Studia stacjonarne

Studia I stopnia
GEOGRAFIA
GEOINFORMACJA
GEOMONITORING
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
TURYSTYKA I REKREACJA
 
Studia II stopnia
GEOGRAFIA
GEOINFORMACJA
PLANOWANIE I ORGANIZACJA PRZESTRZENI
TURYSTYKA I REKREACJA
 

Podyplomowe

GEOINFORMACJA - SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ W PRAKTYCE - STUDIA PODYPLOMOWE

ul. Narutowicza 88

90-139 Łódź

tel. (042) 665 59 10

www.geo.uni.lodz.pl

http://informatory.uni.lodz.pl/

  • GEOGRAFIA

   Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów geografia

   GEOGRAFIA jest jednym z najdłużej istniejących kierunków studiów na Uniwersytecie Łódzkim. Na kierunku tym studenci są kształceni z zakresu zarówno szeroko rozumianej geografii fizycznej jak i geografii społeczno-ekonomicznej. Oprócz zajęć prowadzonych w formie wykładów, ćwiczeń, seminariów itp., ważnym elementem studiów geograficznych są zajęcia terenowe, dzięki którym student ma możliwość wykorzystania i poszerzenia swojej wiedzy w praktyce.
   Poza przedmiotami obowiązkowymi, na wydziale oferowana jest duża pula zajęć do wyboru, co pozwala na samodzielne kształtowanie programu nauczania i dostosowanie go do indywidualnych zainteresowań studenta. Studia geograficzne są studiami dwustopniowymi realizowanymi w systemie stacjonarnym.
   Po ukończeniu studiów licencjackich, dających rzetelną i bardzo wszechstronną wiedzę geograficzną, absolwenci mogą kontynuować kształcenie na studiach magisterskich, wybierając jedną z wielu specjalizacji oferowanych przez Wydział Nauk Geograficznych.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Geografia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Geografia
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język polski, język obcy, matematyka, informatyka, historia, WOS, biologia
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: język polski, język obcy, matematyka, informatyka, historia, WOS, biologia
    

    

   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Geografia jest złożenie wymaganych dokumentów - w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń o przyjęciu na studia decyduje konkurs dyplomów.
    

  • GEOINFORMACJA

   Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów geoinformacja

   Aktualne potrzeby współczesnego świata, jego rozwój opiera się w dużej mierze na innowacyjnych rozwiązaniach interdyscyplinarnych. GEOINFORMACJĘ można zaliczyć do jednego z nich, gdyż łączy metody i narzędzia badawcze z zakresu nauk przyrodniczych, a także częściowo ścisłych i społecznych.

   Opis współczesnego świata w ujęciu przestrzennym wymaga kompleksowego spojrzenia na człowieka i przyrodę. Z tego powodu w przedmiotach studiów znajdują się zagadnienia związane nie tylko z zarządzaniem informacją geograficzną ale również opisem zjawisk zachodzących w przestrzeni, ich analizą, interpretacją i upowszechnianiem, z wykorzystaniem metod matematycznych i narzędzi informatycznych.

   Studia umożliwiają łączenie wiedzy teoretycznej z umiejętnościami praktycznymi (w pracowni informatycznej, pozyskiwanie danych w terenie, praktyki zawodowe) oraz działalność w kołach naukowych, zgodnie z zainteresowaniami studentów.

   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Geoinformacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, matematyka, informatyka, fizyka
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, WOS, matematyka, informatyka, fizyka, język polski, język obcy
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: geografia, historia, WOS, matematyka, informatyka, fizyka, język polski, język obcy
    

    

   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Geoinformacja jest złożenie wymaganych dokumentów - w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń o przyjęciu na studia decyduje konkurs dyplomów.

    

  • GEOMONITORING

   Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów geomonitoring

   Założenia oraz program kierunku oparto na ponad półwiecznych doświadczeniach naukowych katedr, zakładów i pracowni stowarzyszonych w Instytucie Nauk o Ziemi WNG UŁ. W toku studiów studenci zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie nowoczesnych technik pomiarowych zjawisk i procesów generowanych w atmo- hydro- i litosferze oraz sferach pośrednich.

   Uczą się zasad gromadzenia, archiwizowania, weryfikacji i przetwarzania danych pochodzących z GEOMONITORINGU. Poznają dogłębnie właściwości i procesy w tych sferach zachodzące oraz metodologię nauk, których podmiotem są owe sfery.

   Zakres programowy studiów kładzie duży nacisk na przyrodniczo-techniczny charakter prowadzonych zajęć. Często bowiem zdarzało się, że przyrodnicy oraz inżynierowie środowiska opisywali te same procesy i zjawiska w odmienny sposób.

   Wieloletnie doświadczenie w tej dziedzinie pozwala obecnie przekazywać studentom spójną wiedzę w tym zakresie, powierzając zajęcia teoretykom i praktykom. Konkurencyjność kierunku wiąże się również z faktem, iż tworzy on pierwszą w kraju szkołę przygotowującą kompleksowo do pracy w służbach związanych z monitoringiem i kontrolą środowiska, bazującą na szerokiej podstawie zajęć instrumentalnych oraz kontaktów z praktykami zawodu.

   W celu poprawy jakości analiz i skuteczności prognoz środowiskowych konieczną jest coraz lepsza i pełniejsza informacja o zjawiskach i procesach zachodzących w środowisku, zarówno w ujęciu ilościowym, jak i jakościowym. W efekcie rośnie liczba instytucji zajmujących się dostarczaniem wysokiej jakości, profesjonalnie przetworzonej informacji o stanie i dynamice środowiska.

   Ponadto, zapisy prawne coraz częściej zobowiązują inwestorów do oszacowania wpływu ich działań na środowisko, generuje to nowe miejsca pracy na rynku konsultingowym. Absolwenci GEOMONITORINGU będą w pełni przygotowani do sprostania tym oczekiwaniom, zaś ich wiedza o wszystkich sferach Ziemi sprawi, że będą mogli również brać udział w projektach kompleksowych, uwzględniających zagadnienia antropopresji i zrównoważonego rozwoju na szeroką skalę.

   Program GEOMONITORINGU odpowiada założeniom strategii związanej ze zwiększeniem elastyczności programów nauczania. Cechuje go również otwartość, innowacyjność dla rozwoju i elitarność.

   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Geomonitoring brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Geografia
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język polski, język obcy, matematyka, informatyka, historia, WOS, biologia
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: język polski, język obcy, matematyka, informatyka, historia, WOS, biologia
    

  • GOSPODARKA PRZESTRZENNA

   Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów gospodarka przestrzenna

   Studia licencjackie / Studia inżynierskieProgram studiów na kierunku GOSPODARKA PRZESTRZENNA przygotowuje absolwentów do realizacji zadań i pełnienia obowiązków z zakresu szeroko rozumianej gospodarki przestrzennej, czyli racjonalnej organizacji przestrzeni dla potrzeb społeczeństwa.
   Osiąganie pożądanych na danym obszarze celów społecznych i gospodarczych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, poszanowania wartości przyrodniczych i kulturowych, wymaga od absolwentów kierunku rozległej interdyscyplinarnej wiedzy o procesach i mechanizmach funkcjonowania współczesnych społeczeństw w przestrzeni,  umiejętności planowania i urządzania środowiskiem stosownie do potrzeb i zagrożeń wynikających z rozwoju cywilizacyjnego. 
   W toku studiów realizowane są zajęcia dostarczające zintegrowanej wiedzy z zakresu przyrodniczych, ekonomicznych, społecznych i prawnych uwarunkowań gospodarowania, rozwijające umiejętności właściwej oceny wpływu środowiska na kierunki zagospodarowania oraz zwrotnego oddziaływania zagospodarowania na środowisko. Program wyróżnia się środowiskowym, ekologicznym i przestrzennym podejściem do problemu gospodarowania.
   Studia umożliwiają połączenie wiedzy teoretycznej z doświadczeniem zdobytym w trakcie licznych zajęć terenowych oraz projektowych. Rozwijają umiejętności posługiwania się oprogramowaniem komputerowym z rodziny GIS oraz CAD wspierającym proces planowania przestrzennego. Ponadto studenci mają możliwość poszerzania swojej wiedzy, zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami, na wykładach fakultatywnych.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, matematyka, informatyka, historia, WOS, język obcy
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, matematyka, informatyka, WOS, język obcy, historia
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: geografia, matematyka, informatyka, WOS, język obcy, historia
    
    

  • PLANOWANIE I ORGANIZACJA PRZESTRZENI

   Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów planowanie i organizacja przestrzeni

   Program studiów obejmuje pogłębioną wiedzę i kompetencje z zakresu organizacji przestrzeni, planowania działalności społeczno-gospodarczej z uwzględnieniem wartości przyrodniczych oraz zasad rozwoju zrównoważonego. Wyróżnia się przestrzennym podejściem do problemu oraz kształceniem umiejętności praktycznych. 

   Plan studiów składa się z trzech zasadniczych elementów: modułów podstawowych, obowiązkowych dla wszystkich studentów, modułów do wyboru oraz przedmiotów autorskich. Duży udział modułów do wyboru pozwala na indywidualizację ścieżki kształcenia. Student ma możliwość kształtowania programu studiów dostosowując go do swoich zainteresowań, predyspozycji, aktualnego lub przyszłego miejsca pracy. 

   W toku studiów realizowane są aktywne formy zajęć np.: liczne prace projektowe, opracowania planistyczne, ćwiczenia symulacyjne. Przekazywana wiedza i kształtowanie umiejętności praktycznych obejmują m.in.: problemy rewitalizacji i kształtowania przestrzeni publicznych; planowania i ewaluacji inwestycji transportowych; oceny lokalizacji inwestycji gospodarczych; wyceny nieruchomości mieszkaniowych; przygotowania projektów inwestycyjnych; rewitalizacji obszarów i obiektów zdegradowanych oraz adaptacji miast do zmian klimatycznych.

   Analizowane są uwarunkowania, procesy i efekty zagospodarowania przestrzeni w ścisłym powiązaniu z praktyką podejmowania decyzji planistycznych. Studia poszerzają umiejętność posługiwania się oprogramowaniem komputerowym wspierającym proces planowania przestrzennego. Rozwijane są także umiejętności z zakresu analizy, przetwarzania i wizualizacji danych przestrzennych przy wsparciu specjalistycznych aplikacji takich jak: ArcMap, AutoCAD Map oraz AutoCAD Civil 3D, InfraWorks.

   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Planowanie i organizacja przestrzeni jest złożenie wymaganych dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.

  • TURYSTYKA I REKREACJA

   Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów turystyka i rekreacja

   Głównym celem kształcenia jest wyposażenie absolwenta w wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne, umożliwiające samodzielne, podstawowe badanie, analizowanie i syntetyzowanie relacji kształtujących przestrzeń turystyczną i rekreacyjną, w tym prawidłowe rozumienie wzajemnych relacji między środowiskiem przyrodniczym i antropogenicznym a działalnością gospodarczą człowieka, dynamiki tych relacji oraz ich wpływu na zmiany w funkcjonowaniu przestrzeni turystycznej i rekreacyjnej, zróżnicowanej terytorialnie.

   Studia obejmują moduły podzielone na przedmioty ogólnouczelniane, podstawowe, fakultatywne i specjalnościowe. W module zajęć praktycznych szczególną wagę przyłożono do ćwiczeń terenowych (obejmujących zarówno aspekty poznawcze, jak i praktyczne) oraz praktyk zawodowych. W ramach przedmiotów fakultatywnych  wiedza przekazywana studentom ma charakter specjalistyczny, związana jest z dorobkiem i osiągnięciami kadry naukowej Instytutu Geografii Miast i Turyzmu oraz kadry współpracującej z Instytutem, reprezentującej zawody branżowe, posiadającej wiedzę i doświadczenie praktyczne.

   Tworząc program uwzględniono: wzorce międzynarodowe, przygotowanie absolwentów do potrzeb rynku pracy, przygotowanie do bycia aktywnym obywatelem w demokratycznym społeczeństwie, a także szeroko rozumiany rozwój osobowy osób kształconych, w tym podtrzymanie i rozwój podstaw tzw. wiedzy zaawansowanej.

   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Geografia
   • Język obcy
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: historia, WOS, matematyka, informatyka, j. polski
    

    

   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja jest wynik egzaminu wstępnego z elementami: geografii, turystyki, rekreacji i hotelarstwa.
    

  • GEOINFORMACJA - SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ W PRAKTYCE - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Geoinformacja - systemy informacji geograficznej w praktyce
   Studia podyplomowe prowadzone wspólnie z Wydziałem Matematyki i Informatyki UŁ.
   Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych różnych kierunków, którzy chcą poznać lub pogłębić aktualną wiedzę na temat systemów informacji geograficznej oraz ich zastosowań w praktyce.
    Celem tych studiów jest przekazanie wiedzy oraz umiejętności jej wykorzystania w praktyce w zakresie: obszarów zastosowań systemów informacji geograficznej w Polsce i na świecie, obsługi oprogramowania komputerowego GIS, baz danych, pozyskiwania informacji przestrzennych z różnych źródeł, ich przetwarzania i udostępniania w Internecie, analiz przestrzennych, przygotowania własnego projektu.
   Oferujemy zajęcia, które mogą być wykorzystane w praktyce w: administracji, planowaniu przestrzennym i urbanistyce, zarządzaniu kryzysowym (wojsko, policja, straż pożarna, służba zdrowia), projektowaniu i zarządzaniu infrastrukturą techniczną, statystyce publicznej, geomarketingu, popularyzacji dziedzictwa kulturowego i wielu innych.

 

 

łódź akademicka