Studia stacjonarne

Studia I stopnia
ANALITYKA CHEMICZNA
CHEMIA
CHEMIA KOSMETYCZNA
 
Studia II stopnia
ANALITYKA CHEMICZNA
CHEMIA
CHEMIA KOSMETYCZNA
NAUCZANIE CHEMII
 

Studia niestacjonarne

Studia I stopnia
CHEMIA
CHEMIA KOSMETYCZNA
 
Studia II stopnia
CHEMIA
NAUCZANIE CHEMII
 

Podyplomowe

BEZPIECZEŃSTWO W UŻYTKOWANIU I ZARZĄDZANIU SUBSTANCJAMI CHEMICZNYMI - STUDIA PODYPLOMOWE
CHROMATOGRAFIA I TECHNIKI POKREWNE WE WSPÓŁCZESNEJ ANALIZIE - STUDIA PODYPLOMOWE
JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTÓW KOSMETYCZNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

Doktoranckie

CHEMIA

ul. Tamka 12, 91-403 Łódź,

 tel./fax: (042) 635 57 44

www.chemia.uni.lodz.pl

  • ANALITYKA CHEMICZNA

   Uczelnie Łódź - kierunek Analityka chemiczna
   Absolwenci kierunku Analityka chemiczna posiadają wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat metod analitycznych pełniących istotną rolę w kontroli procesów przemysłowych, ocenie jakości surowców i produktów oraz w monitoringu i ochronie środowiska. W planie studiów położono duży nacisk na wszechstronne wykształcenie chemiczne ze szczególnym uwzględnieniem analityki chemicznej środowiska, która umożliwi rozpoznanie zanieczyszczeń powietrza, wody, gleby i żywnosci. Oprócz przedmiotów chemicznych studenci poznają podstawy biochemii, mikrobiologii i analizy DNA. Absolwenci tego kierunku znajdą zatrudnienie w laboratoriach analitycznych: przemysłowych, ochrony środowiska, kryminalistycznych, farmaceutycznych, sanitarno-epidemiologicznych, rolniczych i Państwowej Inspekcji Handlowej.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Analityka chemiczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • chemia, biologia, fizyka, matematyka
   • język obcy
   • chemia, biologia, fizyka, matematyka, informatyka
    

    

   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Analityka chemiczna jest średna ocena ze studiów oraz ogólny wynik studiów na dyplomie.
    

  • CHEMIA

   Uczelnie Łódź - kierunek Chemia
   Absolwenci kierunku Chemia uzyskują ogólne wykształcenie w zakresie nauk ścisłych. Posiadając solidną wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności z zakresu chemii oraz rozwiniętą w czasie studiów umiejętność samokształcenia, mogą łatwo dostosować się do wymagań rynku pracy. Nasi absolwenci otrzymują wiedzę z zakresu programowania i obsługi komputerów. Osoby zainteresowane pracą w szkolnictwie (tzn. te, które wybrały opcjonalny blok przedmiotów pedagogicznych lub ukończyły specjalność nauczycielską) posiadają kompetencje umożliwiające podejmowanie pracy w charakterze nauczyciela chemii lub chemii i fizyki (biologii lub informatyki) na wszystkich poziomach edukacji. Reasumując, nasi absolwenci są przygotowani  do pracy zarówno w placówkach oświatowych jak również instytutach  naukowo-badawczych.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Chemia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • chemia, biologia, fizyka, matematyka
   • język obcy
   • chemia, biologia, fizyka, matematyka, informatyka
    

    

   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Chemia jest średna ocena ze studiów oraz ogólny wynik studiów na dyplomie.
    

    

  • CHEMIA KOSMETYCZNA

   Uczelnie Łódź - kierunek Chemia kosmetyczna
   Absolwent kierunku Chemia kosmetyczna są przygotowani do pracy w laboratoriach firm produkujących kosmetyki, m.in. jako specjaliści w opracowaniu receptur, kontroli jakości i badań nowych produktów. Zdobyta wiedza i umiejętności praktyczne – umożliwią mu pełnienie funkcji eksperta w ocenie bezpieczeństwa stosowania kosmetyków. Absolwenci znajdują pracę w charakterze konsultanta i doradcy w działach dystrybucji. Podstawą przygotowania do pracy w branży kosmetycznej jest poznanie, w ramach zajęć specjalnościowych, chemii surowców kosmetycznych, receptury i technologii różnych form kosmetyków, toksykologii kosmetycznej, przepisów prawa obowiązującego w produkcji i dystrybucji produktów kosmetycznych oraz najnowszych technik analitycznych, głównie chromatograficznych i spektroskopowych, wykorzystywanych w kontroli jakości wyrobów kosmetycznych i badań aplikacyjnych nowych produktów.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Chemia kosmetyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, fizyka, matematyka, biologia
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: chemia, fizyka, matematyka, biologia, informatyka
    

    

   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Chemia kosmetyczna jest średna ocena ze studiów oraz ogólny wynik studiów na dyplomie.
    

  • NAUCZANIE CHEMII

   Uczelnie Łódź - kierunek Nauczanie chemii
   Absolwent studiów II stopnia kierunku Nauczanie chemii jest przygotowany do kompleksowej realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Posiada: przygotowanie merytoryczne z zakresu nauczanego przedmiotu, tak aby w kompetentny sposób przekazywać nabytą wiedzę oraz samodzielnie ją pogłębiać i aktualizować, a także integrować i korelować ją z innymi dziedzinami wiedzy. Przygotowanie z psychologii i pedagogiki, tak aby pełnić funkcje wychowawcze i opiekuńcze, wspierać rozwój uczniów, indywidualizować proces nauczania, organizować życie społeczne na poziomie klasy, szkoły, współpracować z innymi nauczycielami. Przygotowanie z dydaktyki przedmiotowej, tak aby skutecznie prowadzić zajęcia edukacyjne, rozbudzać zainteresowania i wspierać rozwój intelektualny uczniów poprzez umiejętny dobór metod nauczania, środków dydaktycznych   oraz zastosowania technologii informacyjnej w nauczaniu przedmiotu, a także oceniać osiągnięcia uczniów. Absolwent kierunku posiada znajomość języka obcego na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Nauczanie chemii jest średna ocena ze studiów oraz ogólny wynik studiów na dyplomie.
    

  • BEZPIECZEŃSTWO W UŻYTKOWANIU I ZARZĄDZANIU SUBSTANCJAMI CHEMICZNYMI - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Bezpieczeństwo w użytkowaniu i zarządzaniu substancjami chemicznymi
   Celem studiów podyplomowych jest przekazanie najnowszej wiedzy z zakresu bezpiecznego obchodzenia się, magazynowania, transportu i użytkowania substancji i mieszanin chemicznych w oparciu o aktualne przepisy prawa unijnego oraz krajowego.
   Program studiów podyplomowych uwzględnia przede wszystkim praktyczne zagadnienia związane z omawianymi tematami. Zajęcia prowadzone są metodami warsztatowymi z naciskiem na interaktywny udział słuchaczy i praktyczne rozwiązywanie realnych problemów.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Bezpieczeństwo w użytkowaniu i zarządzaniu substancjami chemicznymi wymagane są ukończone studia wyższe na których chemia jest przedmiotem obowiązkowym.

  • CHROMATOGRAFIA I TECHNIKI POKREWNE WE WSPÓŁCZESNEJ ANALIZIE - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Chromatografia i techniki pokrewne we współczesnej analizie
   Celem studiów jest pogłębienie wiedzy i umiejętności z zakresu chemii analitycznej pozwalających na rozwiązywanie problemów z dziedziny technik separacyjnych, przekazanie wiedzy oraz umiejętności z zakresu nowoczesnych technik separacyjnych stosowanych w laboratoriach analitycznych i badawczych, przedstawienie pojęć z zakresu chemometrii i jej miejsca w naukach chemicznych, przedstawienie systemów zarządzania jakością w laboratoriach analitycznych.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Chromatografia i techniki pokrewne we współczesnej analizie wymagane są ukończone studia wyższe na kierunkach chemicznych, biologicznych, biotechnologicznych, farmaceutycznych oraz pokrewnych.

  • JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTÓW KOSMETYCZNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Jakość i bezpieczeństwo produktów kosmetycznych
   Celem studiów podyplomowych jest przekazanie wiedzy z zakresu oceny bezpieczeństwa kosmetyku oraz umiejętności jej wykorzystania w praktyce. W trakcie studiów słuchacze zapoznają się z procedurami związanymi z wdrożeniem systemów jakości mających zastosowanie w przemyśle kosmetycznym, oraz z ochroną własności przemysłowej. Zdobędą podstawowe informacje na temat zasad recepturowania kosmetyków oraz technik wykonywania badań fizykochemicznych, dermatologicznych i mikrobiologicznych.
   Absolwenci będą przygotowani do podjęcia pracy na stanowisku specjalisty w działach kontroli jakości, badawczo-rozwojowych, oceny bezpieczeństwa firm zajmujących się produkcją kosmetyków, specjalisty ds. systemów zarządzania jakością i sprzedaży produktów kosmetycznych, konsultanta firm kosmetycznych oraz doradcy handlowego.
   Wiedza zdobyta w czasie studiów daje szansę zatrudnienia w organach nadzoru (Inspekcja Sanitarna, Inspekcja Handlowa) zajmujących się oceną zgodności produktów kosmetycznych znajdujących się na rynku z przepisami prawa.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Jakość i bezpieczeństwo produktów kosmetycznych wymagane są ukończone studia wyższe na kierunkach chemicznych, biologicznych, biotechnologicznych oraz pokrewnych.

 

 

łódź akademicka