Studia stacjonarne

Studia I stopnia
BIOLOGIA
BIOMONITORING I BIOTECHNOLOGIE EKOLOGICZNE
BIOTECHNOLOGIA
MIĘDZYOBSZAROWE INDYWIDUALNE STUDIA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE
MIKROBIOLOGIA
OCHRONA ŚRODOWISKA
 
Studia II stopnia
BIOLOGIA
BIOTECHNOLOGIA
GENETYKA
MIĘDZYOBSZAROWE INDYWIDUALNE STUDIA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE
MIKROBIOLOGIA
OCHRONA ŚRODOWISKA
 

Studia niestacjonarne

Studia I stopnia
BIOLOGIA
OCHRONA ŚRODOWISKA
 
Studia II stopnia
BIOLOGIA
OCHRONA ŚRODOWISKA
 

Podyplomowe

BIOLOGIA - STUDIA PODYPLOMOWE
BIOLOGIA SĄDOWA - STUDIA PODYPLOMOWE
OCHRONA PRZYRODY W PROCESACH INWESTYCYJNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

Doktoranckie

BIOLOGIA I OCHRONA ŚRODOWISKA - STUDIA DOKTORANCKIE

ul. Pilarskiego 14 , 90-231 Łódź

tel. (042) 635 45 08, (042) 635 47 70

fax. (042) 635 45 06

www.biol.uni.lodz.pl

  • BIOLOGIA

   Uczelnie Łódź - kierunek Biologia
   Studia pozwalają na uzyskanie rzetelnej wiedzy z zakresu wszystkich dyscyplin nauk biologicznych. Ponadto, dzięki licznym zajęciom o charakterze laboratoryjnym i terenowym, umożliwiają nabycie cennych umiejętności praktycznych, w tym szczególnie w zakresie analizy materiału biologicznego przy użyciu specjalistycznej aparatury oraz analizy procesów zachodzących na różnych poziomach organizacji życia, od komórki i organizmu do całych ekosystemów. 
   Oprócz zdobycia wiedzy ogólnobiologicznej, student ma możliwość, pogłębić swoje zainteresowania na jednym z pięciu bloków licencjackich oferowanych na studiach stacjonarnych I stopnia, tj. biochemia i biologia molekularna; biofizyka molekularna i medyczna; biologia eksperymentalna; biologia środowiskowa; genetyka lub zdecydować się na specjalność nauczycielską. Kontynuując edukację na studiach stacjonarnych II stopnia student wybiera jedną specjalność spośród następujących: biochemia i biologia molekularna, biofizyka molekularna i medyczna, biologia eksperymentalna, biologia środowiskowa. Natomiast na studiach niestacjonarnych II stopnia do wyboru ma dwie specjalności: biologia stosowana i molekularna; biologia środowiskowa.
   Absolwenci kierunku biologia są przygotowani do pracy w instytutach naukowo-badawczych, laboratoriach przemysłu farmaceutycznego i spożywczego, zakładach hodowli roślin i zwierząt, laboratoriach diagnostycznych i medycznych wykorzystujących metody biochemiczne, biofizyczne, cytologiczne i genetyczne, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, służbach ochrony środowiska, jednostkach monitorowania zdrowia publicznego, laboratoriach bioinformatycznych i ekologicznych. Absolwenci specjalności nauczycielskiej w szkołach podstawowych, a po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunkubiologia i odbyciu zajęć z dydaktyki przedmiotowej, również przygotowanie donauczania w szkołach ponadpodstawowych.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, matematyka, język angielski, biologia, chemia, informatyka
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: fizyka, matematyka, język angielski, biologia, chemia, informatyka
    

    

   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biologia jest średna ocena ze studiów oraz ogólny wynik studiów na dyplomie.
    

    

  • BIOLOGIA I OCHRONA ŚRODOWISKA - STUDIA DOKTORANCKIE

   Uczelnie Łódź - studia doktoranckie Biologia i Ochrona Środowiska

   Studia doktoranckie (studia III stopnia) proponowane na Wydziale BiOŚ umożliwiają studentom-doktorantom zdobycie wiedzy z wybranych dziedzin nauk biologicznych. W czasie czteroletnich studiów doktoranci również poszerzają swoją wiedzę z zakresu filozofii lub ekonomii, znajomości języka angielskiego w zakresie specjalistycznego słownictwa oraz dydaktyki (metodyka nauczania biologii w szkole wyższej). Programy studiów doktoranckich, jak i dobór kadry prowadzącej zajęcia zawsze są nadzorowane przez odpowiednie Rady Programowe Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska oraz podlegają opiniowaniu przez Wydziałową Radę Samorządu Doktorantów. W czasie trwania studiów doktoranci mogą uczestniczyć w konferencjach krajowych i zagranicznych, odbywać staże naukowe zarówno w uczelniach w Polsce jak i za granicą oraz uczestniczyć w specjalistycznych szkoleniach. Wyjazdy na staże, szkolenia i konferencje pozwalają nawiązywać kontakty naukowe, rozszerzyć możliwości badań oraz pogłębić znajomość języka obcego. Studia umożliwiają doktorantowi zdobycie zaawansowanej wiedzy oraz umiejętności prowadzenia samodzielnych badań naukowych, prezentacji ich wyników oraz pozyskiwania funduszy umożliwiających realizację projektów naukowych. W czasie studiów doktoranci wykonują badania naukowe pod opieką samodzielnych pracowników naukowych. Badania te są podstawą przygotowania rozprawy doktorskiej i jej publicznej obrony, w efekcie której doktorant uzyskuje stopień naukowy doktora nauk biologicznych w dyscyplinie  zgodnej ze specyfiką określonych studiów.
   Na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego działają cztery studia doktoranckie:
   • Stacjonarne Studia Doktoranckie Biochemiczno-Biofizyczne 
   Studia kształcą specjalistów w zakresie biochemii, biofizyki i biologii molekularnej oraz stwarzają doktorantom szansę nabycia kwalifikacji interdyscyplinarnych (biologia, medycyna, rolnictwo). Prace doktorskie przygotowywane są pod opieką pracowników naukowych Katedry Biochemii Ogólnej, Katedry Cytobiochemii oraz Katedry Biofizyki Molekularnej.
   • Stacjonarne Studia Doktoranckie Ekologii i Ochrony Środowiska
   Badania naukowe doktoranci prowadzą pod opieką pracowników Instytutu Ekologii i Ochrony Środowiska. Badania te obejmują szeroki zakres tematów związanych z antropologią, ekologią roślin, grzybów i zwierząt, funkcjonowaniem populacji i ekosystemów wodnych, jak i lądowych, taksonomią, filogeografią oraz ochroną środowiska. 
   • Stacjonarne Studia Doktoranckie Genetyki Molekularnej, Cytogenetyki i Biofizyki Medycznej  
   Doktoranci prowadzą badania w zakresie genetyki molekularnej, cytogenetyki i biofizyki medycznej  w jednej z siedmiu jednostek naukowo-badawczych naszego Wydziału. Są to: Katedra Genetyki Molekularnej, Katedra Genetyki Ogólnej, Biologii Molekularnej i Biotechnologii Roślin, Katedra Biofizyki Molekularnej (Zakład Radiobiologii), Katedra Biofizyki Medycznej, Katedra Biofizyki Ogólnej, Katedra Biofizyki Skażeń Środowiska oraz Zakład Genetyki Drobnoustrojów.
   • Stacjonarne Studia Doktoranckie Mikrobiologii, Biotechnologii i Biologii Eksperymentalnej 
   Doktoranci przygotowują prace doktorskie z zakresu mikrobiologii, immunologii, biotechnologii roślin i mikroorganizmów, cytofizjologii, fizjologii i biochemii roślin oraz neurobiologii. Badania prowadzone są w Instytucie Mikrobiologii, Biotechnologii i Immunologii, Instytucie Biologii Eksperymentalnej i Katedrze Neurobiologii Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ oraz w Instytucie Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk w Łodzi. 
   Szczegółowe informacje dotyczące programu kształcenia, celów i efektów kształcenia, zasad rekrutacji oraz programy studiów wraz z siatką godzin są dostępne na stronie Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ: http://www.biol.uni.lodz.pl/pl w zakładce .

  • BIOMONITORING I BIOTECHNOLOGIE EKOLOGICZNE

   Uczelnie Łódź - kierunek Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne
   Na tym autorskim kierunku Uniwersytet Łódzki jako pierwsza uczelnia w Polsce zaoferował studia w 2014 r.. Studia skierowane są do osób szczególnie zainteresowanych przyrodą. Biomonitoring opiera się na analizie biowskaźników – wybranych grup organizmów, m.in. glonów, roślin naczyniowych,  bezkręgowców, ryb i ptaków, które wykorzystywane są do jakościowej i ilościowej oceny stanu i stopnia przekształcenia środowiska. Ocena biologiczna stanu środowiska jest bardziej kompleksowa i wiarygodna w porównaniu z wynikami monitoringu jedynie parametrów fizycznych i chemicznych środowiska. Wdrażanie biomonitoringu w Polsce stanowi obowiązek wynikający z unijnych dyrektyw, co sprzyja znalezieniu pracy przez absolwentów tego unikatowego w skali kraju kierunku. Semestralne praktyki zawodowe w trakcie studiów pomagają nawiązać kontakt i zacieśnić więzi z potencjalnymi pracodawcami.
   Absolwenci mają możliwość ubiegania się o zatrudnienie m.in. w  jednostkach administracji rządowej i administracji samorządowej zajmujących się ochroną środowiska; służbach ochrony środowiska (Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska, Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska); laboratoriach badań środowiska; firmach konsultingowych zajmujących się wykonywaniem ocen oddziaływania na środowisko inwestycji różnego typu oraz parkach narodowych lub krajobrazowych.
   Kierunek biomonitoring i biotechnologie ekologiczne jest oferowany na studiach stacjonarnych I stopnia, ale jego absolwenci mogą kontynuować kształcenie na studiach II stopnia na kierunkach: Ochrona środowiska i Biologia, na wybranych pokrewnych kierunkach oraz na studiach II stopnia na kierunku Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne pod warunkiem powołania tych studiów przez Senat UŁ.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    
   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, geografia, fizyka, matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, matematyka, język angielski, biologia, chemia, geografia, informatyka
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: fizyka, matematyka, język angielski, biologia, chemia, geografia, informatyka
    

  • BIOTECHNOLOGIA

   Uczelnie Łódź - kierunek Biotechnologia
   Studia na tym kierunku pozwalają na uzyskanie interdyscyplinarnego i wszechstronnego wykształcenia, umożliwiającego sprawne poruszanie się na styku technologii i współczesnych metod biologii eksperymentalnej, zapewniają uzyskanie rzetelnej i szczegółowej wiedzy z zakresu najważniejszych działów biotechnologii oraz poznanie metod używanych w praktyce produkcyjnej i badaniach naukowych z zakresu biotechnologii. Absolwenci są przygotowani do pracy w firmach wykorzystujących bioprocesy, zwłaszcza w zakładach przemysłu farmaceutycznego, spożywczego, chemicznego. Mogą również znaleźć zatrudnienie w placówkach naukowych, jednostkach związanych z ochroną środowiska, ośrodkach hodowli roślin i zwierząt, laboratoriach kontrolnych i badawczych.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biotechnologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, matematyka, język angielski, biologia, chemia, informatyka
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: fizyka, matematyka, język angielski, biologia, chemia, informatyka
    

    

   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biotechnologia jest średna ocena ze studiów oraz ogólny wynik studiów na dyplomie.

    

  • GENETYKA

   Uczelnie Łódź - kierunek Genetyka
   Studia na kierunku genetyka pozwalają na uzyskanie rzetelnej i szczegółowej wiedzy o cytogenetyce i genetyce molekularnej człowieka, a także o strukturach i funkcjach kwasów nukleinowych człowieka, zwierząt i roślin. Duża liczba zajęć dydaktycznych o charakterze praktycznym pozwala na wykształcenie cennych umiejętności, w tym szczególnie: identyfikowania i analizy struktury genomu człowieka, zwierząt, roślin i bakterii oraz wykorzystywania danych z zakresu genetyki molekularnej w biologii, biochemii, nauce o ewolucji, biogeografii, ochronie środowiska i medycynie. 

   Absolwent kierunku genetyka będzie mógł pracować jako ekspert do spraw genetyki w różnych instytucjach: szpitalach, poradniach, placówkach naukowo-badawczych i diagnostycznych, ośrodkach hodowli roślin i zwierząt, laboratoriach medycyny sądowej oraz jako nauczyciel po zaliczeniu dodatkowego kształcenia dla nauczycieli.

   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Genetyka jest średna ocena ze studiów oraz ogólny wynik studiów na dyplomie.
    

    

  • MIĘDZYOBSZAROWE INDYWIDUALNE STUDIA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE

   Uczelnie Łódź - kierunek Międzyobszarowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze
   Są to studia przeznaczone dla uzdolnionej młodzieży o szerokich, interdyscyplinarnych zainteresowaniach, którzy posiadają duży zasób wiedzy z przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz zdolność łączenia faktów z różnych dziedzin nauki. Studia prowadzone są przez 4 wydziały UŁ: Biologii i Ochrony Środowiska, Chemii, Fizyki i Informatyki Stosowanej, Matematyki i Informatyki. Studenci MSM-P od początku trwania studiów studiują w trybie indywidualnym i mogą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska, Wydziale Chemii, Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej oraz Wydziale Matematyki i Informatyki. Student MSM-P dokonuje wyboru kierunku wiodącego z następujących: biologia, biotechnologia, mikrobiologia, chemia, fizyka, informatyka, matematyka.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    
   Proces rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Międzyobszarowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze odbywa się według zasad rekrutacji na poszczególne kierunki/specjalności studiów wchodzących w skład MISM-P. Kandydat wybiera w systemie elektronicznej rekrutacji określony kierunek/specjalność studiów oraz zaznacza, iż w ramach tego kierunku/specjalności ubiega się o przyjęcie na MISM-P. Na studia w ramach MISM-P będą przyjęte osoby z najwyższą liczbą punktów, które zadeklarują w systemie chęć studiów w ramach MISM-P. Pozostałe osoby, które nie dostaną się na studia w ramach MISM-P, będą rekrutowane na zasadach ogólnych na kierunki/specjalności, na które ubiegają się
   o przyjęcie.
   Absolwent studiów I stopnia jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia na poszczególnych kierunkach w ramach MISM-P.
    
    

  • MIKROBIOLOGIA

   Uczelnie Łódź - kierunek Mikrobiologia
   Absolwenci tego kierunku posiadają wiedzę i kwalifikacje z zakresu mikrobiologii, immunologii i genetyki drobnoustrojów oraz innych nauk  biologicznych i medycznych. Nabyta wiedza i umiejętności pozwalają na samodzielne rozwiązywanie problemów, wynikających z działania drobnoustrojów na organizmy żywe oraz w środowiskach naturalnych i przemysłowych. Zdobyta wiedza i umiejętności praktyczne pozwalają im na podejmowanie pracy w: laboratoriach mikrobiologicznych, serologicznych i immunologicznych, służby zdrowia oraz laboratoriach służb weterynaryjnych, laboratoriach nadzoru sanitarnego, laboratoriach przemysłu spożywczego, farmaceutycznego i kosmetycznego, placówkach ochrony przyrody i środowiska, szkołach zawodowych wszystkich stopni prowadzących edukację z zakresu mikrobiologii, serologii i immunologii.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Mikrobiologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, matematyka, język angielski, biologia, chemia, informatyka
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: fizyka, matematyka, język angielski, biologia, chemia, informatyka
    

    

   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Mikrobiologia jest średna ocena ze studiów oraz ogólny wynik studiów na dyplomie.
    

    

  • OCHRONA ŚRODOWISKA

   Uczelnie Łódź - kierunek Ochrona środowiska
   Studia na tym kierunku pozwalają na uzyskanie gruntownej wiedzy przyrodniczej połączonej z szeroką znajomością problematyki ochrony środowiska w aspektach ekologicznym, społecznym, prawnym i ekonomicznym.
   Absolwent kierunku ochrona środowiska potencjalnie jest wysoko kwalifikowanym pracownikiem służb ochrony przyrody i środowiska oraz urzędów, współpracujących z nimi instytucji i jednostek gospodarczych, a także samorządów i organizacji społecznych. Absolwent tego kierunku rozumie procesy fizykochemiczne i ekologiczne kształtujące środowisko przyrodnicze oraz mechanizmy prawne, ekonomiczne i społeczne kształtujące postawy, działania ludzi i ich oczekiwania wobec środowiska. Umiejętność pracy w laboratorium i w terenie łączy z umiejętnościami przekonywania ludzi i współpracy z instytucjami społecznymi.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ochrona środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, matematyka, język angielski, biologia, chemia, informatyka
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: fizyka, matematyka, język angielski, biologia, chemia, informatyka
    

    

   Studia II stopnia
    
   Studia II stopnia są przeznaczone dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich
   i magisterskich w zakresie ochrony środowiska, nauk biologicznych, geograficznych, chemicznych, rolniczych, leśnych, weterynaryjnych, medycznych, inżynierii środowiska
   i edukacji ekologicznej oraz innych kierunków/specjalności o pokrewnych programach.
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Ochrona środowiska jest średna ocena ze studiów oraz ogólny wynik studiów na dyplomie.
    

    

  • BIOLOGIA - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Biologia
   Studia Podyplomowe - specjalność BIOLOGIA, przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych, którzy pragną pogłębić i zaktualizować wiedzę w zakresie biologii oraz dla absolwentów studiów magisterskich pokrewnych specjalności (pedagogiki, psychologii, wychowania fizycznego, szkół rolniczych itp.) chcących uzyskać kwalifikacje do nauczania biologii jako drugiego przedmiotu. Przygotowanie merytoryczne obejmuje kształcenie niezbędne do realizacji treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie biologii oraz przygotowania dydaktycznego do nauczania przedmiotu. Wykłady i ćwiczenia są prowadzone przez nauczycieli akademickich Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska z wykorzystaniem nowoczesnej bazy dydaktycznej Uniwersytetu Łódzkiego.
    
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Biologia wymagane są ukończone studia wyższe na kierunku biologia lub pokrewnym np. ochrona środowiska oraz studia mające w procesie kształcenia przedmiot biologię, np. pedagogika, psychologia, kierunki rolnicze, wychowanie fizyczne, kierunki medyczne.

  • BIOLOGIA SĄDOWA - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Biologia sądowa
   Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego prowadzi półtoraroczne Studia Podyplomowe Biologia sądowa. Studia kształcą słuchaczy w systemie niestacjonarnym. Pragniemy zaznaczyć, że jest to jedno z pierwszych tego typu przedsięwzięć w Polsce, a jedyne w centralnej części kraju.
   Zagadnienia i treści programowe Studiów kierujemy przede wszystkim do osób, które z racji posiadanego wykształcenia, a także wykonywanego lub planowanego zawodu będą związane z kryminalistyką, organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Studia te adresowane są do pracowników laboratoriów kryminalistycznych policji oraz wszystkich osób związanych
   z wymiarem sprawiedliwości, którzy w swojej pracy zawodowej powołują biegłych i opierają się na wynikach ich pracy szczególnie tych, które są związane z naukami biologicznymi.
   Proponowany program Studiów, pozwala jego uczestnikom pogłębić wiedzę, zarówno teoretyczną jak i praktyczną, w zakresie nowoczesnych technik analitycznych, które będą mogli wykorzystywać w swojej działalności zawodowej. Sądzimy, że uzyskana wiedza będzie pomocna pracownikom policji, prokuratur, sądów oraz adwokatów. Studia są także otwarte dla absolwentów kierunków biologicznych czy medycznych, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę o zagadnienia dotyczące metod stosowanych w laboratoriach kryminalistycznych.
   Osoby, które ukończą Studia Podyplomowe, otrzymują wiedzę w zakresie antropologii sądowej, entomologii sądowej, biochemii, genetyki, toksykologii, mikrobiologii lekarskiej, sanitarnej, immunologii infekcyjnej, psychofarmakologii i uzależnień lekowych, botaniki sądowej i diatomologii, osteologii kręgowców, ochrony prawnej roślin i zwierząt oraz zastosowania metod statystycznych w kryminalistyce i administracji sądowej. Ponadto nabywają umiejętności samodzielnego pobierania i zabezpieczania materiału biologicznego. Absolwent jest przygotowany do oceny i samodzielnego oznaczania materiału, który zebrano na miejscu zdarzenia i prawidłowego przygotowania ekspertyz sądowych. Absolwent nabywa umiejętności określania okoliczności i miejsca zdarzenia na podstawie dostarczonego mu lub samodzielnie zebranego biologicznego materiału dowodowego. Osoby kończące Studia posiadają wiedzę w zakresie ochrony przyrody oraz o chronionych przez prawo gatunkach roślin i zwierząt, a także umów i konwencji międzynarodowych w tym zakresie. Absolwenci zostają przygotowani do podejmowania współpracy z policją, prokuratorami i lekarzami medycyny sądowej w zakresie przygotowania i wykorzystywania ekspertyz powstałych na bazie zebranego i zabezpieczonego materiały biologicznego.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Biologia sądowa wymagany jest tytuł absowenta studiów wyższych przynajmniej pierwszego stopnia.

  • OCHRONA PRZYRODY W PROCESACH INWESTYCYJNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Ochrona przyrody w procesach inwestycyjnch
   Studia przygotowują pracowników firm konsultingowych i pracowników różnego szczebla administracji publicznej do sporządzania i weryfikacji raportów przyrodniczych w procedurze ocen oddziaływania na środowisko.
   Celem kształcenia na Studiach Podyplomowych jest wyrobienie umiejętności:
   • posługiwania się przepisami prawa w zakresie ochrony przyrody i procesu ocen oddziaływania na środowisko;
   • rozpoznawania chronionych gatunków grzybów, roślin i zwierząt oraz siedlisk przyrodniczych;
   • przygotowania i prowadzenia monitoringu przyrodniczego;
   • wykorzystania metod GIS w analizie oddziaływania inwestycji na środowisko;
   • oceniania wpływu inwestycji na siedliska i gatunki chronione;
   • planowania odpowiednich działań minimalizujących oddziaływania inwestycji na siedliska i gatunki chronione.
   Program Studiów zakłada przeprowadzenie zajęć w trzech blokach tematycznych: przyrodniczym, prawniczym i specjalistycznym poświęconych różnym aspektom ocen oddziaływania na środowisko.
   Zajęcia z pierwszych dwóch bloków prowadzone są przez pracowników Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska oraz Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W czasie Studiów największa liczba godzin przeznaczona jest za zajęcia praktyczne, podczas których słuchacz poznaje metody ochrony roślin i zwierząt stosowane obecnie w trakcie realizacji inwestycji infrastrukturalnych. Blok tych zajęć prowadzony jest głównie przez praktyków, którzy ze słuchaczami dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem zdobytym w codziennej pracy.
   Uczestnik Studiów zobowiązany jest do napisania pracy kończącej studia z zakresu oceny oddziaływania na środowisko.

    

   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Ochrona przyrody w procesach inwestycyjnych wymagane są ukończone studia wyższe z dyplomem magistra biologii, geografii, ochrony środowiska, leśnictwa lub innych kierunków przyrodniczych lub absolwenci kierunków nieprzyrodniczych pracujący obecnie na stanowiskach związanych z ochroną przyrody.

 

 

łódź akademicka