Biologia UŁ

Biologia – Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki to dwanaście wydziałów i osiemdziesiąt kierunków kształcenia. Wśród nich swoje miejsca ma Biologia, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Biologia na Uniwersytecie Łódzkim realizowany jest na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska. Podstawowym założeniem kształcenia jest uzyskanie wiedzy z obszaru nauk biologicznych ze szczególnym uwzględnieniem: zoologii, botaniki, ekologii, biochemii, biologii molekularnej, czy biologii komórki. Studenci uczą się obsługi typowej i specjalistycznej aparatury analityczno-diagnostycznej przeznaczonej do analizy materiału biologicznego, a także uczestniczą w zajęciach terenowych.

Studia na kierunku Biologia na Uniwersytecie Łódzkim dzielą się na następujące specjalności: Biochemia i biologia molekularna, Biofizyka medyczna i bioinformatyka, Biologia eksperymentalna, Biologia środowiskowa, Nauczycielska.

Specjalność Biochemia i biologia molekularna zakłada zdobycie wiedzy z zakresu budowy chemicznej komórek organizmów żywych, a także zachodzących w nich procesów biochemicznych i ich regulacji w warunkach fizjologicznych oraz patologicznych. Studenci zapoznają się z pracą z materiałem biologicznym i klinicznym oraz posługiwaniem się aparaturą diagnostyczną i badawczą.

Specjalność Biofizyka medyczna i bioinformatyka polega na pozyskaniu wiedzy z zakresu praw i zjawisk fizycznych, zachodzących w organizmach i ich środowisku i są podstawą większości nowoczesnych metod badawczych i analitycznych. Studenci zaznajamiają się z metodami stosowanymi w biologii molekularnej, diagnostyce medycznej i ochronie środowiska.

Specjalność Biologia eksperymentalna to wiedza stanowiąca podstawę do analizy integracyjnej procesów zachodzących na różnych poziomach organizacji komórki i organizmu oraz określenia ich współzależności. Studenci uczą się posługiwania się najnowocześniejszymi metodami badawczymi, stosowanymi w różnych dziedzinach nauk biologicznych.

Specjalność Biologia środowiskowa uczy analizowania zebranych danych ilościowych i jakościowych w zakresie zachowania i ekologii zwierząt. Ponadto, studenci uzyskują wiedzę na temat ekologii ekosystemów morskich i słodkowodnych.

Specjalność Nauczycielska oprócz zagadnień ogólno- biologicznych obejmuje także przedmioty psychologiczno- pedagogiczne, które przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela. W programie realizowane są również liczne ćwiczenia terenowe, praktyka psychologiczno-pedagogiczna i praktyka nauczania przedmiotu.

A jakie przedmioty realizowane są na kierunku Biologia? Na przykład: ekologia, zoologia, antropologia, fizjologia zwierząt, biochemia kliniczna, genetyka molekularna, anatomia i histogeneza roślin, chemia organiczna. A co po studiach? Absolwenci Biologii na UŁ znajdą zatrudnienie w  instytutach naukowo-badawczych, laboratoriach przemysłu farmaceutycznego i spożywczego, zakładach hodowli roślin i zwierząt, laboratoriach diagnostycznych i medycznych, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, służbach ochrony środowiska, jednostkach monitorowania zdrowia publicznego.

Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie? Basia, studentka Biologii mówi:

„Wybrałam naukę na Uniwersytecie Łódzkim, bo to duża i prestiżowa uczelnia. Biologia to moja największa pasja i chciałam rozwijać ją w najlepszym miejscu.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Biologię na Uniwersytecie Łódzkim:

Absolwent Biologii na Uniwersytecie Łódzkim posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zjawisk  i  procesów  fizycznych w przyrodzie,
 • mechanizmów  procesów  życiowych organizmów  na  różnych  poziomach  organizacji,
 • interpretacji wyników badań,
 • posługiwania się aparaturą diagnostyczną i badawczą.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Biologia:

Absolwent Biologii na Uniwersytecie Łódzkim znajdzie zatrudnienie w:

 • instytutach naukowo-badawczych,
 • laboratoriach przemysłu farmaceutycznego i spożywczego,
 • zakładach hodowli roślin i zwierząt,
 • laboratoriach diagnostycznych i medycznych,
 • stacjach sanitarno-epidemiologicznych,
 • służbach ochrony środowiska,
 • jednostkach monitorowania zdrowia publicznego,
 • laboratoriach bioinformatycznych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

W gronie przedmiotów priorytetowych na kierunek Biologia na Uniwersytecie Łódzkim znajdują się: biologia, chemia, fizyka, matematyka, geografia. 

 

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia biologiczne wybrać

Studia na kierunku Biologia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia biologiczne w Łodzi

Uniwersytet Łódzki kierunki

Jakie są kierunki biologiczne i przyrodnicze w Łodzi

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego