Studia stacjonarne

Studia I stopnia
STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
POLITOLOGIA
BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
STUDIA AZJATYCKIE
INTERNATIONAL AND POLITICAL STUDIES
INTERNATIONAL MARKETING
MIĘDZYNARODOWE STUDIA KULTUROWE
 
Studia II stopnia
STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
POLITOLOGIA
INTERNATIONAL AND POLITICAL STUDIES
INTERNATIONAL CULTURAL STUDIES
MIĘDZYNARODOWE STUDIA KULTUROWE
 

Podyplomowe

POLSKO-FRANCUSKI PROGRAM STUDIÓW W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA TYPU MBA - STUDIA PODYPLOMOWE

ul. Składowa 43, 90–127 Łódź

tel.: (42) 635 42 65, 635 43 78, 635 42 59

faks: (42) 66 55 687

www.wsmip.uni.lodz.pl

http://informatory.uni.lodz.pl/

  • STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

   Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów stosunki międzynarodowe

   STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, wchodzące w zakres nauk o polityce, są gałęzią wiedzy, która ukształtowała się stosunkowo niedawno. Stanowi ona rozwinięcie tradycyjnych dyscyplin naukowych, które uwzględniały zjawiska zachodzące w relacjach międzynarodowych, takich jak prawo, historia, geografia, ekonomia czy politologia.
   Z uwagi na intensywność i zakres powiązań międzynarodowych zauważono konieczność całościowego podejścia do analizowania procesów międzynarodowych. W warunkach polskich badania nad stosunkami międzynarodowymi rozwijały się początkowo w obrębie studiów politologicznych.
   Dynamiczny rozwój dziedziny badań i odpowiadającego im obszaru kształcenia nastąpił na początku lat 90. XX wieku. W tym czasie rozpoczęło się również kształcenie na kierunku STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE na Uniwersytecie Łódzkim. STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE były początkowo nauczane w ramach Instytutu Studiów Międzynarodowych, a po jego przekształceniu, na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych.
   Kierunek studiów STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk społecznych. Istotą stosunków międzynarodowych, jest analizowanie relacji jakie zachodzą pomiędzy uczestnikami środowiska międzynarodowego w celu zrozumienia zachodzących w nim relacji oraz prognozowania kierunku ich rozwoju.
   Kształcenie na kierunku STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE oferuje zdobycie wiedzy i umiejętności, które umożliwiają kontynuowanie studiowania na wyższych poziomach kształcenia (studia III stopnia) oraz pozwalają na podjęcie atrakcyjnej pracy w różnych sektorach. Przyjęty model kształcenia interdyscyplinarnego pozwala na podjęcie pasjonującej i otwartej na nowe możliwości ścieżki kariery.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Stosunki międzynarodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski)
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, WOS, geografia, matematyka
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: geografia, historia, WOS, język polski, filozofia, informatyka

   Limit miejsc: 80. Wyniki z matury przeliczane są na punkty. 

   Dowiedz się więcej


    

   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Stosunki międzynarodowe jest dyplom ukończenia studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich. Rekrutacja odbywa się na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń przeprowadzony zostanie konkurs dyplomów. Limit miejsc: 60.

  • POLITOLOGIA

   Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów politologia

   Studia I stopnia:
   Zasadnicze cele kształcenia:
   • Zdobycie wiedzy w zakresie problematyki politologicznej ze szczególnym uwzględnieniem instytucji systemów politycznych państw i struktur międzynarodowych;
   • Nabycie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w obszarze bezpieczeństwa dla praktycznego działania w zarządzaniu instytucjami państwa i  organizacjami międzynarodowymi;
   • Pogłębianie wiedzy i kształtowania umiejętności w zakresie rozpoznawania zjawisk w obszarze kultury politycznej i decydowania politycznego;
   • Doskonalenie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami oraz środkami komunikacji;
   • Rozwinięcie umiejętności pracy w zespole;
   • Wykształcenie umiejętności znajomości języka obcego na poziomie B2.

   Po zakończonym kształceniu absolwent może znaleźć zatrudnienie w:

   • instytucjach i organizacjach politycznych, społecznych oraz gospodarczych w kraju, jak i zagranicą,
   • strukturach lokalnych i samorządowych,
   • podmiotach doradczych.

   Studia II stopnia:

   Zasadnicze cele kształcenia:

   • Pogłębianie wiedzy  w zakresie problematyki politologicznej z możliwością jej wykorzystania do samodzielnych badań dotyczących teorii i metodologii nauk o polityce;
   • Doskonalenie umiejętności w zakresie modelowania i prognozowania procesów politycznych w powiązaniu ze zjawiskami społecznymi i gospodarczymi;
   • Poszerzenie wiedzy i doskonalenie umiejętności w zakresie procesów zarządzania w polityce i doradztwa politycznego;
   • Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa strategicznego państwa;
   • Wykorzystanie zdobytej wiedzy dla praktycznego działania  w zakresie kierowania zespołami ludzkimi w sferze publicznej;
   • Pogłębienie umiejętności językowych na poziomie B2+.

   Po zakończonym kształceniu absolwent może znaleźć zatrudnienie w:

   • Organizacjach politycznych, społecznych, gospodarczych, krajowych i międzynarodowych; organizacjach pozarządowych oraz mediach;
   • Strukturach lokalnych i samorządowych;
   • Zespołach analitycznych, szkoleniowych i diagnostycznych.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Politologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Jeden przedmiot od wyboru spośród: WOS, historia, geografia, język polski, matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język obcy (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski), język polski
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: geografia, historia, WOS, język polski, informatyka, filozofia

   Limit miejsc: 60. Wyniki z matury przeliczone są na punkty.

   Dowiedz się więcej

    

    

   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Politologia jest dyplom ukończenia studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich. Rekrutacja odbywa się na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń przeprowadzony zostanie konkurs dyplomów. Limit miejsc: 60.

  • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

   Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów bezpieczeństwo narodowe

   Zasadnicze cele kształcenia:

   – przekazanie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie administrowania publiczną infrastrukturą w zakresie utrzymania bezpieczeństwa,

   – posiadanie umiejętności kierowania procesami utrzymywania bezpieczeństwa w obrębie administracji na szczeblu lokalnym jak i centralnym,

   – umiejętność korzystania ze współczesnych technologii informacyjnych, znajomość praw własności intelektualnej,

   – samorozwój oraz umiejętność samokształcenia i adaptacji.

   Studia maja zapoznać studenta z bezpieczeństwem narodowym, koncentrując się na jego aspektach praktycznych w kontekście szeroko rozumianych nauk społecznych, ale też humanistycznych i prawnych. W celu realizacji programu i osiągnięcia efektów kształcenia, program studiów zawiera przedmioty o charakterze kierunkowym, wybieralnym i praktycznym.

   Student zostanie zapoznany z najnowszą historią polityczną, poprzez którą zostaną ukazane najważniejsze kategorie związane z funkcjonowaniem państwa i społeczeństwa we współczesnym świecie. Ważna grupa przedmiotów dotyczy zagadnień z  zakresu międzynarodowych stosunków politycznych oraz kształcenia w zakresie stosunków wojskowych. Student zapozna się z istotą funkcjonowania współczesnego systemu międzynarodowego, istniejącymi zagrożeniami i możliwościami zapobiegania im.

   Dalszą wiedzę student uzyska poprzez zapoznanie się z szeroko rozumianym pojęciem bezpieczeństwa w kontekście ekonomicznym, politycznym, ekologicznym, militarnym, informatycznym  i kulturowym. Pozna podstawy teoretyczne  bezpieczeństwa, rozpatrywanego na poziomach: globalnym, państwowym i regionalnym.

   Ważnym aspektem jest poznanie zasad funkcjonowania krajowego systemu bezpieczeństwa oraz roli prawa w jego kształtowaniu. Istotne jest również zapoznanie z procedurami reagowania w sytuacjach zagrożenia, poznanie kompetencji w zarządzaniu i logistyki w sytuacjach kryzysowych.

   Ważną grupą zajęć są przedmioty praktyczne, które są skorelowane z prowadzonymi zajęciami kierunkowymi. Dlatego student zapozna się z praktyką funkcjonowania systemu ochronnego i obronnego państwa w  tym służb państwowych i specjalnych oraz administracji.

   Znaczna część wiedzy  zostanie przekazana poprzez zajęcia warsztatowe z zakresu sztuki przetrwania, technik obrony osobistej i strzelectwa, ratownictwa medycznego negocjacji oraz komunikacji społecznej. W ramach kształcenia praktycznego niezmierne ważne będą trzymiesięczne praktyki zawodowe. Pozwoli to absolwentom podejmować zatrudnienie w komórkach administracji państwowej i samorządowej, jak również w takich instytucjach bezpieczeństwa państwowego jak: wojsko, policja, straż graniczna czy straż pożarna.

   Do kanonu kształcenia zalicza się oczywiście obsługę sprzętu komputerowego, nauczanie języka obcego, technologię informacyjną i prawo własności intelektualnej.

   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    
   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Jeden przedmiot od wyboru spośród: WOS, historia, geografia, matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język polski, język obcy (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski)
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: geografia, historia, WOS, język polski, filozofia, informatyka, matematyka

   Dowiedz się więcej

    

  • STUDIA AZJATYCKIE

   Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów studia azjatyckie

   W ciągu ostatnich dekad państwa azjatyckie zaczęły odgrywać wiodącą rolę w procesie przemian ekonomicznych, społecznych, politycznych i kulturowych w świecie. Osiągnięcia Chin, Indii, Japonii, Korei czy Wietnamu nie powinny zaskakiwać, mając na uwadze tysiącletnie tradycje tych wielkich cywilizacji. Wielopłaszczyznowy, dynamiczny rozwój Azji przez niektórych analityków nazywany jest „azjatyckim cudem” i wszystko wskazuje na to, iż cud ten będzie trwał nadal.

   Strategiczne znaczenie dla gospodarki światowej mają również kraje Bliskiego Wschodu, obszaru bogatego w surowce naturalne, zwłaszcza ropę naftową, której złoża w regionie szacowane są na około 60% wszystkich światowych rezerw. Ostatnie dynamiczne wydarzenia i dziejowe przemiany zachodzące w wielu państwach Bliskiego Wschodu dodatkowo wzmocniły pozycję regionu jako jednej z najbardziej newralgicznych części świata. Spotęgowały one dotychczasowe już znaczące zainteresowanie nim wszystkich liczących się ośrodków akademickich, jak również środowisk medialnych i biznesowych na całym świecie.

   Chociaż studia orientalistyczne mają w Polsce bogatą tradycję, jednak w naszym kraju nadal brakuje wieloaspektowego podejścia do współczesnej problematyki azjatyckiej. Zacieśniające się stosunki gospodarcze i polityczne pomiędzy Unią Europejską – w tym Polską –  a partnerami azjatyckimi wciąż nie doczekały się dostatecznej odpowiedzi środowiska naukowego w postaci pełnowymiarowych, ogólnodostępnych studiów akademickich, kształcących specjalistów w tym zakresie.

   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia
    

   Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) – stacjonarne

   Orientacyjny limit miejsc: 50

   Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się i złoży odpowiednie dokumenty co najmniej 30 osób.

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Studia azjatyckie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Jeden przedmiot główny do wyboru z: WOS, historia, geografia, język polski, matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru z języków obcych: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski 
   • Dwa przedmioty dodatkowe do wyboru spośród: geografia, historia, WOS, język polski, filozofia, informatyka, matematyka

  • INTERNATIONAL AND POLITICAL STUDIES

   Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów international and political studies

   INTERNATIONAL AND POLITICAL STUDIES są kierunkiem łączącym wiedzę z zakresu stosunków międzynarodowych, nauk o polityce, ekonomicznych oraz studiów kulturowych. Program pozwala zdobyć interdyscyplinarne wykształcenie w zakresie nauk społecznych i humanistycznych oraz przygotować studenta do podjęcia studiów drugiego stopnia.

   Poprzez interdyscyplinarne zespolenie treści poddziedzin z zakresu nauk społecznych i humanistycznych, których  wspólnym mianownikiem pozostaje polityka, studenci uzyskają solidną podstawę do rozwijania zainteresowań sektorowych – realizowanych w ramach specjalizacji. Ponadto studia zorientowane są na poszerzenie percepcji i złożoności współczesnego świata oraz wielowymiarowości zjawisk i procesów społeczno-kulturowych, służą również wyjaśnieniu zasad funkcjonowania organizacji i instytucji krajowych oraz międzynarodowych zajmujących się szeroko pojętymi zagadnieniami polityki.

   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia
    

   Wymagana znajomość języka angielskiego na przynajmniej poziomie średniozaawansowanym.

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku International and political studies brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Jeden przedmiot główny do wyboru z: język obcy (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski), WOS, historia, geografia, język polski, matematyka, historia sztuki
   • Drugi przedmiot główny do wyboru z: WOS, historia, geografia, matematyka, język obcy (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski), język polski, historia sztuki
   • Przedmioty dodatkowe do wyboru dwa spośród: WOS, historia, geografia, język polski, historia sztuki, filozofia, informatyka
    

    

   Studia II stopnia
    

   Wymagana znajomość języka angielskiego na przynajmniej poziomie średniozaawansowanym.

   Dla absolwentów studiów licencjackich/inżynierskich/magisterskich wszystkich kierunków/specjalności. Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.

  • INTERNATIONAL CULTURAL STUDIES

   Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów international cultural studies

   Pod warunkiem uruchomienia przez Senat UŁ.

  • INTERNATIONAL MARKETING

   Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów international marketing

   Nowy kierunek praktyczny studiów licencjackich w języku angielskim, INTERNATIONAL MARKETING, został stworzony z myślą o polskich i zagranicznych absolwentach szkół średnich dobrze posługujących się językiem angielskim oraz aspirujących do budowania swoich karier zawodowych w międzynarodowych firmach i organizacjach publicznych.

   Program nauczania obejmuje ponad 1300 godzin zajęć o tematyce marketingowej i biznesowej osadzonych w kontekście dorobku nauk społecznych.  Z uwagi na praktyczny charakter kierunku, zajęcia prowadzone są przez nauczycieli akademickich posiadających doświadczenie zdobyte w firmach i organizacjach publicznych oraz wykładowców-praktyków zewnętrznych, będących pracownikami międzynarodowych firm, agencji doradczych, organizacji non-profit oraz instytucji publicznych szczebla lokalnego i centralnego.

   Program kierunku stanowi kompozycję elementarnych przedmiotów z zakresu komunikacji i marketingu oraz specjalistycznych kursów o charakterze praktycznym, umożliwiających uczestnikom zapoznanie się z różnymi aspektami funkcjonowania organizacji na rynku międzynarodowym, takich jak zarządzanie marką i komunikacja marketingowa, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie w środowisku wielokulturowym.

   Oprócz wiedzy i umiejętności zdobytych w toku zajęć związanych z marketingiem i zarządzaniem uczestnicy zostaną wyposażeni w liczne dodatkowe kompetencje, niezwykle ważne z punktu widzenia współczesnego rynku pracy, takie jak: komunikacja społeczna i sztuka prezentacji, negocjacje międzynarodowe, umiejętność twórczego rozwiązywania problemów menedżerskich czy zastosowanie analizy danych i technologii informacyjnych w podejmowaniu decyzji marketingowych.

   Zajęcia prowadzone będą w formie warsztatowej tak by studenci mogli realizować wieloetapowe projekty inspirowane realnymi problemami ze świata biznesu. Podejście to pozwoli ograniczyć liczbę egzaminów o charakterze teoretycznym, skupiając się na praktycznych umiejętnościach studenta. Przewidziano również 360 godzin praktyk w wybranych firmach i instytucjach.

    

   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku International Marketing brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski), język polski
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: WOS, historia, matematyka, geografia
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: WOS, historia, geografia, język polski, filozofia, informatyka

   Limit miejsc: 30.

    

  • MIĘDZYNARODOWE STUDIA KULTUROWE

   Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów międzynarodowe studia kulturowe

   MIĘDZYNARODOWE STUDIA KULTUROWE są kierunkiem łączącym wiedzę z zakresu nauk o kulturze, społecznych, ekonomicznych, historycznych oraz stosunków międzynarodowych. Program studiów pozwala zdobyć interdyscyplinarne wykształcenie humanistyczne i przygotować studenta do podjęcia studiów drugiego stopnia.
   Poszerzają percepcję wielokulturowości współczesnego świata oraz wielowymiarowości zjawisk i procesów społeczno-kulturowych, jak również służą wyjaśnieniu zasad funkcjonowania instytucji krajowych i międzynarodowych zajmujących się szeroko pojętymi zagadnieniami kultury. Studia te pozwalają poszerzyć percepcję wymiarów kultury we współczesnym świecie, w tym zagadnień związanych z badaniami nad tożsamościami (od lokalnych do globalnych, od etnicznych do narodowych i transnarodowych), wielokulturowością, relacjami międzykulturowymi (w tym studiów nad diasporami, procesami migracji oraz sytuacją ludów tubylczych), zaprogramowaniem kulturowym i genderstudies.
   W trakcie zajęć przekazywana jest studentom wiedza i umiejętności z zakresu kultury w aspekcie międzynarodowym, w tym wiedza o światowej literaturze, sztuce, teatrze, filmie oraz wiedza z zakresu komunikacji społecznej, mediów oraz podstaw marketingu. MIĘDZYNARODOWE STUDIA KULTUROWE to studia o profilu praktycznym. Zajęcia realizowane są przez wykładowców- praktyków z dziedziny nauk społecznych i animacji kultury. Studenci w trakcie studiów odbywają praktykę zawodową w liczbie 360 godzin w wybranych instytucjach kultury, z którymi  Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych od lat współpracuje.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Międzynarodowe studia kulturowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: 

   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język obcy (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski), język polski, historia sztuki
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język polski, filozofia, historia, WOS, geografia, historia sztuki
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: geografia, historia, WOS, historia sztuki, język polski, filozofia, informatyka, historia muzyki

   Dowiedz się więcej


    

   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Międzynarodowe studia kulturowe jest złożenie wymaganych dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.

  • POLSKO-FRANCUSKI PROGRAM STUDIÓW W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA TYPU MBA - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Polsko-francuski program studiów w zakresie zarządzania typu MBA
   Polsko – Francuskie Studia w Zakresie Zarządzania typu MBA, realizowane we współpracy z Uniwersytetem Lyon 3 od 1993 r., przygotowują nowoczesne kadry zarządzające dla międzynarodowych firm działających w sektorze produkcji, handlu i usług, polsko-francuskich spółek, polskich przedsiębiorstw o silnej orientacji proeksportowej. Absolwenci programu – tak Francuzi, jak i Polacy, stają się cenionymi współpracownikami dla przedsiębiorstw nawiązujących kontakty gospodarcze w obu krajach. Absolwenci programu otrzymują dyplom uczelni francuskiej Master en Management et Administration des Entreprises oraz polskie świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
   Studia trwają 1,5 roku, od października do lipca, obejmują 2 semestry zajęć oraz w 3 semestrze indywidualne konsultacje z promotorem pracy końcowej. Program studiów został tak pomyślany, aby słuchacze mogli harmonijnie łączyć naukę z pracą zawodową. Zajęcia odbywają się w soboty oraz w niedziele. Zjazdy odbywają się dwa lub trzy razy w miesiącu.

 

 

łódź akademicka