Studia stacjonarne

Studia I stopnia
DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
DZIENNIKARSTWO MIĘDZYNARODOWE
FILMOZNAWSTWO
FILOLOGIA ANGIELSKA
FILOLOGIA GERMAŃSKA
FILOLOGIA POLSKA
FILOLOGIA ZE SPECJALNOŚCIAMI
INFORMACJA W ŚRODOWISKU CYFROWYM
KULTUROZNAWSTWO
LINGWISTYKA DLA BIZNESU
LOGOPEDIA Z AUDIOLOGIĄ
NIEMCOZNAWSTWO
 
Studia II stopnia
DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
FILOLOGIA ANGIELSKA
FILOLOGIA GERMAŃSKA
FILOLOGIA POLSKA
FILOLOGIA ZE SPECJALNOŚCIAMI
INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO
KULTUROZNAWSTWO
LOGOPEDIA Z AUDIOLOGIĄ
 

Studia niestacjonarne

Studia I stopnia
DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
FILOLOGIA ZE SPECJALNOŚCIAMI
LINGWISTYKA DLA BIZNESU
 
Studia II stopnia
DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
FILOLOGIA ANGIELSKA
FILOLOGIA ZE SPECJALNOŚCIAMI
 

Podyplomowe

JĘZYK ANGIELSKI W PRZEDSZKOLU I SZKOLE PODSTAWOWEJ - STUDIA PODYPLOMOWE
LOGOPEDIA MEDIALNA Z LOGOPEDIĄ OGÓLNĄ - STUDIA PODYPLOMOWE
NEUROLOGOPEDIA - STUDIA PODYPLOMOWE
PODYPLOMOWE STUDIA TŁUMACZEŃ SPECJALISTYCZNYCH

Doktoranckie

FILOLOGIA POLSKA
FILOLOGIA ZE SPECJALNOŚCIAMI

ul. Pomorska 171/173, 91-404 Łódź

tel. studia stacjonarne (042) 665 52 16,

studia niestacjonarne (042) 665 52 53

fax.(042) 665 52 54

www.filolog.uni.lodz.pl

  • DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

   Uczelnie Łódź - kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
   Studia przekazują wiedzę o organizacji i funkcjonowaniu mediów masowych w Polsce i na świecie, o  dziennikarstwie oraz kreowaniu wizerunku. Przygotowują do wykonywania zawodów związanych z szeroko pojętą dziedziną komunikacji społecznej. Uczą umiejętności w zakresie gromadzenia, opracowywania i selekcjonowania informacji z różnych źródeł, a także sprawnego korzystania z technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Absolwent kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna posiada umiejętność wykonywania podstawowych działań z zakresu dziennikarstwa w prasie, mediach audiowizualnych oraz z dziedziny funkcjonowania działów agencji PR, designu i reklamy. Studia licencjackie przygotowują do podjęcia pracy w zawodach atrakcyjnych i poszukiwanych na rynku pracy: dziennikarza prasy, radia, telewizji, Internetu oraz specjalisty ds. reklamy lub promocji.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język obcy, WOS, historia, biologia, fizyka, matematyka, chemia
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: język obcy, WOS, historia, biologia, fizyka, matematyka, chemia
    

    

   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna jest konkurs dyplomów oraz średnia uzyskana na studiach I stopnia.
    

  • DZIENNIKARSTWO MIĘDZYNARODOWE

   Uczelnie Łódź - kierunek Dziennikarstwo międzynarodowe
   Istotą kierunku jest nacisk na zdobywanie wiedzy i umiejętności związanych z pracą dziennikarza w obszarze międzynarodowym: w charakterze korespondenta, ewentualnie pracownika polskich mediów, który zajmuje się przede wszystkim wydarzeniami w innych krajach. Ważnym aspektem studiów jest kształcenie językowe. Język angielski powinien zostać opanowany przez wszystkich studentów na poziomie min. B2/B2+, drugi język obcy na poziomie min. B2. Ponadto program kształcenia przewiduje pogłębienie wiedzy na temat kultury oraz mediów kraju wybranego języka.
   Warunki rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    
   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia polska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język angielski
   • Język polski (bądź inny - rodzimy)
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: historia, historia sztuki, historia muzyki, wiedza o społeczeństwie, język łaciński i kultura antyczna, filozofia, matematyka

    

  • FILMOZNAWSTWO

   Uczelnie Łódź - kierunek Filmoznawstwo
   Filmoznawstwo pozwala na uzyskanie wiedzy z zakresu: współczesnego kina światowego i polskiego, historii filmu światowego i polskiego, rodzajów i gatunków filmowych (fabuła, dokument, animacja, reklama), teorii kina i kultury audiowizualnej, prawa autorskiego, prawnych i ekonomicznych aspektów organizacji produkcji filmowej. Zajęcia praktyczne kształcą umiejętności w zakresie podstaw: analizy tekstu audiowizualnego, warsztatu filmowego, organizacji i animacji kultury filmowej, projektowania wydarzeń filmowych oraz dystrybucji i promocji filmu.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia
    
   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filmoznawstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język polski
   • Język obcy
   • Niewymagane: historia, historia sztuki, historia muzyki, wiedza o społeczeństwie, język łaciński i kultura antyczna, filozofia, wiedza o tańcu 

   Dowiedz się więcej

  • FILOLOGIA ANGIELSKA

   Uczelnie Łódź - kierunek Filologia angielska
   Ukończenie studiów w zakresie Filologii angielskiej daje absolwentom szereg możliwości odnalezienia się na współczesnym rynku pracy. Dzięki urozmaiconej ofercie dydaktycznej studia te przygotowują do podjęcia pracy zawodowej w wielu sektorach. Poniższa lista przykładowych zawodów wykonywanych przez naszych absolwentów oczywiście nie wyczerpuje licznych możliwości jakie daje ukończenie studiów filologii angielskiej:
   • nauczyciel,
   • tłumacz,
   • konsultant metodyczny,
   • edytor,
   • dziennikarz,
   • researcher,
   • ekspert do spraw krajów anglojęzycznych (w zakresie doradztwa w sprawach kultury, polityki, gospodarki),
   • wykwalifikowany pracownik w branży kultury i mediów,
   • asystent zarządu firm z kapitałem zagranicznym,
   • pracownik biurowy w firmach zagranicznych.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    
   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia polska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język angielski
   • Język polski
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: historia, historia sztuki, historia muzyki, wiedza o społeczeństwie, język łaciński i kultura antyczna, filozofia, matematyka

    

   Studia II stopnia
    
   Kwalifikacja odbywać się będzie na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń — na podstawie konkursu dyplomów.

    

  • FILOLOGIA GERMAŃSKA

   Uczelnie Łódź - kierunek Filologia germańska
   Studia na kierunku filologia germańska oferowane przez Uniwersytet Łódzki łączą tradycję z nowoczesnością i potrzebami współczesnego rynku pracy. Pozwalają na uzyskanie rzetelnej i szczegółowej wiedzy o języku, literaturze i kulturze krajów niemieckiego obszaru językowego. Rozwijają umiejętności językowe, przydatne do rozpoczęcia kariery zawodowej w szkolnictwie, w biurach tłumaczy, w redakcjach prasowych, radiowych i telewizyjnych, w wydawnictwach oraz w innych instytucjach kultury, a więc wszędzie tam, gdzie należy wykazać się umiejętnością formułowania tekstu pisanego i mówionego, redakcji tekstu i jego interpretacji.
   Warunki rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    
   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia polska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język niemiecki
   • Język polski (bądź inny - rodzimy)
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: historia, historia sztuki, historia muzyki, wiedza o społeczeństwie, język łaciński i kultura antyczna, filozofia, matematyka

    

   Studia II stopnia
    
   Kwalifikacja odbywać się będzie na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń — na podstawie konkursu dyplomów.

    

  • FILOLOGIA POLSKA

   Uczelnie Łódź - kierunek Filologia polska
   Filologia polska to kierunek zapewniający uzyskanie rzetelnej i uporządkowanej wiedzy o języku polskim oraz literaturze i kulturze polskiej. Student zapozna się między innymi z: historią literatury polskiej, literaturą najnowszą, poetyką i retoryką, teorią literatury, praktyczną stylistyką, leksykologią, gramatyką opisową języka polskiego, gramatyką historyczną języka polskiego, historią języka polskiego oraz dialektologią. Studia na tym kierunku umożliwiają rozpoczęcie kariery zawodowej w różnych sektorach rynku pracy, np. w szkolnictwie, w mediach, redakcjach, w wydawnictwach, instytucjach kultury oraz wszędzie tam, gdzie należy wykazać się umiejętnością formułowania wypowiedzi w mowie i piśmie, wysokimi kompetencjami językowymi (np. w jednostkach do spraw kontaktów z klientami, w działach promocji biur, urzędów, banków), a także znajomością literatury oraz umiejętnością interpretacji tekstu literackiego.
   Wymagania rekrutacyjne   Studia I stopnia
    
   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia polska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język polski
   • Język obcy
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: historia, historia sztuki, historia muzyki, wiedza o społeczeństwie, język łaciński i kultura antyczna, filozofia, matematyka
    

    

   Studia II stopnia
    
   Kwalifikacja odbywać się będzie na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń — na podstawie konkursu dyplomów.

  • FILOLOGIA ZE SPECJALNOŚCIAMI

   Uczelnie Łódź - kierunek Filologia ze specjalnościami
   Absolwent filologii ze specjalnością posiada podstawową wiedzę o języku oraz kulturze i literaturze krajów obszaru językowego. Poziom praktycznej znajomości języka obejmuje: pełne rozumienie tekstów, także o dużym stopniu trudności i zawierających znaczenia ukryte, wyrażone jedynie pośrednio; płynne i poprawne wypowiedzi spontaniczne i porozumiewanie się w sytuacjach codziennych oraz zawodowych w mowie i piśmie. Wszechstronność zainteresowań badawczych pracowników sprawia, że absolwent naszych studiów posiada przygotowanie ogólnohumanistyczne i kompetencje interdyscyplinarne oraz interkulturowe, ułatwiające wykorzystanie wiedzy z zakresu filologii w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego oraz zawodowego. Absolwent legitymujący się tytułem licencjata posiada umiejętności przydatne przy wykonywaniu zawodów związanych z publicystyką, turystyką, usługach wymagających dobrej znajomości języka oraz (po uzyskaniu wymaganych przepisami kwalifikacji pedagogicznych) w szkolnictwie.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia ze specjalnościami brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Język polski
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: historia, historia sztuki, WOS, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, filozofia, drugi język obcy, geografia 
    

    

   Studia II stopnia
    
   Znajomość języka hiszpańskiego na poziomie co najmniej B2; zaawansowana znajomość języka angielskiego; podstawowa wiedza z zakresu dyscypliny naukowej odpowiadającej wybranej specjalizacji magisterskiej (na poziomie licencjata filologii hiszpańskiej), podstawowa orientacja w hiszpańskim życiu kulturalnym oraz podstawowa wiedza o strukturze języka hiszpańskiego.
    

    

  • INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO

   Uczelnie Łódź - kierunek Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
   Celem studiów jest przekazanie pogłębionej wiedzy obejmującej teorię i metodologię bibliologii i informatologii; przekazanie pogłębionej wiedzy o organizacji i funkcjonowaniu bibliotek różnych typów i ośrodków zarządzania wiedzą; przekazanie pogłębionej wiedzy o budowie, projektowaniu i zarządzaniu zasobami i systemami informacyjnymi; przekazanie pogłębionej wiedzy z zakresu ochrony prawa autorskiego i zarządzania własnością intelektualną; wykształcenie umiejętności profesjonalnych w zakresie zarządzania zbiorami bibliotecznymi i organizowania usług bibliotecznych oraz promocji biblioteki; sprawnego korzystania z technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz tworzenia narzędzi informacji zapisanych na nośnikach papierowych i elektronicznych; wykształcenie umiejętności w zakresie kształtowania kultury czytelniczej i rozwijania kompetencji informacyjnych użytkowników; wykształcenie umiejętności krytycznego myślenia, wiązania ze sobą faktów oraz wyciągania wniosków z posiadanych danych; wykształcenie umiejętności pracy w zespole oraz sprawnego komunikowania się z otoczeniem.
   Absolwent kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo powinien posiadać niezbędną wiedzę ogólnohumanistyczną i przygotowanie zawodowe. Wiedza i umiejętności nabyte w trakcie studiów powinny przygotowywać do pracy we wszystkich typach bibliotek w zakresie szeroko pojętej informacji bibliotecznej, księgarskiej, naukowej i wydawniczej oraz do pracy naukowej.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    

   Studia II stopnia
    
   Kwalifikacja na podstawie złożonych dokumentów (dyplom studiów licencjackich, inżynierskich bądź magisterskich wszystkich kierunków).

  • INFORMACJA W ŚRODOWISKU CYFROWYM

   Uczelnie Łódź - kierunek Informacja w środowisku cyfrowym
   Kierunek Informacja w środowisku cyfrowym powstał jako odpowiedź na zapotrzebowanie ze strony pracodawców na specjalistów w zakresie publikowania sieciowego, obsługi instytucji i firm z sektora informacyjnego prowadzących działalność wirtualną (internetowe księgarnie, wydawnictwa, biblioteki cyfrowe, repozytoria), a także na pracowników kompetentnych w zakresie tworzenia baz danych i zarządzania treścią elektroniczną. Studia na kierunku Informacja w środowisku cyfrowym kształcą i rozwijają umiejętności badawcze i profesjonalne niezwykle przydatne w społeczeństwie informacyjnym, w którym korzystanie z nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych stało się zjawiskiem powszechnym i będzie nadal postępować.
   W ramach kierunku dostępne są specjalności:
   WIRTUALNE INSTYTUCJE KSIĄŻKI: podstawy bibliotekarstwa cyfrowego, archiwa i repozytoria, promocja i marketing na rynku książki
   ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ: ekonomika informacji;  zarządzanie informacją w mediach; infobrokering, audyt informacyjny.
   Warunki rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    
   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia polska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język polski
   • Język obcy
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: historia, historia sztuki, WOS, język łaciński i kultura 

    

  • KULTUROZNAWSTWO

   Uczelnie Łódź - kierunek Kulturoznawstwo
   Studia na kierunku Kulturoznawstwie pozwalają na uzyskanie wiedzy z zakresu nauk o kulturze i jej podstawowych dziedzinach, takich jak film, literatura, teatr, sztuka mediów i multimediów. Dzięki ofercie kształcenia, odzwierciedlającej badania naukowe pracowników Instytutu Kultury Współczesnej, program studiów realizuje zasadę jedności nauki i dydaktyki. Dzięki dostarczaniu wiedzy o różnych kulturach, także pozaeuropejskich, uczy otwartości na świat i zasad tolerancji. Istotą programu kształcenia na Kulturoznawstwie jest możliwość wyboru różnych modułów przedmiotów, pozwalających na rozszerzanie i uzupełnianie wiedzy. Student ma wobec tego możliwość stworzenia własnej ścieżki kształcenia, która odpowiada jego zainteresowaniom naukowym oraz planom zawodowym.
   Szczególny nacisk kładziony jest na rozwój tzw. kompetencji miękkich. Absolwenci kulturoznawstwa potrafią: myśleć kreatywnie, elastycznie, krytycznie i analitycznie; poprawnie komunikować się ustnie i pisemnie; samodzielnie organizować swój czas pracy. Przygotowani są do pracy w instytucjach kultury, mediach, agencjach reklamowych i artystycznych oraz przemysłach kreatywnych.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Kulturoznawstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski (w przypadku matury obcojęzycznej - rodzimy)
   • Język obcy nowożytny
   • Dwa przedmioty niewymagane spośród: historia, historia sztuki, WOS, język łaciński i kultura antyczna, historia muzyki, filozofia, wiedza o tańcu 
    

    

   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Kulturoznawstwo jest konkurs dyplomów oraz średnia uzyskana na studiach I stopnia.
    

  • LINGWISTYKA DLA BIZNESU

   Uczelnie Łódź - kierunek Lingwistyka dla biznesu
   Relacje uczelni z otoczeniem społecznym i gospodarczym stają się coraz istotniejszym aspektem działania szkolnictwa wyższego. Obok tradycyjnych zadań uniwersytetu, kształcenia i badań naukowych, pojawia się tzw. „trzecia misja” uczelni wyższej, obejmująca relacje z sektorem przedsiębiorstw, sektorem publicznym oraz pozarządowym, innymi słowy otoczeniem społeczno-gospodarczym. Celem współpracy Uczelni z Pracodawcami jest wymiana doświadczeń i zacieśnianie współpracy z przedsiębiorcami i pracodawcami, którzy mogą współtworzyć programy dydaktyczne, prowadzić zajęcia i warsztaty, organizować staże lub zgłaszać problemy badawcze do opracowania w ramach prac dyplomowych, jak również współtworzyć innowacyjne nowe kierunki studiów będące odpowiedzią na aktualne potrzeby rynku pracy, takie jak Lingwistyka dla biznesu. Prace dyplomowe będą pisane na tematy formułowane w porozumieniu z firmami, np. w formie projektów rozwiązujących problemy praktyczne.
   Studia na kierunku Lingwistyka dla biznesu oferowane przez Uniwersytet Łódzki łączą wyżej wymienioną tradycję z nowoczesnością oraz potrzebami współczesnego rynku pracy. Pozwalają na uzyskanie rzetelnej kompetencji językowej z dwóch języków obcych na poziomie powyżej B2 zgodnie z normami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ), w tym również odmian specjalistycznych tych języków, połączonej z umiejętnościami i oczekiwaniami szczególnie pożądanymi przez współczesnego pracodawcę.

    

   Warunki rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia
    
   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Lingwistyka dla biznesu brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język angielski
   • Drugi język obcy, matematyka, WOS, geografia, informatyka
   • Drugi język obcy, matematyka, WOS, geografia, informatyka
    

  • LOGOPEDIA Z AUDIOLOGIĄ

   Uczelnie Łódź - kierunek Logopedia z audiologią
   Studia na kierunku pozwalają uzyskać wiedzę na temat przyczyn powstawania wad wymowy oraz sposobów ich usuwania a także umiejętności diagnozowania i prowadzenia terapii zaburzeń mowy.  Studia przygotowują również do pracy z osobami z zaburzeniami słuchu. Specjalność dodatkowa (audiologia) znacznie poszerza wiedzę w zakresie usprawniania mowy osób ze znacznymi i głębokimi zaburzeniami słuchu oraz z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego.
   Warunki rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    
   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia polska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język polski
   • Język obcy
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: biologia, fizyka, matematyka

    

   Studia II stopnia
    
   Kwalifikacja odbywać się będzie na podstawie średniej ocen ze studiów oraz na podstawie konkursu dyplomów.

    

  • NIEMCOZNAWSTWO

   Uczelnie Łódź - kierunek Niemcoznawstwo
   Niemcoznawstwo jest kierunkiem studiów, który łączy ze sobą elementy filologii germańskiej, kulturoznawstwa i historii, a także w niewielkim wymiarze politologii. Studenci zdobywają szeroką i pogłębioną wiedzę o krajach niemieckiego obszaru językowego. Nacisk położony jest na znajomość współczesnych problemów, związanych z kulturą, w tym mediami oraz rozwojem politycznym i społecznym Republiki Federalnej, Austrii i Szwajcarii. Ponadto na kierunu szczególna uwaga zwracana jest na umiejętności językowe. Studenci uczą się języka niemieckiego od podstaw oraz doskonalą znajomość języka angielskiego. Wybór jednej z dwóch specjalności pozwala pogłębić umiejętności praktyczne, potrzebne na rynku pracy, związanym z mediami i kulturą lub z pracą w szeroko pojętym biznesie. Dla obu specjalności przewidziane są zajęcia, przygotowujące do pisania projektów. Studia niemcoznawcze pozwalają na uzyskanie rzetelnej wiedzy i umiejętności, przydatnych do rozpoczęcia kariery zawodowej w instytucjach kultury, placówkach polsko-niemieckich, fundacjach, redakcjach prasowych, w wydawnictwach, a więc wszędzie tam, gdzie należy wykazać się umiejętnościami językowymi, znajomością kultury, mediów i życia politycznego krajów niemieckiego obszaru językowego.
   Warunki rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    
   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia polska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język angielski
   • Język polski
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: historia, filozofia, WOS, drugi język obcy, geografia

    

  • PODYPLOMOWE STUDIA TŁUMACZEŃ SPECJALISTYCZNYCH

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Podyplomowe Studia Tlumaczeń Specjalistycznych
   Studenci PSTS zdobędą doświadczenie w przekładzie i lokalizacji tekstów specjalistycznych w obrębie pary języków angielski – polski, w zaawansowanym stopniu poznają sposoby praktycznego zastosowania narzędzi komputerowych (CAT) w pracy tłumacza oraz formalnoprawne zasady wykonywania tłumaczenia przysięgłego. Po ukończeniu studiów absolwent może przystąpić do egzaminu na tłumacza przysięgłego języka angielskiego, nawiązać współpracę z biurem tłumaczy w zakresie przekładu tekstów specjalistycznych z angielskiego i na angielski oraz korekty tłumaczeń, świadczyć usługi tłumaczenia konferencyjnego lub środowiskowego. Absolwent PSTS może także znaleźć pracę w sektorze biznesu w zakresie obsługi językowej firm.
   Wymagania rekrutacyjne

    

    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Podyplomowe Studia Tłumaczeń Specjalistycznych od kandydata wymagany jest dyplom ukończenia studiów licencjackich, magisterskich, inżynierskich w innym zakresie oraz znajomość języka angielskiego na poziomie C1 potwierdzona certyfikatem (w razie braku - rozmowa kwalifikacyjna). 
    
   Dowiedz się więcej

  • JĘZYK ANGIELSKI W PRZEDSZKOLU I SZKOLE PODSTAWOWEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podplomowe na kierunku Język angielski w przedszkolu i szkole podstawowej
   Celem studiów jest przygotowanie pedagogiczno-dydaktyczne absolwentów do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych.
   Świadectwo ukończenia niniejszych studiów podyplomowych daje pełne kwalifikacje pedagogiczno-dydaktyczne do nauczania języka angielskiego w przedszkolu i szkole podstawowej w klasach I-III zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 12 marca 2009 r. oraz rozporządzeniem MNiSzW z dnia 17 stycznia 2012 r.
   Pełne kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w szkołach podstawowych absolwent uzyskujejedynie wraz z certyfikatem potwierdzającym znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej C1 wymienionym w załączniku do rozporządzenia MEN z 17 kwietnia 2012 r. z wyjątkiem absolwentów kierunków filologicznych w zakresie języka angielskiego.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Język angielski w przedszkolu i szkole podstawowej wymagane są ukończone studia wyższe co najmniej pierwszego stopnia.

  • LOGOPEDIA MEDIALNA Z LOGOPEDIĄ OGÓLNĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Logopedia medialna z logopedią ogólną
   Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie słuchaczy do postępowania terapeutycznego w pracy pedagogicznej z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami mowy, trudnościami w czytaniu i pisaniu, a także właściwego diagnozowania błędów językowych i przyczyn ich powstawania u osób występujących publicznie – szeroko pojmowanych ludzi mediów, działaczy społecznych i pracowników kultury.
   Tak przygotowani absolwenci uzyskają kwalifikacje do wykonywania zawodu logopedy w przedszkolach, szkołach (o różnym profilu i poziomach kształcenia), placówkach opiekuńczo-wychowawczych i poradniach logopedycznych.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Logopedia medialna z logopedią ogólną wymagane są ukończone studia wyższe co najmniej pierwszego stopnia, głównie kierunków: filologia polska, neofilologie, dziennikarstwo, kulturoznawstwo – studia kierowane są szczególnie do osób z przygotowaniem pedagogicznym, o nienagannej wymowie, dobrym słuchu i głosie. Przyjęcie na studia odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. 
    

  • NEUROLOGOPEDIA - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Neurologopedia
   Celem studiów jest uzyskanie wiedzy w zakresie neurologopedii i praktycznych umiejętności w zakresie diagnozy i terapii osób (od urodzenia, poprzez wiek rozwojowy, aż do wieku podeszłego) z zaburzeniami mowy i języka powstałymi w wyniku uszkodzenia i dysfunkcji układu nerwowego, które pozwolą zdobyć kwalifikacje do wykonywania zawodu neurologopedy. Absolwent podyplomowych studiów z neurologopedii ma uprawnienia do pracy w placówkach służby zdrowia o charakterze zamkniętym (szpitalne oddziały pediatrii, rehabilitacji, neurologii, psychiatrii), do pracy w ośrodkach opiekuńczych i wychowawczych (szkoły specjalne, ośrodki wczesnej interwencji, przedszkola i szkoły integracyjne, domy opieki społecznej, sanatoria itp.), poradniach specjalistycznych, ośrodkach wczesnej interwencji, jak również do posługiwania się tytułem „neurologopeda” w praktyce prywatnej.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Neurologopedia przyjmowani są kandydaci z:
   • tytułem magistra logopedii lub
   • tytułem magistra, którzy uprawnienia zawodowe logopedy zdobylo w ramach:
    • podyplomowych studiów logopedycznych;
    • w ramach studiów stacjonarnych licencjackich na kierunku logopedia jako drugi kierunek studiów;
    • specjalności logopedycznej na stacjonarnych studiach magisterskich (w wymiarze min. 800 godz. zajęć logopedycznych).

 

 

łódź akademicka