Studia stacjonarne

Studia I stopnia
PEDAGOGIKA
PEDAGOGIKA SPORTU
 
Studia II stopnia
PEDAGOGIKA
 
Jednolite
PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA
PSYCHOLOGIA
 

Studia niestacjonarne

Studia I stopnia
PEDAGOGIKA
 
Studia II stopnia
PEDAGOGIKA
 
Jednolite
PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA
PSYCHOLOGIA
 

Podyplomowe

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ - STUDIA PODYPLOMOWE
PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA - STUDIA PODYPLOMOWE
PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE - STUDIA PODYPLOMOWE
PSYCHOLOGIA W ZARZĄDZANIU - STUDIA PODYPLOMOWE

ul. Pomorska 46/48 91-408 Łódź

tel. (042) 665 57 10

fax. (042) 665 57 11

www.wnow.uni.lodz.pl

rekrutacja.wnow.uni.lodz.pl

http://informatory.uni.lodz.pl/

  • PEDAGOGIKA

   Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów pedagogika

   Student PEDAGOGIKI poznaje uwarunkowania i przebieg procesów rozwoju człowieka i procesów edukacyjnych. Toczą się one zarówno w specjalnie powołanych do tego instytucjach (przedszkolach, szkołach, świetlicach środowiskowych itp.), jak i w środowisku życia człowieka (w rodzinie, w grupach rówieśniczych, w grupach wsparcia itp.).

   Studia pedagogiczne przygotowują do pracy z ludźmi w różnym wieku (od dzieciństwa do starości), z osobami znajdującymi się w różnych sytuacjach. Dlatego też, w zależności od wybranej specjalności, nasi studenci przygotowywani są do prowadzenia działań opiekuńczych, terapeutycznych, resocjalizacyjnych, socjalno-wspierających, sportowych, artystycznych, a także do wykonywania zawodu nauczyciela w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

   Studia na PEDAGOGICE są dobrym wyborem nie tylko dla osób, które mają już skrystalizowane zainteresowania zawodowe. Także dla tych, którzy wciąż poszukują swojej życiowej drogi. Na tym kierunku można bowiem poznać podstawy psychologii, socjologii, filozofii, biomedyki, antropologii (na studiach drugiego stopnia) i logiki.

   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Pedagogika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język polski, matematyka, biologia, historia, WOS, geografia
   • Język obcy
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: język polski, matematyka, biologia, historia, WOS, filozofia, geografia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, fizyka, chemia
    
    

    

   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Pedagogika jest ocena z dyplomu ukończenia studiów I stopnia.
    

  • PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

   Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

   PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA to kierunek studiów, którego celem jest wykształcenie specjalistów do pracy z dzieckiem, poczynając od okresu żłobkowego, a kończąc na edukacji wczesnoszkolnej.

   Celem kształcenia na kierunku PPiW jest wyposażenie studentów w wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

   Kształcenie w toku studiów obejmuje wiedzę, umiejętności oraz postawy społeczne. Zdobywana wiedza dotyczy przede wszystkim pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz młodszym szkolnym. Koncentruje się również wokół podstawowych teorii wychowania, uczenia się i nauczania, najważniejszych tradycyjnych i współczesnych nurtów i systemów pedagogicznych, struktury i funkcji systemu edukacji, celów, podstaw prawnych, organizacji i funkcjonowaniu instytucji oświatowych,  uczestników działalności edukacyjnej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w instytucjach edukacyjnych.

   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia jednolite magisterskie
    

   W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język polski, biologia, matematyka, historia, WOS, geografia
   • Język obcy nowożytny
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: język polski, matematyka, biologia, historia, WOS, filozofia, geografia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, fizyka, chemia                                           

   Dowiedz się więcej

    

    

  • PEDAGOGIKA SPORTU

   Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów pedagogika sportu

   Studia na kierunku PEDAGOGIKA SPORTU w wymiarze teoretycznym i praktycznym odnoszą się do wspomagania działań edukacyjnych i wychowawczych osób uczestniczących w treningu sportowym, rekreacyjnych formach aktywności fizycznej oraz zajęciach terapii ruchowej niezależnie od miejsca i czasu ich realizacji w ciągu całego życia.
   Absolwent studiów pierwszego stopnia PEDAGOGIKI SPORTU uzyskuje kompetencje trenera i animatora czasu wolnego zdolnego do samodzielnej realizacji zadań w zakresie treningu sportowego, zajęć rekreacji i terapii ruchowej wraz z metodami promującymi zdrowy i aktywny styl życia wśród osób w różnym wieku.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Pedagogika sportu brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język polski, matematyka, biologia, historia, WOS, geografia
   • Język obcy nowożytny
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: język polski, matematyka, biologia, historia, WOS, filozofia, geografia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, fizyka, chemia

  • PSYCHOLOGIA

   Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów psychologia

   Jednolite studia magisterskie na kierunku PSYCHOLOGIA trwają dziesięć semestrów i kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra.

   Zasadnicze cele kształcenia:

   • przekazanie gruntownej wiedzy teoretycznej, obejmującej podstawowe działy psychologii i co najmniej jedną – wybraną przez studenta – specjalność
   • wykształcenie umiejętności wykorzystywania wiedzy z zakresu teorii i metodologii badań w praktyce psychologicznej;
   • wykształcenie umiejętności planowania i przeprowadzania badań empirycznych;
   • wykształcenie umiejętności konstruowania diagnostycznych narzędzi psychologicznych oraz analizowania wyników badań;
   • wykształcenie postaw zakładających działanie zawodowe zgodne z kodeksem etycznym psychologa;
   • wykształcenie postawy ciągłego rozwoju i dokształcania się w toku rozwoju zawodowego.

   Absolwenci mogą kontynuować kształcenie w ramach studiów podyplomowych i szkół doktorskich.

   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia jednolite magisterskie
    

   W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Psychologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język polski, biologia, matematyka
   • Język obcy nowożytny
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: język polski, matematyka, biologia, historia, WOS, filozofia, geografia, informatyka, fizyka, chemia                                             

   Dowiedz się więcej

    

  • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
   Studia podyplomowe umożliwiają zdobycie dodatkowych kwalifikacji do pracy pedagogicznej z uczniami upośledzonymi umysłowo. Program obejmuje wiedzę z zakresu: diagnostyki pedagogicznej i logopedycznej, metodyki rewalidacji upośledzonych umysłowo, oligofrenopedagogiki i edukacji upośledzonych umysłowo, biomedycznych podstaw rozwoju oraz usprawnienia i terapii.
   Studia trwają 3 semestry, 380 godzin. Zajęcia odbywają się w trybie niestacjonarnym (zaocznym), w soboty i niedziele.

  • PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
   Studia Podyplomowe PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA spełniają wymogi studiów kwalifikacyjnych i są przeznaczone dla osób, które chcą uzyskać dodatkowe kwalifikacje do pracy nauczyciela w przedszkolu i w klasach I-III szkoły podstawowej. Podstawowym celem studiów jest przygotowanie merytoryczne absolwentów szkół wyższych zawodowych lub studiów magisterskich do prowadzenia zajęć zgodnie z zakresem podstawy programowej wychowania przedszkolnego i pierwszego etapu kształcenia ogólnego z uwzględnieniem posiadanego przez uczestników studiów podyplomowych przygotowania pedagogicznego.
   Program studiów został dostosowany do wytycznych z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 stycznia 2012r., w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Zakres tematyczny zajęć dydaktycznych obejmuje między innymi: podstawy pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, psychologię rozwojową dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, współczesne koncepcje edukacji małego dziecka, metodykę prowadzenia zajęć w przedszkolu i szkole, diagnozę i wspomaganie rozwoju uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, pracę opiekuńczo – wychowawczą z uwzględnieniem procesu adaptacji dziecka do przedszkola i szkoły, projektowanie i dokumentowanie działań edukacyjnych, wykorzystanie technologii informacyjnej we wczesnej edukacji, wybrane zagadnienia prawa oświatowego.
    
   Studia prowadzone są w trybie niestacjonarnym (zaocznym), w soboty i niedziele (co 2, 3 tygodnie), w wymiarze 360 godzin dydaktycznych realizowanych w ciągu trzech semestrów studiów i 120 godzin praktyk w przedszkolu i w klasach I-III szkoły podstawowej. Zdecydowana większość zajęć zaplanowana jest w formie ćwiczeń.

    

  • PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Przygotowanie pedagogiczne
   Przewidywany termin uruchomienia studiów: 1 października 2017r.
   Studia Przygotowanie Pedagogiczne umożliwiają uzyskanie przygotowania pedagogicznego niezbędnego do wykonywania zawodu nauczyciela zgodnie ze standardami kształcenia zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 (Dziennik Ustaw RP 131 p.1 ) oraz wytycznymi zawartymi w Rozp. MEN z dnia 3 lutego 2012 r. (Dziennik Ustaw RP poz.174).
   Przygotowanie pedagogiczne należy rozumieć jako nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej, nauczanych w powiązaniu z kierunkiem (specjalnością) kształcenia i praktyką pedagogiczną - w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin oraz odbycie pozytywnie ocenionych praktyk pedagogicznych w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin; w przypadku nauczycieli praktycznej nauki zawodu niezbędny wymiar zajęć z zakresu przygotowania pedagogicznego wynosi nie mniej niż 150 godzin (Rozporządzenie MENiS z dnia 10.09. 2002).
   Cel studiów: przygotowanie do pracy absolwentów studiów, posiadających przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu, prowadzenia zajęć, a nieposiadających przygotowania psychologiczno-pedagogicznego, to znaczy:
   • Absolwentów studiów I stopnia do pracy w szkołach podstawowych
   • Absolwentów studiów II stopnia do pracy w szkołach ponadpodstawowych i kształcenia w zawodzie
   • Absolwentów jednolitych studiów magisterskich do pracy w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych i kształcenia w zawodzie, a także pracy w innych placówkach systemu oświaty.
   Adresatami powyższych studiów są m.in.:
   • Absolwenci takich kierunków studiów jak: biologia, chemia, filologia, filozofia, fizyka, geografia, historia, informatyka, bibliotekoznawstwo, logopedia, matematyka
   • Absolwenci psychologii
   • Absolwenci tych specjalności pedagogicznych, które w trakcie realizacji programu studiów nie uwzględniają przygotowania pedagogicznego (powyżej określonego)
   • Osoby uprawnione do zajmowania stanowiska nauczyciela praktycznej nauki zawodu (np. posiadające tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać) ale nieposiadające przygotowania pedagogicznego
   Czas trwania studiów: 3 semestry
   Forma studiów - niestacjonarne (zaoczne), w systemie blended learninig

  • PSYCHOLOGIA W ZARZĄDZANIU - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Psychologia w zarządzaniu
   Studia Podyplomowe „Psychologia w Zarządzaniu” to propozycja dydaktyczna przygotowana i realizowana przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego. Z zachowaniem wysokich standardów edukacyjnych i metodycznych, opracowano ofertę, której charakterystyką jest wysoki poziom merytoryczny, najwyższa jakość wiedzy i wykonania. Studia Podyplomowe „Psychologia w Zarządzaniu” wpisują się w aktualną ideę współpracy instytucji edukacyjnych ze swoim otoczeniem, skutecznego dialogu uczelni z regionem.
   Celem studiów jest dostarczenie i wzbogacenie wiedzy, kształtowanie i doskonalenie umiejętności z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Zagadnienia tworzą spójną koncepcję dydaktyczną, której opracowanie poprzedzono wnikliwą analizą aktualnego stanu współczesnych organizacji, dynamicznych, nacechowanych zmiennością i złożonością procesów wewnętrznych.
   Tematyka zajęć skoncentrowana jest wokół kluczowych obszarów:
   • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi – teoria i praktyka
   • Społeczne aspekty funkcjonowania grupy pracowniczej
   • Kompetencje osobiste w zarządzaniu
   • Psychologia pracy z elementami ergonomii
   • Psychologia negocjacji, rozwiązywanie konfliktów, zarządzanie zmianą.
   Studia trwają dwa semestry, 220 godzin dydaktycznych. Zajęcia odbywają się w systemie niestacjonarnym (zaocznym), co 2 tygodni.

    

 

 

łódź akademicka