Studia stacjonarne

Studia I stopnia
ANALITYKA CHEMICZNA
CHEMIA
CHEMIA KOSMETYKÓW I FARMACEUTYKÓW Z ELEMENTAMI BIZNESU
CHEMIA MATERIAŁÓW I NANOTECHNOLOGIA
 
Studia II stopnia
ANALITYKA CHEMICZNA
CHEMIA
CHEMIA KOSMETYKÓW I FARMACEUTYKÓW Z ELEMENTAMI BIZNESU
NAUCZANIE CHEMII
 

Studia niestacjonarne

Studia I stopnia
CHEMIA
 

Podyplomowe

BEZPIECZEŃSTWO W UŻYTKOWANIU I ZARZĄDZANIU SUBSTANCJAMI CHEMICZNYMI - STUDIA PODYPLOMOWE
CHROMATOGRAFIA I TECHNIKI POKREWNE WE WSPÓŁCZESNEJ ANALIZIE - STUDIA PODYPLOMOWE
DIAGNOSTYKA EDUKACYJNA DLA PRZYRODNIKÓW, MATEMATYKÓW I INŻYNIERÓW - STUDIA PODYPLOMOWE
JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTÓW KOSMETYCZNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE
PRZYGOTOWANIE DO NAUCZANIA KOLEJNEGO PRZEDMIOTU - CHEMIA - STUDIA PODYPLOMOWE

ul. Tamka 12,

91-403 Łódź,

 tel./fax: (042) 635 57 44

www.chemia.uni.lodz.pl

http://informatory.uni.lodz.pl/

  • ANALITYKA CHEMICZNA

   Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów analityka chemiczna

   Studia I stopnia:

   Na kierunku ANALITYKA CHEMICZNA studenci otrzymują podstawową wiedzę ze wszystkich dziedzin chemii oraz zapoznają się z metodami i procedurami badawczymi współcześnie stosowanymi w naukach chemicznych i pokrewnych. Studenci ANALITYKI CHEMICZNEJ zdobywają specjalistyczną wiedzę z zakresu nowoczesnych metod analitycznych.

   Wiedza teoretyczna wspierana jest w trakcie studiów licznymi zajęciami praktycznymi: ćwiczeniami laboratoryjnymi, wycieczkami do zakładów przemysłowych, praktykami itp. Studentom zapewniamy nowoczesne laboratoria wyposażone w specjalistyczną aparaturę pomiarową, sprzęt najnowszej generacji, dostęp do internetu, bogate biblioteki i czytelnie gromadzące książki i czasopisma.

   Studia II stopnia:

   Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów licencjackich i inżynierskich kierunków takich jak ANALITYKA CHEMICZNA, Chemia oraz kierunków o zbliżonych programach. Kierowane są również do absolwentów studiów magisterskich kierunków pokrewnych, innych jednak niż analityka chemiczna.

   Na kierunku ANALITYKA CHEMICZNA studenci otrzymują wiedzę z chemii oraz zapoznają się z metodami i procedurami badawczymi współcześnie stosowanymi w naukach chemicznych i pokrewnych. Studenci zdobywają specjalistyczną wiedzę z zakresu nowoczesnych metod analitycznych.

   Wiedza teoretyczna wspierana jest w trakcie studiów licznymi zajęciami praktycznymi: ćwiczeniami laboratoryjnymi, wycieczkami do zakładów przemysłowych, praktykami itp. Studentom zapewniamy nowoczesne laboratoria wyposażone w specjalistyczną aparaturę pomiarową, sprzęt najnowszej generacji, dostęp do Internetu, bogate biblioteki i czytelnie gromadzące książki i czasopisma.

    

   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Analityka chemiczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Jeden przedmiot spośród: chemia, biologia, fizyka, matematyka
   • język obcy
   • Dwa do wyboru spośród: chemia, biologia, fizyka, matematyka, informatyka
    

    

   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Analityka chemiczna jest ocena na dyplomie oraz średna ocena ze studiów.
    

  • CHEMIA

   Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów chemia

   Studia I stopnia

   Celem studiów jest przekazanie wiedzy w zakresie podstawowych zagadnień chemii; uzyskanie biegłości w wybranej specjalności, umożliwiającej podjęcie pracy w przemyśle, jednostkach badawczych (uczelniach) oraz innych. Absolwent zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień chemii, opartą na podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych.
   Będzie umiał wykorzystywać zdobytą wiedzę i umiejętności w praktyce oraz będzie przestrzegał zasad etyki i przepisów prawa – w szczególności w zakresie otrzymywania, analizowania, charakteryzowania i bezpiecznego stosowania wyrobów chemicznych, postępowania z odpadami oraz promowania zrównoważonego rozwoju.
   Absolwent zdobędzie umiejętność rozwiązywania problemów zawodowych, a także pracy zespołowej. Absolwenci studiów pierwszego stopnia mogą kontynuować naukę na magisterskich studiach drugiego stopnia na UŁ lub innych uczelniach.
   Studia II stopnia

   Dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich kierunku CHEMIA oraz kierunków o pokrewnych programach.

   Celem studiów jest przekazanie wiedzy w zakresie wybranych działów chemii; uzyskanie biegłości w wybranej specjalności, umożliwiającej podjęcie pracy w przemyśle, jednostkach badawczych (uczelniach) oraz innych. Absolwent zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień chemii.

   Będzie umiał wykorzystywać zdobytą wiedzę i umiejętności w praktyce oraz będzie przestrzegał zasad etyki i przepisów prawa – w szczególności w zakresie otrzymywania, analizowania, charakteryzowania i bezpiecznego stosowania wyrobów chemicznych, postępowania z odpadami oraz promowania zrównoważonego rozwoju. Absolwent zdobędzie umiejętność rozwiązywania problemów zawodowych, a także pracy zespołowej.

   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Chemia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • chemia, biologia, fizyka, matematyka
   • język obcy
   • Dwa do wyboru spośród: chemia, biologia, fizyka, matematyka, informatyka
    

    

   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Chemia jest średna ocena ze studiów oraz ocena na dyplomie.

    

  • CHEMIA KOSMETYKÓW I FARMACEUTYKÓW Z ELEMENTAMI BIZNESU

   Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu

   Studia na kierunku CHEMIA KOSMETYKÓW I FARMACEUTYKÓW Z ELEMENTAMI BIZNESU przeznaczone są dla studentów, którzy pragną zdobyć wszechstronną i gruntowną wiedzę w zakresie zarówno chemii eksperymentalnej (w tym kosmetyków i suplementów diety) jak i szeroko pojętej wiedzy ekonomicznej. Studenci zdobywają wiedzę w zakresie najnowszych, współczesnych osiągnięć podstawowych działów chemii – chemii ogólnej, nieorganicznej, organicznej, fizycznej.

   Poznają również nowoczesne i klasyczne metody analizy chemicznej oraz syntezy zarówno organicznej jak i nieorganicznej. Studenci zapoznają się z metodami i procedurami badawczymi współcześnie stosowanymi w naukach chemicznych i pokrewnych. Studenci zdobywają także wiedzę z zakresu chemii farmaceutyków, oraz umiejętność wykorzystania surowców w przemyśle kosmetycznym.

   Wiedza teoretyczna wspierana jest w trakcie studiów licznymi zajęciami praktycznymi: ćwiczeniami laboratoryjnymi, wizytami w zakładach produkcyjnych, praktykami zawodowymi itp. Studentom zapewniamy nowoczesne laboratoria wyposażone w specjalistyczną aparaturę pomiarową najnowszej generacji, a także dostęp do literatury fachowej z interesujących ich dziedzin (abstraktowe i pełnotekstowe bazy danych, e-czasopisma, e-książki; światowe zasoby wiedzy w postaci elektronicznych czasopism, książek i baz danych; dostęp do e-źródeł).

   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, fizyka, matematyka, biologia
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: chemia, fizyka, matematyka, biologia, informatyka
    

  • CHEMIA MATERIAŁÓW I NANOTECHNOLOGIA

   Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów chemia materiałów i nanotechnologia

   Studia inżynierskie. Studia na kierunku CHEMIA MATERIAŁÓW I NANOTECHNOLOGIA przeznaczone są dla studentów, którzy pragną zdobyć wszechstronną wiedzę w zakresie chemii materiałów oraz nanotechnologii czyli nowej dziedziny nauki obejmującej wytwarzanie i badania struktur o rozmiarach na poziomie pojedynczych atomów, cząsteczek i klastrów.

   Studenci zdobywają wiedzę w zakresie podstawowych działów chemii – chemii ogólnej i nieorganicznej, organicznej, fizycznej oraz technologii chemicznej uzupełnionej o wiedzę z zakresu chemii materiałów, nanotechnologii, inżynierii materiałowej, technik pomiarowych oraz metod badań nanomateriałów.

   Studenci zapoznają się z metodami i procedurami badawczymi współcześnie stosowanymi w chemii materiałów i nanotechnologii. Realizacja tych przedmiotów odbywa się na specjalistycznych wykładach, seminariach i laboratoriach, których bazą jest blok przedmiotów podstawowych a uzupełnieniem przedmioty humanistyczne i lektoraty.

   Wiedza teoretyczna wspierana jest w trakcie studiów zajęciami praktycznymi takimi jak wizyty w zakładach produkcyjnych i praktyki zawodowe. Studentom zapewniamy nowoczesne laboratoria wyposażone w specjalistyczną aparaturę pomiarową najnowszej generacji. Umożliwiamy także dostęp do literatury fachowej z interesujących ich dziedzin (abstraktowe i pełnotekstowe bazy danych, e-czasopisma, e-książki; światowe zasoby wiedzy w postaci elektronicznych czasopism, książek i baz danych; dostęp do e-źródeł).

   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Chemia materiałów i nanotechnologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, biologia, fizyka, matematyka
   • język obcy
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: chemia, biologia, fizyka, matematyka, informatyka

  • NAUCZANIE CHEMII

   Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów nauczanie chemii

   Studia drugiego stopnia kierunku NAUCZANIE CHEMII zawierają w sobie elementy studiów drugiego stopnia kierunku Chemia poszerzonego o przedmioty z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki chemii oraz praktyk opiekuńczo-wychowawczych i praktyk zawodowych pedagogicznych.

   W ramach kierunku NAUCZANIE CHEMII studenci zostaną przygotowani do rozwiązywania złożonych zagadnień z psychologii i pedagogiki z III i IV etapu edukacyjnego. Student zdobędzie wiedzę teoretyczną, którą wykorzysta podczas praktyk opiekuńczo-wychowawczych. Zaznajomi się również z zagadnieniami metodyki nauczania chemii w gimnazjum oraz w szkole ponadgimnazjalnej. Wiedzę swoją w tym temacie wykorzysta podczas studenckich praktyk zawodowych w szkołach.

   Student zdobędzie podstawowe informacje na temat prawnych aspektów związanych z funkcjonowaniem szkoły i pracą nauczyciela w Polsce. Pozna również zagadnienia związane z wewnątrz oraz zewnątrzszkolnym systemem oceniania (egzaminy gimnazjalne i maturalne), zdobędzie umiejętność interpretacji i prezentacji uzyskanych wyników badań oraz zdobytej wiedzy np. na seminariach, sesjach posterowych.

   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Nauczanie chemii jest średna ocena ze studiów oraz cena na dyplomie.
    

  • BEZPIECZEŃSTWO W UŻYTKOWANIU I ZARZĄDZANIU SUBSTANCJAMI CHEMICZNYMI - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Bezpieczeństwo w użytkowaniu i zarządzaniu substancjami chemicznymi
   Celem studiów podyplomowych jest przekazanie najnowszej wiedzy z zakresu bezpiecznego obchodzenia się, magazynowania, transportu i użytkowania substancji i mieszanin chemicznych w oparciu o aktualne przepisy prawa unijnego oraz krajowego.
   Program studiów podyplomowych uwzględnia przede wszystkim praktyczne zagadnienia związane z omawianymi tematami. Zajęcia prowadzone są metodami warsztatowymi z naciskiem na interaktywny udział słuchaczy i praktyczne rozwiązywanie realnych problemów.

  • CHROMATOGRAFIA I TECHNIKI POKREWNE WE WSPÓŁCZESNEJ ANALIZIE - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Chromatografia i techniki pokrewne we współczesnej analizie
   Celem studiów jest pogłębienie wiedzy i umiejętności z zakresu chemii analitycznej pozwalających na rozwiązywanie problemów z dziedziny technik separacyjnych, przekazanie wiedzy oraz umiejętności z zakresu nowoczesnych technik separacyjnych stosowanych w laboratoriach analitycznych i badawczych, przedstawienie pojęć z zakresu chemometrii i jej miejsca w naukach chemicznych, przedstawienie systemów zarządzania jakością w laboratoriach analitycznych.

  • DIAGNOSTYKA EDUKACYJNA DLA PRZYRODNIKÓW, MATEMATYKÓW I INŻYNIERÓW - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Diagnostyka edukacyjna dla przyrodników, matematyków, inżynierów

   Celem studiów jest w szczególności poszerzenie i pogłębienie wiedzy o metodach i narzędziach stosowanych w diagnostyce edukacyjnej.

   W ramach studiów podyplomowych słuchacze:

   • poszerzają i pogłębiają wiedzę o współczesnej edukacji przyrodniczej, matematycznej i o kształceniu zawodowym,
   • rozwijają złożoną kompetencję diagnozowania przebiegu i efektów kształcenia,
   • przygotowują się do prowadzenia diagnoz – samodzielnie i w zespole,
   • rozwijają złożone umiejętności przetwarzania rezultatów diagnoz edukacyjnych  i egzaminów zewnętrznych,
   • rozwijają umiejętności formułowania rekomendacji zmian w kształceniu na podstawie wyników diagnoz i egzaminów zewnętrznych.

   Dowiedz się więcej

  • JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTÓW KOSMETYCZNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Jakość i bezpieczeństwo produktów kosmetycznych
   Celem studiów podyplomowych jest przekazanie wiedzy z zakresu oceny bezpieczeństwa kosmetyku oraz umiejętności jej wykorzystania w praktyce. W trakcie studiów słuchacze zapoznają się z procedurami związanymi z wdrożeniem systemów jakości mających zastosowanie w przemyśle kosmetycznym, oraz z ochroną własności przemysłowej. Zdobędą podstawowe informacje na temat zasad recepturowania kosmetyków oraz technik wykonywania badań fizykochemicznych, dermatologicznych i mikrobiologicznych.
   Absolwenci będą przygotowani do podjęcia pracy na stanowisku specjalisty w działach kontroli jakości, badawczo-rozwojowych, oceny bezpieczeństwa firm zajmujących się produkcją kosmetyków, specjalisty ds. systemów zarządzania jakością i sprzedaży produktów kosmetycznych, konsultanta firm kosmetycznych oraz doradcy handlowego.
   Wiedza zdobyta w czasie studiów daje szansę zatrudnienia w organach nadzoru (Inspekcja Sanitarna, Inspekcja Handlowa) zajmujących się oceną zgodności produktów kosmetycznych znajdujących się na rynku z przepisami prawa.

 

 

łódź akademicka