanie najczęściej oferowany tryb odbywania zajęć, który w uczelni publicznej jaką jest Uniwersytet Łódzki wyróżnia się konkretnymi elementami. Niezależnie od tego jaką propozycję kształcenia wybierzemy, będziemy realizowali proces nauczania w sposób identyczny do innych kierunków. Studia stacjonarne nazywane są zamiennie studiami dziennymi, ponieważ ich forma zakłada realizowanie zajęć, które...

   

 • Uniwersytet Łódzki studia niestacjonarne

  Nietrudno odgadnąć, że studia niestacjonarne są przeciwieństwem studiów stacjonarnych, ale zarówno jedne i drugie stanowią formę kształcenia, a nie profil nauczania czy obszar tematyczny. Pomimo tego, że niestacjonarny tryb realizowania nauki leży na przeciwległym biegunie, to może on posiadać cechy wspólne ze studiami dziennymi. Jak to możliwe? Znaczna część kandydatów, pod określeniem studiów niestacjonarnych rozumie studia zaoczne, w ramach których zajęcia odbywają się w weekendy. Naturalnie, mają oni rację, choć nie do końca. W obszarze studiów niestacjonarnych... 

 

łódź akademicka