Zarządzanie publiczne Uniwersytet Łódzki

Zarządzanie publiczne – Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki to jeden z największych polskich uniwersytetów. W różnorodnej ofercie kształcenia znalazło się miejsce dla kierunku Zarządzanie publiczne, prowadzonego na studiach pierwszego stopnia.

Kierunek Zarządzanie publiczne na Uniwersytecie Łódzkim realizowany jest na Wydziale Zarządzania. Najważniejszym założeniem kształcenia jest poznanie nowoczesnych metod zarządzania w instytucjach, które służą usprawnianiu i podnoszeniu konkurencyjności organizacji publicznych oraz uzyskiwaniu jak najlepszych wyników ich działalności. Patronat nad kierunkiem objął Marszałek Województwa Łódzkiego.

Studia na kierunku Zarządzanie publiczne na Uniwersytecie Łódzkim nie dzielą się na specjalności. A jakie przedmioty realizowane są w toku nauki? Na przykład: finanse publiczne, język obcy w biznesie, prawo i postępowanie administracyjne, konkurencyjność i kreatywność sektora publicznego, marketing w administracji publicznej, zarządzanie majątkiem publicznym, e-administracja, zarządzanie jednostkami samorządu terytorialnego. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Zarządzania publicznego na UŁ mogą wykorzystać w pełnieniu funkcji administracyjnych w administracji publicznej: rządowej i samorządowej, a także organizacjach typu non-profit. A jakie stanowiska mogą objąć? Na przykład: przedstawiciela władzy samorządowej, zawodowego działacza organizacji pozarządowej, urzędnika samorządowego, asystenta parlamentarnego, sekretarza konsularnego.

Jeśli chcemy studiować w Łodzi, decyzja o wyborze uczelni może nie być najprostsza, gdyż w mieście funkcjonuje wiele szkół wyższych. Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie? Kamil, student Zarządzania publicznego mówi:

„Zarządzanie publiczne na Uniwersytecie Łódzkim to wiedza przekazywana na konkretnych przykładach, przez fachowców i przedstawicieli konkretnych dyscyplin. „

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Zarządzanie publiczne na Uniwersytecie Łódzkim:

Absolwent kierunku Zarządzanie publiczne na Uniwersytecie Łódzkim posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • typów organizacji sektora publicznego i non-profit oraz ich podstawowych elementów,
 • norm i reguł rządzących organizacjami sektora publicznego i non-profit,
 • ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego,
 • współczesnych problemów funkcjonowania sektora publicznego w kontekście budowania przewag konkurencyjnych,
 • interpretowania zjawisk społecznych, ekonomicznych, politycznych, prawnych, środowiskowych i przestrzennych,
 • prognozowania praktycznych skutków zintegrowanych procesów i zjawisk charakterystycznych dla organizacji sektora publicznego,
 • przygotowywania wystąpień ustnych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Zarządzanie publiczne:

Absolwent kierunku Zarządzanie publiczne na Uniwersytecie Łódzkim znajdzie zatrudnienie jako:

 • przedstawiciel władzy samorządowej,
 • zawodowy działacz organizacji pozarządowej,
 • urzędnik samorządowy,
 • specjalista administracji publicznej i zarządzania,
 • specjalista do spraw administracji i rozwoju,
 • asystent parlamentarny,
 • asystent zarządu spółek komunalnych,
 • sekretarz konsularny.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Najważniejszym przedmiotem, który brany jest pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek Zarządzanie publiczne na Uniwersytecie Łódzkim jest: język obcy nowożytny. W gronie przedmiotów dodatkowych znajdują się: matematyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka. 

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia zarządzanie wybrać

Studia na kierunku Zarządzanie publiczne - wszystko co musisz wiedzieć

Uniwersytet Łódzki kierunki

Jakie są kierunki zarządzanie w Łodzi

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego