Studia stacjonarne

Studia I stopnia
ANALIZA DANYCH
INFORMATYKA
MATEMATYKA
 
Studia II stopnia
ANALIZA DANYCH
INFORMATYKA
MATEMATYKA
 

Studia niestacjonarne

Studia I stopnia
ANALIZA DANYCH
INFORMATYKA
MATEMATYKA
 
Studia II stopnia
INFORMATYKA
MATEMATYKA
 

Podyplomowe

ADMINISTROWANIE SYSTEMAMI OPERACYJNYMI I SERWERAMI BEZ DANYCH - STUDIA PODYPLOMOWE
ANALIZA DANYCH I DATA MINING - STUDIA PODYPLOMOWE
INFORMATYKA - STUDIA PODYPLOMOWE

ul. Banacha 22

90-238 Łódź

tel. (o42) 635 59 49

fax. (042) 635 42 66

www.math.uni.lodz.pl

http://informatory.uni.lodz.pl/

  • ANALIZA DANYCH

   Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów analiza danych

   Obserwowana od kilkunastu lat szybko postępująca komputeryzacja, informatyzacja i rozwój technologii informacyjnych umożliwia gromadzenie i przetwarzanie coraz większej ilości danych. Poza licznymi aspektami pozytywnymi tego procesu można zaobserwować również  zjawiska negatywne, jak np. powstanie szumu informacyjnego będącego konsekwencją braku selekcji, bądź nieprawidłowej selekcja danych zgromadzonych w zasobach baz danych i szerzej w zasobach Internetu.

   W tych warunkach coraz trudniej jest wydobywać istotne informacje z punktu widzenia badań naukowych, opracowań dla celów administracji publicznej, czy biznesu. Konieczne jest zatem kształcenie specjalistów posiadających umiejętności  wyszukiwania i selekcjonowania informacji, w tym osób posiadających wiedzę z zakresu statystyki matematycznej oraz umiejętności praktyczne w tworzeniu narzędzi informatycznych z zakresu szeroko pojętej analizy danych.

   Odpowiedzią na te wyzwania jest kierunek Analiza danych znajdujący się w ofercie Wydziały Matematyki i Informatyki UŁ.

   Kandydaci mają do wyboru:

   • studia inżynierskie (3,5-letnie)
   • studia licencjackie

   Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu rynku pracy, Wydział Matematyki i Informatyki UŁ od bieżącego roku akademickiego uruchamia interdyscyplinarne studia II stopnia na kierunku analiza danych, będące kontynuacją studiów I stopnia.

   W programie studiów przewidziana jest duża liczba przedmiotów do wyboru, co pozwoli studentom rozwijać swoje zainteresowania oraz elastycznie dostosowywać zdobywane kwalifikacje do bieżących wymogów dynamicznie rozwijającego się rynku pracy. Duży nacisk będzie postawiony na umiejętności praktyczne. Program studiów był konsultowany z firmami z branży analizy danych: Accenture, Commerzbank, DBMS, Focus Telecom, Fujitsu, Transitions.

   Kierunek analiza danych II stopnia jest współfinansowany z funduszy europejskich w ramach programu „STUDENTS’ POWER – kompleksowy rozwój uczelni”.

   Więcej informacji na temat kierunku i dostępnych specjalności: Informatory rekrutacyjne UŁ.

   Warunki rekrutacyjne

    

    
   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Analiza danych brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Matematyka lub informatyka
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: informatyka, matematyka, fizyka z astronomią, fizyka, język obcy nowożytny
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: informatyka, matematyka, fizyka z astronomią, fizyka, język obcy nowożytny, chemia

   Dowiedz się więcej

    


    

    
   Studia II stopnia

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Analiza danych jest konkurs dyplomów.

   Dowiedz się więcej

  • INFORMATYKA

   Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów informatyka

   INFORMATYKA

   Celem kształcenia na kierunku INFORMATYKA I stopnia jest:

   • wykształcenie specjalistów posiadających gruntowną wiedzę i umiejętności z podstawowych dziedzin informatyki;
   • przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie technologii informatycznych, w tym algorytmiki, programowania, baz danych, systemów i sieci komputerowych, technologii internetowych oraz projektowania systemów informatycznych;
   • wykształcenie u absolwentów umiejętności analitycznego i syntetycznego myślenia, pozwalających na niestandardowe podejście do rozwiązywania różnych praktycznych problemów, wymagających stworzenia lub zaadaptowania technologii informatycznych;
   • wykształcenie umiejętności z nowożytnego języka obcego do poziomu B2;
   • przygotowanie absolwentów do samodzielnego rozwijania umiejętności zawodowych oraz do podjęcia studiów drugiego stopnia i studiów podyplomowych w różnych dziedzinach

   Różnorodne formy zajęć, między innymi liczne zajęcia w laboratoriach komputerowych, pozwalają studentom na opanowanie różnych technik związanych z przetwarzaniem informacji. Szczególny nacisk w procesie kształcenia położony jest na rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, pracy zespołowej i korzystania z literatury przedmiotu.

   Przewiduje się taką organizację studiów, aby studenci 3-go roku mieli możliwość odbywania jednego semestru w ramach programu ERASMUS na jednej z uczelni zagranicznych, z którymi Uniwersytet ma podpisane odpowiednie umowy.

   Więcej informacji na temat kierunku i dostępnych specjalności: Informatory rekrutacyjne UŁ.

    

   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: matematyka, informatyka
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: informatyka, matematyka, fizyka z astronomią, fizyka, język obcy nowożytny
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: informatyka, matematyka, fizyka z astronomią, fizyka, język obcy nowożytny, chemia

    
    
   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Informatyka jest dyplom ukończenia studiów, co najmniej pierwszego stopnia. Bez egzaminu, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń – konkurs dyplomów.

    

  • MATEMATYKA

   Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów matematyka

   Kierunek studiów matematyka prowadzony jest na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego. Jest on przeznaczony dla wszystkich uzdolnionych matematycznie studentów, zainteresowanych wykorzystaniem matematyki w dalszej pracy zawodowej, zarówno w sferze edukacyjnej, jak i w finansach, bankowości czy przemyśle.

   Ideą studiów na kierunku matematyka jest przekazywanie studentom wiedzy i umiejętności dotyczących podstawowych gałęzi współczesnej matematyki. Studia te dają wykształcanie na poziomie ogólnoakademickim o dużym potencjale wykorzystania go w praktyce. Poza solidnymi podstawami z logiki i teorii mnogości, algebry, geometrii, topologii i analizy matematycznej, student uzyskuje konkretne umiejętności na wybranej specjalności.

   Więcej informacji na temat kierunku i dostępnych specjalności: Informatory rekrutacyjne UŁ.

    

   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Matematyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: informatyka, fizyka, fizyka z astronomią, język obcy nowożytny
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: informatyka, fizyka, fizyka z astronomią, język obcy nowożytny, chemia

    
    
   Studia II stopnia
    

   Dla osób posiadających dyplomy ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Bez egzaminu, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń – konkurs dyplomów. W przypadku, gdy kandydat na wybrany kierunek (specjalność) studiów II stopnia nie ma przygotowania z tego kierunku (specjalności) w zakresie studiów I stopnia, powinien uzupełnić to przygotowanie w trakcie studiów II stopnia. Efekty kształcenia do uzupełnienia wykształcenia w zakresie studiów I stopnia ustala Dziekan zgodnie z programem studiów I stopnia. Osoby nie posiadające przygotowania do nauczania matematyki w szkole podstawowej będą musiały uzupełnić to wykształcenie w zakresie określonym w programie studiów II stopnia dla specjalności Nauczycielska w zakresie matematyki.

    

  • ADMINISTROWANIE SYSTEMAMI OPERACYJNYMI I SERWERAMI BEZ DANYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

   Celem studiów jest w szczególności przygotowanie słuchaczy do pracy na stanowisku administratora systemów operacyjnych Windows Server oraz administratora serwerów baz danych SQL Server. Studia podyplomowe obejmują szeroki zakres zagadnień związanych z instalacją, konfiguracją oraz strojeniem wymienionych systemów serwerowych. Absolwent pozyska również wiedzę z zakresu projektowania i utrzymywania rozwiązań wysokiej dostępności, które są istotne z punktu widzenia zapewnienia ciągłej pracy aplikacji działających na utrzymywanych serwerach.

   Dowiedz się więcej

  • ANALIZA DANYCH I DATA MINING - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Analiza Danych
   Studia podyplomowe są skierowane do szerokiego grona słuchaczy zainteresowanych wykorzystaniem wiedzy z zakresu matematyki i informatyki oraz narzędzi statystycznych w pracy zawodowej związanej z przetwarzaniem i analizą danych. Istotą tych studiów jest nabywanie przez słuchaczy wiedzy i praktycznych umiejętności dotyczących metod współczesnej analizy i eksploracji danych – metod opracowywania i wnioskowania na ich podstawie.
   Absolwent będzie również posiadał umiejętność wizualizacji wyników analiz oraz prezentacji ich przed szerokim gremium. Szczególny nacisk w procesie kształcenia położony jest na rozwijanie umiejętności samodzielnego i zespołowego rozwiązywania problemów współczesnej analizy i eksploracji danych o charakterze teoretycznym i praktycznym. Umiejętności te są niezbędne dla każdego specjalisty z zakresu analizy i eksploracji danych w szybko zmieniającym się rynku technologii informacyjnych.

    

  • INFORMATYKA - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe  na kierunku Informatyka
   Krótka charakterystyka studium: Podyplomowe Studium Informatyki zostało powołane z dniem 1 października 1997 r. na Wydziale Matematyki i Informatyki UŁ przez Rektora UŁ. Program Studium obejmuje 4 przedmioty (razem 240 godzin):
   • bazy danych (60 godzin),
   • internet (60 godzin),
   • programowanie obiektowe (60 godzin),
   • sieci komputerowe (60 godzin).
   Absolwenci studiów podyplomowych po złożeniu egzaminów z w/w przedmiotów otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych w zakresie Informatyki. 
   Czas trwania studium: Zajęcia w Podyplomowym Studium Informatyki trwają przez dwa semestry i odbywają się systemem zaocznym, co dwa tygodnie (sobota, niedziela). 
   Do kogo studium jest adresowane: Podyplomowe Studium Informatyki jest przeznaczone dla wszystkich absolwentów szkół wyższych pragnących pogłębić swą wiedzę w dziedzinie informatyki. Słuchaczami Studium mogą być osoby, które posiadają ukończone studia wyższe i posiadają tytuł magistra lub licencjata (inżyniera). 

 

 

łódź akademicka