Studia stacjonarne

Studia I stopnia
ANALITYKA GOSPODARCZA
BANKOWOŚĆ I FINANSE CYFROWE
EKOMIASTO
EKONOMIA
EKONOMIA EKOBIZNES
EKONOMIA EKOBIZNES W JĘZYKU ANGIELSKIM
EKONOMIA MIASTA ZRÓWNOWAŻONEGO
EKONOMIA W JĘZYKU ANGIELSKIM
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
FINANSE MIĘDZYNARODOWE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
INFORMATYKA
INFORMATYKA I EKONOMETRIA
INWESTYCJE I NIERUCHOMOŚCI
LOGISTYKA
MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE
PRACA SOCJALNA
RYNEK FINANSOWY
SOCJOLOGIA
 
Studia II stopnia
BANKOWOŚĆ I FINANSE CYFROWE
ECONOMICS AND INTERNATIONAL BUSINESS
EKONOMIA
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
INFORMATYKA I EKONOMETRIA
INWESTYCJE I NIERUCHOMOŚCI
LOGISTYKA
MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE
POLITYKA SPOŁECZNA
PRACA SOCJALNA
REWITALIZACJA MIAST
RYNEK FINANSOWY
SOCJOLOGIA
 

Studia niestacjonarne

Studia I stopnia
EKONOMIA
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
LOGISTYKA
PRACA SOCJALNA
SOCJOLOGIA
 
Studia II stopnia
EKONOMIA
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
LOGISTYKA
PRACA SOCJALNA
SOCJOLOGIA
 

Podyplomowe

ANALITYKA FINANSOWA W PRZEDSIĘBIORSTWIE - STUDIA PODYPLOMOWE
ANALIZA FINANSOWA I INWESTYCJE - KONCENTRACJA NA CFA POZIOM I - STUDIA PODYPLOMOWE
ASYSTENT RODZINY - STUDIA PODYPLOMOWE
AUDYT I KONTROLA WEWNĘTRZNA - STUDIA PODYPLOMOWE
CERTYFIKOWANY KIEROWNIK PROJEKTU - STUDIA PODYPLOMOWE
COACHING I MENTORING ORGANIZACYJNY - STUDIA PODYPLOMOWE
DIAGNOZA DZIECKA I JEGO RODZINY W PERSPEKTYWIE INTERDYSCYPLINARNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE
DORADZTWO NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE
EKONOMICZNO-PRAWNE PODSTAWY MAŁEGO I ŚREDNIEGO BIZNESU - STUDIA PODYPLOMOWE
FINANSE MIĘDZYNARODOWE W BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE
FINANSE W PRAKTYCE - STUDIA PODYPLOMOWE
HANDEL ZAGRANICZNY W PRAKTYCE - STUDIA PODYPLOMOWE
JOGA I ZARZĄDZANIE EMOCJAMI W BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE
KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PUBLICZNEGO - STUDIA PODYPLOMOWE
MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO W DOBIE GLOBALNYCH WYZWAŃ FINANSOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE
METODY WSPIERANIA RELACJI MIĘDZYLUDZKICH - COACHING ŻYCIOWY - STUDIA PODYPLOMOWE
PROFESJONALNY SZKOLENIOWIEC W ORGANIZACJI I BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE
PRZYGOTOWANIE I WDRAŻANIE PROGRAMÓW REWITALIZACJI - STUDIA PODYPLOMOWE
PUBLIC RELATIONS - STUDIA PODYPLOMOWE
RESOCJALIZACJA W WARUNKACH IZOLACYJNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE
RYNEK NIERUCHOMOŚCI - WYCENA - STUDIA PODYPLOMOWE
SKUTECZNY KIEROWNIK SEKTORA PUBLICZNEGO - STUDIA PODYPLOMOWE
SKUTECZNY PRACOWNIK SEKTORA PUBLICZNEGO - STUDIA PODYPLOMOWE
SOCJOLOGIA STOSOWANA W ZARZĄDZANIU ZASOBAMI LUDZKIMI - STUDIA PODYPLOMOWE
UWAŻNOŚĆ W EDUKACJI. ROZWIJANIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH OPARTYCH NA UWAŻNOŚCI U DZIECI I MŁODZIEŻY - STUDIA PODYPLOMOWE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - STUDIA PODYPLOMOWE
ZARZĄDZANIE BADANIAMI NAUKOWYMI I KOMERCJALIZACJA WYNIKÓW BADAŃ - STUDIA PODYPLOMOWE
ZARZĄDZANIE PRZEZ UWAŻNOŚĆ - STUDIA PODYPLOMOWE

Doktoranckie

EKONOMIA
SOCJOLOGIA

ul. POW 3/5, 90-255 Łódź

tel. (042) 635-51-32 (rekrutacja)

fax.(042)635-40-25

www.eksoc.uni.lodz.pl

rekrutes@uni.lodz.pl

  • ANALITYKA GOSPODARCZA

   Uczelnie Łódź - kierunek Analityka gospodarcza
   W ramach kierunku kształceni będą specjaliści, których kompetencje obejmować będą zarówno umiejętności monitorowania i optymalizacji procesów biznesowych na podstawie analizy danych wewnętrznych, jak i monitorowania i prognozowania zjawisk w sferze otoczenia przedsiębiorstwa (analiza i interpretacja danych makroekonomicznych oraz danych na szczeblu branżowym).
   Absolwent studiów Analityka gospodarcza będzie mógł z powodzeniem pełnić funkcję samodzielnego analityka w małej firmie lub pracować jako członek większego zespołu analitycznego (np. w dużej firmie komercyjnej, urzędzie publicznym lub instytucji konsultingowej). Będzie przygotowany do gromadzenia i przetwarzania danych dostępnych w systemie informatycznym firmy, bądź w źródłach zewnętrznych, w celu dokonania analiz i tworzenia raportów.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Analityka gospodarcza brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język angielski, geografia, historia, WOS, informatyka
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: język angielski, geografia, historia, WOS, informatyka
    

  • BANKOWOŚĆ I FINANSE CYFROWE

   Kierunek Bankowość i finanse cyfrowe powstał w odpowiedzi na zgłaszane przez pracodawców zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie finansów (w szczególności z obszaru instytucji finansowych), posiadających jednocześnie rozwinięte kompetencje cyfrowe. Dzięki połączeniu tych kwalifikacji, absolwenci kierunku, mając gruntowną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu finansów, jednocześnie będą w stanie rozumieć technologię cyfrową i znać możliwości jej zastosowania w biznesie. 

   Studia na kierunku Bankowość i finanse cyfrowe prowadzone są we współpracy z Partnerami Merytorycznymi: mBank SA i Accenture Sp. z o.o. – wiodącymi podmiotami w sektorze bankowym i konsultingu (z obszaru biznesu i technologii). Studia pierwszego stopnia na kierunku Bankowość i finanse cyfrowe mają profil praktyczny – dominują zajęcia kształcące praktyczne umiejętności, prowadzone przez osoby z doświadczeniem zawodowym.

   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Bankowość i finanse brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język angielski
   • Matematyka lub informatyka
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: matematyka, informatyka, geografia, fizyka, historia, WOS

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Bankowość i finanse jest złożenie wymaganych dokumentów, w przypadku dużej ilośći kandydatów konkurs dyplomów – ocena na dyplomie.

    

   Dowiedz się więcej

  • ECONOMICS AND INTERNATIONAL BUSINESS

   Studia drugiego stopnia na kierunku ECONOMICS AND INTERNATIONAL BUSINESS pozwalają na uzyskanie szerokiej wiedzy z zakresu ekonomii, umożliwiają lepsze zrozumienie mechanizmów ekonomicznych zachodzących w międzynarodowym otoczeniu biznesowym, a także wzbogacają wiedzę i umiejętności w zakresie wykorzystania narzędzi ilościowych służących do rozwiązywania problemów decyzyjnych, strategicznych i operacyjnych. Zawarte w programie studiów przedmioty dają szansę na zdobycie praktycznych umiejętności, przydatnych zwłaszcza w działalności w wielokulturowym otoczeniu międzynarodowym. Studia umożliwiają także wykreowanie postaw szczególnie pożądanych w międzynarodowym środowisku pracy. Studia kształtują w absolwentach odpowiednie postawy i kompetencje, pozwalające na odgrywanie aktywnej roli w życiu społecznym i gospodarczym zgodnie z zasadami etyki biznesu.

   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Economics  and Interantional Business jest złożenie wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.

   Dowiedz się więcej

  • EKOMIASTO

   Ideą kierunku EKOMIASTO jest połączenie ekonomicznego i ekologicznego myślenia o mieście. Kształcimy specjalistów w zakresie zrównoważonego rozwoju miast, potrafiących tworzyć wizje i plany ich rozwoju oraz decydować o ich przyszłości. EKOMIASTO łączy zagadnienia z zakresu ekonomii, funkcjonowania społeczności miejskich, zagospodarowania przestrzeni oraz ekologii i ochrony środowiska miejskiego. Jest  to nowy kierunek studiów prowadzony wspólnie przez dwa wydziały Uniwersytetu Łódzkiego: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska oraz Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny. Na pierwszym roku studenci zostaną wyposażeni w wiedzę podstawową (kompetencje bazowe) podzieloną na 4 moduły: Ekonomia i socjologia miasta, Ekologia miasta, Samorząd i instytucje miejskie, Człowiek w mieście. Na drugim roku studenci uczyć się będą jak integrować wiedzę – uczestniczyć będą w modułach pozwalających zrozumieć i uchwycić powiązania między ekonomicznymi, społecznymi i środowiskowymi aspektami funkcjonowania miasta tj.: Planowanie rozwoju miast, Adaptacja miast do zmian klimatu, Zintegrowany rozwój miasta, oraz Systemy infrastruktury i monitoringTrzeci rok to profesjonalizacja kształcenia – studenci poprzez wybór jednej z dwóch pracowni specjalistycznych jednocześnie będą pogłębiać i integrować wiedzę i umiejętności oraz nabywać kompetencje specjalistyczne. Studia na kierunku EKOMIASTO zakładają dużą liczbę zajęć o charakterze aktywnym, zajęć z udziałem praktyków oraz zajęć terenowych. Kierunek  powstał w odpowiedzi na zgłaszane przez sektor publiczny zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie zrównoważonego rozwoju miast. Studia mają charakter interdyscyplinarny. Koncentrują się na kształceniu wysokiej klasy specjalistów w zakresie zarządzania miastami.

   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ekomiasto brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy nowożytny
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, biologia, WOS, informatyka
   • Dwa dowolne wybrane przedmioty maturalne 

   Dowiedz się więcej

  • EKONOMIA

   Uczelnie Łódź - kierunek Ekonomia
   Studia I stopnia
   Studia pierwszego stopnia na kierunku EKONOMIA na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego pozwalają na uzyskanie gruntownej wiedzy z zakresu ekonomii, która umożliwia zrozumienie mechanizmów ekonomicznych funkcjonujących we współczesnych gospodarkach oraz nabycie umiejętności rozwiązywania problemów ekonomicznych w praktyce gospodarczej.Zdobywane podczas studiów na kierunku EKONOMIA wiedza i umiejętności odwołują się do dorobku naukowego szeregu dyscyplin z obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych: ekonomii jako fundamentalnej dla tego kierunku oraz dyscyplin pokrewnych, takich jak: finanse, nauki o zarządzaniu, prawo, socjologia.
   Studia II stopnia
   Studia drugiego stopnia na kierunku EKONOMIA na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego pozwalają na zdobycie zaawansowanej wiedzy ekonomicznej na temat zjawisk i problemów gospodarowania w skali mikro- i makroekonomicznej oraz umiejętności w zakresie analizy ekonomicznej oraz podejmowania decyzji. Studia zapewniają wszechstronną wiedzę i umiejętności niezbędne przede wszystkim dla osób, które zamierzają pracować na różnych stanowiskach w gospodarce, w szczególności dla menedżerów i właścicieli przedsiębiorstw. Ale ukończenie studiów na tym kierunku zapewnia wiedzę i kompetencje pozwalające znaleźć ciekawe zatrudnienie niemal w każdej instytucji i sferze życia społecznego.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ekonomia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka
    

    

   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Ekonomia jest konkurs dyplomów.
    

  • EKONOMIA EKOBIZNES

   Studia pierwszego stopnia na kierunku EKONOMIA EKOBIZNES na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego pozwalają na uzyskanie gruntownej wiedzy z zakresu ekonomii oraz ekonomiki ochrony środowiska, a także umożliwiają nabycie umiejętności rozwiązywania problemów ekonomicznych i środowiskowych w praktyce gospodarczej.

   ATUTY KIERUNKU:

   • kierunek EKONOMIA EKOBIZNES jest odpowiedzią na wizję rozwoju Polski i Unii Europejskiej do 2020 roku, zgodnie z którą istnieje pilna potrzeba kształcenia na wysokim poziomie i zatrudniania ekonomistów specjalizujących się w problematyce ekonomiki ochrony środowiska, przygotowanych do działalności we współczesnej globalnej gospodarce ukierunkowanej na zielony wzrost gospodarczy,
   • wiedza w zakresie zrównoważonego rozwoju i technologii środowiskowych w połączeniu ze studiami w zakresie ekonomii daje unikatowy profil absolwenta i podstawę rozwoju kariery w nowej i poszukiwanej profesji ekonomisty ochrony środowiska,
   • kompetencje niezbędne do wykorzystania zrównoważonych technologii, ekoinnowacji oraz systemów zarządzania środowiskowego, które przyczyniają się do minimalizowania negatywnego wpływu oddziaływania gospodarki na środowisko decydują o szczególnych walorach absolwenta tej specjalności na rynku pracy przez swe ogromne znaczenie dla realizacji priorytetów rozwoju UE do 2020 i duży potencjał przyszłościowy.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ekonomia  brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy nowożytny
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka, biologia, chemia

   Dowiedz się więcej

  • EKONOMIA EKOBIZNES W JĘZYKU ANGIELSKIM

   Uczelnie Łódź - kierunek Ekonomia ekobiznes

   Kierunek EKONOMIA EKOBIZNES powstał w odpowiedzi na zgłaszane przez pracodawców zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie ekonomii ochrony środowiska, przygotowanych zarówno w zakresie teorii, jak i umiejętności i kompetencji praktycznych do działalności we współczesnej gospodarce - inteligentniejszej i bardziej przyjaznej środowisku, ukierunkowanej m.in. na zrównoważony rozwój, wdrażanie systemów zarządzania środowiskowego, technologii środowiskowych oraz innowacji ekologicznych, w szczególności w zielonych sektorach gospodarki.

   Głównym celem studiów na kierunku EKONOMIA EKOBIZNES jest wyposażenie absolwenta w wiedzę i umiejętności w zakresie ekonomii ochrony środowiska umożliwiające wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce zawodowej, a także podjęcie pracy w podmiotach i organizacjach funkcjonujących w szeroko rozumianym środowisku biznesowym, w tym w szczególności w zielonych sektorach gospodarki. Ponadto, celem studiów jest przygotowanie absolwenta do bycia aktywnym obywatelem w społeczeństwie, otwartego na postępowanie zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju.

   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ekonomia ekobiznes brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, WOS, biologia, chemia, informatyka
    

  • EKONOMIA MIASTA ZRÓWNOWAŻONEGO

   Uczelnie Łódź - kierunek Ekonomia miasta zrównoważonego
   Studia na kierunku Ekonomia miasta zrównoważonego uczą nowoczesnych sposobów zarządzania miastem i kształtowania innowacyjnych środowisk miejskich. Są to studia praktyczne, co oznacza że ponad 60% zajęć odbywa się przy współudziale praktyków, najczęściej poza salami dydaktycznymi – w urzędach, przedsiębiorstwach miejskich i organizacjach działających na rzecz miasta, w miejscach gdzie tworzona i realizowana jest polityka miejska. 
   Program kształcenia kierunku Ekonomia miasta zrównoważonego, zgodnie z oczekiwaniami rynku pracy, integruje treści ekonomiczne, społeczne i środowiskowe. Kształcimy w sposób nowoczesny, wykorzystując nowoczesne metody i narzędzia dydaktyczne (blended learning). W procesie kształcenia dominują aktywne formy zajęć dydaktycznych (prace projektowe, ćwiczenia symulacyjne, konwersatoria, ćwiczenia terenowe). Przedmioty ułożone są w moduły tematyczne, co ułatwia studentom przyswajanie i integrację wiedzy oraz zdobywanie umiejętności praktycznych.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ekonomia miasta zrównoważonego brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, WOS, matematyka, informatyka
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: geografia, historia, WOS, matematyka, informatyka
    

  • EKONOMIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

   Uczelnie Łódź - kierunek Ekonomia w języku angielskim

   Bachelor in Economics is an undergraduate program taught fully in English at the Faculty of Economics and Sociology at the University of Lodz. The program gives students thorough knowledge of economics, allowing them to understand the mechanisms behind contemporary economies and to gain skills necessary to solve problems that can be encountered in everyday business practice. Knowledge and skills gained by students draw on scholarship from a broad range of social sciences: economics - which constitutes the core of the program - and several related disciplines, such as finance, management, law, sociology.

   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ekonomia w języku angielskim brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka
    

  • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

   Uczelnie Łódź - kierunek Finanse i rachunkowość

   Kierunek FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ prowadzony jest przez Instytut Finansów na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Kształci specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości, zasad funkcjonowania instytucji finansowych, analiz zjawisk ekonomiczno-finansowych. Studenci pozyskują wiedzę oraz umiejętności  z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw, instrumentów i rynków finansowych, rachunkowości podmiotów gospodarczych, realizacji operacji bankowych, strategii podatkowych, finansowych aspektów restrukturyzacji gospodarki, organizacji i finansowania instytucji publicznych i niedochodowych, źródeł finansowania jednostek samorządu terytorialnego, procesów integracji w sektorze finansowym, ubezpieczeń majątkowych i życiowych.

   Zapotrzebowanie na wysoko wy­kwalifikowaną kadrę o profilach propo­nowanych na kierunku FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ jest duże i będzie rosło w miarę umacniania się mechanizmów gospodarki rynkowej. Zawarte w programie studiów przedmioty i specjalności dają szansę na zdobycie praktycznych umiejętności oraz wykreowanie postaw szczególnie pożądanych na rynku pracy. W odpowiedzi na rosnący popyt w poszczególnych sferach finansów, na kierunku tworzone są nowe specjalności, starannie dopasowane do oczekiwań rynku.

   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, informatyka
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, informatyka
    

    

   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość jest konkurs dyplomów.
    

  • FINANSE MIĘDZYNARODOWE

   Uczelnie Łódź - kierunek Finanse międzynarodowe
   Studia pierwszego stopnia na kierunku Finanse międzynarodowe prowadzone są z uwzględnieniem bieżących tendencji i zmian zachodzących w gospodarce światowej, w tym szczególnie procesów globalizacji rynków finansowych i integracji gospodarczo-walutowej. Podczas studiów przekazywana jest wiedza wpisująca się w nurt najnowszego dorobku naukowego zarówno krajowego, jak i światowego. Studia wzbogacone są o szereg zajęć o charakterze praktycznym - nacisk położony jest na aktywne formy zajęć (learning by doing), podczas których studenci zyskują konkretne umiejętności przydatne w karierze zawodowej.
   Kierunek kształci przyszłych specjalistów dla rynku finansowego i biznesu międzynarodowego. Posiadają oni szeroką wiedzę z zakresu finansów międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem działalności inwestycyjnej na międzynarodowych rynkach finansowych. Znają specyfikę i zasady funkcjonowania korporacji transnarodowych, w tym ich rolę na rynku finansowym i w procesie inwestycyjnym. Dysponują bardzo konkretnymi umiejętnościami pozwalającymi im sprawnie funkcjonować w w/w obszarach. Spośród innych kierunków ekonomicznych kierunek Finanse międzynarodowe wyróżnia wyraźne położenie nacisku na kształcenie w zakresie tematycznym finansów i inwestycji w wymiarze międzynarodowym. Absolwent kierunku Finanse międzynarodowe jest wyposażony w unikatowe i wysoce pożądane umiejętności, które pozwolą mu nie tylko odnaleźć się na krajowym, ale także międzynarodowym rynku pracy (np. honorowany powszechnie za granicą prestiżowy certyfikat Thomson Reuters Eikon Certification – do egzaminu przygotowują unikatowe zajęcia Akademia Thomson Reuters).
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Finanse międzynarodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język angielski
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, informatyka
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: matematyka, informatyka, fizyka, geografia, historia
    

  • GOSPODARKA PRZESTRZENNA

   Uczelnie Łódź - kierunek Gospodarka przestrzenna
   Studia umożliwiają zdobycie umiejętności wszechstronnej oceny zjawisk i decyzji gospodarczych, projektowania rozwoju zrównoważonego, wykorzystywania innowacyjnych metod i narzędzi gospodarowania przestrzenią.
   Absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy na różnych stanowiskach, między innymi w jednostkach administracji rządowej (także centralnej) i samorządowej (gmin, powiatów, województw), przedsiębiorstwach użyteczności publicznej, agencjach oraz fundacjach rozwoju regionalnego i lokalnego, firmach doradczo-konsultacyjnych, różnych podmiotach otoczenia biznesu oraz instytucjach zajmujących się współpracą regionalną - także w wymiarze europejskim, w instytucjach i agendach UE.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka
    

    

   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna jest konkurs dyplomów.
    

  • INFORMATYKA

   Uczelnie Łódź - kierunek Informatyka
   Studia dostarczają szerokiej wiedzy oraz umiejętności praktycznych w zakresie wykorzystania narzędzi i metod informatycznych głównie w systemach ekonomicznych oraz społecznych. Zajęcia będą odbywały się w nowoczesnym Centrum Informatyczno-Ekonometrycznym.
   Absolwent studiów informatycznych posiada specjalistyczną wiedzę i umiejętności z dziedziny przetwarzania informacji przy wykorzystaniu środków, narzędzi i metod techniki komputerowej. Zasadniczy zakres kompetencji absolwenta tego kierunku będzie obejmował: profesjonalne przeprowadzenie analizy istniejącego systemu informacyjnego, poprawne wykonanie projektu informatycznego, jego oprogramowanie przy wykorzystaniu odpowiednich narzędzi programistycznych, wdrożenie do eksploatacji upgrading. Absolwent Informatyki uzyska również kompetencje z zakresu ekonomii i zarządzania. Dzięki temu będzie dobrze rozumiał język ekonomiczny i zagadnienia gospodarcze. Zdobędzie możliwość atrakcyjnego zatrudnienia w charakterze specjalisty od szeroko rozumianej infrastruktury informatycznej w przedsiębiorstwach przemysłowych, handlowych i usługowych oraz administracji publicznej – czyli wszędzie tam, gdzie zapotrzebowanie na informatyków jest największe.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, informatyka
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: matematyka, geografia, informatyka
    

  • INFORMATYKA I EKONOMETRIA

   Uczelnie Łódź - kierunek Informatyka i ekonometria
   To kierunek studiów ekonomicznych, który kształci przyszłych analityków systemów ekonomicznych i informatycznych. Program studiów przygotowuje absolwentów do podjęcia pracy związanej z badaniem procesów gospodarczych, zarówno o charakterze mikroekonomicznym, jak i makroekonomicznym. 
   Absolwent posiada wiedzę z zakresu szeroko rozumianej ekonomii, zarządzania i finansów, (a także różnych metod ilościowych) i potrafi ją wykorzystać do analizy oraz prognozowania zjawisk na różnych szczeblach zarządzania. Wiedza z informatyki użytkowej może być wykorzystana do projektowania, programowania i wdrażania systemów informatycznych oraz administrowania sieciami komputerowymi. Absolwent tego kierunku powinien być dobrze przygotowany do pracy we wszystkich podmiotach gospodarczych oraz instytucjach na takich stanowiskach, na których jest wymagane stosowanie narzędzi matematycznych, statystycznych, ekonometrycznych i informatycznych.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka i ekonometria brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy nowożytny
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, geografia, informatyka
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: matematyka, fizyka, geografia, informatyka
    

    

   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Informatyka i ekonometria jest konkurs dyplomów.
    

  • INWESTYCJE I NIERUCHOMOŚCI

   Studia pierwszego stopnia na kierunku INWESTYCJE I NIERUCHOMOŚCI pozwalają na uzyskanie gruntownej wiedzy z zakresu ekonomicznych, finansowych, prawnych i przestrzennych uwarunkowań decyzji inwestycyjnych na rynkach nieruchomości, pozwalają na zrozumienie mechanizmów funkcjonowania rynków nieruchomości, wzajemnych zależności pomiędzy rynkami nieruchomości a ich otoczeniem ekonomicznym, finansowym, prawnym i instytucjonalnym oraz zrozumienie zasad kształtowania wartości przestrzeni.

   Studia drugiego stopnia na kierunku INWESTYCJE I NIERUCHOMOŚCI pozwalają na uzyskanie poszerzonej wiedzy z zakresu prawnych, ekonomicznych i przestrzennych uwarunkowań podejmowania decyzji inwestycyjnych z uwzględnieniem specyfiki procesów deweloperskich. Absolwenci potrafią rozpoznać i analizować procesy zachodzące na rynkach nieruchomości, wyjaśnić ich przyczyny, mechanizm zmian, skalę i konsekwencje. Absolwenci kierunku posiadają umiejętności niezbędne dla przygotowania analiz rynku nieruchomości dla potrzeb: podejmowania decyzji inwestycyjnych przez deweloperów i inwestorów, wyceny, zarządzania, obrotu i szeroko rozumianego doradztwa na rynku nieruchomości.

   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inwestycje i nieruchomości brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka
   • Drugi przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka
   • Język obcy nowożytny

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inwestycje i nieruchomości jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie.

    

   Dowiedz się więcej

  • LOGISTYKA

   Uczelnie Łódź - kierunek Logistyka
   To studia, które są połączeniem wiedzy z zakresu ekonomii z praktyczną umiejętnością zarządzania, organizowania i realizowania działalności logistycznej w podmiotach gospodarczych.
   Absolwent kierunku jest specjalistą ds. logistyki, ma gruntowną wiedzę z ekonomii i zarządzania, posiada umiejętność organizowania i realizowania operacyjnej działalności logistycznej w podmiotach gospodarczych. Zna zasady funkcjonowania systemów logistycznych zarówno od strony teorii funkcjonowania systemów i projektowania procesów, jak również praktyki gospodarczej. Potrafi zaplanować działania w zakresie logistyki na każdym szczeblu: od zorganizowania zaopatrzenia w surowce i materiały, przez realizację procesu produkcyjnego, aż do procesu dystrybucji. Zdobyta wiedza ma bardzo praktyczne i szerokie zastosowanie, o czym świadczy duża ilość zajęć prowadzonych w laboratoriach komputerowych. Dotyczy to zarówno przedmiotów związanych z badaniami operacyjnymi, jak też zagadnień skupionych na obiegu informacji, które towarzyszą przepływom towarów. Absolwent potrafi doskonale wykorzystać narzędzia informatyczne stosowane w systemach logistycznych.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Logistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka
    

    

   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Logistyka jest konkurs dyplomów.
    

  • MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

   Uczelnie Łódź - kierunek Międzynarodowe stosunki gospodarcze
   Studia przygotowują absolwenta do pracy w przedsiębiorstwach działających na rynkach zagranicznych, w firmach zagranicznych inwestujących w Polsce oraz w instytucjach funkcjonujących na arenie międzynarodowej.
   Absolwent tego kierunku posiada wiedzę z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych oraz innych dyscyplin uzupełniających, dzięki czemu zyskuje określone umiejętności praktyczne pozwalające mu podjąć pracę na stanowiskach operacyjnych i analitycznych, oraz menedżerskich średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach i instytucjach działających na rynku międzynarodowym.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka
    

    

   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze jest konkurs dyplomów.
    

  • POLITYKA SPOŁECZNA

   Uczelnie Łódź - kierunek Polityka społeczna
   Absolwent jest przygotowany do realizowania zadań z zakresu polityki społecznej w instytucjach międzynarodowych, państwowych, samorządowych i organizacjach pozarządowych, a także pracy w przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych zajmujących się gospodarczym, politycznym i społecznym wymiarem życia publicznego. Wiedza z zakresu nauk politycznych i społecznych pozwoli absolwentowi na rozpoznanie i analizę zjawisk życia społecznego oraz podejmowanie trafnych decyzji zmierzających do ich regulacji. Natomiast wiedza z zakresu nauk prawnych pozwoli na zastosowanie rozwiązań prawnych do zagadnień tematycznie związanych z rynkiem pracy i ubezpieczeń społecznych.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Polityka społeczna jest konkurs dyplomów.
    

  • PRACA SOCJALNA

   Uczelnie Łódź - kierunek Praca socjalna
   To kierunek studiów, który kształci pracowników socjalnych. Studia pomagają zdobyć umiejętności dokonywania diagnoz sytuacji i zjawisk będących przyczyną trudnego położenia jednostek, grup i społeczności lokalnych.
   Absolwent umie rozwiązywać problemy w tych obszarach rzeczywistości społecznej, w których potrzebna jest profesjonalna pomoc, m.in. wtedy, gdy występuje nieudolność w funkcjonowaniu jednostki i środowisku społecznym z powodu ubóstwa, sieroctwa, przemocy w rodzinie, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, starości, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, narkomanii, alkoholizmie, przestępczości, migracji, uchodźctwa etc. Absolwent jest przygotowany do pracy w regionalnych ośrodkach polityki społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie i ośrodkach pomocy społecznej, a także pracy w palcówkach opiekuńczo-społecznych, z rodzinami zastępczymi, w domach pomocy społecznej, w jednostkach organizacyjnych do spraw zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, w ośrodkach i placówkach wsparcia, w zakładach karnych, w ośrodkach dla uchodźców oraz licznych organizacjach pozarządowych, które zajmują się przeciwdziałaniem i diagnozowaniem wyżej wymienionych problemów.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Praca socjalna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język polski, WOS, historia
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: język polski, WOS, historia
    

    

   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Praca socjalna jest konkurs dyplomów.
    

  • REWITALIZACJA MIAST

   Rewitalizacja i odnowa miast staje się coraz poważniejszym wyzwaniem współczesnych społeczeństw. Procesy te wymagają kompleksowych, zintegrowanych i wielkoskalowych działań w sferze społecznej, gospodarczej, technicznej i przestrzennej. Jeżeli efekty takich działań mają być trwałe, ci którzy je wprowadzają muszą posiadać wiedzę i umiejętności o interdyscyplinarnym charakterze. Takiej wiedzy i umiejętności nie oferują dotychczasowe programy nauczania. Kierunek Rewitalizacja miast jest unikatowym wyjściem naprzeciw potrzebom rynku pracy i nowych wyzwań przed jakimi stają władze samorządowe miast Polski. Powstające obecnie programy rewitalizacji powinny być kompleksowe, skoordynowane, nastawione na rozwiązywanie faktycznych problemów technicznych, społecznych, edukacyjno-wychowawczych, przestrzennych,  gospodarczych jak również ogólnie urbanistycznych, do których dotychczas ograniczano zdziałania rewitalizacyjne. Realizowane powinny być przez kompetentnych specjalistów i wskazywać działania wykonalne w określonym horyzoncie czasowym.

   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Rewitalizacja miast jest złożenie wymaganych dokumentów.

    

   Dowiedz się więcej

  • RYNEK FINANSOWY

   Uczelnie Łódź - kierunek Rynek finansowy
   Studia pierwszego stopnia na kierunku Rynek finansowy pozwalają na uzyskanie gruntownej wiedzy z zakresu ekonomicznych, finansowych i prawnych uwarunkowań decyzji inwestycyjnych na rynkach finansowych. Pozwalają na zrozumienie mechanizmów funkcjonowania rynków finansowych, wzajemnych zależności pomiędzy rynkami finansowymi a ich otoczeniem ekonomicznym, finansowym, prawnym i instytucjonalnym oraz zrozumienie zasad kształtowania wartości papierów wartościowych czy przedsiębiorstw.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Rynek finansowy brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy nowożytny
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, informatyka
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, informatyka
    

    

   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Rynek finansowy jest konkurs dyplomów.
    

  • SOCJOLOGIA

   Uczelnie Łódź - kierunek Socjologia
   Studia obejmują swoim programem przedmioty podstawowe, kierunkowe, a także przedmioty, które charakteryzuje profil naukowo-badawczy łódzkiego środowiska socjologicznego. 
   Absolwent kierunku posiada wiedzę z zakresu socjologii poszerzonej o podstawy nauk społecznych. Potrafi projektować badania jakościowe i ilościowe. Umie korzystać z podstawowych technik badań terenowych, umie również interpretować uzyskane wyniki badań. Absolwent potrafi wykorzystać teoretyczny dorobek socjologii, a także analizować materiał empiryczny, odwołując się do pojęć i modeli teoretycznych. W szczególności umie projektować, monitorować i oceniać krytycznie programy służące rozwiązywaniu bieżących problemów społecznych.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Socjologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy nowożytny
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język polski, WOS, historia
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: język polski, WOS, historia
    

    

   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Socjologia jest konkurs dyplomów.
    

  • ANALITYKA FINANSOWA W PRZEDSIĘBIORSTWIE - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Analityka finansowa w przedsiębiorstwie
   elem studiów podyplomowych jest poszerzenie wiedzy i zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie analizy finansowej i powiązanych z nią zagadnień. Uzyskanie tych efektów kształcenia jest niezbędnym elementem nowoczesnego zarządzania finansami przedsiębiorstwa zarówno w obszarze diagnostycznym jak i tworzenie programów rozwoju biznesu. Cechą specyficzną programu studiów podyplomowych jest rozpatrywanie zagadnień szczegółowych związanych z zarządzaniem finansowym z makroekonomicznym otoczeniem przedsiębiorstw oraz wyeksponowanie praktycznych metod i narzędzi analityki finansowej dającej podstawy budowania przewagi konkurencyjnej każdego przedsiębiorstwa.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Analityka finansowa w przedsiębiorstwie wymagane są ukończone studia wyższe pierwszego albo drugiego stopnia dowolnego kierunku.

  • ANALIZA FINANSOWA I INWESTYCJE - KONCENTRACJA NA CFA POZIOM I - STUDIA PODYPLOMOWE

   Studia podyplomowe Analiza finansowa i inwestycje - koncentracja na CFA® poziom I (Financial Analysis and Investments: concentration on CFA® – level I), organizowane przez Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ adresowane są do osób przygotowujących się do egzaminu w programie CFA® (Chartered Financial Analyst®)[1] oraz osób zatrudnionych w instytucjach związanych z finansami, zarządzaniem i inwestycjami (takimi jak: banki, domy maklerskie, fundusze inwestycyjne, firmy ubezpieczeniowe). Adresatami mogą być także osoby posiadające doświadczenie w finansach np. maklerzy czy doradcy inwestycyjni, którzy pragną poszerzyć zakres wiedzy i kompetencji.  Studia można traktować jako kurs CFA (kurs na egzamin CFA). Słuchaczami studiów mogą być absolwenci studiów pierwszego lub drugiego stopnia. Aby zostać słuchaczem studiów nie jest wymagana specjalistyczna wiedza, jednakże są one szczególnie kierowane do osób posiadające doświadczenie w finansach, np. maklerzy, doradcy inwestycyjni, doradcy klienta, pracownicy banków, audytorzy, biegli rewidenci, którzy pragną poszerzyć zakres wiedzy i kompetencji, a także absolwenci kierunków ekonomicznych, finansowych, zarządzania, matematycznych, nauk ścisłych, prawa. 

   Dowiedz się więcej

  • ASYSTENT RODZINY - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Asystent rodziny
   Celem studiów jest przygotowanie do pełnienia roli zawodowej asystenta rodziny, poszerzenie wiedzy oraz doskonalenie praktycznych umiejętności i kompetencji zawodowych w tym zakresie.
   Słuchacze zdobędą wiedzę z zakresu prawnych aspektów funkcjonowania rodziny oraz uregulowań dotyczących pieczy zastępczej, psychologii rozwojowej oraz pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej.
   Słuchacze zostaną także wyposażeni w wiedzę z zakresu metodyki pracy asystenta rodziny w tym w praktyczne umiejętności diagnozowania środowiska rodziny wieloproblemowej oraz opracowania i realizacji planu pomocy rodzinie na poziomie socjalnym, społecznym, wychowawczym, zawodowym.
   Zajęcia warsztatowe przyczynią się do zwiększenia kompetencji słuchaczy w zakresie udzielania pomocy i wsparcia poszczególnym członkom rodziny, motywowania rodziny do współpracy i zmiany trudnej sytuacji, negocjacji i mediacji w rodzinie, prowadzenia edukacji rodzin z zakresu ról społecznych, zachowań prozdrowotnych, organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży, budowania sieci wsparcia dla rodziny w środowisku lokalnym.
   Słuchacze zostaną także wyposażeni w praktyczne umiejętności prowadzenia pracy wychowawczej i socjoterapeutycznej ze szczególnym uwzględnieniem sposobów postępowania w sytuacjach kryzysowych. Integralną częścią programu studiów będą praktyki zawodowe realizowane w instytucjach prowadzących pracę socjalną z rodziną.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Asystent rodziny wymagane są ukończone studia wyższe co najmniej pierwszego stopnia, przydatna jest wiedza z zakresu nauk społecznych. Studia przeznaczone są dla pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, którzy zamierzają podjąć pracę w charakterze asystenta rodziny.

  • AUDYT I KONTROLA WEWNĘTRZNA - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Audyt i kontrola wewnętrzna
   Celem studiów podyplomowych jest wprowadzenie słuchaczy w zaawansowaną wiedzę i umiejętności przeprowadzania kontroli i audytu wewnętrznego oraz wskazanie ich roli  we współczesnej, rozwijającej się organizacji. Uczestnictwo w Studiach da możliwość zdobycia praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania i analizy ryzykiem, usprawniania operacyjnego organizacji, tworzenia oraz analizy funkcjonowania komórek kontroli wewnętrznej, kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w instytucjach działających w sektorze prywatnym jak i publicznym. 
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Audyt i kontola wewnętrzna wymagane są ukończone studia wyższe na dowolnym kierunku.

  • CERTYFIKOWANY KIEROWNIK PROJEKTU - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Certyfikowany kierownik projektu
   Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w kwalifikacje i umiejętności pozwalające im na efektywne wypełnianie ról w procesie realizacji projektów, w tym pełnienie roli kierownika projektu. Studia podyplomowe są realizowane przy współpracy z firmami: Altcom Akademia S.A. i EBN Polska sp. z o.o.
   Studia obejmują szereg dyscyplin z zakresu nauk społecznych i ekonomicznych: ekonomia, psychologia, zarządzanie. Studia oparte są o zajęcia o charakterze praktycznym, podczas których słuchacze zyskują konkretne umiejętności przydatne im w karierze zawodowej. Dodatkowym atutem jest możliwość przystąpienia do egzaminu pozwalającego uzyskać certyfikat PRINCE® Fundation (egzamin finansowany w ramach opłaty za studia).
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Certyfikowany kierownik projektu wymagane są ukończone studia wyższe na dowolnego kierunku posiadający podstawową wiedzę ekonomiczną oraz z zakresu zarządzania.

  • COACHING I MENTORING ORGANIZACYJNY - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Coaching i mentoring organizacyjny
   Studia rozwijają zarówno indywidualne kompetencje słuchaczy niezbędne do efektywnej pracy w roli coachów i mentorów jak również kompetencje organizacyjne pozwalające na wdrażanie i koordynowanie programów rozwojowych w organizacjach biznesowych.
   Słuchacze zostają gruntownie przygotowani do wspierania rozwoju kadr biznesu, szczegółowo poznają specyfikę coachingu i mentoringu, zakres ich stosowania i możliwości, przechodzą warsztat projektowania narzędzi, prowadzenia sesji, wdrażania projektów rozwojowych.
   Integralną częścią programu są dwa moduły oparte o metodykę CoachWiseTM zaprojektowaną na potrzeby biznesu. CoachWise Coaching EssentialsTM to moduł akredytowany w International Coach Federation (ICF) natomiast CoachWise Mentoring EssentialsTM opiera się na standardach edukacyjnych European Mentoring and Coaching Council (EMCC) oraz International Mentoring Associacion (IAM).
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Coaching i mentoring organizacyjny wymagane są ukończone studia wyższe.

  • DIAGNOZA DZIECKA I JEGO RODZINY W PERSPEKTYWIE INTERDYSCYPLINARNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Diagnoza dziecka i jego rodziny w perspektywie interdyscyplinarnej
   Celem studiów jest poszerzenie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej. Słuchacze zdobędą wiedzę dotyczącą różnych perspektyw ujmowania rodziny oraz dzieci i młodzieży, problemów występujących w rodzinach, zagrożeń na jakie narażone są dzieci i młodzież, szczególnie z rodzin dysfunkcyjnych, regulacji prawnych dotyczących rodziny i dzieci, prawnych aspektów funkcjonowania rodziny i dziecka, uregulowań dotyczących opieki zastępczej.
   Słuchacze zostaną także wyposażeni w wiedzę dotyczącą metod i technik diagnozowania społecznego, diagnostyki wychowawczej oraz metodyki projektowej. Zajęcia warsztatowe przyczynią sie do zwiększenia kompetencji w zakresie zespołowego rozwiązywania problemów. Integralną częścią programu studiów będą hospitacje instytucji opiekuńczo-wychowawczych oraz opracowanie projektu socjalnego.
   W toku studiów słuchacze zdobędą wiedzę i umiejętności kluczowe dla pracowników socjalnych pracujących w ośrodkach wspierania rodziny niewydolnych wychowawczo, a także w zakresie tworzenia i inicjowania działań wspierających dzieci i rodziny.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Diagnoza dziecka i jego rodziny w perspektywie interdyscyplinarnej wymagane są ukończone studia wyższe.

  • DORADZTWO NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Doradzcwo na rynku nieruchomości
   Absolwent studiów podyplomowych zdobędzie szeroką wiedzę z zakresu mechanizmów funkcjonowania rynków nieruchomości, metod oceny i analizy przedsięwzięć inwestycyjnych i deweloperskich, metodyki wyceny , teorii portfela inwestycyjnego, optymalizacji podatkowej w działalności inwestycyjnej i deweloperskiej na rynku nieruchomości, regulacji prawnych warunkujących przebieg procesów inwestycyjnych.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Doradztwo na rynku nieruchomości wymagane są ukończone studia wyższe.

  • EKONOMICZNO-PRAWNE PODSTAWY MAŁEGO I ŚREDNIEGO BIZNESU - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Ekonomiczno-prawne podstawy małego i średniego biznesu
   Celem studiów podyplomowych jest poszerzenie wiedzy teoretycznej oraz doskonalenie praktyki z zakresu zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. W programie kształcenia ujęto przedmioty dotyczące:
   • prawa gospodarczego i prawa podatkowego
   • pozyskiwania kapitału dla MSP, w tym wspomagania środkami publicznymi
   • uwarunkowań konkurencyjnych przedsiębiorstw
   • finansów przedsiębiorstw
   • rachunkowości, uproszczonych form księgowości i analizy finansowej
   Cechą specyficzną programu studiów podyplomowych jest rozpatrywanie zagadnień związanych z zarządzaniem finansowym oraz wyeksponowanie praktycznych metod i narzędzi dających podstawy budowania przewagi konkurencyjnej każdego przedsiębiorstwa.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Ekonomiczno-prawne podstawy małego i średniego biznesu wymagane są ukończone studia wyższe.

  • FINANSE MIĘDZYNARODOWE W BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Finanse międzynarodowe w biznesie
   Studia stanowią unikatową ofertę edukacyjną na rynku krajowym. Są one adresowane do osób posiadających praktyczną lub/i teoretyczną wiedzę z zakresu finansów i rynków finansowych, które chcą poszerzyć zakres posiadanych kompetencji i umiejętności z zakresu finansów międzynarodowych przedsiębiorstw oraz zarządzania procesem inwestycyjnym przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Finanse międzynarodowe w biznesie wymagane są ukończone studia wyższe.

  • FINANSE W PRAKTYCE - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Finanse w praktyce
   Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy teoretycznej oraz praktycznej z zakresu finansów, w szczególności w zakresie operacji i transakcji na rynku usług finansowych.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Finanse w praktyce wymagane są ukończone studia wyższe.

  • HANDEL ZAGRANICZNY W PRAKTYCE - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Handel zagraniczny w praktyce
   Celem studiów jest jest poszerzenie i uzupełnienie wiedzy oraz umiejętności w obszarach marketingu i zarządzania międzynarodowego oraz konkretnych zasad realizacji transakcji handlowych i procesów inwestycyjnych na rynkach międzynarodowych.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Handel zagraniczny w praktyce wymagane są ukończone studia wyższe.

  • JOGA I ZARZĄDZANIE EMOCJAMI W BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Joga i zarządzanie emocjami w biznesie
   Celem studiów podyplomowych jest podniesienie kwalifikacji słuchaczy w zakresie zastosowania nowoczesnych metod zarządzania emocjami i tworzenia proefektywnościowej kultury emocjonalnej w organizacjach. Studia mają nie tylko dostarczać specjalistycznej wiedzy oraz umiejętności praktycznych ale także wypracować świadomość roli i odpowiedzialności pracownika i kierownika współczesnych organizacji (korporacji).
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Joga i zarządzanie emocjami w biznesie wymagane są ukończone studia wyższe.

  • KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PUBLICZNEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Kształtowanie wizerunku publicznego
   Studia wyposażają absolwenta w wieloaspektową wiedzę i umiejętności niezbędne do pełnienia ról publicznych. Kończąc studia uczestnicy zajęć będą wyposażeni w narzędzia pozwalające sprawnie poruszać się w świecie mediów oraz wystąpień publicznych.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Kształtowanie wizerunku publicznego wymagane są ukończone studia wyższe.

  • MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO W DOBIE GLOBALNYCH WYZWAŃ FINANSOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Mechanizmy funkcjonowania strefy euro w dobie globalnych wyzwań finansowych
   Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Projekt adresowany jest do różnych środowisk opiniotwórczych.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    

   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Mechanizmy funkcjonowania strefy euro w dobie globalnych wyzwań finansowych wymagane są:

   • listy motywacyjne, które przekonywująco przedstawią sposób propagowania wiedzy o strefie euro w otoczeniu absolwenta
   • oceny z licencjatu lub magisterium (wszystkie kierunki, preferowane będą kierunki ekonomiczne)

  • METODY WSPIERANIA RELACJI MIĘDZYLUDZKICH - COACHING ŻYCIOWY - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Metody wspierania relacji międzyludzkich - coaching życiowy
   Studia podyplomowe ukierunkowane są zarówno na kształcenie wykwalifikowanych specjalistów w zakresie wspierania rozwoju kompetencji społecznych jak i doskonalenie umiejętności interpersonalnych u osób nastawionych na własny rozwój osobisty. Głównym celem kształcenia jest przekazanie profesjonalnej wiedzy i umiejętności z zakresu coachingu życiowego opierającej się na mechanizmach i rozwiązaniach socjologicznych i psycho-społecznych. Studia mają także na celu propagowanie idei life coachingu w Polsce w zgodzie z międzynarodowymi standardami przyjętymi dla tej specjalizacji.
   Nacisk położony jest na przekazanie specjalistycznej wiedzy, wypracowanie umiejętności związanych z pracą z ludźmi i wykreowanie postawy pro-aktywnej, wspierającej realizację życiowych celów i ambicji. Kształcenie w tym zakresie daje więc zarówno możliwość pozyskania nowoczesnych narzędzi przydatnych w praktyce zawodowej, jak i we własnym życiu. Integralną częścią programu jest szkolenie oparte na modelu Transforming CommunicationTM, warsztatu kreowania przestrzeni współpracy i porozumienia.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Metody wspierania relacji międzyludzkich - coaching życiowy wymagane są ukończone studia wyższe co najmniej pierwszego stopnia.

  • PROFESJONALNY SZKOLENIOWIEC W ORGANIZACJI I BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Profesjonalny szkoleniowiec w organizacji i biznesie
   Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji pozwalających na efektywne i skuteczne przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń biznesowych. Absolwent studiów podyplomowych jest przygotowany do samodzielnego, profesjonalnego stworzenia i zrealizowania procesu szkoleniowego. Potrafi zbadać zapotrzebowanie na szkolenia, dobrać tematy oraz odpowiednie narzędzia służące realizacji rozwoju odbiorców. Absolwent ma umiejętność reagowania w sytuacjach trudnych na zajęciach. Dysponuje wiedzą o prawnych aspektach przygotowywania programów szkoleniowych oraz ekonomicznych efektach rozwoju kapitału ludzkiego.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Profesjonalny szkolniowiec w organizacji i biznesie wymagane są ukończone studia wyższe co najmniej pierwszego stopnia.

  • PRZYGOTOWANIE I WDRAŻANIE PROGRAMÓW REWITALIZACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Przygotowanie i wdrażanie programów rewitalizacji
   Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom unikatowej, interdyscyplinarnej wiedzy dotyczącej rewitalizacji oraz praktyczne przygotowanie do realizacji i koordynowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Przygotowanie i wdrażanie programów rewitalizacji wymagane są ukończone studia wyższe co najmniej pierwszego stopnia.

  • PUBLIC RELATIONS - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Public relations
   Studia podyplomowe mają na celu uzupełnienie wykształcenia osób chcących rozszerzyć swoje umiejętności związane z pracą w zakresie działań Public Relations bądź osób, które takie działania pragną rozpocząć. Wiedza oferowana w ramach kształcenia odnosi się do praktycznych sytuacji i wymagań występujących w roli menedżera PR oraz innych menedżerów w których pracy niezbędne są umiejętności stosowania różnych instrumentów komunikowania i Public Relations (sytuacja działania na poziomie firmy pomiędzy firmą a otoczeniem). Słuchaczom Studium dostarczone zostaną narzędzia do przyszłej (obecnej) pracy: zasady konstrukcji strategii, techniki tworzenia pozytywnego wizerunku i tożsamości firmy oraz komunikacyjne techniki neutralizujące negatywnych wydarzeń na reputację firmy. Słuchacze studiów podyplomowych opanują także sposoby tworzenia wizerunku wewnątrz firmy poprzez efektywną komunikację z pracownikami i odpowiedzialną politykę informacyjną.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Public relations wymagane są ukończone studia wyższe co najmniej pierwszego stopnia.

  • RESOCJALIZACJA W WARUNKACH IZOLACYJNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Resocjalizacja w warunkach izolacyjnych
   Celem studiów podyplomowych jest przekazanie wiedzy z zakresu resocjalizacji, prawa, socjologii, psychologii i innych dyscyplin w zakresie potrzebnym do pracy zawodowej w zakładach karnych, ośrodkach resocjalizacyjnych, domach poprawczych.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Resocjalizacja w warunkach izolacyjnych wymagane są ukończone studia wyższe co najmniej pierwszego stopnia, na kierunkach społecznych, prawnych i humanistycznych.

  • RYNEK NIERUCHOMOŚCI - WYCENA - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Rynek nieruchomości - wycena
   Program studiów podyplomowych przygotowuje do przystąpienia do egzaminu państwowego na rzeczoznawcę majątkowego. Spełnia wymogi minimum programowego dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości określone Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości, ( Dz.U. 2014 poz. 826).
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Rynek nieruchomości - wycena wymagane są ukończone studia wyższe co najmniej pierwszego stopnia.

  • SKUTECZNY KIEROWNIK SEKTORA PUBLICZNEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

   Studia podyplomowe Skuteczny kierownik sektora publicznego, organizowane przez Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ adresowane są do kadry kierowniczej sektora publicznego, zainteresowanej rozwojem swoich szeroko rozumianych kompetencji zawodowych związanych ze specyfiką pracy wykonywanej w tychże organizacjach, będącej absolwentami studiów  pierwszego lub drugiego stopnia a także dedykowane są osobom, które pretendują do stanowisk kierowniczych.

   Dowiedz się więcej

  • SKUTECZNY PRACOWNIK SEKTORA PUBLICZNEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

   Studia podyplomowe Skuteczny pracownik sektora publicznego, organizowane przez Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ adresowane są do pracowników sektora publicznego, będących absolwentami studiów pierwszego lub drugiego stopnia,  zainteresowanych rozwojem swoich szeroko rozumianych kompetencji zawodowych związanych ze specyfiką pracy wykonywanej w tychże organizacjach.

   Dowiedz się więcej

  • SOCJOLOGIA STOSOWANA W ZARZĄDZANIU ZASOBAMI LUDZKIMI - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Socjologia stosowana w zarządzaniu zasobami ludzkimi
   Głównym celem studiów podyplomowych jest dostarczenie słuchaczom wiedzy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz przećwiczenie wiedzy szczegółowej w trakcie ćwiczeń.
   Zajęcia obejmują w sumie ponad 200 godzin dydaktycznych rozłożonych na dwa semestry. Program zajęć koncentruje się na zagadnieniach związanych z tzw. „miękkim” zarządzaniem zasobami ludzkimi. Słuchacze zapoznają się z głównymi funkcjami wydziałów zasobów ludzkich w przedsiębiorstwach oraz głównymi technikami zarządzania zasobami ludzkimi. Słuchacze otrzymają materiały do ćwiczeń, z pomocą których będą mogli samodzielnie tworzyć narzędzia, przydatne w swojej dalszej pracy. Pod koniec studiów słuchacze powinni rozumieć pojęcia i procedury stosowane w zakresie prognozowania i planowania zatrudnienia, rekrutacji i selekcji pracowników, ocen pracowniczych, szkoleń pracowników etc. Powinni umieć także zastosować w praktyce pewne techniki i procedury zarządzania potencjałem społecznym.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Socjologia stosowana w zarządzaniu zasobami ludzkimi wymagane są ukończone studia wyższe co najmniej pierwszego stopnia.

  • UWAŻNOŚĆ W EDUKACJI. ROZWIJANIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH OPARTYCH NA UWAŻNOŚCI U DZIECI I MŁODZIEŻY - STUDIA PODYPLOMOWE

   Studia adresowane są do absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia zainteresowanych rozwojem uważności (mindfulness) zarówno we własnym życiu, jak i w swojej praktyce zawodowej. Skierowane są do nauczycieli wszystkich stopni nauczania, pedagogów, psychologów, trenerów interpersonalnych i socjologów chcących podnieść swoje dotychczasowe kwalifikacje, poszerzyć lub ukierunkować swoją wiedzę, jak również do wszystkich osób pracujących lub planujących pracę edukacyjną z dziećmi lub młodzieżą. Nie jest wymagane doświadczenie w zakresie treningu Mindfulness, wszystkiego nauczysz się na studiach.

   Dowiedz się więcej

  • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Zamówienia publiczne
   Studia przygotowują słuchaczy do wykonywania wszelkich czynności przewidzianych do zrealizowania zarówno w fazie przygotowania jak i prowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego, tak od strony zamawiających jak i wykonawców (oferentów). Program obejmuje problematykę wszystkich rynków zamówień publicznych, tzn. rynku dostaw, usług oraz robót budowlanych z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ostatnią ustawą nowelizacyjną oraz praktycznych konsekwencji tych zmian. Tematyka studiów obejmuje wszystkie rozwiązania systemu zamówień publicznych, które w stanie prawnym po ostatniej nowelizacji ustawy, wynikają zarówno z ustawy P.z.p. jak i rozporządzeń wykonawczych oraz aktów prawnych funkcjonalnie związanych z tą ustawą.
   Program studiów przewiduje m. in.  ośmiogodzinne warsztaty informatyczne, których celem jest zapoznanie słuchaczy z informatycznymi rozwiązaniami stosowanymi w systemie zamówień publicznych w tym z problematyką stosowania podpisu elektronicznego, aukcji i licytacji elektronicznej, dynamicznego systemu zakupów oraz przygotowanie do wejścia w życie pełnej elektronizacji systemu zamówień publicznych. Zajęcia prowadzone będą przez starannie dobraną kadrę składająca się z pracowników Uniwersytetu Łódzkiego, kadry kierowniczej Urzędu Zamówień Publicznych oraz innych wykładowców o szczególnie wysokich kwalifikacjach.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Zamówienia publiczne wymagane są ukończone studia wyższe co najmniej pierwszego stopnia.

  • ZARZĄDZANIE BADANIAMI NAUKOWYMI I KOMERCJALIZACJA WYNIKÓW BADAŃ - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników badań
   Oferta tych studiów podyplomowych jest skierowana do pracowników naukowych, którzy pragną zdobyć wszechstronną wiedzę i rozwinąć praktyczne umiejętności z zakresu skutecznego przygotowania i zarządzania projektami badawczymi oraz komercjalizacji wyników badań naukowych.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników badań wymagane są ukończone studia wyższe co najmniej pierwszego stopnia, przydatna jest wiedza z zakresu nauk ekonomicznych.

  • ZARZĄDZANIE PRZEZ UWAŻNOŚĆ - STUDIA PODYPLOMOWE

   Studia podyplomowe Zarządzanie przez uważność adresowane są do managerów każdego szczebla zarządzania, liderów zespołów, specjalistów i koordynatorów, konsultantów, trenerów zarządzania, właścicieli firm czy działalności jednoosobowych, coachów i mentorów, absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia zainteresowanych rozwojem kompetencji związanych z obszarem uważności zarówno we własnym życiu, jak i w swojej praktyce zawodowej.

   Dowiedz się więcej

 

 

łódź akademicka