Studia stacjonarne

Studia I stopnia
BANKOWOŚĆ I FINANSE CYFROWE
EKOMIASTO
EKONOMETRIA I ANALITYKA DANYCH
EKONOMIA
EKONOMIA STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM
FINANSE I BIZNES MIĘDZYNARODOWY
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
INFORMATYKA EKONOMICZNA
INWESTYCJE I NIERUCHOMOŚCI
LOGISTYKA
PRACA SOCJALNA
SOCJOLOGIA
 
Studia II stopnia
BANKOWOŚĆ I FINANSE CYFROWE
EKONOMIA
EKONOMIA STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM
FINANSE I BIZNES MIĘDZYNARODOWY
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
INFORMATYKA I EKONOMETRIA
INWESTYCJE I NIERUCHOMOŚCI
LOGISTYKA W GOSPODARCE
PRACA SOCJALNA
RYNEK FINANSOWY - DORADZTWO INWESTYCYJNE
SOCJOLOGIA
 

Studia niestacjonarne

Studia I stopnia
EKONOMIA
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
LOGISTYKA
PRACA SOCJALNA
SOCJOLOGIA
 
Studia II stopnia
EKONOMIA
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
LOGISTYKA W GOSPODARCE
PRACA SOCJALNA
SOCJOLOGIA
 

Podyplomowe

ANALIZA FINANSOWA I INWESTYCJE - KONCENTRACJA NA CFA POZIOM I - STUDIA PODYPLOMOWE
ASYSTENT RODZINY - STUDIA PODYPLOMOWE
AUDYT I KONTROLA WEWNĘTRZNA - STUDIA PODYPLOMOWE
DIAGNOZA DZIECKA I JEGO RODZINY W PERSPEKTYWIE INTERDYSCYPLINARNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE
JOGA I ZARZĄDZANIE EMOCJAMI W BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE
METODY WSPIERANIA RELACJI MIĘDZYLUDZKICH - COACHING ŻYCIOWY - STUDIA PODYPLOMOWE
PRZYGOTOWANIE I WDRAŻANIE PROGRAMÓW REWITALIZACJI - STUDIA PODYPLOMOWE
RYNEK NIERUCHOMOŚCI - WYCENA - STUDIA PODYPLOMOWE
SKUTECZNY KIEROWNIK SEKTORA PUBLICZNEGO - STUDIA PODYPLOMOWE
SKUTECZNY PRACOWNIK SEKTORA PUBLICZNEGO - STUDIA PODYPLOMOWE
UWAŻNOŚĆ W EDUKACJI. ROZWIJANIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH OPARTYCH NA UWAŻNOŚCI U DZIECI I MŁODZIEŻY - STUDIA PODYPLOMOWE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - STUDIA PODYPLOMOWE
ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI - STUDIA PODYPLOMOWE
ZARZĄDZANIE PRZEZ UWAŻNOŚĆ - STUDIA PODYPLOMOWE

ul. POW 3/5, 90-255 Łódź

tel. (042) 635-51-32 (rekrutacja)

fax.(042)635-40-25

www.eksoc.uni.lodz.pl

rekrutes@uni.lodz.pl

http://informatory.uni.lodz.pl/

  • BANKOWOŚĆ I FINANSE CYFROWE

   Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów bankowość i finanse cyfrowe

   Uniwersytet Łódzki, jako pierwsza uczelnia w Polsce, utworzył studia na autorskim kierunku BANKOWOŚĆ I FINANSE CYFROWE. Kierunek powstał w odpowiedzi na zgłaszane przez pracodawców zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie finansów (w szczególności z obszaru instytucji finansowych), posiadających jednocześnie rozwinięte kompetencje cyfrowe.

   Dzięki połączeniu tych kwalifikacji, absolwenci kierunku, mając gruntowną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z obszaru finansów, jednocześnie będą w stanie rozumieć technologię cyfrową i znać możliwości jej zastosowania w biznesie. Program studiów powstał we współpracy z mBankiem i firmą Accenture. 

   Studia pierwszego stopnia na kierunku BANKOWOŚĆ I FINANSE CYFROWE mają profil praktyczny – dominują zajęcia kształcące praktyczne umiejętności, prowadzone przez osoby z doświadczeniem zawodowym, w tym przez pracowników banków i firm konsultingowych.

   Dowiedz się więcej: 

   Studia I stopnia

   Studia II stopnia

   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Bankowość i finanse brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język angielski
   • Matematyka lub informatyka
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: matematyka, informatyka, geografia, fizyka, historia, WOS

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Dla absolwentów studiów licencjackich (równorzędnych) i magisterskich (równorzędnych) posiadających dyplom ukończenia kierunku studiów należącego do obszaru nauk społecznych i/lub ścisłych.

   Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów, przy czym ustala się następujące mnożniki ocen z dyplomu:

   • dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku: Bankowość i finanse cyfrowe: mnożnik 3,
   • dyplom ukończenia studiów I stopnia lub magisterskich na kierunkach ekonomicznych i/lub informatycznych: mnożnik 2
   • dyplom ukończenia studiów I stopnia lub magisterskich na kierunkach z obszaru nauk społecznych i/lub ścisłych: mnożnik 1.

   Dowiedz się więcej

  • EKOMIASTO

   Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów ekomiasto

   EKOMIASTO to innowacyjna i unikatowa w skali kraju oferta dydaktyczna z pierwszym naborem w roku akademickim 2018/2019. Studia są prowadzone w partnerstwie Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska i Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ.

   Poprzez swój interdyscyplinarny charakter i nowatorskie treści wzbogacone elementami praktycznymi kierunek odpowiada współczesnym potrzebom miast, a proces nauczania zogniskowany jest wokół rzeczywistych problemów środowiskowych, gospodarczych i społecznych istotnych dla funkcjonowania społeczności miejskich w Polsce i na świecie. EKOMIASTO będzie kształcić specjalistów posiadających wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne pozwalające aktywnie uczestniczyć i kształtować procesy rozwoju miasta w duchu zrównoważonego rozwoju.

   W trakcie pierwszych dwóch lat studenci uzyskają wiedzę w ramach 8 modułów: Ekonomia i socjologia miasta, Ekologia miasta, Samorząd i instytucje miejskie, Człowiek w mieście, Planowanie rozwoju miast, Adaptacja miast do zmian klimatu, Zintegrowany rozwój miasta oraz Systemy infrastruktury i monitoring.

   Na ostatnim roku poprzez wybór jednej z pracowni specjalistycznych (Zintegrowany rozwój miasta – profil środowiskowy lub profil społeczno-gospodarczy) studenci będą pogłębiać i integrować wiedzę i umiejętności oraz nabywać kompetencje specjalistyczne. W ramach studiów przewidziane są czterotygodniowe praktyki zawodowe.

   Dowiedz się więcej

  • EKONOMETRIA I ANALITYKA DANYCH

   Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów ekonometria i analityka danych

   EKONOMETRIA I ANALITYKA DANYCH jest nowoczesnym kierunkiem studiów ekonomicznych łączącym wiedzę z zakresu ekonomii, matematyki oraz informatyki. Kierunek kształci absolwentów gotowych do pracy w atrakcyjnych zawodach analityków danych w bankach i instytucjach finansowych, instytucjach ubezpieczeniowych, centrach podejmowania decyzji, firmach konsultingowych i outsourcingowych, agencjach marketingowych i ośrodkach przetwarzania informacji.

   Absolwent kierunku EKONOMETRIA I ANALITYKA DANYCH uzyskuje szeroką wiedzę pozwalającą na rozumienie złożonych procesów ekonomicznych zachodzących we współczesnym świecie. Poznaje unikalne metody i narzędzia ilościowe służące do podejmowania decyzji w skali przedsiębiorstw, branż i całych gospodarek przy wykorzystaniu rozbudowanego warsztatu technik informatycznych. Absolwent EKONOMETRII I ANALITYKI DANYCH potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktycznych analizach procesów gospodarczych i w ich prognozowaniu.

   Uruchamiana po raz pierwszy w roku akademickim 2019/2020 EKONOMETRIA I ANALITYKA DANYCH jest kierunkiem autorskim, zaprojektowanym przez pracowników Instytutu Ekonometrii UŁ oraz Instytutu Statystyki i Demografii UŁ, uwzględniającym ich wieloletnie doświadczenia nabywane w trakcie zajęć prowadzonych na kierunkach Informatyka i ekonometria oraz Analityka gospodarcza.

   Dowiedz się więcej

   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ekonometria i analityka danych brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język angielski, geografia, informatyka
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: język angielski, geografia, informatyka

  • EKONOMIA

   Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów ekonomia

   Studia I stopnia

   W trakcie trwających 3 lata studiów licencjackich na kierunku EKONOMIA na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego studenci uczą się opisywać i analizować rzeczywistość gospodarczą i społeczną.

   Osoby, które kiedykolwiek zastanawiały się nad następującymi problemami:

   • Czy ubezpieczenia zdrowotne powinny być obowiązkowe?
   • Które fundusze emerytalne są bardziej wiarygodne: państwowe czy prywatne?
   • Czy za dostęp do Spotify i Apple Music będzie można już niedługo płacić bitcoinami?
   • Dlaczego niektóre markowe ubrania są w Polsce kilkukrotnie droższe niż w USA?
   • Czy umorzenie długów najbiedniejszym krajom afrykańskim na pewno pomoże im wyjść z pułapki ubóstwa?
   • Dlaczego Wenezuela, która posiada jedne z największych zasobów ropy naftowej na świecie jest jednocześnie jednym
    z najbiedniejszych obecnie krajów świata?
   • Czy szybki postęp techniczny i automatyzacja produkcji doprowadzi wkrótce do sytuacji, w której większość ludzi obecnie pracujących nie będzie mogła znaleźć zatrudnienia?
   • Czy jeśli po studiach będę prowadzić własną firmę, to powinienem inwestować w reklamę, czy raczej skupić się nad pracami nad wprowadzaniem nowych produktów?

   powinny wybrać Studia na kierunku EKONOMIA na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

   Studenci kierunku EKONOMIA nie uczą się wypełniania formularzy do urzędu skarbowego ani druków do ZUS-u. Ekonomia jest nauką, która pozwala zrozumieć zachowania i wybory zarówno w skali makro jak i mikro. W trakcie studiów studenci nauczą się odpowiadać na pytania o przyczyny i konsekwencje działań podejmowanych przez nich samych, przedsiębiorców i polityków. Uczą się abstrakcyjnego
   i krytycznego myślenia, tak aby samodzielnie potrafili rozwiązywać problemy i poszukiwać odpowiedzi na powyższe pytania.

   Studia na kierunku EKONOMIA umożliwią zdobycie odpowiedniego przygotowania do aktywnego uczestniczenia w życiu gospodarczym.  Absolwenci znają najnowsze trendy oraz mechanizmy gospodarki światowej i są przygotowani, aby sprostać wymaganiom współczesnego rynku pracy.

   Program studiów na kierunku EKONOMIA składa się z modułów przedmiotów ekonomicznych, a także z przedmiotów pozaekonomicznych, niezbędnych do zrozumienia zagadnień
   z zakresu ekonomii. W ramach kierunku przewidziano również moduły przedmiotów do wyboru oraz moduły specjalnościowe.

   Kierunek otrzymał ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej w roku 2017 w kategorii Umiędzynarodowienie

   Studia II stopnia

   Studia drugiego stopnia na kierunku EKONOMIA pozwalają na zdobycie zaawansowanej wiedzy ekonomicznej na temat zjawisk i problemów gospodarowania w skali mikro- i makroekonomicznej oraz umiejętności w zakresie analizy ekonomicznej oraz podejmowania decyzji. Program studiów składa się z modułów przedmiotów ekonomicznych, a także przedmiotów pozaekonomicznych istotnych z punktu widzenia zrozumienia zagadnień ekonomicznych.

   Studenci pozyskują pogłębioną wiedzę z zakresu teorii ekonomii, praktyki życia gospodarczego oraz metod analitycznych wykorzystywanych w badaniach nad gospodarką. Ukończenie studiów na tym kierunku zapewnia wiedzę i kompetencje pozwalające znaleźć ciekawe zatrudnienie niemal w każdej instytucji i sferze życia społecznego.

   Kierunek otrzymał ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej w roku 2017 w kategorii Umiędzynarodowienie.

   Dowiedz się więcej: 

   Studia I stopnia

   Studia II stopnia

    

   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ekonomia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka
    

    

   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Ekonomia jest konkurs dyplomów,w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.
    

  • EKONOMIA STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

   Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów ekonomia studia w języku angielskim

   The three-year undergraduate program in ECONOMICS at the Faculty of Economics and Sociology of the University of Lodz is intended to provide students with tools that will allow them to describe and analyze economic and social reality.

   Those who have ever wondered about the following issues…

   – Should health insurance be mandatory?

   – Which pension funds are more reliable: public or private?

   – Will you soon be able to pay with bitcoins for access to Spotify and Apple Music?

   – Why are some branded clothes in Poland several times more expensive than in the US?

   – Will debt relief really help the poorest African countries get out of the poverty trap?

   – Why is Venezuela, which has one of the largest oil reserves in the world, also one of the poorest countries in the world today?

   – Will the rapid technological progress and automation of production soon lead to a situation in which most people who are currently working will be unemployed?

   – If I run my own company after graduation, should I invest in advertising or focus more on introducing new products?

   should choose studies in ECONOMICS at the Faculty of Economics and Sociology of the University of Lodz.

   Undergraduate students in ECONOMICS do not learn how to fill out forms for the tax office or the Social Insurance Institution. Economics is a science that allows them to understand behaviors and choices, both at the micro and macro-level. During the program, students will learn to answer questions about the causes and consequences of actions taken by themselves, entrepreneurs and politicians. They learn abstract and critical thinking so that they can solve problems themselves and seek answers to the above questions.

   Studies in ECONOMICS will enable you to get the proper preparation for active participation in business life. Graduates know the latest trends and mechanisms of the global economy and are prepared to meet the requirements of the modern labor market.

   The program of studies in the field of Economics consists of modules of economic subjects, as well as non-economic subjects, necessary to understand the economic issues. We also offer modules for elective courses and specialization modules.

   Dowiedz się więcej: 

   Studia I stopnia

   Studia II stopnia

   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ekonomia studia w języku angielskim brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy nowożytny
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka
    

    
    

   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Ekonomia studia w języku angielskim jest złożenie wymaganych dokumentów.

   Dowiedz się więcej

  • FINANSE I BIZNES MIĘDZYNARODOWY

   Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów finanse i biznes międzynarodowy

   Jesteś ciekawy/a, jak działają przedsiębiorstwa międzynarodowe? Interesuje Cię inwestowanie środków na lokalnych i ponadlokalnych rynkach finansowych? Jeśli tak, wybierz Finanse i biznes międzynarodowy – jedyny taki kierunek w Polsce. Program studiów obejmuje aktywne formy zajęć, naukę na przykładach, zajęcia prowadzone przez ekspertów.

   W trakcie nauki będziesz miał/a okazję uczestniczyć w zajęciach z Akademii Refinitiv oraz przystąpić do prestiżowego egzaminu Refinitiv Eikon. Zostań specjalistą finansowym lub praktykiem biznesowym w firmach inwestycyjnych, consultingowych, bankach oraz korporacjach transnarodowych.

   Wirtualne drzwi otwarte na EkSocu - FINANSE I BIZNES MIĘDZYNARODOWY.

   Finanse i biznes międzynarodowy na Facebooku

   OPIS KIERUNKU:

   Interesuje Cię skąd się biorą pieniądze w gospodarce światowej i jak nimi zarządzać? Jesteś ciekawy jak działają przedsiębiorstwa międzynarodowe i jak prowadzić biznes? Chciałbyś w przyszłości być specjalistą finansowym lub praktykiem biznesowym? Pasjonuje Cię inwestowanie środków na międzynarodowych rynkach finansowych? Interesuje Cię praca w firmach inwestycyjnych, consultingowych, bankach, korporacjach transnarodowych?  Jeśli tak, wybierz Finanse i Biznes Międzynarodowy – jedyny taki kierunek w Polsce.

   Finanse i Biznes Międzynarodowy to:

   • aktywne formy zajęć (learning by doing),
   • nauka na przykładach (case studies),
   • nie tylko teoria, ale przede wszystkim praktyka (zajęcia prowadzone także przez praktyków i ekspertów),
   • wiele zajęć w laboratoriach komputerowych, z wykorzystaniem najnowszego oprogramowania,
   • współpraca z partnerami biznesowymi,
   • honorowany powszechnie za granicą prestiżowy certyfikat Refinitiv Academy,
   • konkretne umiejętności przydatne w karierze zawodowej,
   • gwarancja interesującej pracy po studiach.

   Interdyscyplinarny kierunek Finanse i Biznes Międzynarodowy łączy wiedzę z zakresu finansów, biznesu, ekonomii i zarządzania w wymiarze międzynarodowym. Program studiów powstał w efekcie konsultacji z partnerami biznesowymi, czyli będziesz uczył się tego, na co wskazali pracodawcy jako przydatne w karierze zawodowej.

   Dodatkowo będziesz miał szansę wziąć udział w zajęciach prowadzonych przez osoby, które na co dzień zajmują się finansami i kreują biznes międzynarodowy. Umożliwimy Ci poznanie świata finansów i biznesu międzynarodowego podczas praktyk studenckich.


   ATUTY KIERUNKU:

    NOWOCZESNOŚĆ:

   • analiza bieżących zjawisk gospodarczych i finansowych;
   • najnowsza wiedza finansowa i ekonomiczna;
   • nowoczesne metody nauki: pracownia Refinitiv, e-learning, case studies, analiza sieciowa;
   • program studiów oparty na wzorcach uczelni międzynarodowych.

   PRAKTYKA:

   • zajęcia uwzględniające wiedzę potrzebną w pracy zawodowej;
   • nauka we współpracy z praktykami, przygotowująca do pracy na konkretnych stanowiskach;  
   • nacisk położony na zajęcia praktyczne w formie konwersatoriów, case studies i spotkań z praktykami.

   UNIKATOWOŚĆ:

   • Akademia Refinitiv;
   • fuzje i przejęcia – case studies;
   • korporacje transnarodowe – analiza sieciowa, strategie marketingowe, zarządzanie zasobami ludzkimi, finanse i inwestycje;
   • praktyczne przygotowanie do prowadzenia biznesu w otoczeniu międzynarodowym.

    

   Wśród istotnych przedmiotów wymienić należy m.in: Rynki finansowe, Zarządzanie międzynarodowe, Międzynarodowe rynki finansowe, Korporacje transnarodowe, Zarządzanie projektami, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Strategie i modele biznesowe, Międzynarodową integrację gospodarczą, Finanse przedsiębiorstw, Marketing międzynarodowy, Handel międzynarodowy.

   Więcej informacji o kierunku na stronie www.fibm.uni.lodz.pl 

   Plany studiów obowiązujące w roku akademickim 2020/2021 dostępne są na stronie.

    

   SPECJALNOŚCI

   W ramach kierunku Finanse i Biznes Międzynarodowy możesz wybrać jedną z dwóch specjalności, która bardziej odpowiada Twoim zainteresowaniom:

   • Finanse międzynarodowe,
   • Biznes międzynarodowy.

   Jeśli chciałbyś zgłębić wiedzę o finansach na rynkach międzynarodowych, dowiedzieć się jak inwestować na rynku światowym i prawidłowo dobierać instrumenty finansowe, nauczyć się przeprowadzać analizy (finansowe, fundamentalne, techniczne), a także budować rożnego rodzaju strategie inwestycyjne i marketingowe, wybierz specjalność Finanse międzynarodowe. Będziesz miał okazję uczestniczyć w zajęciach z Akademii Refinitv, a także przystąpić do prestiżowego egzaminu Refinitv Eikon.

   Jeśli masz ochotę poszerzyć wiedzę  dotyczącą  zarządzania w biznesie międzynarodowym, w tym korporacjami transnarodowymi; zgłębić  finansowe, organizacyjne i marketingowe uwarunkowania prowadzenia biznesu na świecie, nauczyć się w praktyce tworzyć modele biznesowe oraz jak wygrać na rynku międzynarodowym dzięki znajomości tajników współczesnego marketingu, wybierz specjalność Biznes międzynarodowy. To niepowtarzalna okazja nauki na przykładach realnie działających przedsiębiorstw; odkrycia źródeł sukcesu znanych światowych korporacji; poznania mechanizmów i sekretów biznesu, wyzwań dla własnego biznesu.

    

   UZYSKANE KOMPETENCJE

   STUDIUJĄC NA KIERUNKU FINANSE I BIZNES MIĘDZYNARODOWY ZDOBĘDZIESZ NIEZBĘDNĄ WIEDZĘ O:

   • funkcjonowaniu międzynarodowych rynków finansowych i przedsiębiorstw międzynarodowych,
   • metodach i narzędziach, dzięki którym będziesz mógł analizować firmy na rynku międzynarodowym,
   • czynnikach, które wpływają na decyzje inwestycyjne,
   • bieżących zmianach w gospodarce światowej,
   • koncepcjach i narzędziach marketingowych wykorzystywanych w biznesie,
   • finansowych i organizacyjnych uwarunkowaniach prowadzenia biznesu.

   WYBIERAJĄC KIERUNEK FINANSE I BIZNES MIĘDZYNARODOWY ROZWINIESZ TAKIE UMIEJĘTNOŚCI, JAK:

   • analizowanie danych na międzynarodowych rynkach finansowych,
   • wyszukiwanie i analizowanie danych niezbędnych do prowadzenia biznesu międzynarodowego,
   • zawieranie i realizowanie transakcji handlowych,
   • ocenianie projektów inwestycyjnych i dokonywanie właściwych decyzji inwestycyjnych,
   • przygotowywanie strategii marketingowych dla przedsiębiorstw oraz instytucji finansowych,
   • wykorzystywanie różnych narzędzi statystycznych i ekonometrycznych do zarządzania finansami, realizowanie zadań projektowych dotyczących rynków międzynarodowych.

   DECYDUJĄC SIĘ NA KIERUNEK FINANSE I BIZNES MIĘDZYNARODOWY, WYKSZTAŁCISZ TAKIE KOMPETENCJE, JAK:

   • przedsiębiorczość i kreatywność w działaniu,
   • otwartość na zmiany,
   • podejmowanie wyzwań,
   • dokonywanie wyborów i określanie priorytetów,
   • praca samodzielna i zespołowa,
   • odpowiedzialne wykorzystywanie wiedzy i umiejętności w praktyce,
   • rozwój własnych kompetencji zawodowych.

   PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

   STUDIA NA KIERUNKU FINANSE I BIZNES MIĘDZYNARODOWY OTWIERAJĄ SZEROKIE MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA W:

   • polskich i zagranicznych przedsiębiorstwach, działających na rynkach międzynarodowych (np. ABB, BSH, Danfoss Poland, GE, Infosys, Philips, Rossmann, Sonoco);
   • instytucjach sektora finansowego: bankach komercyjnych, funduszach inwestycyjnych, biurach maklerskich (np. AVALLON, Bank Zachodni WBK, Griffiths + Associates, ING, mBank, Nordea, OSTC Poland, Tate&Lyle, CERI);
   • organizacjach międzynarodowych (WTO, Rada Europy, Komisja Europejska, Parlament Europejski, Bank Światowy, MFW);
   • międzynarodowych instytucjach consultingowych (Ernst & Young, PricewaterhouseCoopers, J.P. Morgan);
   • administracji państwowej i samorządowej (Narodowy Bank Polski, Ministerstwo Spraw Zagranicznych i inne, Urzędy: Marszałkowskie, Wojewódzkie, Gmin i Powiatów itp.);
   • instytucjach sektora publicznego działających na rynkach międzynarodowych oraz w organizacjach międzynarodowych;
   • placówkach naukowo-badawczych, mediach i instytucjach lokalnych.

   KIM MOŻESZ ZOSTAĆ JAKO ABSOLWENT KIERUNKU FINANSE I BIZNES MIĘDZYNARODOWY?

   • Możesz podjąć pracę na stanowiskach operacyjnych i analitycznych oraz menedżerskich średniego i wyższego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach i instytucjach działających na rynkach międzynarodowych.
   • Możesz się zatrudnić zarówno w przedsiębiorstwach działających w sektorze handlowo-usługowym, jak i finansowym.
   • Jesteś atrakcyjnym pracownikiem dla działów marketingowych, finansowych, HR wielkich międzynarodowych korporacji.
   • Masz umiejętności niezbędne do pracy w funduszach inwestycyjnych i bankach.
   • Jesteś przygotowany do podjęcia zatrudnienia w instytucjach sektora publicznego działających na rynkach międzynarodowych oraz w organizacjach międzynarodowych.
   • Posiadasz także odpowiednie przygotowanie do założenia i prowadzenia własnej firmy, działającej na rynku krajowym i międzynarodowym.

   Dowiedz się więcej: 

   Studia I stopnia

   Studia II stopnia

   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Finanse i biznes międzynarodowy brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język angielski
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, informatyka
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: matematyka, informatyka, fizyka, geografia, historia
    

    


   Studia II stopnia
    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Finanse i biznes międzynarodowy jest złożenie wymaganych dokumentów.

    

  • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

   Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów finanse i rachunkowość

   Kierunek FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ kształci specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości, zasad funkcjonowania instytucji finansowych, analiz zjawisk ekonomiczno-finansowych. Studenci pozyskują wiedzę oraz umiejętności  z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw, instrumentów i rynków finansowych, rachunkowości podmiotów gospodarczych, realizacji operacji bankowych, strategii podatkowych, finansowych aspektów restrukturyzacji gospodarki, organizacji i finansowania instytucji publicznych i niedochodowych, źródeł finansowania jednostek samorządu terytorialnego, procesów integracji w sektorze finansowym, ubezpieczeń majątkowych i życiowych.

   Zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowaną kadrę o profilach proponowanych na kierunku finanse i rachunkowość jest duże i będzie rosło w miarę umacniania się mechanizmów gospodarki rynkowej. Zawarte w programie studiów przedmioty i specjalności dają szansę na zdobycie praktycznych umiejętności oraz wykreowanie postaw szczególnie pożądanych na rynku pracy. W odpowiedzi na rosnący popyt w poszczególnych sferach finansów, na kierunku tworzone są nowe specjalności, starannie dopasowane do oczekiwań rynku.

   Dowiedz się więcej: 

   Studia I stopnia

   Studia II stopnia

   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, informatyka
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, informatyka
    

    

   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość jest złożenie wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.

  • GOSPODARKA PRZESTRZENNA

   Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów gospodarka przestrzenna

   Studia na kierunku GOSPODARKA PRZESTRZENNA o profilu praktycznym koncentrują się na badaniu wzajemnych zależności między społeczeństwem (człowiekiem), gospodarką i przestrzenią. Studia adresowane są do osób, chcących zmieniać swoje otoczenie, mieć wpływ na kształt przestrzeni regionu, miasta i wsi. Program studiów  łączy analityczne podejście z praktyczną nauką wpływania na otoczenie zgodnie z najnowszymi trendami.

   Głównym celem kształcenia jest dostarczanie gospodarce specjalistów o szerokiej, interdyscyplinarnej wiedzy (ekonomicznej, przyrodniczej, społecznej, technicznej) z zakresu przestrzennej organizacji rozwoju społecznego i gospodarczego. Proponowane zajęcia mają również na celu wykreowanie umiejętności praktycznych, będą prowadzone w warunkach właściwych dla działalności zawodowych w obszarze Gospodarki przestrzennej. Studenci zdobędą kompetencje w zakresie prowadzenia analiz i rozwiązywania problemów w systemie człowiek-gospodarka-środowisko.

   Kierunek otrzymał ocenę wyróżniającą PKA w roku 2017 w kategorii Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

   Dowiedz się więcej: 

   Studia I stopnia

   Studia II stopnia

   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy nowożytny
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka
    

    

   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna jest złożenie wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.

  • INFORMATYKA EKONOMICZNA

   Uczelnie Łódź - kierunek Informatyka ekonomiczna

   Kierunek INFORMATYKA EKONOMICZNA o profilu praktycznym powstał w celu dopasowania programu kształcenia studentów do potrzeb rynku pracy w zakresie specjalistów IT. Absolwenci kierunku wyróżniają się doskonałym przygotowaniem w zakresie  programowania i zarządzania systemami informatycznymi. Pracują m.in. jako specjaliści sieciowi (projektujący, wdrażający, konserwujący, administrujący sieciami komputerowymi, np. administratorzy systemów baz danych). W trakcie studiów zdobywają następujące umiejętności:

   • programowanie;
   • znajomość metodologii Agile w zarządzaniu projektami;
   • testowanie oprogramowania, zarządzanie projektem;
   • zdolności analityczne oraz szereg tzw. kompetencji miękkich: nastawienie na rozwój techniczny, troska o jakość wykonywanej pracy, chęć uczenia się, umiejętność współpracy oraz zorganizowania własnej pracy i czasu, orientacja na cele.

   Kierunek INFORMATYKA EKONOMICZNA jest utworzony z myślą o ludziach otwartych i pragnących poszerzać swoje horyzonty. Jest to kierunek o charakterze innowacyjnym i zgodnym z zapotrzebowaniem gospodarki na absolwentów z obszaru IT.

   Dowiedz się więcej

   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka ekonomiczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy nowożytny
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, informatyka
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: matematyka, geografia, informatyka, fizyka, WOS
    

  • INFORMATYKA I EKONOMETRIA

   Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów informatyka i ekonometria

   INFORMATYKA I EKONOMETRIA jest nowoczesnym kierunkiem studiów ekonomicznych, zorientowanym na kształcenie kompetentnych analityków systemów ekonomicznych i informatycznych. Kierunek uzyskał ocenę wyróżniającą od Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

   Kierunek INFORMATYKA I EKONOMETRIA łączy w procesie kształcenia osiągnięcia trzech dyscyplin: ekonomii, matematyki i informatyki, co umożliwia absolwentowi:

   • uzyskanie szerokiej wiedzy na temat procesów ekonomicznych zachodzących we współczesnym świecie;
   • poznanie unikalnych narzędzi ilościowych służących do podejmowania decyzji;
   • zdobycie umiejętności stosowania tych narzędzi przy wykorzystaniu bogatego warsztatu technik informatycznych.

   Absolwent INFORMATYKI I EKONOMETRII potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w praktycznych analizach procesów gospodarczych i ich prognozowaniu. Posiada także szerokie umiejętności i kompetencje z informatyki ekonomicznej, w tym programowania i projektowania systemów informatycznych.

   Dowiedz się więcej

   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Informatyka i ekonometria jest złożenie wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.

  • INWESTYCJE I NIERUCHOMOŚCI

   Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów inwestycje i nieruchomości

   Chcesz poznać mechanizmy funkcjonowania rynku nieruchomości i rynków inwestycyjnych? Interesują Cię powiązania pomiędzy sektorem nieruchomości a rynkiem finansowym i gospodarką? Z nami zdobędziesz wiedzę i praktyczne umiejętności, pozwalające stać się specjalistą w tym zakresie. Zapraszamy przyszłych doradców inwestycyjnych i rynków nieruchomości, rzeczoznawców majątkowych, zarządców i pośredników oraz analityków inwestycyjnych.

   Studia pierwszego stopnia na kierunku inwestycje
   i nieruchomości pozwalają na uzyskanie gruntownej wiedzy z zakresu ekonomicznych, finansowych, prawnych i przestrzennych uwarunkowań decyzji inwestycyjnych na rynkach nieruchomości, pozwalają na zrozumienie mechanizmów funkcjonowania rynków nieruchomości, wzajemnych zależności pomiędzy rynkami nieruchomości a ich otoczeniem ekonomicznym, finansowym, prawnym i instytucjonalnym oraz zrozumienie zasad kształtowania wartości przestrzeni.

   Więcej informacji: www.inwestycje.uni.lodz.pl

   Wśród istotnych przedmiotów wymienić należy m.in.:

   Gospodarka nieruchomościami; Ocena efektywności inwestycji; Praktyczne aspekty wyceny nieruchomości; Podstawy inwestowania na rynkach nieruchomości; Podstawy zarządzania nieruchomościami; Ekonomika produkcji budowlanej; Obrót nieruchomościami; Prawne uwarunkowania decyzji inwestycyjnych

   ATUTY KIERUNKU:

   • kierunek INWESTYCJE I NIERUCHOMOŚCI oferuje unikatowy program zajęć, odwzorowujący trendy edukacyjne  w wysoko rozwiniętych krajach zachodnich,
   • istotną część programu studiów stanowią zajęcia o charakterze praktycznym, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności podnoszących konkurencyjność absolwenta na rynku pracy,
   • zajęcia prowadzone są przez cenioną kadrę pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Łódzkiego z bogatym doświadczeniem zawodowym na rynku nieruchomości,
   • Certyfikat CEPI - kończąc kierunek Inwestycje i Nieruchomości (I i II stopień), Studenci otrzymują certyfikat CEPI Europejskiego Stowarzyszenia Zawodów Rynku Nieruchomości (European Association of Real Estate Professions). Jest on świadectwem potwierdzającym minimalny zakres programowy kierunku studiów IiN UŁ, tożsamy z innymi uczelniami w Europie. Certyfikat może więc ułatwiać podjęcie pracy w charakterze pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz zarządcy nieruchomości w krajach Unii Europejskiej". 

   Dowiedz się więcej: 

   Studia I stopnia

   Studia II stopnia

   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inwestycje i nieruchomości brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka
   • Język obcy nowożytny

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inwestycje i nieruchomości jest złożenie wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.

   Dowiedz się więcej

  • LOGISTYKA

   Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów logistyka

   Absolwent kierunku Logistyka posiada wiedzę z zakresu funkcjonowania nowoczesnych przedsiębiorstw (działających w sektorze transport-spedycja-logistyka), podstaw nauk ekonomicznych i zarządzania organizacją oraz umiejętności rozwiązywania problemów logistycznych w dobie zrównoważonego rozwoju.

   Absolwent będzie przygotowany do:

   • podjęcia pracy w przedsiębiorstwach z sektora transport-spedycja-logistyka,
   • aplikowania do pracy na stanowiska związane z problematyką logistyczną w jednostkach administracji publicznej,
   • kontynuowania nauki na studiach II stopnia (np. na kierunku: Logistyka w gospodarce lub innych pokrewnych kierunkach),
   • świadomego rozwoju swojej kariery zawodowej poprzez efektywne zdobywanie wiedzy oraz rozwijanie swoich umiejętności w obszarze logistyki,
   • założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

    

   Przykłady zawodów, do wykonywania których przygotowany będzie Absolwent kierunku Logistyka:

   • kierownik przedsiębiorstwa spedycyjnego oraz transportowego,
   • kierownik przedsiębiorstwa świadczącego usługi z zakresu marketingu i sprzedaży,
   • kierownik magazynu, działu logistyki, działu transportu, działu zakupów,
   • kierownik/specjalista do spraw sprzedaży,
   • kierownik działu w handlu detalicznym,
   • kierownik działu w handlu hurtowym,
   • kierownik sklepu/supermarketu,
   • regionalny kierownik sprzedaży,
   • pracownik działu logistyki,
   • spedytor.

    

   SPECJALNOŚCI (studia stacjonarne)

   • Informatyczne wspomaganie decyzji logistycznych
   • Logistyka w przedsiębiorstwie
   • Logistyka transgraniczna
   • Zasoby w sieciach dostaw

    

   SPECJALNOŚCI (studia niestacjonarne)

   • Informatyczne wspomaganie decyzji logistycznych
   • Logistyka w przedsiębiorstwie

    

   INFORMATYCZNE WSPOMAGANIE DECYZJI LOGISTYCZNYCH  (st. stacjonarne i niestacjonarne)

   Cechą współczesnych systemów logistycznych jest umiejętność szybkiego, efektywnego i skutecznego podejmowania decyzji odnośnie zaopatrzenia, produkcji  i dystrybucji towarów. Wykonanie analizy decyzyjnej jest obecnie praktycznie niemożliwe bez odpowiedniego wsparcia informatycznego.

   Stąd podstawowym celem kształcenia na specjalności Informatyczne wspomaganie decyzji logistycznych jest rozszerzenie, pogłębienie  i weryfikacja wiedzy studentów kierunku Logistyka w zakresie zastosowania i systemowej integracji dwóch pojęć: informatyki oraz wspomagania decyzji.

   Studenci uzyskają praktyczną wiedzę w zakresie wykorzystania narzędzi informatycznych w procesie wspomagania podejmowania decyzji logistycznych w firmach i innych instytucjach.

   Uzyskane umiejętności przygotowują absolwenta do pracy w firmach logistycznych oraz działach logistycznych przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych i usługowych, a także z sektora bankowego i finansowego oraz w  administracji publicznej.

    

   LOGISTYKA TRANSGRANICZNA  (st. stacjonarne)

   Absolwenci specjalności Logistyka transgraniczna są poszukiwanymi, przez korporacje międzynarodowe (transgraniczne) i przedsiębiorstwa krajowe, kompetentnymi specjalistami przygotowanymi do podejmowania wyzwań związanych z realizacją procesów logistycznych w przedsiębiorstwach produkcyjnych, logistycznych, spedycyjnych i handlowych, których zakres działania obejmuje rynek globalny.

   Celem kształcenia na specjalności Logistyka transgraniczna jest dostarczenie interdyscyplinarnej wiedzy dotyczącej projektowania i organizowania zintegrowanego przepływu produktów i usług logistycznych w ramach ponadnarodowych sieci i łańcuchów dostaw oraz praktycznych umiejętności i kompetencji niezbędnych do realizacji zadań operacyjnych i zarządczych w wymiarze międzynarodowym i globalnym, z wykorzystaniem nowoczesnego instrumentarium e-logistyki.

    

   LOGISTYKA W PRZEDSIĘBIORSTWIE  (st. stacjonarne i niestacjonarne)

   Specjalność Logistyka w przedsiębiorstwie daje możliwość wzbogacenia wiedzy Studenta o problematykę logistycznych koncepcji i praktyk zarządzania, z jednoczesnym wykształceniem umiejętności tworzenia i wykorzystania nowoczesnych instrumentów i technik organizacyjnych, racjonalizujących działalność jednostek gospodarczych funkcjonujących w dynamicznym i złożonym otoczeniu.

   Celem kształcenia na specjalności Logistyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem jest przekazanie wiedzy oraz wykształcenie praktycznych umiejętności i kompetencji z zakresu: zarządzania, marketingu oraz badań operacyjnych, predestynujących jej absolwentów do pełnienia w przedsiębiorstwie funkcji wysoko wykwalifikowanych specjalistów z zakresu zarządzania logistyką na poziomie operacyjnym i strategicznym.

    

   ZASOBY W SIECIACH DOSTAW (st. stacjonarne)

   Dynamiczny rozwój nowych technologii i rosnąca konkurencja na rynku, wymuszają przyjęcie nowej perspektywy, jeśli chodzi o wykorzystanie zasobów. Wobec tych wyzwań powstała specjalność Zasoby w sieciach dostaw.

   Podstawowym celem kształcenia jest przekazanie wiedzy jak wykorzystywać zasoby materialne, ludzkie i organizacyjne w sieciach dostaw. Zaproponowano treści: rozwoju gospodarczego (gospodarka cyrkularna), trendów ekologicznych (zielona gospodarka), nowoczesnych rozwiązań stosowanych w sektorze logistyki i zarządzaniu sieciami dostaw (cyfryzacja, automatyzacja).

   Uwzględniono także zagadnienia transportu (giełdy transportowe), zastosowania nowych modeli biznesowych (e-commerce) i rozwiązań systemowych (ekonomia współdzielenia). Zamieszczono także treści dotyczące funkcjonowania kadr w środowisku wielokulturowym, a także specyfiki gospodarowania zasobami wobec współczesnych trendów demograficznych (biała i srebrna gospodarka).

   Uzyskane umiejętności przygotują absolwenta do pracy w firmach logistycznych i tworzenia podmiotów logistycznych.

   Dowiedz się więcej

   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Logistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy nowożytny
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka
    

  • LOGISTYKA W GOSPODARCE

   Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów logistyka w gospodarce

   Absolwent kierunku Logistyka w gospodarce posiada specjalistyczną wiedzę i umiejętności w zakresie strategicznego i taktycznego zarządzania logistycznego (w ramach podziału funkcjonalnego organizacji). Posiada umiejętności identyfikowania problemów w systemach logistycznych, oceniania ryzyka i ich rozwiązywania przy wykorzystaniu najnowocześniejszych metod stosowanych w zarządzaniu logistycznym i przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych. Jest przygotowany do współpracy w strukturach organizacji o charakterze międzynarodowym – globalnym, a także do:

   • podjęcia pracy w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach: produkcyjnych, usługowych, produkcyjno-logistycznych, doradczych z zakresu działań logistycznych, jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których wymagana jest wiedza logistyczna;
   • koordynowania procesów logistycznych;
   • posługiwania się systemami informatycznymi wspomagającymi zarządzanie logistyczne;
   • założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej;
   • kontynuowania nauki na studiach doktoranckich III stopnia i podjęcia działalności naukowej.

   Absolwent kierunku Logistyka w gospodarce jest przygotowany do pracy na stanowiskach menadżerskich/zarządczych w organizacjach, w których wymagana jest wiedza logistyczna, techniczna, ekonomiczna, informatyczna oraz organizacyjna. Dotyczy to w szczególności przedsiębiorstw spedycyjno-transportowych, centrów usług logistycznych, logistycznych centrów dystrybucji, nowoczesnych magazynów, firm cateringowych, zaopatrzeniowych i dystrybucyjnych.

   Przykłady zawodów, do których wykonywania przygotowany będzie absolwent kierunku Logistyka w gospodarce:

   • menedżer działów logistyki i pokrewnych, zarówno przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych jak i usługowych,
   • menedżer ds. logistyki,
   • menedżer ds. dystrybucji i logistyki,
   • menedżer ds. transportu,
   • menedżer zespołu IT ds. technologii informatycznych,
   • dyrektor działu zakupów, działu logistyki.

   Dowiedz się więcej

   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia II stopnia
    

   Dla absolwentów studiów (licencjackich/inżynierskich/magisterskich) wszystkich kierunków.

   Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów

  • PRACA SOCJALNA

   Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów praca socjalna

   Studenci kierunku PRACA SOCJALNA rozwijają wiedzę, umiejętności i postawy przeciwdziałające powstawaniu oraz  skutkom wykluczenia społecznego jednostek, grup i społeczności lokalnych. W trakcie studiów łączymy teorię socjologiczną z praktyką integracji społecznej. Nasi absolwenci są doskonale przygotowani do pracy na stanowiskach w administracji publicznej, służbach społecznych i w ramach organizacji trzeciego sektora.

   Dowiedz się więcej: 

   Studia I stopnia

   Studia II stopnia

   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Praca socjalna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy nowożytny
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język polski, WOS, historia
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: język polski, WOS, historia
    

    

   Studia II stopnia
    

   Dla absolwentów studiów (licencjackich/inżynierskich/magisterskich) wszystkich kierunków.

   Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.

  • RYNEK FINANSOWY - DORADZTWO INWESTYCYJNE

   Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów rynek finansowy - doradztwo inwestycyjne

   Studia drugiego stopnia na kierunku RYNEK FINANSOWY – DORADZTWO INWESTYCYJNE  pozwalają na uzyskanie gruntownej wiedzy z zakresu ekonomicznych, finansowych, prawnych uwarunkowań decyzji inwestycyjnych na rynkach finansowych, pozwalają na zrozumienie mechanizmów funkcjonowania i wzajemnych zależności pomiędzy rynkami finansowymi i ich otoczeniem ekonomicznym, finansowym, prawnym i instytucjonalnym oraz zrozumienie zasad kształtowania wartości papierów wartościowych czy przedsiębiorstw. 

   Program studiów jest skomponowany z przedmiotów wybranych  w oparciu o wymogi Komisji Nadzoru Finansowego, dotyczące licencjonowanego zawodu doradca inwestycyjny. Biorąc pod uwagę potrzeby rynku pracy i oczekiwania przyszłych absolwentów dotyczące możliwości zatrudnienia, kładziemy szczególny nacisk na aplikacyjność oferowanej wiedzy. Nabyte na studiach umiejętności i kompetencje czynią absolwentów kierunku atrakcyjnymi kandydatami na rynku pracy.

   Dowiedz się więcej

   Wymagania rekrutacyjne

    
    

   Studia II stopnia
    
   1. Dla absolwentów studiów licencjackich (równorzędnych) lub magisterskich (lub równorzędnych) z dziedziny nauk ekonomicznych w dyscyplinach : ekonomia, finanse oraz nauki o zarządzaniu i dziedziny nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka na specjalnościach matematyka finansowa i aktuarialna oraz analiza finansowa (lub podobne). W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń w stosunku do przyjętego limitu kandydaci przyjmowani są na podstawie konkursu dyplomów z zastrzeżeniem, że w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów licencjackich na kierunku Rynek finansowy, prowadzony na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ.
   2. W przypadku niewypełnienia limitu przyjęć przez kandydatów wskazanych w punkcie 1, przyjmowani są absolwenci studiów licencjackich (lub równorzędnych) lub magisterskich (lub równorzędnych) z pozostałych dziedzin nauki, na podstawie wyniku rozmowy kwalifikacyjnej obejmującej zagadnienia dotyczące rynków finansowych oraz metod analizy tych rynków. W przypadku zbyt dużej liczby kandydatów, którzy przejdą rozmowę kwalifikacyjną z wynikiem pozytywny, kolejnym kryterium naboru będzie konkurs dyplomów. Dziekan może odstąpić od konkursu dyplomów.
   3. W postępowaniu rekrutacyjnym od wszystkich osób ubiegających się o przyjęcie na studia II stopnia kierunek Rynek finansowy wymagane są kompetencje absolwentów studiów I stopnia kierunku Finanse i rachunkowość lub Rynek finansowy, prowadzony na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ. Jeśli kandydat nie posiada ww.  kompetencji lub nie uzyskał  ich w wyniku procesu formalnego kształcenia, może podjąć studia pod warunkiem uzupełnienia w trakcie studiów brakujących kompetencji np. w formie zajęć  nieobjętych planem studiów.

  • SOCJOLOGIA

   Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów socjologia

   SOCJOLOGIA to nauka dla łowców zjawisk społecznych. Ci, którzy lubią patrzeć z bliska, mogą poznać tajniki relacji rodzinnych i miłosnych. Ci, którzy wolą spoglądać z lotu ptaka, będą badać narody, ruchy społeczne i grupy interesu. Bez względu na zainteresowania, socjolodzy mają wspólny cel – tropić problemy społeczne i skutecznie je rozwiązywać. Studia socjologiczne łączą teoretyczne podejście z praktycznym zastosowaniem w przygotowaniu do pracy m.in. analityka społecznego, badacza rynku, czy specjalisty HR.

   Dowiedz się więcej: 

   Studia I stopnia

   Studia II stopnia

   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Socjologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy nowożytny
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język polski, WOS, historia
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: język polski, WOS, historia
    

    

   Studia II stopnia
    

   Dla absolwentów studiów (licencjackich/inżynierskich/magisterskich) wszystkich kierunków.

   Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.

  • ANALIZA FINANSOWA I INWESTYCJE - KONCENTRACJA NA CFA POZIOM I - STUDIA PODYPLOMOWE

   Studia podyplomowe Analiza finansowa i inwestycje - koncentracja na CFA® poziom I (Financial Analysis and Investments: concentration on CFA® – level I), organizowane przez Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ adresowane są do osób przygotowujących się do egzaminu w programie CFA® (Chartered Financial Analyst®)[1] oraz osób zatrudnionych w instytucjach związanych z finansami, zarządzaniem i inwestycjami (takimi jak: banki, domy maklerskie, fundusze inwestycyjne, firmy ubezpieczeniowe).

   Adresatami mogą być także osoby posiadające doświadczenie w finansach np. maklerzy czy doradcy inwestycyjni, którzy pragną poszerzyć zakres wiedzy i kompetencji.  Studia można traktować jako kurs CFA (kurs na egzamin CFA). Słuchaczami studiów mogą być absolwenci studiów pierwszego lub drugiego stopnia.

   Aby zostać słuchaczem studiów nie jest wymagana specjalistyczna wiedza, jednakże są one szczególnie kierowane do osób posiadające doświadczenie w finansach, np. maklerzy, doradcy inwestycyjni, doradcy klienta, pracownicy banków, audytorzy, biegli rewidenci, którzy pragną poszerzyć zakres wiedzy i kompetencji, a także absolwenci kierunków ekonomicznych, finansowych, zarządzania, matematycznych, nauk ścisłych, prawa. 

   Dowiedz się więcej

  • ASYSTENT RODZINY - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Asystent rodziny
   Celem studiów jest przygotowanie do pełnienia roli zawodowej asystenta rodziny, poszerzenie wiedzy oraz doskonalenie praktycznych umiejętności i kompetencji zawodowych w tym zakresie.
   Słuchacze zdobędą wiedzę z zakresu prawnych aspektów funkcjonowania rodziny oraz uregulowań dotyczących pieczy zastępczej, psychologii rozwojowej oraz pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej.
   Słuchacze zostaną także wyposażeni w wiedzę z zakresu metodyki pracy asystenta rodziny w tym w praktyczne umiejętności diagnozowania środowiska rodziny wieloproblemowej oraz opracowania i realizacji planu pomocy rodzinie na poziomie socjalnym, społecznym, wychowawczym, zawodowym.
   Zajęcia warsztatowe przyczynią się do zwiększenia kompetencji słuchaczy w zakresie udzielania pomocy i wsparcia poszczególnym członkom rodziny, motywowania rodziny do współpracy i zmiany trudnej sytuacji, negocjacji i mediacji w rodzinie, prowadzenia edukacji rodzin z zakresu ról społecznych, zachowań prozdrowotnych, organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży, budowania sieci wsparcia dla rodziny w środowisku lokalnym.
   Słuchacze zostaną także wyposażeni w praktyczne umiejętności prowadzenia pracy wychowawczej i socjoterapeutycznej ze szczególnym uwzględnieniem sposobów postępowania w sytuacjach kryzysowych. Integralną częścią programu studiów będą praktyki zawodowe realizowane w instytucjach prowadzących pracę socjalną z rodziną.

  • AUDYT I KONTROLA WEWNĘTRZNA - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Audyt i kontrola wewnętrzna
   Celem studiów podyplomowych jest wprowadzenie słuchaczy w zaawansowaną wiedzę i umiejętności przeprowadzania kontroli i audytu wewnętrznego oraz wskazanie ich roli  we współczesnej, rozwijającej się organizacji. Uczestnictwo w Studiach da możliwość zdobycia praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania i analizy ryzykiem, usprawniania operacyjnego organizacji, tworzenia oraz analizy funkcjonowania komórek kontroli wewnętrznej, kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w instytucjach działających w sektorze prywatnym jak i publicznym. 

  • DIAGNOZA DZIECKA I JEGO RODZINY W PERSPEKTYWIE INTERDYSCYPLINARNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Diagnoza dziecka i jego rodziny w perspektywie interdyscyplinarnej
   Celem studiów jest poszerzenie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej. Słuchacze zdobędą wiedzę dotyczącą różnych perspektyw ujmowania rodziny oraz dzieci i młodzieży, problemów występujących w rodzinach, zagrożeń na jakie narażone są dzieci i młodzież, szczególnie z rodzin dysfunkcyjnych, regulacji prawnych dotyczących rodziny i dzieci, prawnych aspektów funkcjonowania rodziny i dziecka, uregulowań dotyczących opieki zastępczej.
   Słuchacze zostaną także wyposażeni w wiedzę dotyczącą metod i technik diagnozowania społecznego, diagnostyki wychowawczej oraz metodyki projektowej. Zajęcia warsztatowe przyczynią sie do zwiększenia kompetencji w zakresie zespołowego rozwiązywania problemów. Integralną częścią programu studiów będą hospitacje instytucji opiekuńczo-wychowawczych oraz opracowanie projektu socjalnego.
   W toku studiów słuchacze zdobędą wiedzę i umiejętności kluczowe dla pracowników socjalnych pracujących w ośrodkach wspierania rodziny niewydolnych wychowawczo, a także w zakresie tworzenia i inicjowania działań wspierających dzieci i rodziny.

  • JOGA I ZARZĄDZANIE EMOCJAMI W BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Joga i zarządzanie emocjami w biznesie
   Celem studiów podyplomowych jest podniesienie kwalifikacji słuchaczy w zakresie zastosowania nowoczesnych metod zarządzania emocjami i tworzenia proefektywnościowej kultury emocjonalnej w organizacjach. Studia mają nie tylko dostarczać specjalistycznej wiedzy oraz umiejętności praktycznych ale także wypracować świadomość roli i odpowiedzialności pracownika i kierownika współczesnych organizacji (korporacji).

  • METODY WSPIERANIA RELACJI MIĘDZYLUDZKICH - COACHING ŻYCIOWY - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Metody wspierania relacji międzyludzkich - coaching życiowy
   Studia podyplomowe ukierunkowane są zarówno na kształcenie wykwalifikowanych specjalistów w zakresie wspierania rozwoju kompetencji społecznych jak i doskonalenie umiejętności interpersonalnych u osób nastawionych na własny rozwój osobisty. Głównym celem kształcenia jest przekazanie profesjonalnej wiedzy i umiejętności z zakresu coachingu życiowego opierającej się na mechanizmach i rozwiązaniach socjologicznych i psycho-społecznych. Studia mają także na celu propagowanie idei life coachingu w Polsce w zgodzie z międzynarodowymi standardami przyjętymi dla tej specjalizacji.
   Nacisk położony jest na przekazanie specjalistycznej wiedzy, wypracowanie umiejętności związanych z pracą z ludźmi i wykreowanie postawy pro-aktywnej, wspierającej realizację życiowych celów i ambicji. Kształcenie w tym zakresie daje więc zarówno możliwość pozyskania nowoczesnych narzędzi przydatnych w praktyce zawodowej, jak i we własnym życiu. Integralną częścią programu jest szkolenie oparte na modelu Transforming CommunicationTM, warsztatu kreowania przestrzeni współpracy i porozumienia.

  • RYNEK NIERUCHOMOŚCI - WYCENA - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Rynek nieruchomości - wycena
   Program studiów podyplomowych przygotowuje do przystąpienia do egzaminu państwowego na rzeczoznawcę majątkowego. Spełnia wymogi minimum programowego dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości określone Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości, ( Dz.U. 2014 poz. 826).

  • SKUTECZNY KIEROWNIK SEKTORA PUBLICZNEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

   Studia podyplomowe Skuteczny kierownik sektora publicznego, organizowane przez Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ adresowane są do kadry kierowniczej sektora publicznego, zainteresowanej rozwojem swoich szeroko rozumianych kompetencji zawodowych związanych ze specyfiką pracy wykonywanej w tychże organizacjach, będącej absolwentami studiów  pierwszego lub drugiego stopnia a także dedykowane są osobom, które pretendują do stanowisk kierowniczych.

   Dowiedz się więcej

  • SKUTECZNY PRACOWNIK SEKTORA PUBLICZNEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

   Studia podyplomowe Skuteczny pracownik sektora publicznego, organizowane przez Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ adresowane są do pracowników sektora publicznego, będących absolwentami studiów pierwszego lub drugiego stopnia,  zainteresowanych rozwojem swoich szeroko rozumianych kompetencji zawodowych związanych ze specyfiką pracy wykonywanej w tychże organizacjach.

   Dowiedz się więcej

  • UWAŻNOŚĆ W EDUKACJI. ROZWIJANIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH OPARTYCH NA UWAŻNOŚCI U DZIECI I MŁODZIEŻY - STUDIA PODYPLOMOWE

   Studia adresowane są do absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia zainteresowanych rozwojem uważności (mindfulness) zarówno we własnym życiu, jak i w swojej praktyce zawodowej. Skierowane są do nauczycieli wszystkich stopni nauczania, pedagogów, psychologów, trenerów interpersonalnych i socjologów chcących podnieść swoje dotychczasowe kwalifikacje, poszerzyć lub ukierunkować swoją wiedzę, jak również do wszystkich osób pracujących lub planujących pracę edukacyjną z dziećmi lub młodzieżą. Nie jest wymagane doświadczenie w zakresie treningu Mindfulness, wszystkiego nauczysz się na studiach.

   Dowiedz się więcej

  • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Zamówienia publiczne
   Studia przygotowują słuchaczy do wykonywania wszelkich czynności przewidzianych do zrealizowania zarówno w fazie przygotowania jak i prowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego, tak od strony zamawiających jak i wykonawców (oferentów).
   Program obejmuje problematykę wszystkich rynków zamówień publicznych, tzn. rynku dostaw, usług oraz robót budowlanych z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ostatnią ustawą nowelizacyjną oraz praktycznych konsekwencji tych zmian. Tematyka studiów obejmuje wszystkie rozwiązania systemu zamówień publicznych, które w stanie prawnym po ostatniej nowelizacji ustawy, wynikają zarówno z ustawy P.z.p. jak i rozporządzeń wykonawczych oraz aktów prawnych funkcjonalnie związanych z tą ustawą.
   Program studiów przewiduje m. in.  ośmiogodzinne warsztaty informatyczne, których celem jest zapoznanie słuchaczy z informatycznymi rozwiązaniami stosowanymi w systemie zamówień publicznych w tym z problematyką stosowania podpisu elektronicznego, aukcji i licytacji elektronicznej, dynamicznego systemu zakupów oraz przygotowanie do wejścia w życie pełnej elektronizacji systemu zamówień publicznych. Zajęcia prowadzone będą przez starannie dobraną kadrę składająca się z pracowników Uniwersytetu Łódzkiego, kadry kierowniczej Urzędu Zamówień Publicznych oraz innych wykładowców o szczególnie wysokich kwalifikacjach.

  • ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI - STUDIA PODYPLOMOWE

   Program studiów podyplomowych Zarządzanie nieruchomościami stanowi odpowiedź na oczekiwania rynku i wymagania odbiorców formułowane w środowisku zawodowym związanym z rynkiem nieruchomości. Program ten kieruje się ku oczekiwanemu przez zainteresowanych nowoczesnemu podejściu do pracy i zastosowaniu innowacyjnych narzędzi, takich jak facility services i facility management. 

   Atutem studiów jest duży udział w programie przedmiotów o charakterze praktycznym. Uzupełnieniem i podsumowaniem poszczególnych bloków tematycznych są zajęcia o charakterze case study doskonalące wiedzę i umiejętności w zakresie omawianych zagadnień. Studia podyplomowe Zarządzanie nieruchomości objęte zostały patronatem „Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych”.

   Dowiedz się więcej

  • ZARZĄDZANIE PRZEZ UWAŻNOŚĆ - STUDIA PODYPLOMOWE

   Studia podyplomowe Zarządzanie przez uważność adresowane są do managerów każdego szczebla zarządzania, liderów zespołów, specjalistów i koordynatorów, konsultantów, trenerów zarządzania, właścicieli firm czy działalności jednoosobowych, coachów i mentorów, absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia zainteresowanych rozwojem kompetencji związanych z obszarem uważności zarówno we własnym życiu, jak i w swojej praktyce zawodowej.

   Dowiedz się więcej

 

 

łódź akademicka