Studia stacjonarne

Studia I stopnia
CLIMATOLOGY
GEOGRAFIA
GEOINFORMACJA
GEOMONITORING
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
MIĘDZYOBSZAROWE INDYWIDUALNE STUDIA MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZE
TURYSTYKA I REKREACJA
 
Studia II stopnia
GEOGRAFIA
GEOINFORMACJA
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
TURYSTYKA I REKREACJA
 

Studia niestacjonarne

Studia I stopnia
GEOGRAFIA
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
TURYSTYKA I REKREACJA
 
Studia II stopnia
GEOGRAFIA
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
MIĘDZYOBSZAROWE INDYWIDUALNE STUDIA MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZE
TURYSTYKA I REKREACJA
 

Podyplomowe

GEOINFORMACJA - SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ W PRAKTYCE - STUDIA PODYPLOMOWE

Doktoranckie

GEOGRAFIA

ul. Narutowicza 88

90-139 Łódź

tel. (042) 665 59 10

www.geo.uni.lodz.pl

  • CLIMATOLOGY

   Uczelnie Łódź - kierunek Climatology
   Kierunek ten jest przeznaczony dla wszystkich studentów zainteresowanych problemami współczesnych zmian klimatycznych. Climatology zapozna studentów z wpływem tych zmian na środowisko i gospodarkę, umożliwi poznanie działania światowego systemu klimatycznego, metod badań współczesnej klimatologii, kierunków jej rozwoju oraz praktycznego wykorzystania wiedzy o atmosferze. Zajęcia prowadzone w języku angielskim, będącym obecnie międzynarodowym językiem nauki, umożliwiają podjęcie nauki studentom z różnych krajów i kręgów kulturowych. 
   Wspólne wykonywanie ćwiczeń, projektów, prac etapowych przez studentów pochodzących z różnych kręgów kulturowych uczy poszanowania odmienności i wzajemnej tolerancji. Ideą studiów na kierunku Climatology w języku angielskim jest przekazywanie studentom wiedzy dotyczącej podstawowych gałęzi współczesnej klimatologii i umiejętności pozwalających na wykorzystanie zdobytej wiedzy w rozwiązywaniu uwarunkowanych czynnikami klimatycznymi problemów środowiskowych i społeczno-ekonomicznych. Studia te dają wykształcanie na poziomie ogólnoakademickim w obszarze nauk przyrodniczych w zakresie klimatologii, kładąc silny nacisk na zrozumienie podstawowych procesów atmosferycznych w różnych skalach czasowo-przestrzennych.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Climatology brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, fizyka, matematyka, chemia, biologia
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, fizyka, matematyka, chemia, informatyka, język polski, język obcy, biologia, historia, WOS
   • Dwa przedmioty do wyboru przez kandydata
    

  • GEOGRAFIA

   Uczelnie Łódź - kierunek Geografia
   Geografia jest jednym z najdłużej istniejących kierunków studiów na Uniwersytecie Łódzkim. Na kierunku tym studenci są kształceni z zakresu zarówno szeroko rozumianej geografii fizycznej jak i geografii społeczno-ekonomicznej. Oprócz zajęć prowadzonych w formie wykładów, ćwiczeń, seminariów itp., ważnym elementem studiów geograficznych są zajęcia terenowe, dzięki którym student ma możliwość wykorzystania i poszerzenia swojej wiedzy w praktyce. Poza przedmiotami obowiązkowymi, na wydziale oferowana jest duża pula zajęć do wyboru, co pozwala na samodzielne kształtowanie programu nauczania i dostosowanie go do indywidualnych zainteresowań studenta. Studia geograficzne są studiami dwustopniowymi realizowanymi w systemie stacjonarnym. Po ukończeniu studiów licencjackich, dających rzetelną i bardzo wszechstronną wiedzę geograficzną, absolwenci mogą kontynuować kształcenie na studiach magisterskich, wybierając jedną z wielu specjalizacji oferowanych przez Wydział Nauk Geograficznych.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Geografia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Geografia
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język polski, język obcy, matematyka, informatyka, historia, WOS, biologia
   • Dwa przedmioty do wyboru przez kandydata
    

    

   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Geografia jest złożenie wymaganych dokumentów - w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń o przyjęciu na studia decyduje konkurs dyplomów.
    

  • GEOINFORMACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Geoinformacja
   Kierunek studiów Geoinformacja prowadzony jest na Wydziale Nauk Geograficznych przy współudziale Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego. Aktualne potrzeby współczesnego świata, jego rozwój opiera się w dużej mierze na innowacyjnych rozwiązaniach interdyscyplinarnych. Geoinformację można zaliczyć do jednego z nich, gdyż łączy metody i narzędzia badawcze z zakresu nauk przyrodniczych, a także częściowo ścisłych i społecznych. Opis współczesnego świata w ujęciu przestrzennym wymaga kompleksowego spojrzenia na człowieka i przyrodę. Z tego powodu w przedmiotach studiów znajdują się zagadnienia związane nie tylko z zarządzaniem informacją geograficzną, ale również z opisem zjawisk zachodzących w przestrzeni, ich analizą, interpretacją i upowszechnianiem z wykorzystaniem metod matematycznych i narzędzi informatycznych. Studia umożliwiają łączenie wiedzy teoretycznej z umiejętnościami praktycznymi (w pracowni informatycznej, pozyskiwanie danych w terenie, praktyki zawodowe) oraz działalność w kołach naukowych, zgodnie z zainteresowaniami studentów.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Geoinformacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, matematyka, informatyka, fizyka
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, WOS, matematyka, informatyka, fizyka, język polski, język obcy
   • Dwa przedmioty do wyboru przez kandydata
    

    

   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Geoinformacja jest złożenie wymaganych dokumentów - w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń o przyjęciu na studia decyduje konkurs dyplomów.

    

  • GEOMONITORING

   Uczelnie Łódź - kierunek Geomonitoring
   Założenia oraz program kierunku oparto na ponad półwiecznych doświadczeniach naukowych katedr, zakładów i pracowni stowarzyszonych w Instytucie Nauk o Ziemi WNG UŁ. W toku studiów studenci zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie nowoczesnych technik pomiarowych zjawisk i procesów generowanych w atmo- hydro- i litosferze oraz sferach pośrednich. Uczą się zasad gromadzenia, archiwizowania, weryfikacji i przetwarzania danych pochodzących z geomonitoringu. Poznają dogłębnie właściwości i procesy zachodzące w tych sferach oraz metodologię nauk, których podmiotem są owe sfery. Zakres programowy studiów kładzie duży nacisk na przyrodniczo-techniczny charakter prowadzonych zajęć. Często bowiem zdarzało się, że przyrodnicy oraz inżynierowie środowiska opisywali te same procesy i zjawiska w odmienny sposób. 
   Wieloletnie doświadczenie w tej dziedzinie pozwala obecnie przekazywać studentom spójną wiedzę, powierzając zajęcia teoretykom i praktykom. Konkurencyjność kierunku wiąże się również z faktem, iż tworzy on pierwszą w kraju szkołę przygotowującą kompleksowo do pracy w służbach związanych z monitoringiem i kontrolą środowiska, bazującą na szerokiej podstawie zajęć instrumentalnych oraz kontaktów z praktykami zawodu.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Geomonitoring brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Geografia
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język polski, język obcy, matematyka, informatyka, historia, WOS, biologia
   • Dwa przedmioty do wyboru przez kandydata
    

  • GOSPODARKA PRZESTRZENNA

   Uczelnie Łódź - kierunek Gospodarka przestrzenna
   Międzywydziałowy kierunek prowadzony jest przez Wydział Nauk Geograficznych i Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Program studiów ma charakter interdyscyplinarny i obejmuje wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, ekonomicznych, społecznych oraz prawnych, niezbędną do racjonalnego i efektywnego gospodarowania przestrzenią i w przestrzeni. Wyróżnia się kompleksowym podejściem do problemu gospodarowania zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. 
   Podstawowym celem kształcenia jest zdobycie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych odnoszących się do zbierania i analizy materiałów niezbędnych do podejmowania decyzji w zakresie organizacji przestrzeni, oceny istniejącego zagospodarowania, rozpoznania sytuacji problemowych, rozwiązywania konfliktów przestrzennych i przygotowania interwencji planistycznych. Ważnym modułem kształcenia jest projektowanie urbanistyczne oraz planowanie przestrzenne w skali lokalnej i regionalnej. Studenci nabywają umiejętności posługiwania się oprogramowaniem komputerowym wspierającym proces planowania przestrzennego, uczą się programów z rodziny GIS oraz CAD. 
   Integralnym elementem programu studiów są zajęcia praktyczne realizowane w terenie. Znacząca jest liczba przedmiotów fakultatywnych (do wyboru przez studentów) oraz zajęć prowadzonych przez specjalistów z instytucji publicznych i firm prywatnych związanych z projektowaniem urbanistycznym i planowaniem przestrzennym. Studenci odbywają także obowiązkowe praktyki zawodowe w instytucjach związanych z gospodarką przestrzenną, co umożliwia poznanie oczekiwań pracodawców i ułatwia zdobycie pracy. Kształtowana jest zdolność pracy w zespole i odpowiedzialność za powierzone zadanie, czyli kompetencje tak często oczekiwane przez pracodawców. 
   Student kierunku w zależności od preferencji może wybrać (deklarację należy złożyć w momencie składania dokumentów w czasie rekrutacji) jedną z dwóch ścieżek kształcenia:
   • Studia licencjackie (3 lata). Program studiów zapewnia zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji potrzebnych do zarządzania w zakresie gospodarki przestrzennej i prowadzi do uzyskania tytułu zawodowego licencjata.
   • Studia inżynierskie (3,5 roku). Program studiów pozwala na zdobycie wiedzy i szerszych umiejętności w zakresie wykorzystania narzędzi wspomagających proces projektowania i planowania przestrzennego. Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, matematyka, informatyka, historia, WOS, język obcy
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, matematyka, informatyka, WOS, język obcy, historia
   • Dwa przedmioty do wyboru przez kandydata

   Zasady przeliczania punktów uzyskanych na maturze

   Kategoria przedmiotu
   Poziom podstawowy
   Poziom rozszerzony
   Poziom dwujęzyczny w przypadku j. obcego
   1
   do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
   Przedmiot jest wymagany
   1,5
   4
   5 (dla neofilologii x7)
   2
   do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
   Przedmiot jest wymagany
   1
   3
   3,75
   3
   do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
   Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność
   0,5
   1
   1,25
    
    

    

   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna jest złożenie wymaganych dokumentów - w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń o przyjęciu na studia decyduje konkurs dyplomów.

  • MIĘDZYOBSZAROWE INDYWIDUALNE STUDIA MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZE

   Uczelnie Łódź - kierunek Międzyobszarowe indywidualne studia matematyczo - przyrodnicze 
   Międzyobszarowe indywidualne studia matematyczno - przyrodnicze (MISM-P) są studiami dwustopniowymi. Zajęcia są prowadzone na pięciu wydziałach Uniwersytetu Łódzkiego: Biologii i Ochrony Środowiska, Chemii, Fizyki i Informatyki Stosowanej, Matematyki i Informatyki oraz Nauk Geograficznych. Studenci MISM-P od początku trwania studiów kształcą się w trybie indywidualnym: każdy student ma własny program nauczania, w którego opracowaniu uczestniczy. Student MISM-P dokonuje wyboru kierunku wiodącego spośród następujących: Biologia, Biomonitoring, Biotechnologia, Mikrobiologia, Ochrona Środowiska, Chemia, Fizyka, Informatyka, Matematyka, Analiza Danych, Informatyka, Geografia, Geomonitoring.
   Warunki rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   Nabór na Miedzyobszarowe indywidualne studia matematyczno - przyrodnicze odbywa się według zasad rekrutacji na poszczególne kierunki/specjalności studiów wchodzących w skład MISM-P. Kandydat wybiera w systemie elektronicznej rekrutacji określony kierunek/specjalność studiów oraz zaznacza, iż w ramach tego kierunku/specjalności ubiega się o przyjęcie na MISM-P. Na studia w ramach MISM-P będą przyjęte osoby z najwyższą liczbą punktów, które zadeklarują w systemie chęć studiów w ramach MISM-P. Pozostałe osoby, które nie dostaną się na studia w ramach MISM-P, będą rekrutowane na zasadach ogólnych na kierunki/specjalności, na które ubiegają się o przyjęcie.

    


   Studia II stopnia

    

   Nabór na Miedzyobszarowe indywidualne studia matematyczno - przyrodnicze odbywa się według zasad rekrutacji na poszczególne kierunki/specjalności studiów wchodzących w skład MISM-P. Kandydat wybiera w systemie elektronicznej rekrutacji określony kierunek/specjalność studiów oraz zaznacza, iż w ramach tego kierunku/specjalności ubiega się o przyjęcie na MISM-P. Na studia w ramach MISM-P będą przyjęte osoby z najwyższą liczbą punktów, które zadeklarują w systemie chęć studiów w ramach MISM-P. Pozostałe osoby, które nie dostaną się na studia w ramach MISM-P, będą rekrutowane na zasadach ogólnych na kierunki/specjalności, na które ubiegają się o przyjęcie.
    

  • TURYSTYKA I REKREACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Turystyka i rekreacja
   Kierunek Turystyka i rekreacja ma charakter interdyscyplinarny. Program kierunku odwołuje się w znaczącej części do organizacji turystyki, hotelarstwa, gastronomii i rekreacji w odniesieniu do przestrzeni geograficznej. Głównym celem kształcenia jest wyposażenie absolwenta w wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne, umożliwiające samodzielne, podstawowe badanie, analizowanie i syntetyzowanie relacji kształtujących przestrzeń turystyczną i rekreacyjną, w tym prawidłowe rozumienie wzajemnych relacji między środowiskiem przyrodniczym i antropogenicznym a działalnością gospodarczą człowieka, dynamiki tych relacji oraz ich wpływu na zmiany w funkcjonowaniu przestrzeni turystycznej i rekreacyjnej, zróżnicowanej terytorialnie. Zgodność z krajowymi ramami kwalifikacji ustalona jest dla obszaru kształcenia nauk przyrodniczych (obszar dominujący) i obszaru nauk społecznych (obszar uzupełniający).
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Geografia
   • Język obcy
   • Dwa przedmioty do wyboru przez kandydata

   Zasady przeliczania punktów uzyskanych na maturze

   Kategoria przedmiotu
   Poziom podstawowy
   Poziom rozszerzony
   Poziom dwujęzyczny w przypadku j. obcego
   1
   do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
   Przedmiot jest wymagany
   1,5
   4
   5 (dla neofilologii x7)
   2
   do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
   Przedmiot jest wymagany
   1
   3
   3,75
   3
   do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
   Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność
   0,5
   1
   1,25
    
    

    

   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja jest wynik egzaminu wstępnego z elementami: geografii, turystyki, rekreacji i hotelarstwa.
    

  • GEOINFORMACJA - SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ W PRAKTYCE - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Geoinformacja - systemy informacji geograficznej w praktyce
   Studia podyplomowe prowadzone wspólnie z Wydziałem Matematyki i Informatyki UŁ.
   Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych różnych kierunków, którzy chcą poznać lub pogłębić aktualną wiedzę na temat systemów informacji geograficznej oraz ich zastosowań w praktyce. Celem tych studiów jest przekazanie wiedzy oraz umiejętności jej wykorzystania w praktyce w zakresie: obszarów zastosowań systemów informacji geograficznej w Polsce i na świecie, obsługi oprogramowania komputerowego GIS, baz danych, pozyskiwania informacji przestrzennych z różnych źródeł, ich przetwarzania i udostępniania w Internecie, analiz przestrzennych, przygotowania własnego projektu. Oferujemy zajęcia, które mogą być wykorzystane w praktyce w: administracji, planowaniu przestrzennym i urbanistyce, zarządzaniu kryzysowym (wojsko, policja, straż pożarna, służba zdrowia), projektowaniu i zarządzaniu infrastrukturą techniczną, statystyce publicznej, geomarketingu, popularyzacji dziedzictwa kulturowego i wielu innych.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Geoinformacja - systemy informacji geograficznej w praktyce wymagane są ukończone studia wyższe oraz posiadanie podstawowej wiedzy i umiejętności posługiwania się komputerem i programami biurowymi.

 

 

łódź akademicka