Studia stacjonarne

Studia I stopnia
PEDAGOGIKA
 
Studia II stopnia
PEDAGOGIKA
 
Jednolite
PSYCHOLOGIA
 

Studia niestacjonarne

Studia I stopnia
PEDAGOGIKA
 
Studia II stopnia
PEDAGOGIKA
 
Jednolite
PSYCHOLOGIA
 

Podyplomowe

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ - STUDIA PODYPLOMOWE
PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA - STUDIA PODYPLOMOWE
PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE - STUDIA PODYPLOMOWE
PSYCHOLOGIA W OŚWIACIE - STUDIA PODYPLOMOWE
PSYCHOLOGIA W ZARZĄDZANIU - STUDIA PODYPLOMOWE

ul. Pomorska 46/48 91-408 Łódź

tel. (042) 665 57 10

fax. (042) 665 57 11

www.wnow.uni.lodz.pl

rekrutacja.wnow.uni.lodz.pl

  • PEDAGOGIKA

   Uczelnie Łódź - kierunek Pedagogika
   Pedagogika to kierunek studiów należący do obszarów kształcenia w zakresie nauk humanistycznych i społecznych. Przedmiot badań pedagogiki jest umiejscowiony zarówno w obszarze idei (ideały, normy, powinności, cele), jak i praktyk społecznych. Pedagogika jako nauka o wychowaniu i kształceniu łączy dwie perspektywy: humanistyczną, koncentrującą się na istocie wychowania, nauczania i uczenia się oraz społeczną - dotyczącą środowisk wychowawczych, systemów instytucji oświatowych i opiekuńczych, ich funkcji i znaczenia w rozwoju człowieka. Pedagogika zajmuje się rozumieniem tego, jak ludzie rozwijają się, uczą w ciągu całego życia oraz podemuje krytyczną analizą istoty wiedzy i rozumienia w wymiarze ich jednostkowych i społecznych konsekwencji. Pedagogika obejmuje analizy procesów edukacyjnych, systemów i podejść oraz ich kulturowych, społecznych, politycznych, historycznych i ekonomicznych kontekstów.
   Na studiach I stopnia (3-letnich studiach licencjackich), realizowanych w formie stacjonarnej, proponujemy następujące specjalności:
   • Edukacja przez sztukę
   • Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
   • Pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej
   • Pedagogika resocjalizacyjna
   • Pedagogika społeczna w zakresie pracy opiekuńczej i socjalno-wychowawczej
   • Pedagogika w zakresie edukacji dorosłych z coachingiem
   • Pedagogika w zakresie opieki i terapii pedagogicznej
   Na studiach I stopnia (3-letnich studiach licencjackich), realizowanych w formie niestacjonarnej, proponujemy następujące specjalności:
   • Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
   • Pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej
   • Pedagogika resocjalizacyjna
   • Pedagogika społeczna w zakresie pracy opiekuńczej i socjalno-wychowawczej
   • Pedagogika w zakresie edukacji dorosłych z coachingiem
   • Pedagogika w zakresie opieki i terapii pedagogicznej
   Studia I stopnia trwają 6 semestrów.
   Kolejny etap edukacji, realizowanej na poziomie szkoły wyższej, to studia II stopnia, w ramach których, w trybie stacjonarnym, proponujemy następujące specjalności:
   • Edukacja przez sztukę
   • Pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej
   • Pedagogika resocjalizacyjna
   • Pedagogika społeczna w zakresie pracy opiekuńczej i socjalno-wychowawczej
   • Pedagogika wieku dziecięcego
   • Pedagogika w zakresie edukacji dorosłych z coachingiem
   • Pedagogika w zakresie opieki i terapii pedagogicznej
   • Natomiast, w formie niestacjonarnej (zaocznej) studiów II stopnia, można studiować na następujących specjalnościach:
   • Pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej
   • Pedagogika resocjalizacyjna
   • Pedagogika społeczna w zakresie pracy opiekuńczej i socjalno-wychowawczej
   • Pedagogika wieku dziecięcego
   • Pedagogika w zakresie edukacji dorosłych z coachingiem
   • Pedagogika w zakresie opieki i terapii pedagogicznej
   Studia II stopnia trwają cztery semestry.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Pedagogika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język polski, matematyka, biologia, historia, WOS, geografia
   • Język obcy
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: język polski, matematyka, biologia, historia, WOS, filozofia, geografia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, fizyka, chemia
    
    

    

   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Pedagogika jest ocena z dyplomu ukończenia studiów I stopnia.
    

  • PSYCHOLOGIA

   Uczelnie Łódź - kierunek Psychologia
   Kształcenie akademickie na kierunku Psychologia, realizowane jest zarówno w formie stacjonarnej, jak i niestacjonarnej. Trwa ono 5 lat - są to jednolite studia magisterskie. Zasadnicze cele kształcenia na tym kierunku to:
   • przekazanie wiedzy teoretycznej z zakresu psychologii obejmującej: osobowość, różnice indywidualne, procesy poznawcze, emocjonalno-motywacyjne, rozwój i funkcjonowanie społeczne człowieka oraz z zakresu zastosowań psychologii w obszarach: wychowania i rodziny, zdrowia i jego zaburzeń. doradztwa zawodowego, marketingu i reklamy, organizacji i zarządzania, resocjalizacji;
   • wykształcenie umiejętności pracy z osobami w różnych okresach rozwoju w zakresie diagnozowania i pomocy psychologicznej;
   • wykształcenie umiejętności wykorzystywania wiedzy z zakresu teorii i metodologii badań w praktyce psychologicznej;
   • wykształcenie umiejętności planowania i przeprowadzania badań empirycznych, konstruowania narzędzi psychologicznych, analizowania wyników badań;
   • kształtowanie postawy etycznej niezbędnej w profesjonalnej działalności psychologa.
   Absolwenci tego kierunku posiadają zarówno wiedzę, jak i umiejętności w zakresie metodologicznym, etycznym, teoretycznym oraz aplikacyjnym w dziedzinie psychologii. Wykazują gruntowną znajomość metodologicznych podstaw diagnostyki psychologicznej. Są przygotowani teoretycznie oraz praktycznie do prowadzenia działań badawczych i diagnostycznych. Potrafią korzystać oraz konstruować samodzielnie narzędzia diagnostyczne, a także rozwiązywać problemy dotyczące jednostki i grup społecznych. Znają teorie opisujące i wyjaśniające zachowanie człowieka. Ponadto dysponują gruntowną wiedzą z zakresu wybranej specjalności, co stanowi podstawę do odnalezienia się w przestrzeni życia społecznego i realizacji własnej aktywności zawodowej.
   Na kierunku Psychologia proponujemy następujące specjalności:
   • Psychologia doradztwa zawodowego i organizacji
   • Psychologia wspierania rozwoju i efektywnego funkcjonowanie człowieka
   • Psychologia zdrowia i kliniczna
   • Specjalności na kierunku psychologia, wybierane są przez studentów po III roku studiów.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia jednolite magisterskie
    

   W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Psychologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski, biologia, matematyka
   • Język obcy nowożytny
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: język polski, matematyka, biologia, historia, WOS, filozofia, geografia, informatyka, fizyka, chemia                                             

   Dowiedz się więcej

    

  • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
   Studia podyplomowe umożliwiają zdobycie dodatkowych kwalifikacji do pracy pedagogicznej z uczniami upośledzonymi umysłowo. Program obejmuje wiedzę z zakresu: diagnostyki pedagogicznej i logopedycznej, metodyki rewalidacji upośledzonych umysłowo, oligofrenopedagogiki i edukacji upośledzonych umysłowo, biomedycznych podstaw rozwoju oraz usprawnienia i terapii.
   Studia trwają 3 semestry, 380 godzin. Zajęcia odbywają się w trybie niestacjonarnym (zaocznym), w soboty i niedziele.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną wymagane są ukończone studia wyższe oraz przygotowanie pedagogiczne. 

  • PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
   Studia Podyplomowe PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA spełniają wymogi studiów kwalifikacyjnych i są przeznaczone dla osób, które chcą uzyskać dodatkowe kwalifikacje do pracy nauczyciela w przedszkolu i w klasach I-III szkoły podstawowej. Podstawowym celem studiów jest przygotowanie merytoryczne absolwentów szkół wyższych zawodowych lub studiów magisterskich do prowadzenia zajęć zgodnie z zakresem podstawy programowej wychowania przedszkolnego i pierwszego etapu kształcenia ogólnego z uwzględnieniem posiadanego przez uczestników studiów podyplomowych przygotowania pedagogicznego.
   Program studiów został dostosowany do wytycznych z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 stycznia 2012r., w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Zakres tematyczny zajęć dydaktycznych obejmuje między innymi: podstawy pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, psychologię rozwojową dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, współczesne koncepcje edukacji małego dziecka, metodykę prowadzenia zajęć w przedszkolu i szkole, diagnozę i wspomaganie rozwoju uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, pracę opiekuńczo – wychowawczą z uwzględnieniem procesu adaptacji dziecka do przedszkola i szkoły, projektowanie i dokumentowanie działań edukacyjnych, wykorzystanie technologii informacyjnej we wczesnej edukacji, wybrane zagadnienia prawa oświatowego.
   Studia prowadzone są w trybie niestacjonarnym (zaocznym), w soboty i niedziele (co 2, 3 tygodnie), w wymiarze 360 godzin dydaktycznych realizowanych w ciągu trzech semestrów studiów i 120 godzin praktyk w przedszkolu i w klasach I-III szkoły podstawowej. Zdecydowana większość zajęć zaplanowana jest w formie ćwiczeń.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna wymagane jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych zawodowych (licencjackich) lub magisterskich i przygotowania pedagogicznego oraz (w przypadku dużej liczby kandydatów) - kolejność zgłoszeń.
    

  • PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Przygotowanie pedagogiczne
   Przewidywany termin uruchomienia studiów: 1 października 2017r.
   Studia Przygotowanie Pedagogiczne umożliwiają uzyskanie przygotowania pedagogicznego niezbędnego do wykonywania zawodu nauczyciela zgodnie ze standardami kształcenia zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 (Dziennik Ustaw RP 131 p.1 ) oraz wytycznymi zawartymi w Rozp. MEN z dnia 3 lutego 2012 r. (Dziennik Ustaw RP poz.174).
   Przygotowanie pedagogiczne należy rozumieć jako nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej, nauczanych w powiązaniu z kierunkiem (specjalnością) kształcenia i praktyką pedagogiczną - w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin oraz odbycie pozytywnie ocenionych praktyk pedagogicznych w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin; w przypadku nauczycieli praktycznej nauki zawodu niezbędny wymiar zajęć z zakresu przygotowania pedagogicznego wynosi nie mniej niż 150 godzin (Rozporządzenie MENiS z dnia 10.09. 2002).
   Cel studiów: przygotowanie do pracy absolwentów studiów, posiadających przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu, prowadzenia zajęć, a nieposiadających przygotowania psychologiczno-pedagogicznego, to znaczy:
   • Absolwentów studiów I stopnia do pracy w szkołach podstawowych
   • Absolwentów studiów II stopnia do pracy w szkołach ponadpodstawowych i kształcenia w zawodzie
   • Absolwentów jednolitych studiów magisterskich do pracy w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych i kształcenia w zawodzie, a także pracy w innych placówkach systemu oświaty.
   Adresatami powyższych studiów są m.in.:
   • Absolwenci takich kierunków studiów jak: biologia, chemia, filologia, filozofia, fizyka, geografia, historia, informatyka, bibliotekoznawstwo, logopedia, matematyka
   • Absolwenci psychologii
   • Absolwenci tych specjalności pedagogicznych, które w trakcie realizacji programu studiów nie uwzględniają przygotowania pedagogicznego (powyżej określonego)
   • Osoby uprawnione do zajmowania stanowiska nauczyciela praktycznej nauki zawodu (np. posiadające tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać) ale nieposiadające przygotowania pedagogicznego
   Czas trwania studiów: 3 semestry
   Forma studiów - niestacjonarne (zaoczne), w systemie blended learninig
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Przygotowanie pedagogiczne decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem przyjęcia jest przedłożenie dyplomu ukończenia studiów wyższych zawodowych (licencjackich), lub magisterskich.

    

  • PSYCHOLOGIA W OŚWIACIE - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Psychologia w oświacie
   Celem studiów podyplomowych jest dostarczenie słuchaczom wiedzy i umiejętności psychologicznych niezbędnych do efektywnego wykonywania zawodu nauczyciela. Realizacja programu studiów podyplomowych wyposaży absolwenta w umiejętności pracy indywidualnej i grupowej w szkole oraz uwrażliwi nauczyciela na indywidualny potencjał rozwojowy ucznia. Usprawni pedagogów w rozwiązywaniu trudności występujących w procesie edukacji i wychowania.
   Studia przyczynią się do wzrostu samowiedzy nauczycieli w odniesieniu do własnych możliwości i ograniczeń w wykonywaniu zawodu. Będą inspiracją do świadomego planowania własnej kariery zawodowej. Absolwenci zdobędą umiejętności w zakresie rozwiązywania trudności wychowawczych i konfliktów w relacji z uczniami i rodzicami.
   Tematyka zajęć obejmuje teoretyczne podstawy problemów psychologicznych o charakterze wychowawczym i klinicznym na różnych etapach rozwoju, przyczyny występowania i radzenia sobie ze zjawiskiem przemocy i agresji. Ponadto absolwent uzyska wiedzę z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia, radzenia sobie ze stresem oraz jego konsekwencjami: wypaleniem zawodowym i pracoholizmem. Natomiast szeroki zakres warsztatów pozwoli na rozwój miękkich kompetencji, czyli sprawnego zarządzania sobą (kompetencje osobiste) i wysokiej skuteczności interpersonalnej (kompetencje społeczne). Kompetencje interpersonalne gwarantują wysoką skuteczność realizowania własnych zamierzeń i zleconych zadań w kontaktach z innymi ludźmi, ułatwią budowanie i efektywne korzystanie z sieci kontaktów, umożliwiają dynamiczny rozwój własnej kariery.
   Wymagania rekrutacyjne

    

    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Psychologia w oświacie wymagane są ukończone studia wyższe. 

  • PSYCHOLOGIA W ZARZĄDZANIU - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Psychologia w zarządzaniu
   Studia Podyplomowe „Psychologia w Zarządzaniu” to propozycja dydaktyczna przygotowana i realizowana przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego. Z zachowaniem wysokich standardów edukacyjnych i metodycznych, opracowano ofertę, której charakterystyką jest wysoki poziom merytoryczny, najwyższa jakość wiedzy i wykonania. Studia Podyplomowe „Psychologia w Zarządzaniu” wpisują się w aktualną ideę współpracy instytucji edukacyjnych ze swoim otoczeniem, skutecznego dialogu uczelni z regionem.
   Celem studiów jest dostarczenie i wzbogacenie wiedzy, kształtowanie i doskonalenie umiejętności z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Zagadnienia tworzą spójną koncepcję dydaktyczną, której opracowanie poprzedzono wnikliwą analizą aktualnego stanu współczesnych organizacji, dynamicznych, nacechowanych zmiennością i złożonością procesów wewnętrznych.
   Tematyka zajęć skoncentrowana jest wokół kluczowych obszarów:
   • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi – teoria i praktyka
   • Społeczne aspekty funkcjonowania grupy pracowniczej
   • Kompetencje osobiste w zarządzaniu
   • Psychologia pracy z elementami ergonomii
   • Psychologia negocjacji, rozwiązywanie konfliktów, zarządzanie zmianą.
   Studia trwają dwa semestry, 220 godzin dydaktycznych. Zajęcia odbywają się w systemie niestacjonarnym (zaocznym), co 2 tygodni.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Psychologia w zarządzaniu decydująca jest kolejność zgłoszeń. Studia są skierowane do osób: prowadzących własną działalność biznesową, pełniących funkcje kierownicze, pracujących w działach personalnych oraz wszystkich zainteresowanych skutecznym zarządzaniem sobą i innymi w działalności zawodowej. Uczestnikami Studium mogą być absolwenci studiów wyższych licencjackich lub magisterskich.

 

 

łódź akademicka