Studia stacjonarne

Studia I stopnia
LEŚNICTWO
TURYSTYKA I REKREACJA
ZARZĄDZANIE
 
Studia II stopnia
LEŚNICTWO
 

Studia niestacjonarne

Studia I stopnia
ADMINISTRACJA
LEŚNICTWO
ZARZĄDZANIE
 
Studia II stopnia
ADMINISTRACJA
LEŚNICTWO
 

Podyplomowe

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE EVENTAMI - STUDIA PODYPLOMOWE

ul. Konstytucji 3 Maja 65

97-200 Tomaszów Mazowiecki 

tel.:(44) 724 97 20

fax:(44) 724 97 20

e-mail:filiaul@uni.lodz.pl

http://informatory.uni.lodz.pl/

  • ADMINISTRACJA

   Studia w Tomaszowie Mazowieckim - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów administracja

   ADMINISTRACJA jest kierunkiem umożliwiającym zdobycie wszechstronnej i rzetelnej wiedzy oraz umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych odnoszących się do procesów administrowania, przede wszystkim w szeroko ujętej administracji publicznej, jak również w sektorze pozarządowym (stowarzyszenia, fundacje), czy w przedsiębiorstwach.
   Program studiów kładzie duży nacisk na nabywanie umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych, co pozwala na przygotowanie studenta do sprawnego poruszania się na aktualnym rynku pracy. Celem kształcenia jest wyposażenie studenta w takie narzędzia, które pozwolą mu na analizowanie i prognozowanie procesów administrowania, a przez to zarządzanie tymi procesami, przeprowadzanie wykładni przepisów prawa i stosowanie tychże przepisów, sprawne porozumiewanie się na piśmie zgodnie z zasadami, jak również przyjmowanie różnorodnych ról w zespole pracowników szeroko rozumianej administracji. Studia są prowadzone w układzie semestralnym, w rozliczeniu rocznym.
   W toku studiów znajdują się zarówno zajęcia podstawowe – obowiązkowe, jak i przedmioty specjalnościowe oraz przedmioty  do wyboru. Blok przedmiotów praktycznych obejmuje ćwiczenia, konwersatoria oraz praktyki zawodowe (te ostatnie w łącznym wymiarze 6 miesięcy).
   Studenci odbywają praktyki w instytucjach administracji publicznej jak również w przedsiębiorstwach, o ile te ostatnie gwarantują osiągnięcie zakładanych dla praktyk na kierunku administracja efektów uczenia się. Inną formą praktyk są spotkania z praktykami, do których studenci w odpowiedni sposób się przygotowują. Ćwiczenia i konwersatoria stosują metody, które pozwalają na kształtowanie umiejętności i kompetencji społecznych przydatnych w procesach administrowania.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia
    

   Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

   Dowiedz się więcej

    

    

   Studia II stopnia
    

   Dla absolwentów wszystkich kierunków studiów co najmniej I stopnia. Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

  • LEŚNICTWO

   Studia w Tomaszowie Mazowieckim - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów leśnictwo

   Studia na kierunku LEŚNICTWO dają możliwość kontynuowania i rozwijania pasji przyrodniczych. Poza przedmiotami ogólnymi, dużą część programu studiów stanowią przedmioty przyrodnicze. W połączeniu z przedmiotami zawodowymi, przygotowującymi do pracy leśnika daje to absolwentom szerokie możliwości zatrudnienia nie tylko w leśnictwie, ale również w ochronie środowiska, ochronie przyrody.
   Znaczną część zajęć stanowią ćwiczenia terenowe realizowane w nadleśnictwach przez leśników praktyków. W ramach programu studiów organizowane są również kilkudniowe kompleksowe ćwiczenia wyjazdowe w różne części kraju (np. Puszcza Białowieska, Puszcza Augustowska).
   Studenci mogą również aktywnie rozwijać swoje pasje i zainteresowania w Kole Naukowym Leśników uczestnicząc w obozach naukowych oraz w Kole Polskiego Towarzystwa Leśnego, którego działalność oparta jest na Statucie PTL. Jest to idealny kierunek dla tych, którzy chcą pogodzić swoje zainteresowania i pasje przyrodnicze z pracą zawodową.
   Studia II stopnia (stacjonarne) - Pod warunkiem utworzenia kierunku studiów.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Leśnictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Biologia lub matematyka
   • Język obcy
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: biologia, matematyka, geografia
    

    


   Studia II stopnia

    

   Od roku akademickiego 2012/2022 planowane jest otwarcie na kierunku LEŚNICTWO studiów II stopnia dla absolwentów studiów inżynierskich kierunku LEŚNICTWO oraz inżynierskich i magistersko-inżynierskich w zakresie innych kierunków/specjalności o pokrewnych programach.

   Wymagany będzie dyplom ukończenia studiów I stopnia z tytułem inżyniera kierunku LEŚNICTWO albo dyplom inżyniera lub magistra inżyniera na kierunku, którego efekty kształcenia są zbieżne z efektami kształcenia oczekiwanymi od kandydatów. Jeżeli zbieżność będzie niepełna student będzie zobowiązany do uzupełnienia braków kompetencyjnych.

   Dowiedz się więcej

  • TURYSTYKA I REKREACJA

   Studia w Tomaszowie Mazowieckim - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów turystyka i rekreacja

   Są to jedyne studia o profilu praktycznym na Uniwersytecie Łódzkim kształcące na kierunku TURYSTYKA I REKREACJA. Studia trwają 3 lata (6 semestrów). Absolwenci otrzymują tytuł licencjata z Turystyki i Rekreacji Uniwersytetu Łódzkiego. W trakcie studiów odbywają m.in. zajęcia z zakresu: turystyki, rekreacji, geografii turystycznej, krajoznawstwa, obsługi ruchu turystycznego i inne wymagane programem studiów.
   Studenci odbywają także szereg praktyk w instytucjach związanych z turystyką takich jak np. parki narodowe, muzea, biura podróży, hotele, urzędy samorządowe. Aby poszerzyć umiejętności studentów oferujemy także zajęcia z języka obcego oraz blok przedmiotów z zakresu informatyki i zajęcia z Wychowania Fizycznego.
   W trakcie studiów odbywają się także: obóz rekreacyjno-sportowy i ćwiczenia terenowe w formie dwóch wyjazdów krajowych oraz jednego zagranicznego. Studenci kierunku  TURYSTYKA I REKREACJA  wyjeżdżają na terenie kraju nad Morze Bałtyckie, w Sudety, Karpaty, Góry Świętokrzyskie. W trakcie wyjazdów zagranicznych zwiedzają m.in. takie kraje jak Węgry, Czechy, Słowacja, Austria, Słowenia, Norwegia, Chorwacja, Malta czy Włochy.
   Wyjazdowe ćwiczenia pomagają zapoznać się z walorami turystycznymi i kulturą zwiedzanych regionów oraz ćwiczą umiejętności przewodnictwa i pilotażu. Relacje i zdjęcia z wyjazdów studentów naszego kierunku prezentowane są fanpage’u  https://www.facebook.com/turystykairekreacjaTM/
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

   Na podstawie złożenie wymaganych dokumentów.

   Wszyscy kandydaci powinni posiadać dobry stan zdrowia, umożliwiający zwiększoną aktywność fizyczną. Wymagana jest ocena z wychowania fizycznego na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. Osoby bez oceny z wychowania fizycznego muszą przedstawić zaświadczenie od lekarza medycyny pracy posiadające adnotacje „zdolny/a do studiów ze zwiększoną aktywnością fizyczną”.

   Dowiedz się więcej

  • ZARZĄDZANIE

   Studia w Tomaszowie Mazowieckim - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów zarządzanie

   Studia na kierunku ZARZĄDZANIE pozwalają na zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy w zakresie:

   • funkcjonowania organizacji komercyjnych oraz niekomercyjnych publicznych i pozarządowych na różnych szczeblach ich działania czy zarządzania;
   • wykorzystywania w tych podmiotach różnorodnych metod, instrumentów, technik oraz narzędzi zarządzania.

   Głównym celem kształcenia jest wyposażenie absolwenta w wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne, umożliwiające samodzielne podejmowanie decyzji i działań w zakresie organizacyjnych, technicznych, ekonomicznych oraz społecznych aspektów zarządzania.

   Studia dostarczą wiedzę na temat zasad tworzenia i rozwoju działalności gospodarczej. Pozwolą na poznanie nowoczesnych informatycznych systemów zarządzania przedsiębiorstwem oraz innowacji wprowadzanych w funkcjonowaniu organizacji (komercyjnych i niekormercyjnych) niezbędnych do uzyskania przewagi konkurencyjnej na rynku.

   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia
    

   Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

 

 

łódź akademicka