Studia stacjonarne

Studia I stopnia
DZIENNIKARSTWO MIĘDZYNARODOWE
DZIENNIKARSTWO, MEDIA I PROJEKTOWANIE KOMUNIKACJI
FILMOZNAWSTWO I WIEDZA O MEDIACH AUDIOWIZUALNYCH
FILOLOGIA ANGIELSKA
FILOLOGIA GERMAŃSKA
FILOLOGIA HISZPAŃSKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM
FILOLOGIA KLASYCZNA Z KULTURĄ ŚRÓDZIEMNOMORSKĄ
FILOLOGIA POLSKA
FILOLOGIA ROMAŃSKA
FILOLOGIA ROSYJSKA
FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA
FILOLOGIA WŁOSKA
INFORMACJA W ŚRODOWISKU CYFROWYM
KULTUROZNAWSTWO
LINGWISTYKA DLA BIZNESU
LOGOPEDIA Z AUDIOLOGIĄ
NOWE MEDIA I KULTURA CYFROWA
PRODUKCJA TEATRALNA I ORGANIZACJA WYDARZEŃ
STUDIA POLSKIE Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM
STUDIA POLSKO-NIEMIECKIE
TWÓRCZE PISANIE
 
Studia II stopnia
DZIENNIKARSTWO, MEDIA I PROJEKTOWANIE KOMUNIKACJI
FILOLOGIA ANGIELSKA
FILOLOGIA GERMAŃSKA
FILOLOGIA HISZPAŃSKA Z AMERYKANISTYKĄ FILOLOGICZNĄ
FILOLOGIA KLASYCZNA Z KULTURĄ ŚRÓDZIEMNOMORSKĄ
FILOLOGIA POLSKA
FILOLOGIA ROMAŃSKA
FILOLOGIA ROSYJSKA
FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA
FILOLOGIA WŁOSKA
INFORMATOLOGIA Z BIZNESOWYM JĘZYKIEM ANGIELSKIM
KULTURA I SZTUKA WSPÓŁCZESNA
KULTUROZNAWSTWO
LINGWISTYKA W KOMUNIKACJI SPECJALISTYCZNEJ
LOGOPEDIA
MEDIA AUDIOWIZUALNE I KULTURA CYFROWA
TRANSLATORYKA
 

Podyplomowe

EDYTORSTWO TEKSTÓW LITERACKICH I UŻYTKOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE
JĘZYK ANGIELSKI W PRZEDSZKOLU I SZKOLE PODSTAWOWEJ - STUDIA PODYPLOMOWE
LOGOPEDIA MEDIALNA Z LOGOPEDIĄ OGÓLNĄ - STUDIA PODYPLOMOWE
NEUROLOGOPEDIA - STUDIA PODYPLOMOWE
REHABILITACJA ZABURZEŃ GŁOSU - STUDIA PODYPLOMOWE
TŁUMACZENIA SPECJALISTYCZNE - STUDIA PODYPLOMOWE

ul. Pomorska 171/173, 91-404 Łódź

tel. studia stacjonarne (042) 665 52 16,

studia niestacjonarne (042) 665 52 53

fax.(042) 665 52 54

www.filolog.uni.lodz.pl

http://informatory.uni.lodz.pl/

  • DZIENNIKARSTWO MIĘDZYNARODOWE

   Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów dziennikarstwo międzynarodowe

   Zasadnicze cele kształcenia:

   • przygotowanie studenta do samodzielnego zdobywania podstawowych informacji z rozmaitych źródeł oraz ich selekcjonowania i na tej podstawie formułowania krytycznych sądów;
   • wykształcenie umiejętności posługiwania się warsztatem dziennikarskim w zakresie gatunków dziennikarskich funkcjonujących w mediach różnego typu w Polsce i krajach wybranego obszaru językowego;
   • przygotowanie studenta do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym z wykorzystaniem różnych mediów i różnych form przekazu;
   • przekazanie podstawowej wiedzy o mediach, kulturze i o literaturze współczesnej wybranego obszaru językowego;
   • wykształcenie umiejętności językowych do poziomu B2/B2+ znajomości języka angielskiego;
   • wykształcenie umiejętności językowych do poziomu B2 znajomości drugiego języka obcego;
   • zapoznanie z podstawowymi zasadami prawa autorskiego i prasowego.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    
   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia polska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język angielski
   • Język polski (bądź inny - rodzimy)
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: historia, WOS, język łaciński i kultura antyczna, drugi język obcy, filozofia, geografia, matematyka

    

  • DZIENNIKARSTWO, MEDIA I PROJEKTOWANIE KOMUNIKACJI

   Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji

   DZIENNIKARSTWO, MEDIA I PROJEKTOWANIE KOMUNIKACJI stanowi odpowiedź na potrzeby dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. Studia przekazują wiedzę na temat szeroko rozumianych zawodów medialnych, akcentując ich znaczenie w życiu społecznym, politycznym i kulturalnym. Głównym celem kierunku jest przygotowanie przyszłych absolwentów do funkcjonowania w świecie mediów wymagającym stałego wzbogacania zdobytej wiedzy i umiejętności.

   Program studiów obejmuje wiedzę z zakresu nauki o kulturze, nauk o komunikacji społecznej i mediach oraz wybraną problematykę z językoznawstwa, literaturoznawstwa i nauk o sztuce. Jego istotne uzupełnienie stanowi kształcenie umiejętności praktycznych w ramach tworzenia różnych form wypowiedzi werbalnych, wizualnych i multimedialnych. Działające na Wydziale studia radiowe i telewizyjne umożliwiają studentom praktyczne wykorzystanie wiedzy teoretycznej i zdobycie doświadczenia w pracy z kamerą i mikrofonem.

   W proces dydaktyczny zaangażowani są badacze specjalizujący się w problematyce komunikowania i mediów, a także doświadczeni dziennikarze, pracownicy działów public relations i agencji reklamowych.

  • FILMOZNAWSTWO I WIEDZA O MEDIACH AUDIOWIZUALNYCH

   Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów filmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnych

   Studia na kierunku FILMOZNAWSTWO I WIEDZA O MEDIACH AUDIOWIZUALNYCH kształcą specjalistów w zakresie filmu i kultury wizualnej i są adresowane do osób zainteresowanych tymi zagadnieniami.

   Wiedza o filmie dostarcza narzędzi niezbędnych do zrozumienia współczesnej kultury i pozwala aktywnie uczestniczyć w jej tworzeniu. Studia nie tylko rozwijają wrażliwość estetyczną i poszerzają wiedzę studentów w zakresie kultury filmowej, ale też uczą ich świadomego odbioru innych tekstów kultury. Choć studia skoncentrowane są na filmie, uwzględniają też bezpośredni kontekst kina: telewizję i nowe media. Ponadto studenci nabywają podstawową wiedzę w zakresie teorii kultury, filozofii, wiedzy o teatrze, teorii literatury oraz historii sztuk plastycznych.

   Łódź jest wyjątkowym miejscem do studiowania filmu. Przez lata była centrum polskiego przemysłu filmowego, a dziś działa tu wiele instytucji filmowych: Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna, Muzeum Kinematografii, Narodowe Centrum Kultury Filmowej, wytwórnie filmowe, kina niezależne. Zakład Historii i Teorii Filmu UŁ ma zaś najdłuższą w Polsce tradycję badań i studiów filmoznawczych. 

   Oferujemy bogaty, corocznie zmieniany zestaw przedmiotów fakultatywnych (wybieranych przez studentów). Student ma możliwość stworzenia własnej ścieżki kształcenia, która odpowiada jego zainteresowaniom naukowym oraz planom zawodowym. Współpracujemy z wieloma uniwersytetami zagranicznymi, co daje studentom bogate możliwości wyjazdów stypendialnych w ramach programu Erasmus.

   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia
    
   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnych brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język polski
   • Język obcy nowożytny
   • Nie wymagane dwa przedmioty do wyboru spośród: historia, historia sztuki, WOS, język łaciński i kultura antyczna, historia muzyki, filozofia

   Dowiedz się więcej

  • FILOLOGIA ANGIELSKA

   Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów filologia angielska
   Studia na kierunku FILOLOGIA ANGIELSKA umożliwiają zdobycie wiedzy szczegółowej na temat języka angielskiego oraz literatury, historii i kultury krajów anglojęzycznych. Program obejmuje zajęcia z filologicznych obszarów badawczych, takich jak językoznawstwo oraz literaturo- i kulturoznawstwo obszaru anglojęzycznego.
   Zajęcia mają na celu rozwijanie podstawowych umiejętności humanistycznych, takich jak umiejętność krytycznego myślenia, analizowania i rozwiązywania problemów, komunikowania i argumentowania swoich poglądów, umiejętność pracy własnej i pracy twórczej. W połączeniu z rzetelną wiedzą na temat języka, literatury i kultury, studia te dają absolwentom szeroki wachlarz wiedzy, umiejętności i kompetencji, które są obecnie bardzo pożądane na dynamicznym i interdyscyplinarnym rynku pracy. Poszczególne specjalności pozwalają studentom rozwijać praktyczne umiejętności językowe w różnych kontekstach zawodowych i naukowych.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia angielska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język angielski (albo inny język obcy, gdy w kategorii 2 jest język angielski)
   • Język polski (albo język rodzimy w przypadku matury obcojęzycznej)
   • Nie wymagane dwa przedmioty do wyboru spośród: historia, WOS, język łaciński i kultura antyczna, filozofia, drugi język obcy, geografia

    

   Studia II stopnia
   Kwalifikacja odbywać się będzie na podstawie dyplomu ukończenia studiów oraz wyniku rozmowy kwalifikacyjnej.

    

  • FILOLOGIA GERMAŃSKA

   Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów filologia germańska

   Studiujący na kierunku FILOLOGIA GERMAŃSKA poznają język niemiecki oraz kulturę i literaturę krajów niemieckojęzycznych. Naukę języka niemieckiego można zacząć od podstaw lub od poziomu średniozaawansowanego. Wszyscy studenci zaczynają od I semestru naukę języka obcego (poziom zaawansowany lub podstawowy jako lektorat).

   Po II semestrze studiujący kontynuują naukę języka niemieckiego od poziomu średniozaawansowanego ze specjalizacją językoznawczo-literaturoznawczą lub wybierają specjalność z drugim językiem obcym.

    

   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    
   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia germańska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język niemiecki (albo inny język obcy, gdy w kategorii 2 jest język niemiecki)
   • Język polski (bądź inny - rodzimy)
   • Nie wymagane dwa przedmioty do wyboru spośród: historia, WOS, język łaciński i kultura antyczna, filozofia, drugi język obcy, geografia

    

   Studia II stopnia
    

   Wymagania wstępne, oczekiwane kompetencje kandydata:

   Znajomość języka niemieckiego na poziomie min. B2 / C1; podstawowa wiedza z zakresu dyscypliny naukowej odpowiadającej wybranej specjalizacji magisterskiej (na poziomie licencjata filologii germańskiej), podstawowa orientacja w niemieckim życiu kulturalnym, podstawowa wiedza o strukturze języka niemieckiego. Dla kandydatów, którzy chcą kontynuować kształcenie metodyczne, posiadane kwalifikacje uprawniające do nauczania języka niemieckiego lub innego języka obcego w szkole podstawowej. Dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie na FILOLOGIĘ GERMAŃSKĄ z drugim językiem obcym, poświadczona znajomość tego języka na poziomie min. B1, w przypadku języka angielskiego min. B2+.

   Dla absolwentów wszystkich kierunków studiów: Rekrutacja na podstawie posiadanego tytułu licencjata, magistra, magistra inżyniera, inżyniera. W przypadku absolwentów innych kierunków niż FILOLOGIA GERMAŃSKA wymagany certyfikat o znajomości języka niemieckiego na poziomie C1. Kandydaci nieposiadający certyfikatu zobowiązani są do przystąpienia i zdania egzaminu pisemnego z języka niemieckiego na tym poziomie.

   W przypadku zbyt dużej liczby kandydatów o przyjęciu decyduje konkurs dyplomów.

    

  • FILOLOGIA HISZPAŃSKA Z AMERYKANISTYKĄ FILOLOGICZNĄ

   Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów filologia hiszpańska z amerykanistyką filologiczną

   Studia na kierunku FILOLOGIA HISZPAŃSKA Z AMERYKANISTYKĄ FILOLOGICZNĄ przewidują intensywne kształcenie z zakresu dwóch języków – hiszpańskiego i angielskiego, uzyskanie gruntownej wiedzy z zakresu językoznawstwa i literaturoznawstwa hiszpańskiego i hispanoamerykańskiego, a także pogłębienie wiadomości i praktycznych umiejętności z traduktologii oraz dydaktyki języka hiszpańskiego.

   Program studiów przewiduje również dodatkową specjalność Amerykanistyka filologiczna związana z językiem angielskim i hiszpańskim w USA oraz specjalistyczne kształcenie metodyczne z zakresu nauczania języka hiszpańskiego w ramach fakultatywnego bloku pedagogicznego.

   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia II stopnia
    

   Dla absolwentów studiów pierwszego stopnia (licencjackich) i studiów magisterskich. W przypadku absolwentów innych kierunków/specjalności niż FILOLOGIA HISZPAŃSKA wymagany certyfikat znajomości języka hiszpańskiego na poziomie co najmniej B2. Kandydaci nieposiadający certyfikatu muszą pomyślnie przejść rozmowę kwalifikacyjną sprawdzającą ich kompetencje językowe. W przypadku zbyt dużej liczby kandydatów o przyjęciu decyduje konkurs dyplomów, pierwszeństwo w przyjęciu będą mieli absolwenci filologii hiszpańskiej.

   Wymagania wstępne, oczekiwane kompetencje kandydata:

   Znajomość języka hiszpańskiego na poziomie co najmniej B2; zaawansowana znajomość języka angielskiego; podstawowa wiedza z zakresu dyscypliny naukowej odpowiadającej wybranej specjalizacji magisterskiej (na poziomie licencjata filologii hiszpańskiej), podstawowa orientacja w hiszpańskim życiu kulturalnym oraz podstawowa wiedza o strukturze języka hiszpańskiego.

   Studenci są zobowiązani do wyboru jednej z dwóch naukowych specjalizacji: językoznawczej lub literaturoznawczej.

  • FILOLOGIA HISZPAŃSKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM

   Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów filologia hiszpańska z językiem angielskim
   Studia na kierunku FILOLOGIA HISZPAŃSKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM przewidują intensywne kształcenie w zakresie dwóch języków – hiszpańskiego i angielskiego, uzyskanie gruntownej i praktycznej wiedzy z językoznawstwa, traduktologii oraz literaturoznawstwa hiszpańskiego i hispanoamerykańskiego.
   Ponadto, studia umożliwiają uzyskanie podstawowych wiadomości z zakresu dydaktyki języka hiszpańskiego, które zostaną pogłębione w ramach bloku pedagogicznego odbywającego się na studiach II stopnia. Program studiów przewiduje również dodatkową specjalność związana z językiem angielskim, w ramach której student zapoznaje się z podstawami historii, literatury i kultury USA, z uwzględnieniem elementów latynoskich, a także z gramatyką pedagogiczną języka angielskiego oraz gramatyką kontrastywną hiszpańsko-angielską.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia
    
   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia hiszpańska z językiem angielskim brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język angielski lub język hiszpański
   • Język polski lub drugi język obcy
   • Dwa nie wymagane przedmioty do wyboru spośród: historia, WOS, historia sztuki, historia muzyki, język łaciński i kultura antyczna, filozofia

    

  • FILOLOGIA KLASYCZNA Z KULTURĄ ŚRÓDZIEMNOMORSKĄ

   Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską

   Studia na specjalności FILOLOGIA KLASYCZNA Z KULTURĄ ŚRÓDZIEMNOMORSKĄ pozwalają uzyskać wiedzę w zakresie języków, literatury i kultury starożytnej Grecji i Rzymu. Oprócz nauki języka łacińskiego i starożytnej greki oferują też naukę języka nowożytnego z obszaru śródziemnomorskiego (w r. 2019/2020 będzie to język włoski).

   Obok zagadnień czysto językowych i literackich student zapoznaje się z wszystkimi aspektami historii, kultury, sztuki oraz zagadnieniami polityczno-socjologicznymi związanymi z obszarem i zakresem oddziaływań antyku grecko-rzymskiego. Studia te kształcą specjalistów odznaczających się wysokim poziomem wykształcenia ogólnohumanistycznego, posiadających nie tylko wiedzę z zakresu filologii, ale również znajomość europejskich procesów cywilizacyjnych i kulturowych. Mogą być też one cennym uzupełnieniem wykształcenia zdobytego na innych kierunkach humanistycznych.

   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia
    
   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język obcy
   • Język polski 
   • Dwa nie wymagane przedmioty do wyboru spośród: język łaciński i kultura antyczna, drugi język obcy, historia, WOS, historia sztuki, filozofia, geografia, matematyka

    

   Studia II stopnia
    

   Kryteria przyjęcia kandydata będącego absolwentem studiów licencjackich specjalności filologia klasyczna:

   • kandydaci przyjmowani będą na podstawie złożonych dokumentów (dyplom studiów licencjackich).

   Kryteria przyjęcia kandydata nie będącego absolwentem studiów licencjackich specjalności filologia klasyczna:

   • kandydaci przyjmowani będą na podstawie dyplomu ukończenia studiów licencjackich, magisterskich lub inżynierskich dowolnego kierunku lub specjalności; kandydat zobowiązany jest do uzupełnienia wiedzy potrzebnej dla osiągnięcia efektów kształcenia przewidzianych dla kierunku na poziomie licencjatu.

    

  • FILOLOGIA POLSKA

   Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów filologia polska
   FILOLOGIA POLSKA to kierunek zapewniający studentom uzyskanie rzetelnej i uporządkowanej wiedzy o języku polskim oraz literaturze i kulturze polskiej.
   Studia na tym kierunku umożliwiają rozpoczęcie kariery zawodowej w różnych sektorach rynku pracy, np. w szkolnictwie, w mediach, redakcjach, w wydawnictwach, instytucjach kultury oraz wszędzie tam, gdzie należy wykazać się umiejętnością formułowania wypowiedzi w mowie i piśmie, wysokimi kompetencjami językowymi (np. w jednostkach do spraw kontaktów z klientami, w działach promocji biur, urzędów, banków), a także znajomością literatury oraz umiejętnością interpretacji tekstu literackiego.
   Wymagania rekrutacyjne   Studia I stopnia
    
   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia polska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język polski
   • Język obcy nowożytny
   • Dwa nie wymagane przedmioty do wyboru spośród: historia, historia sztuki, historia muzyki, wiedza o społeczeństwie, język łaciński i kultura antyczna, filozofia, matematyka
    

    

   Studia II stopnia
    
   Kwalifikacja odbywać się będzie na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń — na podstawie konkursu dyplomów.

  • FILOLOGIA ROMAŃSKA

   Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów filologia romańska

   Studia I stopnia na kierunku FILOLOGIA ROMAŃSKA trwają 6 semestrów i prowadzone są wyłącznie w trybie dziennym. Cykl kształcenia obejmuje nie mniej niż 2000 godzin dydaktycznych. Kształcenie obejmuje obowiązkowo język francuski oraz, w zależności od wyboru specjalności: angielski, włoski lub hiszpański. W trakcie nauki studenci mogą nauczyć się biegle języka francuskiego i drugiego wybranego języka, jednocześnie zaś uzyskać rzetelną wiedzę o języku, literaturze i kulturze odpowiednich obszarów językowych.

   Zapewnia to znaczną elastyczność w dopasowaniu się do oferty rynku pracy. Większość zajęć dydaktycznych odbywa się w przedmiotowych językach obcych. Studenci kierunku mogą wyjeżdżać za granicę w ramach programu Erasmus+. Stypendia te trwają jeden lub dwa semestry i są bardzo dobrą okazją do pogłębienia wiedzy językowej zdobytej w ramach studiów w kraju.

   Studia II stopnia na kierunku FILOLOGIA ROMAŃSKA są przeznaczone dla osób, które uzyskały dyplom licencjata lub magistra. Trwają 4 semestry i prowadzone są w trybie dziennym. Zakończone są egzaminem magisterskim i obroną pracy magisterskiej pisanej w języku francuskim, hiszpańskim lub włoskim.

   Przyszli romaniści odbywający przedmiotowe studia magisterskie nabywają wysokich kwalifikacji niezbędnych do pracy w zawodzie m.in. nauczyciela (pod warunkiem ukończenia specjalności nauczycielskiej), tłumacza czy konsultanta językowego tj. opartych nie tylko na biegłej znajomości wyżej wymienionych języków romańskich, ale i historii, kultury i cywilizacji francuskiego, hiszpańskiego i włoskiego obszaru językowego. 

   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia
    
   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia romańska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język obcy
   • Język polski (bądź inny - rodzimy)
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: historia, WOS, język łaciński i kultura antyczna, filozofia, drugi język obcy, geografia

    

   Studia II stopnia
    

   Dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich. W przypadku absolwentów innych kierunków i specjalności niż filologia romańska (francuska),  wymagane jest udokumentowanie znajomości języka francuskiego na poziomie B2 – odpowiednim certyfikatem lub suplementem do dyplomu albo w rozmowie kwalifikacyjnej sprawdzającej kompetencje językowe kandydata.

   W przypadku ubiegania się o przyjęcie na specjalizację z językiem włoskim lub hiszpańskim lub angielskim wymagana jest znajomość języka hiszpańskiego lub włoskiego na poziomie B1, a angielskiego na poziomie minimum B2.

   Konkurs dyplomów. 

    

  • FILOLOGIA ROSYJSKA

   Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów filologia rosyjska

   Studia I stopnia na kierunku FILOLOGIA ROSYJSKA trwają 6 semestrów (3 lata) i prowadzone są w trybie stacjonarnym. Zakończone są egzaminem licencjackim (połączonym z obroną pracy dyplomowej przygotowywanej w formie rozprawy). Egzamin dyplomowy potwierdza uzyskanie tytułu licencjata filologii rosyjskiej ze specjalnością ogólnofilologiczną z drugim językiem obcym (angielskim) lub językiem rosyjskim w turystyce i biznesie. Ukończenie jednej ze specjalności umożliwia znalezienie zatrudnienia w wielu obszarach życia społecznego, w których istnieje potrzeba dobrej znajomości języka rosyjskiego i kultury rosyjskiego obszaru językowego, m.in w biurach podróży oraz instytucjach branży turystycznej, w przedsiębiorstwach, w biurach tłumaczeń, w instytucjach kultury.

   Program studiów jest zgodny z wymogami Polskich Ram Kwalifikacji (efektami kształcenia przyjętymi dla kierunku). Zajęcia dydaktyczne przedmiotów kierunkowych i zgodnie ze specjalnością prowadzone są głównie w języku rosyjskim oraz w języku wybranej specjalności. W programie studiów uwzględniono: blok przedmiotów z praktyczną nauką języka rosyjskiego dla osób zaawansowanych (z maturą z tego języka) oraz od podstaw (grupa początkująca) i rozszerzonym kursem z drugiego języka nowożytnego (język angielski), blok przedmiotów kierunkowych z językoznawstwa, literatury, kultury i historii rosyjskiej oraz blok przedmiotów z dziedziny biznesu i turystyki. Przedmioty oceniane są na podstawie egzaminów lub zaliczeń końcowych.

   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia
    
   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia rosyjska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język polski (albo język rodzimy w przypadku matury obcojęzycznej)
   • Język obcy
   • Dwa nie wymagane przedmioty do wyboru spośród: historia, WOS, język łaciński i kultura antyczna, geografia, filozofia, drugi język obcy
    

    

   Studia II stopnia
    

   Podstawą przyjęcia na studia II stopnia jest złożenie dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia oraz potwierdzona znajomość języka rosyjskiego (ukończone studia licencjackie na kierunku Filologia Rosyjska lub z językiem rosyjskim, certyfikat potwierdzający znajomość języka rosyjskiego na poziomie min. B2).

   W przypadku absolwentów innych kierunków i specjalności niż Filologia Rosyjska, oprócz udokumentowania znajomości języka rosyjskiego będzie wymagane przystąpienie do rozmowy kwalifikacyjnej prowadzonej w języku rosyjskim sprawdzającej kompetencje językowe kandydata, podstawową wiedzę o strukturze języka rosyjskiego, literaturze i kulturze.

    

  • FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA

   Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów filologia słowiańska

   Studia na kierunku FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA łączą długą tradycję słowianoznawstwa z nowocześnie pojmowaną slawistyką. Na studiach pierwszego stopnia (licencjackich) odbywa się intensywna nauka dwóch kierunkowych języków słowiańskich. Lektoraty prowadzone są zarówno przez native-speakerów, jak i Polaków doskonale znających poszczególne języki. Studia te związane są ponadto z poznawaniem literatury, historii i kultury krajów słowiańskich. Studenci slawistyki na Uniwersytecie Łódzkim mają także do wyboru kilka specjalizacji o charakterze praktycznym.

   Na studiach drugiego stopnia (magisterskich) kierunku FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA odbywa się intensywna nauka praktyczna języków kierunkowych. Studia te związane są ponadto z poszerzaniem i uszczegółowieniem wiedzy z zakresu literatury, historii i kultury krajów słowiańskich.

   Na większości zajęć, poza ściśle praktycznymi, studenci zdobywają wiadomości, umiejętności i kompetencje umożliwiające wyrażanie obserwacji, analiz oraz przedstawiania wniosków, a także prezentowania treści w pracach magisterskich. Absolwenci wykazujący zainteresowania i predyspozycje do pracy naukowej w dziedzinie slawistyki mogą kontynuować kształcenie na studiach doktoranckich – a następnie znajdować zatrudnienie w instytucjach naukowych, ośrodkach badawczych, biurach tłumaczy, archiwach, centrach kultury, placówkach dyplomatycznych.

   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia
   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia słowiańska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język obcy
   • Język polski
   • Dwa nie wymagane przedmioty do wyboru spośród: historia, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, WOS, drugi język obcy, filozofia

    

   Studia II stopnia

   Dla absolwentów studiów pierwszego stopnia/drugiego stopnia/jednolitych magisterskich. Od kandydatów wymagana jest znajomość jednego z języków południowosłowiańskich na poziomie co najmniej B2. O kolejności przyjęć decyduje ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia/drugiego stopnia/jednolitych magisterskich.

   Wymagania wstępne, oczekiwane kompetencje kandydata:

   Kandydaci powinni posiadać następujące kompetencje: podstawową wiedzę z zakresu dyscypliny naukowej odpowiadającej wybranej specjalizacji magisterskiej, podstawową orientację w życiu kulturalnym Słowian oraz podstawową wiedzę o strukturze języków słowiańskich.

    

  • FILOLOGIA WŁOSKA

   Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów filologia włoska

   Studia I stopnia na kierunku FILOLOGIA WŁOSKA trwają 6 semestrów (3 lata) i prowadzone są w trybie stacjonarnym. Zakończone są egzaminem licencjackim (połączonym z obroną pracy dyplomowej przygotowywanej w formie projektu lub rozprawy). Egzamin dyplomowy potwierdza uzyskanie tytułu licencjata filologii włoskiej ze specjalizacją ogólnofilologiczną i translatorską, uprawniającą do pracy w charakterze tłumacza języka włoskiego (również w zakresie podstawowej znajomości terminologii specjalistycznych).

   Program studiów jest zgodny z wymogami Polskich Ram Kwalifikacji (efektami uczenia się przyjętymi dla kierunku). Zajęcia dydaktyczne przedmiotów kierunkowych i specjalizacyjnych prowadzone są początkowo w języku polskim, następnie w języku włoskim.

   W programie studiów uwzględniono: blok przedmiotów z praktyczną nauką języka włoskiego od podstaw (grupa początkująca) lub na poziomie średniozaawansowanym (grupa ze znajomością języka włoskiego) i poszerzonym kursem z drugiego języka nowożytnego, blok przedmiotów kierunkowych z językoznawstwa, literatury i kultury włoskiej oraz blok przedmiotów specjalizacji translatorskiej z zawodowymi praktykami studenckimi (odbywanymi w kraju lub za granicą). Przedmioty oceniane są na podstawie egzaminów lub zaliczeń końcowych.

   Absolwent FILOLOGII WŁOSKIEJ II stopnia uzyskuje znajomość języka włoskiego na poziomie C2, zapoznaje się z zaawansowanymi terminologiami języków specjalistycznych w przekładzie, otrzymuje poszerzoną wiedzę w zakresie struktury języka włoskiego oraz kultury włoskiego obszaru językowego (literatury, kultury artystycznej, popkultury, mediów, realioznawstwa, aktualności życia społecznego Włoch, struktury i funkcjonowania państwa włoskiego, instytucji publicznych, rynku pracy we Włoszech, stosunków włosko-polskich itd.).

   Zdobywa zawodowe kompetencje pedagogiczno-glottodydaktyczne w przypadku specjalności nauczycielskiej (wszystkie poziomy nauczania, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe) i/lub tłumaczeniowe na poziomie zaawansowanym w przypadku specjalności translatorskiej. Pozyskuje ponadto wiedzę w zakresie drugiego języka nowożytnego na poziomie min. B2+. 

   wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia
    
   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia włoska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język obcy
   • Język polski (bądź inny - rodzimy)
   • Dwa nie wymagane przedmioty do wyboru spośród: drugi język obcy, historia, WOS, język łaciński i kultura antyczna, filozofia, geografia

    

   Studia II stopnia
    

   Rekrutacja na podstawie dyplomu ukończenia studiów I stopnia w zakresie filologii włoskiej lub dyplomów ukończenia studiów licencjackich i magisterskich innych kierunków i specjalności.

   W przypadku absolwentów innych kierunków i specjalności niż filologia włoska wymagany jest dokument potwierdzający znajomość języka włoskiego (np. dyplomy CILS-CELI 3-4), a w przypadku jego braku uzyskanie pozytywnego wyniku z rozmowy kwalifikacyjnej w języku włoskim.

   Wybór specjalności (nauczycielskiej i/lub translatorskiej) odbywa się po przyjęciu na studia.

    

  • INFORMACJA W ŚRODOWISKU CYFROWYM

   Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów informacja w środowisku cyfrowym
   Kierunek INFORMACJA W ŚRODOWISKU CYFROWYM powstał jako odpowiedź na zapotrzebowanie ze strony pracodawców na specjalistów w zakresie publikowania sieciowego, obsługi instytucji i firm z sektora informacyjnego prowadzących działalność wirtualną (internetowe księgarnie, wydawnictwa, biblioteki cyfrowe, repozytoria), a także na pracowników kompetentnych w zakresie tworzenia baz danych i zarządzania treścią elektroniczną.
   Studia na kierunku INFORMACJA W ŚRODOWISKU CYFROWYM kształcą oraz rozwijają umiejętności badawcze i profesjonalne niezwykle przydatne w społeczeństwie informacyjnym, w którym korzystanie z nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych stało się zjawiskiem powszechnym.
   Warunki rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    
   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informacja w środowisku cyfrowym brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język polski
   • Język obcy
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: historia, historia sztuki, WOS, język łaciński i kultura antyczna, filozofia, informatyka, geografia, matematyka

    

  • INFORMATOLOGIA Z BIZNESOWYM JĘZYKIEM ANGIELSKIM

   Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów informatologia z biznesowym językiem angielskim

   Studia mają na celu przygotowanie studentów do zarządzania informacją (wyszukiwania, selekcjonowania, opracowywania, porządkowania, dokumentowania, projektowania, przetwarzania itp. informacji) głównie w sektorze biznesu, ale nie tylko – również wszędzie tam, gdzie mogą się takie kompetencje okazać przydatne; ponadto przygotowywany jest do płynnego posługiwania się językiem angielskim ze szczególnym uwzględnieniem Business English.

   Zajęcia prowadzone są w języku polskim, cztery przedmioty (np. Problems of Informatology in English, Conference and Events Organisation)  – w języku angielskim. Studenci odbywają praktyki w firmach biznesowych np. Ericsson lub bibliotekach naukowych/publicznych (w zależności od wyboru specjalizacji).

   wymagania rekrutacyjne

    


   Studia II stopnia
    
   Dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich bądź magisterskich wszystkich kierunków. Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

  • KULTURA I SZTUKA WSPÓŁCZESNA

   Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów kultura i sztuka współczesna

   Kulturoznawstwo to kierunek zapewniający studentom uzyskanie rzetelnej i uporządkowanej wiedzy o współczesnych praktykach kulturowych i artystycznych w ścisłym powiązaniu z życiem społecznym, a także sytuuje je w szerokim kontekście instytucjonalnym, politycznym i ekonomicznym.

   W programie uwzględniono zagadnienia poświęcone szerokiemu rozumieniu kultury, sztuce współczesnej, kulturze popularnej, dziedzictwu kulturowemu, mniejszościom kulturowym, refleksji postkolonialnej, akademickim praktykom dekolonizacyjnym, studiom nad pamięcią, krytycznej analizie nowoczesności, postmodernistycznym i współczesnym teoriom filozoficznym, literackim i społecznym.

  • KULTUROZNAWSTWO

   Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów kulturoznawstwo

   Studia kulturoznawcze to interdyscyplinarne studia humanistyczne dla osób, które pragną nabyć wszechstronną wiedzę o różnych obszarach kultury nie chcąc się ograniczać do jednej wąskiej dziedziny.

   Program studiów obejmuje przedmioty pozwalające nabyć orientację w obszarze najważniejszych problemów kultury współczesnej, sposobów rozumienia i badania zjawisk kulturowych. Równie istotne jest rozwijanie zdolności w obszarze krytycznego myślenia i komunikowania się.

   Ponadto, dzięki przedmiotom obowiązkowych oraz licznym przedmiotom fakultatywnym z oferty całego Instytutu (również dla innych kierunków), studia kulturoznawcze pozwalają nabyć podstawową orientację w obszarze filmu, mediów, literatury i sztuki współczesnej. Program studiów umożliwia rozwijanie umiejętności niezbędnych do pracy w wielu środowiskach pracy (pracy w grupie, komunikacji, przygotowywania i prezentowania projektów). Daje też orientację w zagadnieniach prawnych i praktycznych dotyczących działalności kulturalnej i pozyskiwania środków finansowych.

   Studenci kulturoznawstwa mogą odbywać praktyki zawodowe w wiodących instytucjach kultury takich jak teatry, muzea, galerie, kina czy wydawnictw oraz w organizacjach pozarządowych działających w obszarze kultury (m.in. przy organizacji festiwali). Oferujemy możliwość zagranicznych wyjazdów stypendialnych w ramach programu Erasmus oraz wymiany międzyuczelnianej w ramach programu MOST.

   Instytut Kultury Współczesnej swoją tradycją sięga lat 50. XX wieku i jest jednym z najstarszych i najlepiej rozpoznawalnych ośrodków kulturoznawczych w Polsce. Zajęcia prowadzone przez znanych polskich humanistów i pracowników najważniejszych instytucji kulturalnych w Łodzi i regionie (m.in. Muzeum Sztuki, Centrum Dialogu im. M. Edelmana, Gazeta Wyborcza, Miejska Galeria Sztuki i in.).

   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Kulturoznawstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski (w przypadku matury obcojęzycznej - rodzimy)
   • Język obcy nowożytny
   • Dwa przedmioty niewymagane spośród: historia, historia sztuki, WOS, język łaciński i kultura antyczna, historia muzyki, wiedza o tańcu, filozofia
    

    

   Studia II stopnia
    
   Kwalifikacja odbywać się będzie na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń – na podstawie konkursu dyplomów. Podanie informacji o preferowanym wyborze specjalności.

  • LINGWISTYKA DLA BIZNESU

   Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów lingwistyka dla biznesu
   Studia na kierunku LINGWISTYKA DLA BIZNESU oferowane przez Uniwersytet Łódzki mają charakter interdyscyplinarny i należą do obszaru kształcenia w zakresie nauk humanistycznych oraz nauk ekonomicznych. Połączenie tych dwóch obszarów nauk zostało uznane za warunek niezbędny dla prawidłowego przygotowania studentów do pracy we współczesnym międzynarodowym środowisku korporacyjnym.
   Istotą założeń programowych studiów jest nacisk na uzyskanie rzetelnej kompetencji językowej z dwóch języków obcych na poziomie powyżej B2 zgodnie z normami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ), w tym również odmian specjalistycznych tych języków, połączonej z umiejętnościami i oczekiwaniami szczególnie pożądanymi przez współczesnego pracodawcę. Prace dyplomowe mają mieć charakter praktyczny i są pisane na tematy formułowane w porozumieniu z firmami, np. w formie projektów rozwiązujących problemy praktyczne.
   Warunki rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia
    
   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Lingwistyka dla biznesu brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język angielski
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: drugi język obcy, matematyka, WOS, geografia, informatyka
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: drugi język obcy, matematyka, WOS, geografia, informatyka
    

  • LINGWISTYKA W KOMUNIKACJI SPECJALISTYCZNEJ

   Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów lingwistyka w komunikacji specjalistycznej

   Kierunek LINGWISTYKA W KOMUNIKACJI SPECJALISTYCZNEJ stanowiąc kontynuację studiów pierwszego stopnia Lingwistyka dla biznesu realizuje tzw. „trzecią misję” uczelni wyższej, polegającą na oferowaniu studiów uniwersyteckich, które wpisują się w zapotrzebowanie otoczenia społeczno-gospodarczego, a zwłaszcza sektora przedsiębiorstw, sektora publicznego oraz pozarządowego.

   Kierunek stanowi odpowiedź na zmieniającą się rzeczywistość społeczno-gospodarczą i na potrzebę kształcenia wysokiej klasy specjalistów, którzy będą posiadali pogłębioną wiedzę o mechanizmach tworzenia tekstów specjalistycznych oraz współczesnego komunikowania, a także będą potrafili zastosować tę wiedzę w różnych kontekstach zawodowych. Studia pozwalają na uzyskanie poszerzonej wiedzy oraz umiejętności z zakresu języków specjalistycznych i międzykulturowej komunikacji specjalistycznej, których nie uwzględnia program studiów pierwszego stopnia.

   Program studiów drugiego stopnia kładzie szczególny nacisk na kształcenie wiedzy oraz umiejętności zdobywania, selekcji, przetwarzania, analizy i interpretacji danych oraz informacji  w odniesieniu do tekstów specjalistycznych w obszarze języka angielskiego oraz drugiego języka obcego, wykorzystywanych w kontekstach instytucjonalnych, obejmujących nie tylko biznes i korporacje, ale również administrację, urzędy oraz sądy. 

   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia II stopnia
    
   Dla absolwentów studiów I stopnia (licencjackich) i II stopnia (magisterskich) kierunków: lingwistyka dla biznesu, lingwistyka stosowana, inne kierunki filologiczne z poświadczoną w suplemencie do dyplomu znajomością języka angielskiego i języka niemieckiego na poziomie min. B2. W przypadku braku poświadczonej znajomości obu lub jednego z języków w suplemencie do dyplomu wymagany certyfikat znajomości języka angielskiego oraz/lub języka niemieckiego na poziomie co najmniej B2. W przypadku zbyt dużej liczby kandydatów o przyjęciu decyduje konkurs dyplomów

  • LOGOPEDIA

   Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów logopedia
   Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku LOGOPEDIA będzie przygotowany do podjęcia pracy logopedy we wszystkich placówkach zatrudniających takich specjalistów, tj. w przedszkolach, szkołach podstawowych (powszechnych, integracyjnych i specjalnych), w ośrodkach szkolno-pedagogicznych dla dzieci i młodzieży, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w ośrodkach wczesnej interwencji dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, w placówkach służby zdrowia typu ambulatoryjnego i lecznictwa zamkniętego (szpitale, kliniki), w domach pomocy społecznej i sanatoriach.
   Jako specjalista od kształtowania i korygowania emisji głosu oraz techniki mówienia może być zatrudniony w rozgłośniach radiowych, stacjach telewizyjnych oraz placówkach kulturalnych. Dyplom absolwenta studiów magisterskich umożliwia otwarcie prywatnej praktyki Logopedycznej oraz podnoszenie kwalifikacji na studiach podyplomowych kształcących w specjalizacjach logopedycznych, np. surdologopedii i neurologopedii.
   Absolwent przygotowany będzie do prowadzenia badań naukowych w zakresie logopedii oraz kontynuowania edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia II stopnia
    
   1. Z uwagi na specyfikę kierunku oferta skierowana jest do absolwentów studiów licencjackich kierunków: Logopedia, Logopedia ogólna, Logopedia ogólna i  kliniczna, Logopedia z audiologią
   2. Kwalifikacja odbywać się będzie na podstawie:

   –  konkursu dyplomów – 50%

   – średniej ocen ze studiów, wyliczonej i potwierdzonej przez macierzysty dziekanat (tej samej, która była uwzględniana przy wyliczeniu oceny na dyplomie) – 50%,

   Należy złożyć zaświadczenie o średniej ocenie ze studiów.

    

  • LOGOPEDIA Z AUDIOLOGIĄ

   Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów logopedia z audiologią
   Studia na kierunku LOGOPEDIA Z AUDIOLOGIĄ pozwalają uzyskać wiedzę na temat przyczyn powstawania wad wymowy i sposobów ich usuwania oraz umiejętności diagnozowania i prowadzenia terapii zaburzeń mowy. Studia przygotowują również do pracy z osobami z zaburzeniami słuchu. Specjalność dodatkowa (audiologia) poszerza wiedzę w zakresie usprawniania mowy osób ze znacznymi i głębokimi zaburzeniami słuchu oraz z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia
    
   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Logopedia z audiologią brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język polski
   • Język obcy nowożytny
   • Maksymalnie dwa do wyboru: biologia, fizyka, matematyka

   Dowiedz się więcej

  • MEDIA AUDIOWIZUALNE I KULTURA CYFROWA

   Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów media audiowizualne i kultura cyfrowa

   Studia te adresowane są do osób, których zainteresowania i plany zawodowe koncentrują się wokół filmu, mediów audiowizualnych oraz zjawisk przynależących do współczesnej kultury cyfrowej. Wśród zagadnień wymienić należy m.in. badania nowych mediów i filmu przy wykorzystaniu różnych modeli estetycznych, funkcjonowanie rozmaitych systemów produkcyjno-dystrybucyjnych w obszarze mediów oraz społeczne, ekonomiczne i techniczne determinanty medialnych procesów twórczych i praktyk odbiorczych.

   Celem studiowania jest uzyskanie pogłębionej, uporządkowanej i podbudowanej teoretycznie wiedzy, jednak główny akcent postawiono na aspekty badawcze. Media audiowizualne i kultura cyfrowa to kierunek kształcący umiejętność krytycznego myślenia oraz dostarczający niezbędnych narzędzi do zrozumienia, analizy i aktywnego uczestniczenia we współczesnej kulturze, zarówno w roli odbiorcy, jak i twórcy.

   Program studiów umożliwia wybór zindywidualizowanej ścieżki rozwoju. Dziewięć modułów zajęciowych zawiera kilka propozycji przedmiotów, spośród których studenci wybiorą te najbardziej dostosowane do ich potrzeb i preferencji. Umiejętności badawczo-praktyczne (m. in. badanie strategii sektora medialnego oraz praktyk mediów społecznych, analizy tekstów audiowizualnych, praktyk designu czy kreacji przekazu multimedialnego) i pogłębiona wiedza z zakresu teorii oraz metodologii rozwijane są w modułach takich jak: strategie badań mediów, technologie doświadczenia/teorie mediów, analiza/krytyka, estetyki/autorzy/gatunki/, narracje audiowizualne, kreacja/produkcja, historia/archiwum, polityki mediów, dystrybucja/obiegi medialne.

   Media audiowizualne i kultura cyfrowa to studia ukierunkowane również na rozwijanie komplementarnych umiejętności praktycznych: planowania, organizowania działań w obszarze mediów audiowizualnych i kultury cyfrowej, ale także wykształcenie tak zwanych kompetencji miękkich, takich jak: komunikatywność, efektywność działania, kreatywność, umiejętność pracy w zespole, zarządzanie czasem i zdolność do kierowania zespołem.

  • NOWE MEDIA I KULTURA CYFROWA

   Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów nowe media i kultura cyfrowa

   Studia na kierunku NOWE MEDIA I KULTURA CYFROWA pozwalają na uzyskanie wiedzy z zakresu współczesnej kultury rozwijającej się na fundamencie technologii cyfrowych, w szczególności:  historii i teorii mediów, teorii komunikowania, kultury uczestnictwa, Internetu i mediów społecznych, historii i teorii i gier komputerowych, sztuki nowych mediów, przemysłów kreatywnych.

   Zajęcia praktyczne kształcą umiejętności pracy w środowiskach cyfrowych (posługiwanie się wybranymi narzędziami informatycznymi, projektowanie stron internetowych, publikowanie w Sieci), krytyki sztuki, przygotowywania wystaw sztuki nowych mediów, analizy, krytyki i projektowania reguł gier komputerowych, organizacji i animacji kultury.

   Studenci nabywają także podstawowej wiedzy w zakresie filozofii, teorii kultury i wiedzy o sztuce oraz poetyki filmu.

   Istotnym aspektem programu kształcenia jest możliwość wyboru specjalizacji (Gry komputerowe; Media społeczne lub Sztuka nowych mediów) oraz różnych przedmiotów fakultatywnych, pozwalających na rozszerzanie i uzupełnianie wiedzy. Studenci mają możliwość tworzenia własnych ścieżek kształcenia, odpowiadających ich zainteresowaniom oraz planom zawodowym.

   wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia
    
   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Nowe Media i kultura cyfrowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język obcy nowożytny
   • Język polski (albo rodzimy w przypadku matury obcojęzycznej)
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: filozofia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, wiedza o społeczeństwie

    

  • PRODUKCJA TEATRALNA I ORGANIZACJA WYDARZEŃ

   Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów produkcja teatralna i organizacja wydarzeń

   Pierwsze studia na polskich uczelniach wyższych o profilu praktycznym poświęcone przygotowaniu do zawodu producenta teatralnego, organizatora widowisk i wydarzeń o charakterze artystycznym i społecznym. Program kształcenia realizowany jest w ścisłej współpracy z instytucjami kultury i kładzie silny nacisk na rozwój indywidualnych zdolności oraz zainteresowań studentów.

   Z tego względu znaczna część zajęć ma charakter warsztatowy i ukierunkowana jest na wykształcenie u studenta/ki umiejętności planowania, organizowania i tworzenia widowisk, przygotowywania budżetu produkcji, oceny usług w sektorze kultury etc. Podstawę dla wykształcenia tych umiejętności praktycznych stanowi wiedza z zakresu nauk o sztuce, nauk o kulturze i religii oraz nauk o zarządzaniu i jakości.

   Studenci odbywają praktyki zawodowe m.in. w  teatrach, stowarzyszeniach, fundacjach i agencjach artystycznych, a także organizują własne wydarzenia, mając możliwość zdobywania praktycznych doświadczeń.

   wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia
   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Produkcja teatralna i organizacja wydarzeń artystycznych brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język obcy nowożytny
   • Język polski (albo rodzimy w przypadku matury obcojęzycznej)
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: historia, historia sztuki, WOS, język łaciński i kultura antyczna, historia muzyki, wiedza o tańcu, filozofia

    

  • STUDIA POLSKIE Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM

   Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów studia polskie z językiem angielskim

   STUDIA POLSKIE Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM, studia I stopnia, to kierunek umożliwiający studentom – nieznającym języka polskiego lub znającym w wąskim zakresie, obcokrajowcom i Polakom mieszkającym poza granicami kraju oraz osobom zainteresowanym językiem polskim i polską kulturą, pragnącym poszerzyć znajomość języka i wiedzy o Polsce – zdobycie zarówno znajomości języka polskiego na poziomie minimum B2, jak i języka angielskiego na poziomie minimum B2.

   Kierunek zapewnia uzyskanie poszerzonej, rzetelnej wiedzy o języku polskim, polskiej literaturze i kulturze. Studia na tym kierunku oferują dwie specjalizacje: nauczanie języka polskiego jako obcego oraz język polski w turystyce i biznesie, umożliwiające rozpoczęcie kariery zawodowej w różnych sektorach rynku pracy, np. w szkołach językowych w Polsce i szkołach za granicą, instytucjach kultury, biurach tłumaczeń, mediach, wydawnictwach, biurach podróży, placówkach dyplomatycznych oraz wszelkiego typu firmach i przedsiębiorstwach, w których na różnych szczeblach dochodzi do komunikacji z udziałem języka polskiego i angielskiego (przy współudziale innych języków znanych absolwentom).

  • STUDIA POLSKO-NIEMIECKIE

   Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów studia polsko-niemieckie

   Zasadnicze cele kształcenia

   • Wykształcenie umiejętności językowych do poziomu min. C1 (studenci Uniwersytetu Łódzkiego) i min. B2 (studenci Uniwersytetu w Ratyzbonie);
   • Przekazanie podstawowej wiedzy na temat kultury, ustroju politycznego i gospodarki Niemiec i Polski;
   • Przekazanie podstawowej wiedzy o literaturze oraz historii Niemiec i Polski;
   • Przekazanie podstawowej wiedzy o strukturze języka niemieckiego i polskiego;
   • Wykształcenie podstawowych umiejętności translatorskich;
   • Wykształcenie kompetencji interkulturowych, umiejętności krytycznego myślenia, wiązania ze sobą faktów oraz wyciągania wniosków z posiadanych danych.

   Studenci otrzymują 2 dyplomy: Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu w Ratyzbonie

   wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia
   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Studia Polsko-Niemiecki brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język niemiecki (albo język polski lub inny język obcy, gdy w kategorii 2 jest język niemiecki)
   • Język polski (albo język niemiecki w przypadku matury obcojęzycznej) UWAGA: wymagana znajomość języka polskiego
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: historia, WOS, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, filozofia, drugi język obcy, geografia

    

  • TRANSLATORYKA

   Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów translatoryka

   Kierunek Translatoryka na Wydziale Filologicznym UŁ to odpowiedź Uniwersytetu Łódzkiego na potrzeby rynku pracy w zakresie tłumaczeń.

   Dwuletnie studia magisterskie na kierunku Translatoryka zapewniają szerokie kwalifikacje umożliwiające znalezienie zatrudnienia w wielu obszarach wymagających zaawansowanej znajomości języka obcego i łatwości przekładu pomiędzy językiem polskim a obcym, np. w strukturach Unii Europejskiej, której administracja wymaga korzystania z 27 języków urzędowych.

   Program studiów obejmuje około 1 800 godzin zajęć (m.in. praktyczna nauka języka obcego, język polski, przedmioty wybieralne), warsztatów, zadań e-learingowych oraz praktyk.

   Wybrane aspekty studiów:

   • warsztaty i wykłady gościnne prowadzone przez tłumaczy tekstów literackich (poezji i prozy),
   • szkolenia z zakresu obsługi oprogramowania wspomagającego tłumaczenie oraz napisów filmowych powadzone przez tłumaczy praktyków,
   • zajęcia z przekładu ustnego w profesjonalnie wyposażonym laboratorium językowym (tłumaczenia kabinowe),
   • zajęcia teoretyczne prowadzone w języku polskim, podczas gdy poszczególne zajęcia praktyczne w języku obcym.

    

   W zależności od wybranej specjalizacji, absolwenci kierunku Translatoryka mogą podjąć pracę w charakterze tłumacza tekstów biznesowych, specjalistycznych, literackich bądź treści audiowizualnych, a także tłumacza ustnego.

   Umiejętności zdobyte w trakcie studiów (m.in. zaawansowana obsługa komputera w zakresie edytorów tekstu, oprogramowania wspomagającego tłumaczenie, czy oprogramowania do tworzenia napisów) pozwolą nawiązać współpracę z biurem tłumaczy w zakresie przekładu i korekty tłumaczeń, tworzyć napisy do filmów przy użyciu specjalistycznego oprogramowania, zajmować się przekładem literatury bądź świadczyć usługi tłumaczenia konferencyjnego lub środowiskowego. Nasi absolwenci mogą także znaleźć pracę w sektorze biznesu w zakresie komunikacji i obsługi językowej firm.

    

   SYLWETKA ABSOLWENTA STUDIÓW MAGISTERSKICH NA KIERUNKU TRANSLATORYKA

   Absolwent dwuletnich studiów magisterskich na kierunku Translatoryka jest rodzimym użytkownikiem języka polskiego ze znajomością języka obcego na poziomie C2, w mowie i w piśmie. Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu przekładoznawstwa.

   Ma duże doświadczenie w przekładzie tekstów ogólnych i specjalistycznych w obrębie pary języków: język obcy – język polski. Jest świadomy konieczności ciągłego doskonalenia swojego języka, zapoznawania się z kulturą krajów wybranego obszaru językowego oraz polityką międzynarodową, reagowania na potrzeby rynku i podejmowania nowych wyzwań, często związanych z koniecznością rozszerzania swojej wiedzy i umiejętności koniecznych do wkraczania w nowe rodzaje aktywności społecznej i zawodowej.

   W zależności od wybranej specjalizacji jest przygotowany do pracy w charakterze tłumacza tekstów biznesowych, specjalistycznych, literackich bądź treści audiowizualnych. Posiada też kompetencje w zakresie przekładu ustnego. Co więcej, posiada zaawansowane umiejętności obsługi komputera w zakresie edytorów tekstu, oprogramowania wspomagającego tłumaczenie oraz innych narzędzi niezbędnych w pracy tłumacza.

   W zależności od wybranej specjalizacji, absolwent kierunku Translatoryka może nawiązać współpracę z biurem tłumaczy w zakresie przekładu i korekty tłumaczeń, tworzyć napisy do filmów przy użyciu specjalistycznego oprogramowania, zajmować się przekładem literatury bądź świadczyć usługi tłumaczenia konferencyjnego lub środowiskowego. Może także znaleźć pracę w sektorze biznesu w zakresie komunikacji i obsługi językowej firm.

   Absolwent kierunku Translatoryka jest też wyposażony w narzędzia i doświadczenie niezbędne do kontynuowania własnego rozwoju językowego, w tym do kontynuowania ścieżki naukowej na studiach doktoranckich.

   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia II stopnia
    

   Pisemny egzamin wstępny z języka obcego (angielski lub niemiecki) na poziomie C1; nie przewiduje się zwolnienia z egzaminu na podstawie certyfikatów językowych

   Pisemny egzamin z tłumaczenia na język obcy i z języka obcego (4 teksty, dwa ogólne, sprawdzające umiejętność czytania, konwersji i tworzenia tekstu nacechowanego stylistycznie, posiadające cechy tekstu literackiego – rejestr językowy, metafory, gry słowne, elementy specyficzne dla danej kultury, oraz dwa specjalistyczne, sprawdzające umiejętność oddania terminologii fachowej, układu tekstu, precyzji znaczeniowej itd.)

    

  • TWÓRCZE PISANIE

   Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów twórcze pisanie

   TWÓRCZE PISANIE jest innowacyjnym kierunkiem o profilu ogólnoakademickim, kształcącym studentów do kreatywnej pracy nad tekstem – zarówno własnym, jak i cudzym.

   Program TWÓRCZEGO PISANIA, łączący praktykę warsztatową z teorią, powstał z reinterpretacji dyscyplin tradycyjnego literaturoznawstwa (zbliżając je do nauk stosowanych) oraz z potrzeb praktyki pisarskiej. Program jest podzielony na bloki, związane ze sferami społecznego funkcjonowania literackości: m.in. kreację autorskiego ja, problemy konstrukcji fikcji czy uwarunkowania tworzywa. Kierunek Twórcze pisanie rozwija warsztat autorów bez anachronicznego dziś podziału na rodzaje literackie, media, wreszcie, bez rozdzielania analizy i interpretacji tekstów zastanych od praktyki pisarskiej, redakcyjnej i edytorskiej.

   Kierunek TWÓRCZE PISANIE charakteryzują dwa pojęcia: kreatywność, definiowana jako innowacyjna twórczość uwarunkowana partykularnym kontekstem oraz pisarstwo, rozumiane jako wszelka sensowna twórczość słowna, sytuująca szeroko rozumianą narrację także poza tradycyjnym paradygmatem literackości.

   Kierunek TWÓRCZE PISANIE edukuje zarówno autorów tradycyjnych tekstów, jak i osoby projektujące szeroko pojmowane działania narracyjne dla instytucji i biznesu – narracje komunikacyjne, tożsamościowe, lokacyjne, sensotwórcze, gamifikacyjne itd. Absolwenci są przygotowani również do działań animacyjno-edukacyjnych związanych z projektami literackimi i narracyjnymi.

   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia
   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Twórcze pisanie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język obcy nowożytny
   • Język polski
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: historia, historia sztuki, WOS, język łaciński i kultura antyczna, filozofia

    

  • EDYTORSTWO TEKSTÓW LITERACKICH I UŻYTKOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

   Podstawowym założeniem programowym jest przygotowanie profesjonalnej kadry wykwalifikowanych edytorów, redaktorów i korektorów do pracy w wydawnictwach, zwłaszcza o charakterze humanistycznym, w redakcjach czasopism , szczególnie kulturalno-literackich, gazet i agencji reklamowych, a także wszechstronne przygotowanie słuchaczy (także absolwentów specjalności nauczycielskich i czynnych nauczycieli) w zakresie pracy z użyciem komputera.

   Dowiedz się więcej

  • JĘZYK ANGIELSKI W PRZEDSZKOLU I SZKOLE PODSTAWOWEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podplomowe na kierunku Język angielski w przedszkolu i szkole podstawowej
   Celem studiów jest przygotowanie pedagogiczno-dydaktyczne absolwentów do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych.
   Świadectwo ukończenia niniejszych studiów podyplomowych daje pełne kwalifikacje pedagogiczno-dydaktyczne do nauczania języka angielskiego w przedszkolu i szkole podstawowej w klasach I-III zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 12 marca 2009 r. oraz rozporządzeniem MNiSzW z dnia 17 stycznia 2012 r.
   Pełne kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w szkołach podstawowych absolwent uzyskujejedynie wraz z certyfikatem potwierdzającym znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej C1 wymienionym w załączniku do rozporządzenia MEN z 17 kwietnia 2012 r. z wyjątkiem absolwentów kierunków filologicznych w zakresie języka angielskiego.

  • LOGOPEDIA MEDIALNA Z LOGOPEDIĄ OGÓLNĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Logopedia medialna z logopedią ogólną
   Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie słuchaczy do postępowania terapeutycznego w pracy pedagogicznej z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami mowy, trudnościami w czytaniu i pisaniu, a także właściwego diagnozowania błędów językowych i przyczyn ich powstawania u osób występujących publicznie – szeroko pojmowanych ludzi mediów, działaczy społecznych i pracowników kultury.
   Tak przygotowani absolwenci uzyskają kwalifikacje do wykonywania zawodu logopedy w przedszkolach, szkołach (o różnym profilu i poziomach kształcenia), placówkach opiekuńczo-wychowawczych i poradniach logopedycznych.

  • NEUROLOGOPEDIA - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Neurologopedia
   Celem studiów jest uzyskanie wiedzy w zakresie neurologopedii i praktycznych umiejętności w zakresie diagnozy i terapii osób (od urodzenia, poprzez wiek rozwojowy, aż do wieku podeszłego) z zaburzeniami mowy i języka powstałymi w wyniku uszkodzenia i dysfunkcji układu nerwowego, które pozwolą zdobyć kwalifikacje do wykonywania zawodu neurologopedy. 
   Absolwent podyplomowych studiów z neurologopedii ma uprawnienia do pracy w placówkach służby zdrowia o charakterze zamkniętym (szpitalne oddziały pediatrii, rehabilitacji, neurologii, psychiatrii), do pracy w ośrodkach opiekuńczych i wychowawczych (szkoły specjalne, ośrodki wczesnej interwencji, przedszkola i szkoły integracyjne, domy opieki społecznej, sanatoria itp.), poradniach specjalistycznych, ośrodkach wczesnej interwencji, jak również do posługiwania się tytułem „neurologopeda” w praktyce prywatnej.

  • REHABILITACJA ZABURZEŃ GŁOSU - STUDIA PODYPLOMOWE

   Celem tych studiów podyplomowych jest uzyskanie wiedzy w zakresie rehabilitacji zaburzeń głosu i praktycznych umiejętności w zakresie diagnozy i terapii osób (dzieci i starszych) z zaburzeniami głosu o różnej etiologii.

   Rehabilitacja głosu to praca nad poprawną emisją głosu, mająca na celu zwiększenie komfortu mówienia i obejmująca diagnostykę i terapię zaburzeń. Rehabilitacja zaburzeń głosu dotyczy głównie chorych po wszczepieniu implantu ślimakowego, z dysfonią czynnościową (chrypką), z chorobami organicznymi krtani (guzki głosowe, niedowłady, przerosty i porażenia fałdów głosowych), po mikrochirurgii krtani oraz po całkowitym usunięciu krtani (nauka mówienia przełykowego), z uwarunkowanymi hormonalnie mutacjami, z zaburzeniami artykulacji spowodowanej zabiegami operacyjnymi w obrębie jamy ustnej i gardła.

   Dowiedz się więcej

  • TŁUMACZENIA SPECJALISTYCZNE - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Podyplomowe Studia Tlumaczeń Specjalistycznych
   Studenci PSTS zdobędą doświadczenie w przekładzie i lokalizacji tekstów specjalistycznych w obrębie pary języków angielski – polski, w zaawansowanym stopniu poznają sposoby praktycznego zastosowania narzędzi komputerowych (CAT) w pracy tłumacza oraz formalnoprawne zasady wykonywania tłumaczenia przysięgłego.
   Po ukończeniu studiów absolwent może przystąpić do egzaminu na tłumacza przysięgłego języka angielskiego, nawiązać współpracę z biurem tłumaczy w zakresie przekładu tekstów specjalistycznych z angielskiego i na angielski oraz korekty tłumaczeń, świadczyć usługi tłumaczenia konferencyjnego lub środowiskowego. Absolwent PSTS może także znaleźć pracę w sektorze biznesu w zakresie obsługi językowej firm.

 

 

łódź akademicka