Studia stacjonarne

Studia I stopnia
BIOLOGIA
BIOLOGIA KRYMINALISTYCZNA
BIOMONITORING I BIOTECHNOLOGIE EKOLOGICZNE
BIOTECHNOLOGIA
EKOMIASTO
MIKROBIOLOGIA
OCHRONA ŚRODOWISKA
 
Studia II stopnia
BIOLOGIA
BIOTECHNOLOGIA
MIKROBIOLOGIA
OCHRONA ŚRODOWISKA
 

Studia niestacjonarne

Studia I stopnia
BIOLOGIA
OCHRONA ŚRODOWISKA
 
Studia II stopnia
BIOLOGIA
OCHRONA ŚRODOWISKA
 

Podyplomowe

BIOLOGIA - STUDIA PODYPLOMOWE
CBRN SECURITY MANAGER - STUDIA PODYPLOMOWE

ul. Pilarskiego 14 , 90-231 Łódź

tel. (042) 635 45 08, (042) 635 47 70

fax. (042) 635 45 06

www.biol.uni.lodz.pl

http://informatory.uni.lodz.pl/

  • BIOLOGIA

   Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów biologia

   Studia I stopnia (3-letnie) na kierunku BIOLOGIA pozwalają na uzyskanie rzetelnej wiedzy z zakresu nauk biologicznych ze szczególnym uwzględnieniem: zoologii, botaniki, ekologii, biochemii, biologii molekularnej, biofizyki, biologii komórki, fizjologii roślin i zwierząt, mikrobiologii oraz genetyki. Po drugim roku studiów studenci wybierają jeden z pięciu bloków specjalnościowych (licencjackich), tj.: biochemię i biologię molekularną, biofizykę molekularną i medyczną, biologię eksperymentalną, biologię środowiskową lub genetykę. Możliwy jest również wybór specjalności nauczycielskiej, którego kandydaci dokonują podczas procesu rekrutacji.
   Studia licencjackie na specjalności nauczycielskiej obejmują oprócz przedmiotów ogólnobiologicznych, zapewniających studentowi przygotowanie merytoryczne związane z kierunkiem studiów, także blok przedmiotów psychologiczno-pedagogicznych,przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela w szkole podstawowej zgodnie z wymaganiami wynikającymi z założeń reformy edukacyjnej. W programie specjalności położono nacisk na stymulację rozwoju indywidualnego przyszłego nauczyciela, kształtowanie umiejętności pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, prawo oświatowe i diagnostykę edukacyjną, kulturę języka, wzmacnianie warsztatu nauczyciela przyrodnika, zastosowanie nowoczesnych metod kształcenia z wykorzystaniem technologii informacyjnych.
   Dodatkowo na trzecim roku studiów studenci kierunku biologia realizują kilka wspólnych przedmiotów. Duża liczba zajęć o charakterze praktycznym pozwala na wykształcenie cennych umiejętności, w tym szczególnie umiejętności obsługi typowej i specjalistycznej aparatury analityczno-diagnostycznej przeznaczonej do analizy materiału biologicznego. W programie studiów znajdują są również liczne ćwiczenia terenowe i praktyki zawodowe.
   Stacjonarne studia II stopnia (2-letnie) na kierunku BIOLOGIA realizowane są na pięciu specjalnościach, tj.: biochemia i biologia molekularna, biofizyka medyczna i bioinformatyka, biologia eksperymentalna, biologia środowiskowa oraz genetyka. Wybór specjalności kandydaci na studia deklarują podczas rekrutacji.
   Studia na kierunku BIOLOGIA pozwalają na uzyskanie rzetelnej i szczegółowej wiedzy z zakresu nauk biologicznych ze szczególnym uwzględnieniem biochemii, biologii molekularnej, biofizyki, bioinformatyki, biologii komórki, fizjologii zwierząt i roślin oraz biologii środowiskowej. Duża liczba zajęć o charakterze praktycznym pozwala na wykształcenie cennych umiejętności, w tym szczególnie umiejętności analizy materiału biologicznego przy użyciu specjalistycznej aparatury oraz analizy procesów zachodzących na różnych poziomach organizacji komórki i organizmu.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, matematyka, geografia
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, matematyka, język obcy, biologia, chemia, geografia, informatyka, język polski
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: dowolny przedmiot maturalny
    

    

   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biologia jest średna ocena ze studiów oraz ogólny wynik studiów na dyplomie.
    

    

  • BIOLOGIA KRYMINALISTYCZNA

   Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów biologia kryminalistyczna

   Proponowany kierunek, będzie jednym z pierwszych tego typu przedsięwzięć w Polsce i zarazem jedynym w centralnej części kraju. Zagadnienia i treści programowe studiów kierowane są przede wszystkim do osób, które będą chciały związać swoją przyszłość zawodową z pracą w policji i wymiarze sprawiedliwości.

   W ciągu ostatnich lat nastąpił intensywny rozwój technik kryminalistycznych opartych na antropologii, entomologii, biochemii i biologii molekularnej, w związku z tym istnieje uzasadniona potrzeba kształcenia wysoce wykwalifikowanych absolwentów kierunków biologicznych, którzy byliby idealnymi kandydatami do pracy w służbach mundurowych. Taka potrzeba została zasygnalizowana podczas odbywanych spotkań z przedstawicielami służb mundurowych.

   Wydział Biologii i Ochrony Środowiska aktywnie współpracuje z Polską Policją w różnego rodzaju przedsięwzięciach, w tym w szkoleniowych. Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego koordynuje dwa Europejskie projekty, których partnerem konsorcyjnym jest Komenda Główna Policji oraz jeden, w którym partnerem jest Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie.

   Ideą tego kierunku studiów jest przedstawienie słuchaczom najnowszych osiągnięć w zakresie nauk biologicznych, które znajdują zastosowanie w kryminalistyce i sądownictwie. Podczas studiów słuchacze odbędą szereg zajęć praktycznych w zakresie czynności kryminalistycznych wykonywanych na miejscu zdarzenia oraz metod stosowanych w laboratorium kryminalistycznym. Dodatkowo, jako uzupełnienie mające na celu poszerzenie warsztatu metodologicznego, zajęcia specjalistyczne będą prowadzone przez doświadczonych funkcjonariuszy Policji, Prokuratorów oraz Żołnierzy Sił Zbrojnych RP.

   Adresatami oferty dydaktyczno-naukowej tego kierunku studiów są głównie osoby, które planują wykonywanie zawodu związanego z kryminalistyką, organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości (np. technicy kryminalistyczni, pracownicy laboratoriów kryminalistycznych, funkcjonariusze wydziałów dochodzeniowo-śledczych).

   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia
    
   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biologia kryminalistyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, matematyka, język obcy, biologia, chemia, geografia, informatyka, język polski
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: dowolny przedmiot maturalny

  • BIOMONITORING I BIOTECHNOLOGIE EKOLOGICZNE

   Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów biomonitoring i biotechnologie ekologiczne
   W 2017 roku Uniwersytet Łódzki jako pierwsza uczelnia w Polsce zaoferował studia na autorskim kierunku BIOMONITORING I BIOTECHNOLOGIE EKOLOGICZNE. Studenci będą zdobywali wiedzę i umiejętności praktyczne potrzebne do oceny stanu środowiska oraz pozwalające wdrażać rozwiązania umożliwiające efektywną ochronę ekosystemów wodnych i lądowych. Biomonitoring ma na celu określenie typu, rozmiaru i nasilenia niekorzystnych zmian oraz opracowanie prognoz i ostrzeganie o przewidywanych przeobrażeniach środowiska przyrodniczego.
   Opiera się na analizie biowskaźników – określonych grup organizmów, które wykorzystywane są do jakościowej i ilościowej oceny stanu i stopnia przekształcenia środowiska. W ramach biotechnologii ekologicznych studenci poznają m.in. metody redukcji zanieczyszczeń obszarowych, wzmacniania i przyspieszania procesów samooczyszczania rzek i redukcji zanieczyszczeń w ekosystemach podlegających antropopresji.
   Biomonitoring jako standardowa metoda oceny środowiska został wprowadzony do ustawodawstwa polskiego wraz z przystąpieniem Polski do UE. Jego wdrażanie stanowi obowiązek wynikający z założeń unijnych dyrektyw dotyczących ochrony środowiska.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    
   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, matematyka, geografia
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, matematyka, język obcy, biologia, chemia, geografia, informatyka, język polski
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: dowolny przedmiot maturalny
    

  • BIOTECHNOLOGIA

   Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów biotechnologia

   Studia na kierunku BIOTECHNOLOGIA pozwalają na uzyskanie interdyscyplinarnego i wszechstronnego wykształcenia, umożliwiającego sprawne poruszanie się na styku technologii i współczesnych metod biologii eksperymentalnej, zapewniają uzyskanie rzetelnej i szczegółowej wiedzy z zakresu najważniejszych działów biotechnologii oraz poznanie metod używanych w praktyce produkcyjnej i badaniach naukowych z zakresu biotechnologii. Studia licencjackie na kierunku BIOTECHNOLOGIA są trzyletnie i jednolite tzn. bez podziału na specjalności, z możliwością kontynuowania nauki w ramach dwuletnich studiów drugiego stopnia – magisterskich.
    
   Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) na kierunku BIOTECHNOLOGIA Uniwersytetu Łódzkiego realizowane są w ramach trzech specjalności: 
   • biotechnologia medyczna, 
   • biotechnologia mikrobiologiczna, 
   • biotechnologia roślinna, 

   z możliwością kontynuowania nauki na studiach III stopnia.

   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biotechnologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, matematyka, geografia
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, matematyka, język obcy, biologia, chemia, informatyka, język polski, geografia
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: dowolny przedmiot maturalny
    

    

   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biotechnologia jest średna ocena ze studiów oraz ogólny wynik studiów na dyplomie.

    

  • EKOMIASTO

   Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów ekomiasto

   EKOMIASTO to innowacyjna i unikatowa w skali kraju oferta dydaktyczna z pierwszym naborem w roku akademickim 2018/2019. Studia są prowadzone w partnerstwie Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska i Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ.

   Poprzez swój interdyscyplinarny charakter i nowatorskie treści wzbogacone elementami praktycznymi kierunek odpowiada współczesnym potrzebom miast, a proces nauczania zogniskowany jest wokół rzeczywistych problemów środowiskowych, gospodarczych i społecznych istotnych dla funkcjonowania społeczności miejskich w Polsce i na świecie. EKOMIASTO będzie kształcić specjalistów posiadających wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne pozwalające aktywnie uczestniczyć i kształtować procesy rozwoju miasta w duchu zrównoważonego rozwoju.

   W trakcie pierwszych dwóch lat studenci uzyskają wiedzę w ramach 8 modułów: Ekonomia i socjologia miasta, Ekologia miasta, Samorząd i instytucje miejskie, Człowiek w mieście, Planowanie rozwoju miast, Adaptacja miast do zmian klimatu, Zintegrowany rozwój miasta oraz Systemy infrastruktury i monitoring. Na ostatnim roku poprzez wybór jednej z pracowni specjalistycznych (Zintegrowany rozwój miasta – profil środowiskowy lub profil społeczno-gospodarczy) studenci będą pogłębiać i integrować wiedzę i umiejętności oraz nabywać kompetencje specjalistyczne. W ramach studiów przewidziane są czterotygodniowe praktyki zawodowe.

   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku EkoMiasto brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy nowożytny
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, WOS, biologia, geografia, informatyka
   • Dowolny przedmiot maturalny

   Dowiedz się więcej

  • MIKROBIOLOGIA

   Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów mikrobiologia

   Od roku akademickiego 2008/2009, w miejsce dotychczasowej specjalności, powstał nowy autorski kierunek studiów: MIKROBIOLOGIA o profilu ogólnoakademickim z elementami praktycznego zastosowania. Kształcenie na studiach I stopnia (licencjackich) trwa 6 semestrów i kończy się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata mikrobiologii. Program studiów jest realizowany zgodnie z zasadami Europejskiego Systemu Transferu Punktów (ECTS), który umożliwia odbycie części studiów na innych uczelniach, także za granicą.

   Studenci kierunku MIKROBIOLOGIA mają możliwość udziału w zagranicznych programach edukacyjnych, naukowych i stypendialnych. Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za programy kształcenia na kierunku MIKROBIOLOGIA jest Instytut Mikrobiologii, Biotechnologii i Immunologii Uniwersytetu Łódzkiego. Wysoko specjalistyczna kadra naukowa Instytutu stanowi podstawę Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w dyscyplinie mikrobiologia.

   Kształcenie na studiach II stopnia (magisterskich) rozpoczęło się w roku akademickim 2011-2012. Studia mają profil ogólnoakademickim z elementami praktycznego, trwają 4 semestry i kończą się uzyskaniem tytułu magistra mikrobiologii w zakresie specjalności mikrobiologia medyczna, immunologia i diagnostyka laboratoryjna. Program studiów jest realizowany zgodnie z zasadami Europejskiego Systemu Transferu Punktów (ECTS), który umożliwia odbycie części studiów na innych uczelniach, także za granicą.

   Studenci kierunku MIKROBIOLOGIA mają możliwość udziału w zagranicznych programach edukacyjnych, naukowych i stypendialnych. Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za programy kształcenia na kierunku MIKROBIOLOGIA jest Instytut Mikrobiologii, Biotechnologii i Immunologii Uniwersytetu Łódzkiego. Wysoko specjalistyczna kadra naukowa Instytutu stanowi podstawę uprawnień Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w dyscyplinie mikrobiologia. W realizacji programu uczestniczą pracownicy posiadający uprawnienia w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, a także lekarze klinicyści.

   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Mikrobiologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, matematyka, geografia
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, matematyka, język obcy, biologia, chemia, informatyka, język polski, geografia
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: dowolny przedmiot maturalny
    

    

   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Mikrobiologia jest średna ocena ze studiów oraz ogólny wynik studiów na dyplomie.
    

    

  • OCHRONA ŚRODOWISKA

   Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów ochrona środowiska

   W 1991 r. Uniwersytet Łódzki jako pierwszy uniwersytet w Polsce uruchomił studia na autorskim kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA. Oferta dydaktyczna w ramach kierunku była stopniowo wzbogacana i aktualizowana zgodnie z wymogami Systemu Bolońskiego i Krajowych Ram Kwalifikacji, priorytetami naukowymi Państwa oraz potrzebami rynku pracy. OCHRONA ŚRODOWISKA została zakwalifikowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego do strategicznych kierunków studiów dla rozwoju krajowej gospodarki.

   W celu zapewnienia interdyscyplinarności i wysokiego poziomu kształcenia na kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA znaczna część zajęć realizowana jest przez pracowników innych Wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego: Nauk Geograficznych, Chemii, Ekonomiczno-Socjologicznego, Zarządzania, Prawa i Administracji, Filozoficzno-Historycznego oraz przez nauczycieli akademickich z Politechniki Łódzkiej. W kształceniu uczestniczą też specjaliści-praktycy zatrudnieni w instytucjach związanych z ochroną środowiska.

   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ochrona środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, matematyka, geografia
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, matematyka, język obcy, biologia, chemia, informatyka, język polski, geografia
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: dowolny przedmiot maturalny
    

    

   Studia II stopnia
    
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Ochrona środowiska jest średna ocena ze studiów oraz ogólny wynik studiów na dyplomie.

    

  • BIOLOGIA - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Biologia
   Studia Podyplomowe - specjalność BIOLOGIA, przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych, którzy pragną pogłębić i zaktualizować wiedzę w zakresie biologii oraz dla absolwentów studiów magisterskich pokrewnych specjalności (pedagogiki, psychologii, wychowania fizycznego, szkół rolniczych itp.) chcących uzyskać kwalifikacje do nauczania biologii jako drugiego przedmiotu.
   Przygotowanie merytoryczne obejmuje kształcenie niezbędne do realizacji treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie biologii oraz przygotowania dydaktycznego do nauczania przedmiotu. Wykłady i ćwiczenia są prowadzone przez nauczycieli akademickich Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska z wykorzystaniem nowoczesnej bazy dydaktycznej Uniwersytetu Łódzkiego.

    

 

 

łódź akademicka