Geografia Uniwersytet Łódzki

Geografia – Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki prowadzi kształcenie na osiemdziesięciu kierunkach i stu sześćdziesięciu siedmiu specjalnościach. W bogatej ofercie dydaktycznej kandydaci znajdą także jeden z najdłużej istniejących kierunków na uczelni, czyli Geografię, prowadzoną na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Geografia na Uniwersytecie Łódzkim realizowany jest na Wydziale Nauk Geograficznych. Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z zakresu geografii fizycznej i geografii społeczno-ekonomicznej. Studenci nabywają umiejętności wykorzystywania wyników analiz i informacji o naturalnych i antropogenicznych zjawiskach i procesach dla potrzeb kompleksowego gospodarowania i zarządzania przestrzenią. Geografia na Uniwersytecie Łódzkim to także wykształcenie umiejętności śledzenia zmian zachodzących w środowisku geograficznym i ich interpretacji, formułowania opinii oraz prezentacji uzyskanych wyników prac badawczych.

Studia na kierunku Geografia na Uniwersytecie Łódzkim, na drugim stopniu, dzielą się na następujące specjalności: Geokologia z ekofizjografią, Klimatologia i ochrona atmosfery, Monitoring i kształtowanie środowiska, Geografia społeczna i rozwoju regionalnego, Geografia polityczna, historyczna i studia regionalne, Geografia urbanistyczna. W ramach specjalności studenci rozwijają umiejętności analizowania zależności między elementami krajobrazu, analizowania antropogennych przekształceń klimatu i atmosfery, dostrzegania współzależności zjawisk w środowisku życia ludzi, czy rozumienia problemów politycznych i społeczno-gospodarczych w wymiarze lokalnym.

Bogaty program nauczania na kierunku Geografia zawiera następujące przedmioty: geologia środowiskowa, metody badań gleb i gruntów, metody analiz środowiska wodnego, kartografia i topografia, geografia polityczna, planowanie przestrzenne, geografia historyczna, geneza i morfologia miast europejskich, zasoby środowiska i strategia rozwoju regionalnego, meteorologia synoptyczna. A co po studiach? Absolwenci Geografii na UŁ znajdą zatrudnienie w instytucjach naukowych i badawczych, laboratoriach i stacjach badania środowiska przyrodniczego, służbach komunalnych, firmach konsultingowych, międzynarodowych instytucjach pracujących na rzecz środowiska przyrodniczego.

Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie? Maciek, student Geografii mówi:

„Wszystkim miłośnikom geografii polecam studia na Uniwersytecie Łódzkim. Wybór specjalności sprawia, że każdy znajdzie coś dla siebie.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Geografię na Uniwersytecie Łódzkim:

Absolwent kierunku Geografia na Uniwersytecie Łódzkim posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • procesów zachodzących w środowisku przyrodniczym,
 • kierunków rozwoju społeczno-gospodarczego Polski i świata,
 • analizowania złożonych zjawisk o charakterze przyrodniczo-społeczno-ekonomicznym,
 • sporządzania i naukowego weryfikowania opracowań ekofizjograficznych,
 • oddziaływania środowiska atmosferycznego na człowieka i człowieka na klimat,
 • formułowania opinii na temat stanu, walorów użytkowych i perspektyw rozwojowych różnych komponentów środowiska,
 • rozpoznawania i interpretowania stanów atmosfery,
 • prognozowania pogody na podstawie danych meteorologicznych,
 • analizowania zjawisk zachodzących w obszarach zurbanizowanych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Geografia:

Absolwent kierunku Geografia na Uniwersytecie Łódzkim znajdzie zatrudnienie w:

 • przemysłowych służbach ochrony środowiska,
 • wydziałach i departamentach geodezji i geologii,
 • laboratoriach i stacjach badania środowiska przyrodniczego,
 • służbach komunalnych,
 • instytucjach naukowych i badawczych związanych ze służbą meteorologiczną,
 • instytucjach rolniczych,
 • wydziałach i departamentach gospodarki miejskiej,
 • służbach konserwatora zabytków,
 • instytucjach zajmujących się polityką regionalną i lokalną,
 • wydziałach i departamentach planowania przestrzennego.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Priorytetowym przedmiotem, branym pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek Geografia na Uniwersytecie Łódzkim jest geografia. W gronie przedmiotów dodatkowych znajdują się: język polski, język obcy, matematyka, informatyka, historia, wiedza o społeczeństwie, biologia. 

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia geograficzne wybrać

Studia na kierunku Geografia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia geograficzne w Łodzi

Uniwersytet Łódzki kierunki

Jakie są kierunki geograficzne w Łodzi

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego