Studia stacjonarne

Studia I stopnia
BIOLOGIA
BIOMONITORING I BIOTECHNOLOGIE EKOLOGICZNE
BIOTECHNOLOGIA
EKOMIASTO
MIĘDZYOBSZAROWE INDYWIDUALNE STUDIA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE
MIKROBIOLOGIA
OCHRONA ŚRODOWISKA
 
Studia II stopnia
BIOLOGIA
BIOTECHNOLOGIA
GENETYKA
MIĘDZYOBSZAROWE INDYWIDUALNE STUDIA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE
MIKROBIOLOGIA
OCHRONA ŚRODOWISKA
 

Studia niestacjonarne

Studia I stopnia
BIOLOGIA
OCHRONA ŚRODOWISKA
 
Studia II stopnia
BIOLOGIA
OCHRONA ŚRODOWISKA
 

Podyplomowe

BIOLOGIA - STUDIA PODYPLOMOWE
OCHRONA PRZYRODY W PROCESACH INWESTYCYJNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

Doktoranckie

STUDIA DOKTORANCKIE

ul. Pilarskiego 14 , 90-231 Łódź

tel. (042) 635 45 08, (042) 635 47 70

fax. (042) 635 45 06

www.biol.uni.lodz.pl

  • BIOLOGIA

   Uczelnie Łódź - kierunek Biologia
   Studia I stopnia (3-letnie) na kierunku BIOLOGIA pozwalają na uzyskanie rzetelnej wiedzy z zakresu nauk biologicznych ze szczególnym uwzględnieniem: zoologii, botaniki, ekologii, biochemii, biologii molekularnej, biofizyki, biologii komórki, fizjologii roślin i zwierząt, mikrobiologii oraz genetyki. Po drugim roku studiów studenci wybierają jeden z pięciu bloków specjalnościowych (licencjackich), tj.: biochemię i biologię molekularną, biofizykę molekularną i medyczną, biologię eksperymentalną, biologię środowiskową lub genetykę. Dodatkowo na trzecim roku studiów studenci kierunku BIOLOGIA realizują kilka wspólnych przedmiotów. Duża liczba zajęć o charakterze praktycznym pozwala na wykształcenie cennych umiejętności, w tym szczególnie umiejętności obsługi typowej i specjalistycznej aparatury analityczno-diagnostycznej przeznaczonej do analizy materiału biologicznego. W programie studiów znajdują są również liczne ćwiczenia terenowe i praktyki zawodowe. W ramach kierunku BIOLOGIA przewidywane jest uruchomienie SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIEJ, o ile zgłosi się na nią co najmniej 20 osób. Studia na specjalności nauczycielskiej obejmują oprócz przedmiotów ogólnobiologicznych blok przedmiotów psychologiczno-pedagogicznych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela. W programie studiów realizowa­ne są również liczne ćwiczenia terenowe, praktyka psychologiczno-pedagogiczna i praktyka nauczania przedmiotu.
   Studia II stopnia (2-letnie) na kierunku BIOLOGIA realizowane są na czterech specjalnościach, tj.: BIOCHEMIA I BIOLOGIA MOLEKULARNA, BIOFIZYKA MEDYCZNA I BIOINFORMATYKA, BIOLOGIA EKSPERYMENTALNA I BIOLOGIA ŚRODOWISKOWA. Wybór specjalności kandydaci na studia deklarują podczas rekrutacji. Studia na kierunku biologia pozwalają na uzyskanie rzetelnej i szczegółowej wiedzy z zakresu nauk biologicznych ze szczególnym uwzględnieniem biochemii, biologii molekularnej, biofizyki, bioinformatyki, biologii komórki, fizjologii zwierząt i roślin oraz biologii środowiskowej. Duża liczba zajęć o charakterze praktycznym pozwala na wykształcenie cennych umiejętności, w tym szczególnie umiejętności analizy materiału biologicznego przy użyciu specjalistycznej aparatury oraz analizy procesów zachodzących na różnych poziomach organizacji komórki i organizmu.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, matematyka, geografia
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, matematyka, język obcy, biologia, chemia, informatyka, język polski, geografia
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: dowolny przedmiot maturalny
    

    

   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biologia jest średna ocena ze studiów oraz ogólny wynik studiów na dyplomie.
    

    

  • BIOMONITORING I BIOTECHNOLOGIE EKOLOGICZNE

   Uczelnie Łódź - kierunek Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne
   W 2017 roku Uniwersytet Łódzki jako pierwsza uczelnia w Polsce zaoferował studia na autorskim kierunku BIOMONITORING I BIOTECHNOLOGIE EKOLOGICZNE. Studenci będą zdobywali wiedzę i umiejętności praktyczne potrzebne do oceny stanu środowiska oraz pozwalające wdrażać rozwiązania umożliwiające efektywną ochronę ekosystemów wodnych i lądowych. Biomonitoring ma na celu określenie typu, rozmiaru i nasilenia niekorzystnych zmian oraz opracowanie prognoz i ostrzeganie o przewidywanych przeobrażeniach środowiska przyrodniczego. Opiera się na analizie biowskaźników – określonych grup organizmów, które wykorzystywane są do jakościowej i ilościowej oceny stanu i stopnia przekształcenia środowiska. W ramach biotechnologii ekologicznych studenci poznają m.in. metody redukcji zanieczyszczeń obszarowych, wzmacniania i przyspieszania procesów samooczyszczania rzek i redukcji zanieczyszczeń w ekosystemach podlegających antropopresji. Biomonitoring jako standardowa metoda oceny środowiska został wprowadzony do ustawodawstwa polskiego wraz z przystąpieniem Polski do UE. Jego wdrażanie stanowi obowiązek wynikający z założeń unijnych dyrektyw dotyczących ochrony środowiska.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    
   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, matematyka, geografia
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, matematyka, język obcy, biologia, chemia, informatyka, język polski, geografia
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: dowolny przedmiot maturalny
    

  • BIOTECHNOLOGIA

   Uczelnie Łódź - kierunek Biotechnologia
   Studia na tym kierunku pozwalają na uzyskanie interdyscyplinarnego i wszechstronnego wykształcenia, umożliwiającego sprawne poruszanie się na styku technologii i współczesnych metod biologii eksperymentalnej, zapewniają uzyskanie rzetelnej i szczegółowej wiedzy z zakresu najważniejszych działów biotechnologii oraz poznanie metod używanych w praktyce produkcyjnej i badaniach naukowych z zakresu biotechnologii. Absolwenci są przygotowani do pracy w firmach wykorzystujących bioprocesy, zwłaszcza w zakładach przemysłu farmaceutycznego, spożywczego, chemicznego. Mogą również znaleźć zatrudnienie w placówkach naukowych, jednostkach związanych z ochroną środowiska, ośrodkach hodowli roślin i zwierząt, laboratoriach kontrolnych i badawczych.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biotechnologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, matematyka, geografia
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, matematyka, język obcy, biologia, chemia, informatyka, język polski, geografia
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: dowolny przedmiot maturalny
    

    

   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biotechnologia jest średna ocena ze studiów oraz ogólny wynik studiów na dyplomie.

    

  • EKOMIASTO

   EkoMiasto to innowacyjna i unikatowa w skali kraju oferta dydaktyczna z pierwszym naborem w roku akademickim 2018/2019. Studia są prowadzone w partnerstwie Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska i Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ. Poprzez swój interdyscyplinarny charakter i nowatorskie treści wzbogacone elementami praktycznymi kierunek odpowiada współczesnym potrzebom miast, a proces nauczania zogniskowany jest wokół rzeczywistych problemów środowiskowych, gospodarczych i społecznych istotnych dla funkcjonowania społeczności miejskich w Polsce i na świecie. EkoMiasto będzie kształcić specjalistów posiadających wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne pozwalające aktywnie uczestniczyć i kształtować procesy rozwoju miasta w duchu zrównoważonego rozwoju.

   W trakcie pierwszych dwóch lat studenci uzyskają wiedzę w ramach 8 modułów: Ekonomia i socjologia miasta, Ekologia miasta, Samorząd i instytucje miejskie, Człowiek w mieście, Planowanie rozwoju miast, Adaptacja miast do zmian klimatu, Zintegrowany rozwój miasta oraz Systemy infrastruktury i monitoring. Na ostatnim roku poprzez wybór jednej z pracowni specjalistycznych (Zintegrowany rozwój miasta – profil środowiskowy lub profil społeczno-gospodarczy) studenci będą pogłębiać i integrować wiedzę i umiejętności oraz nabywać kompetencje specjalistyczne. W ramach studiów przewidziane są czterotygodniowe praktyki zawodowe.

   Absolwenci mają możliwość ubiegania się o zatrudnienie m.in. w instytucjach samorządu miejskiego i regionalnego, organach kontrolnych i urzędach ochrony środowiska, służbach ochrony środowiska, biurach planowania przestrzennego, przedsiębiorstwach wprowadzających nowoczesne technologie w zakresie ochrony środowiska i zarządzania energią, firmach doradczych i konsultingowych, ośrodkach masowego komunikowania, organizacjach pozarządowych specjalizujących się w działaniach miejskich i budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.

   Absolwenci mogą kontynuować kształcenie na studiach II stopnia m.in. na kierunkach: gospodarka przestrzenna, ochrona środowiska, biologia, ekonomia, socjologia, geografia urbanistyczna.

   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku EkoMiasto brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy nowożytny
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, WOS, biologia, geografia, informatyka
   • Dowolny przedmiot maturalny

   Dowiedz się więcej

  • GENETYKA

   Uczelnie Łódź - kierunek Genetyka
   Studia na kierunku genetyka pozwalają na uzyskanie rzetelnej i szczegółowej wiedzy o cytogenetyce i genetyce molekularnej człowieka, a także o strukturach i funkcjach kwasów nukleinowych człowieka, zwierząt i roślin. Duża liczba zajęć dydaktycznych o charakterze praktycznym pozwala na wykształcenie cennych umiejętności, w tym szczególnie: identyfikowania i analizy struktury genomu człowieka, zwierząt, roślin i bakterii oraz wykorzystywania danych z zakresu genetyki molekularnej w biologii, biochemii, nauce o ewolucji, biogeografii, ochronie środowiska i medycynie. 

   Absolwent kierunku genetyka będzie mógł pracować jako ekspert do spraw genetyki w różnych instytucjach: szpitalach, poradniach, placówkach naukowo-badawczych i diagnostycznych, ośrodkach hodowli roślin i zwierząt, laboratoriach medycyny sądowej oraz jako nauczyciel po zaliczeniu dodatkowego kształcenia dla nauczycieli.

   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Genetyka jest średna ocena ze studiów oraz ogólny wynik studiów na dyplomie.
    

    

  • MIĘDZYOBSZAROWE INDYWIDUALNE STUDIA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE

   Uczelnie Łódź - kierunek Międzyobszarowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze
   Twoje zainteresowania i zdolności wykraczają poza ramy typowych kierunków studiów? Mamy dla Ciebie specjalną ofertę: Międzywydziałowe Studia Matematyczno-Przyrodnicze. Kształcą się na nich osoby o szerokich zainteresowaniach i interdyscyplinarnych uzdolnieniach w dziedzinie nauk matematycznych i przyrodniczych. Studia te adresowane są do najzdolniejszych absolwentów szkół średnich, którzy posiadają duży zasób wiedzy z przedmiotów przyrodniczych i matematyki, zdolność łączenia faktów z rożnych dziedzin wiedzy oraz umiejętność samodzielnej pracy.

    

   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    
   Proces rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Międzyobszarowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze odbywa się według zasad rekrutacji na poszczególne kierunki/specjalności studiów wchodzących w skład MISM-P. Kandydat wybiera w systemie elektronicznej rekrutacji określony kierunek/specjalność studiów oraz zaznacza, iż w ramach tego kierunku/specjalności ubiega się o przyjęcie na MISM-P. Na studia w ramach MISM-P będą przyjęte osoby z najwyższą liczbą punktów, które zadeklarują w systemie chęć studiów w ramach MISM-P. Pozostałe osoby, które nie dostaną się na studia w ramach MISM-P, będą rekrutowane na zasadach ogólnych na kierunki/specjalności, na które ubiegają się
   o przyjęcie.
   Absolwent studiów I stopnia jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia na poszczególnych kierunkach w ramach MISM-P.
    
    


   Studia II stopnia
    

   Nabór na MIĘDZYOBSZAROWE INDYWIDUALNE STUDIA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE odbywa się według zasad rekrutacji na poszczególne kierunki studiów wchodzących w skład MISM-P. Kandydat wybiera w systemie elektronicznej rekrutacji określony kierunek studiów oraz zaznacza, iż w ramach tego kierunku ubiega się o przyjęcie na MISM-P. Na studia w ramach MISM-P będą przyjęte osoby z najwyższą liczbą punktów, które zadeklarują w systemie chęć studiów w ramach MISM-P. Pozostałe osoby, które nie dostaną się na studia w ramach MISM-P, będą rekrutowane na zasadach ogólnych na kierunki, na które ubiegają się o przyjęcie.

   Dowiedz się więcej

    

  • MIKROBIOLOGIA

   Uczelnie Łódź - kierunek Mikrobiologia
   Absolwenci tego kierunku posiadają wiedzę i kwalifikacje z zakresu mikrobiologii, immunologii i genetyki drobnoustrojów oraz innych nauk  biologicznych i medycznych. Nabyta wiedza i umiejętności pozwalają na samodzielne rozwiązywanie problemów, wynikających z działania drobnoustrojów na organizmy żywe oraz w środowiskach naturalnych i przemysłowych. Zdobyta wiedza i umiejętności praktyczne pozwalają im na podejmowanie pracy w: laboratoriach mikrobiologicznych, serologicznych i immunologicznych, służby zdrowia oraz laboratoriach służb weterynaryjnych, laboratoriach nadzoru sanitarnego, laboratoriach przemysłu spożywczego, farmaceutycznego i kosmetycznego, placówkach ochrony przyrody i środowiska, szkołach zawodowych wszystkich stopni prowadzących edukację z zakresu mikrobiologii, serologii i immunologii.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Mikrobiologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, matematyka, geografia
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, matematyka, język obcy, biologia, chemia, informatyka, język polski, geografia
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: dowolny przedmiot maturalny
    

    

   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Mikrobiologia jest średna ocena ze studiów oraz ogólny wynik studiów na dyplomie.
    

    

  • OCHRONA ŚRODOWISKA

   Uczelnie Łódź - kierunek Ochrona środowiska
   Studia na tym kierunku pozwalają na uzyskanie gruntownej wiedzy przyrodniczej połączonej z szeroką znajomością problematyki ochrony środowiska w aspektach ekologicznym, społecznym, prawnym i ekonomicznym.
   Absolwent kierunku ochrona środowiska potencjalnie jest wysoko kwalifikowanym pracownikiem służb ochrony przyrody i środowiska oraz urzędów, współpracujących z nimi instytucji i jednostek gospodarczych, a także samorządów i organizacji społecznych. Absolwent tego kierunku rozumie procesy fizykochemiczne i ekologiczne kształtujące środowisko przyrodnicze oraz mechanizmy prawne, ekonomiczne i społeczne kształtujące postawy, działania ludzi i ich oczekiwania wobec środowiska. Umiejętność pracy w laboratorium i w terenie łączy z umiejętnościami przekonywania ludzi i współpracy z instytucjami społecznymi.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ochrona środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, matematyka, geografia
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, matematyka, język obcy, biologia, chemia, informatyka, język polski, geografia
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: dowolny przedmiot maturalny
    

    

   Studia II stopnia
    
   Studia II stopnia są przeznaczone dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich w zakresie ochrony środowiska, nauk biologicznych, geograficznych, chemicznych, rolniczych, leśnych, weterynaryjnych, medycznych, inżynierii środowiska i edukacji ekologicznej oraz innych kierunków/specjalności o pokrewnych programach. Kierunek będzie realizowany w ramach pięciu specjalności: EKOLOGIA I OCHRONA WÓD, OCHRONA PRZYRODY, BIOTECHNOLOGIE EKOLOGICZNE, DIAGNOSTYKA SKAŻEŃ ŚRODOWISKA (STUDIA W JĘZYKU POLSKIM) ORAZ EKOHYDROLOGIA (PŁATNE STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM).
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Ochrona środowiska jest średna ocena ze studiów oraz ogólny wynik studiów na dyplomie.
    

    

  • STUDIA DOKTORANCKIE

   Uczelnie Łódź - studia doktoranckie

   Studia doktoranckie (studia III stopnia) proponowane na Wydziale BiOŚ umożliwiają studentom-doktorantom zdobycie wiedzy z wybranych dziedzin nauk biologicznych. W czasie czteroletnich studiów doktoranci również poszerzają swoją wiedzę z zakresu filozofii lub ekonomii, znajomości języka angielskiego w zakresie specjalistycznego słownictwa oraz dydaktyki (metodyka nauczania biologii w szkole wyższej). Programy studiów doktoranckich, jak i dobór kadry prowadzącej zajęcia zawsze są nadzorowane przez odpowiednie Rady Programowe Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska oraz podlegają opiniowaniu przez Wydziałową Radę Samorządu Doktorantów. W czasie trwania studiów doktoranci mogą uczestniczyć w konferencjach krajowych i zagranicznych, odbywać staże naukowe zarówno w uczelniach w Polsce jak i za granicą oraz uczestniczyć w specjalistycznych szkoleniach. Wyjazdy na staże, szkolenia i konferencje pozwalają nawiązywać kontakty naukowe, rozszerzyć możliwości badań oraz pogłębić znajomość języka obcego. Studia umożliwiają doktorantowi zdobycie zaawansowanej wiedzy oraz umiejętności prowadzenia samodzielnych badań naukowych, prezentacji ich wyników oraz pozyskiwania funduszy umożliwiających realizację projektów naukowych. W czasie studiów doktoranci wykonują badania naukowe pod opieką samodzielnych pracowników naukowych. Badania te są podstawą przygotowania rozprawy doktorskiej i jej publicznej obrony, w efekcie której doktorant uzyskuje stopień naukowy doktora nauk biologicznych w dyscyplinie  zgodnej ze specyfiką określonych studiów.
   Na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego działają następujące studia doktoranckie:
   • Stacjonarne Studia Doktoranckie Biochemiczno-Biofizyczne 
   Studia kształcą specjalistów w zakresie biochemii, biofizyki i biologii molekularnej oraz stwarzają doktorantom szansę nabycia kwalifikacji interdyscyplinarnych (biologia, medycyna, rolnictwo). Prace doktorskie przygotowywane są pod opieką pracowników naukowych Katedry Biochemii Ogólnej, Katedry Cytobiochemii oraz Katedry Biofizyki Molekularnej.
   • Stacjonarne Studia Doktoranckie Ekologii i Ochrony Środowiska
   Badania naukowe doktoranci prowadzą pod opieką pracowników Instytutu Ekologii i Ochrony Środowiska. Badania te obejmują szeroki zakres tematów związanych z antropologią, ekologią roślin, grzybów i zwierząt, funkcjonowaniem populacji i ekosystemów wodnych, jak i lądowych, taksonomią, filogeografią oraz ochroną środowiska. 
   • Stacjonarne Studia Doktoranckie Genetyki Molekularnej, Cytogenetyki i Biofizyki Medycznej  
   Doktoranci prowadzą badania w zakresie genetyki molekularnej, cytogenetyki i biofizyki medycznej  w jednej z siedmiu jednostek naukowo-badawczych naszego Wydziału. Są to: Katedra Genetyki Molekularnej, Katedra Genetyki Ogólnej, Biologii Molekularnej i Biotechnologii Roślin, Katedra Biofizyki Molekularnej (Zakład Radiobiologii), Katedra Biofizyki Medycznej, Katedra Biofizyki Ogólnej, Katedra Biofizyki Skażeń Środowiska oraz Zakład Genetyki Drobnoustrojów.
   • Stacjonarne Studia Doktoranckie Mikrobiologii, Biotechnologii i Biologii Eksperymentalnej 
   Doktoranci przygotowują prace doktorskie z zakresu mikrobiologii, immunologii, biotechnologii roślin i mikroorganizmów, cytofizjologii, fizjologii i biochemii roślin oraz neurobiologii. Badania prowadzone są w Instytucie Mikrobiologii, Biotechnologii i Immunologii, Instytucie Biologii Eksperymentalnej i Katedrze Neurobiologii Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ oraz w Instytucie Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk w Łodzi. 
   Szczegółowe informacje dotyczące programu kształcenia, celów i efektów kształcenia, zasad rekrutacji oraz programy studiów wraz z siatką godzin są dostępne na stronie Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ: http://www.biol.uni.lodz.pl/pl w zakładce STUDENCI.
    
   • InterDOC-STARt – Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŁ

   W roku akademickim 2018/2019 na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego w ramach projektu „InterDOC-STARt – Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie na Wydziale BiOŚ UŁ” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.2 Studia doktoranckie. Umowa nr POWR.03.02.00-00-I033/16-00 rozpoczynają działalność Studia Doktoranckie „InterDOC-STARt – Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŁ”. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie http://interdoc-start.biol.uni.lodz.pl

    

    

  • BIOLOGIA - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Biologia
   Studia Podyplomowe - specjalność BIOLOGIA, przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych, którzy pragną pogłębić i zaktualizować wiedzę w zakresie biologii oraz dla absolwentów studiów magisterskich pokrewnych specjalności (pedagogiki, psychologii, wychowania fizycznego, szkół rolniczych itp.) chcących uzyskać kwalifikacje do nauczania biologii jako drugiego przedmiotu. Przygotowanie merytoryczne obejmuje kształcenie niezbędne do realizacji treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie biologii oraz przygotowania dydaktycznego do nauczania przedmiotu. Wykłady i ćwiczenia są prowadzone przez nauczycieli akademickich Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska z wykorzystaniem nowoczesnej bazy dydaktycznej Uniwersytetu Łódzkiego.
    
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Biologia wymagane są ukończone studia wyższe na kierunku biologia lub pokrewnym np. ochrona środowiska oraz studia mające w procesie kształcenia przedmiot biologię, np. pedagogika, psychologia, kierunki rolnicze, wychowanie fizyczne, kierunki medyczne.

  • OCHRONA PRZYRODY W PROCESACH INWESTYCYJNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Ochrona przyrody w procesach inwestycyjnch
   Studia przygotowują pracowników firm konsultingowych i pracowników różnego szczebla administracji publicznej do sporządzania i weryfikacji raportów przyrodniczych w procedurze ocen oddziaływania na środowisko.
   Celem kształcenia na Studiach Podyplomowych jest wyrobienie umiejętności:
   • posługiwania się przepisami prawa w zakresie ochrony przyrody i procesu ocen oddziaływania na środowisko;
   • rozpoznawania chronionych gatunków grzybów, roślin i zwierząt oraz siedlisk przyrodniczych;
   • przygotowania i prowadzenia monitoringu przyrodniczego;
   • wykorzystania metod GIS w analizie oddziaływania inwestycji na środowisko;
   • oceniania wpływu inwestycji na siedliska i gatunki chronione;
   • planowania odpowiednich działań minimalizujących oddziaływania inwestycji na siedliska i gatunki chronione.
   Program Studiów zakłada przeprowadzenie zajęć w trzech blokach tematycznych: przyrodniczym, prawniczym i specjalistycznym poświęconych różnym aspektom ocen oddziaływania na środowisko.
   Zajęcia z pierwszych dwóch bloków prowadzone są przez pracowników Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska oraz Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W czasie Studiów największa liczba godzin przeznaczona jest za zajęcia praktyczne, podczas których słuchacz poznaje metody ochrony roślin i zwierząt stosowane obecnie w trakcie realizacji inwestycji infrastrukturalnych. Blok tych zajęć prowadzony jest głównie przez praktyków, którzy ze słuchaczami dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem zdobytym w codziennej pracy.
   Uczestnik Studiów zobowiązany jest do napisania pracy kończącej studia z zakresu oceny oddziaływania na środowisko.

    

   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Ochrona przyrody w procesach inwestycyjnych wymagane są ukończone studia wyższe z dyplomem magistra biologii, geografii, ochrony środowiska, leśnictwa lub innych kierunków przyrodniczych lub absolwenci kierunków nieprzyrodniczych pracujący obecnie na stanowiskach związanych z ochroną przyrody.

 

 

łódź akademicka