pedagogika uniwersytet łódzki studia Łódź

Pedagogika – Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki kształci studentów na 12 wydziałach, 80 kierunkach oraz 167 specjalnościach. Jedną z dziedzin kształcenia jest Pedagogika, prowadzona na studiach I i II stopnia.

Studia na Kierunku Pedagogika na Uniwersytecie Łódzkim realizowany są na Wydziale Nauk o Wychowaniu. Stawia, przede wszystkim, na poznanie uwarunkowania i przebieg procesów rozwoju człowieka i procesów edukacyjnych. Pedagogika na Uniwersytecie Łódzkim przygotowuje do pracy z ludźmi w różnym wieku i różnym położeniu życiowym. Dlatego studenci uczą się prowadzenia działań opiekuńczych, terapeutycznych, resocjalizacyjnych, socjalno- wspierających, sportowych i artystycznych.

Studia na kierunku Pedagogika na Uniwersytecie Łódzkim, od czwartego semestru dzielą się na specjalności. Są to: Pedagogika resocjalizacyjna, Pedagogika w zakresie edukacji dorosłych z coachingiem, Pedagogika społeczna w zakresie pracy opiekuńczej i socjalno- wychowawczej, Pedagogika w zakresie opieki i terapii pedagogicznej, Edukacja przez sztukę, Pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej, Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. Studia pedagogiczne nie należą do najłatwiejszych, a studenci muszą zmierzyć się z długą listą zajęć. Widnieją na niej, między innymi, takie przedmioty jak: podstawy pedagogiki penitencjarnej, projektowanie andragogiczne i gerontologiczne, metodyka pracy opiekuńczo- wychowawczej, teoria i metodyka sportów zespołowych, formy upowszechniania sztuki.

Wszystkie przedmioty realizowane w ramach studiów pedagogicznych mają za zadanie przekazanie wiedzy pedagogicznej, historyczno- filozoficznej, socjologicznej i psychologicznej, która jest niezbędna do zrozumienia społeczno- kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej. Absolwent powinien posługiwać się warsztatem diagnostycznym, posiadać umiejętności komunikacji społecznej, dysponować gruntowną wiedzą praktyczną. To wszystko składa się na kierunek Pedagogika na Uniwersytecie Łódzkim. Zdobytą wiedzę, absolwenci mogą wykorzystać w instytucjach edukacji dorosłych, instytucjach wsparcia społecznego, przedszkolach, szkołach, zakładach opiekuńczych, gabinetach specjalistycznych.

Kandydaci na studia, przed obraniem konkretnego kierunku kształcenia, zadają wiele pytań mających pomóc im w dokonaniu wyboru. Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie? Kasia, studentka II stopnia Pedagogiki mówi:

„To nie są studia dla każdego, dlatego że część wiedzy płynie z własnych obserwacji a nie wyłącznie z przeczytanych podręczników. Pedagogika to kierunek wymagający, ale dający dużo satysfakcji. To studia dla ludzi wrażliwych, otwartych i co bardzo ważne, cierpliwych. Wybrałam ten kierunek, bo chcę po prostu pomagać innym.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Pedagogikę na Uniwersytecie Łódzkim:

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • pracy w instytucjach wychowawczych i środowisku otwartym z osobami niedostosowanymi społecznie oraz upośledzonymi umysłowo,
  • nauczania osób dorosłych,
  • planowania, organizowania i realizowania działań artystycznych wspierających rozwój,
  • stymulacji rozwoju i organizacji procesu edukacji dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Pedagogika:

Absolwent kierunku Pedagogika na Uniwersytecie Łódzkim znajdzie zatrudnienie:

  • w instytucjach wsparcia społecznego,
  • w instytucjach szkoleniowych,
  • w świetlicach środowiskowych,
  • w domach kultury

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze*:

Aby dołączyć do grona studentów kierunku Pedagogika na Uniwersytecie Łódzkim, należy bardzo dobrze poradzić sobie na maturze z następującymi przedmiotami: język polski, matematyka, biologia, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, język obcy nowożytny. Ponadto, osoby obierające specjalność Pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej muszą złożyć zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiów ze zwiększoną aktywnością fizyczną. 

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj