Studia stacjonarne

Studia I stopnia
STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
POLITOLOGIA
MIĘDZYNARODOWE STUDIA KULTUROWE
BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
AMERICAN STUDIES
ASIAN STUDIES
ESTUDIOS LATINOAMERICANOS
INTERNATIONAL MARKETING
SECURITY STUDIES
 
Studia II stopnia
STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
POLITOLOGIA
MIĘDZYNARODOWE STUDIA KULTUROWE
AMERICAN STUDIES
ASIAN STUDIES
CULTURA-SOCIEDAD-POLITICA
EUROPEAN STUDIES
POLITICAL MANAGEMENT
 

Studia niestacjonarne

Studia II stopnia
INTERNATIONAL MARKETING
 

Podyplomowe

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE - STUDIA PODYPLOMOWE
BIZNESOWE STUDIA AZJATYCKIE - STUDIA PODYPLOMOWE
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA - STUDIA PODYPLOMOWE
GENDER STUDIES - POLITYKA RÓWNYCH SZANS W PROCESIE KSZTAŁCENIA
GENDER STUDIES - STUDIA PODYPLOMOWE
MENEDŻEROWIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE
POLSKO-FRANCUSKI PROGRAM STUDIÓW W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA TYPU MBA
PRAWA CZŁOWIEKA - KONTEKSTY SPOŁECZNO-KULTUROWE I POLITYCZNE - STUDIA PODYPLOMOWE

Doktoranckie

POLITOLOGIA

ul. Składowa 43, 90–127 Łódź

tel.: (42) 635 42 65, 635 43 78, 635 42 59

faks: (42) 66 55 687

www.wsmip.uni.lodz.pl

  • STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

   Uczelnie Łódź - kierunek Stosunki międzynarodowe
   Kierunek studiów Stosunki międzynarodowe należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk społecznych. Istotą stosunków międzynarodowych jest analizowanie relacji jakie zachodzą pomiędzy uczestnikami środowiska międzynarodowego w celu zrozumienia zachodzących w nim relacji oraz prognozowania kierunku ich rozwoju. Kształcenie na kierunku Stosunki międzynarodowe oferuje zdobycie wiedzy i umiejętności, które umożliwiają kontynuowanie studiowania na wyższych poziomach kształcenia (II i III stopień) oraz pozwalają na podjęcie atrakcyjnej pracy w różnych sektorach. 
   Absolwent powinien posiadać szeroką i różnorodną wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, społecznych, prawnych i politycznych, umożliwiającą wszechstronne poznanie oraz zrozumienie mechanizmów funkcjonowania stosunków międzynarodowych oraz gospodarki światowej. Powinien zdobyć umiejętności analizy problemów krajowych w perspektywie międzynarodowej, a także umiejętności komunikowania się, negocjowania i przekonywania. Powinien znać jeden język obcy na poziomie biegłym oraz drugi na wysoko zaawansowanym. Absolwent uzyska też przygotowanie do pracy w organizacjach i przedsiębiorstwach międzynarodowych na stanowiskach: analityka i specjalisty średniego szczebla w administracji państwowej i samorządowej (fundusze europejskie); w organizacjach i instytucjach międzynarodowych (placówki dyplomatyczne) lub w jednostkach krajowych współpracujących z zagranicą oraz w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych. Dzięki interdyscyplinarnemu wykształceniu, które jest najbardziej przyszłościowe, powinien również znaleźć atrakcyjną pracę w mediach (telewizja, prasa, radio, Internet) oraz w sferze PR, komunikacji marketingowej oraz obsłudze klienta w różnego rodzaju przedsiębiorstwach, stowarzyszeniach oraz fundacjach.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Stosunki międzynarodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski)
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, WOS, geografia, matematyka
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: geografia, historia, WOS, język polski, filozofia, informatyka

   Limit miejsc: 80. Wyniki z matury przeliczane są na punkty. 

   Dowiedz się więcej


    

   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Stosunki międzynarodowe jest dyplom ukończenia studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich. Rekrutacja odbywa się na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń przeprowadzony zostanie konkurs dyplomów. Limit miejsc: 80.

  • POLITOLOGIA

   Uczelnie Łódź - kierunek Politologia
   Kierunek umożliwia zdobycie wiedzy w zakresie problematyki politologicznej ze szczególnym uwzględnieniem instytucji systemów politycznych państw i struktur międzynarodowych oraz pozyskać umiejętności w zakresie modelowania i prognozowania procesów politycznych w powiązaniu ze zjawiskami społecznymi i gospodarczymi. Student pogłębia swoją wiedzę w zakresie rozpoznawania zjawisk w obszarze kultury politycznej i decydowania politycznego. Nabywa również umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w obszarze bezpieczeństwa dla praktycznego działania w zarządzaniu instytucjami państwa i organizacjami międzynarodowymi. 
   Po zakończonym kształceniu absolwent może znaleźć zatrudnienie w instytucjach i organizacjach politycznych, społecznych oraz gospodarczych w kraju, jak i zagranicą, strukturach lokalnych i samorządowych oraz podmiotach doradczych, a ponadto w placówkach naukowo-badawczych o charakterze politologicznym, w wydawnictwach i środkach masowego przekazu zajmujących się zagadnieniami polityki zagranicznej i wewnętrznej.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Politologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Jeden przedmiot od wyboru spośród: WOS, historia, geografia, język polski, matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język obcy (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski), język polski
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: geografia, historia, WOS, język polski, informatyka, filozofia

   Limit miejsc: 70. Wyniki z matury przeliczone są na punkty.

   Dowiedz się więcej

    

    

   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Politologia jest dyplom ukończenia studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich. Rekrutacja odbywa się na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń przeprowadzony zostanie konkurs dyplomów. Limit miejsc: 60.

  • MIĘDZYNARODOWE STUDIA KULTUROWE

   Uczelnie Łódź - kierunek Międzynarodowe studia kulturowe
   Kierunek łączący wiedzę z zakresu nauk o kulturze, nauk społecznych, ekonomicznych, historycznych oraz stosunków międzynarodowych. Poszerzają percepcję wielokulturowości współczesnego świata oraz wielowymiarowości zjawisk i procesów społeczno-kulturowych, jak również służą wyjaśnieniu zasad funkcjonowania instytucji krajowych i międzynarodowych zajmujących się szeroko pojętymi zagadnieniami kultury. Dotyczą zagadnień związanych z badaniami nad tożsamościami (od lokalnych do globalnych, od etnicznych do narodowych i transnarodowych), wielokulturowością, relacjami międzykulturowymi (w tym studiów nad diasporami, procesami migracji oraz sytuacją ludów tubylczych), zaprogramowaniem kulturowym i genderstudies. W trakcie zajęć przekazywana jest studentom wiedza i umiejętności z zakresu kultury w aspekcie międzynarodowym, w tym wiedza o światowej literaturze, sztuce, teatrze, filmie oraz wiedza z zakresu komunikacji społecznej, mediów oraz podstaw marketing. 
   Absolwent posiada znajomość podstawowej terminologii z zakresu studiów nad kulturą, pozwalającej na analizy, badania i opis zjawisk kulturowych. Nabywa świadomość w zakresie wielości form wytwarzania i posługiwania się kulturą przez człowieka oraz negocjowania ich znaczeń w codziennej praktyce komunikacji i współpracy między kulturowej. Ukończenie kierunku daje podstawy do podjęcia studiów II stopnia na kierunkach z obszaru nauk humanistycznych. Studia na kierunku przygotowują do pracy w krajowych i zagranicznych, rządowych pozarządowych instytucjach naukowych, kulturalnych i społeczno-gospodarczych (w tym przede wszystkim w obszarze działalności naukowo-badawczej, edukacyjnej, kulturalnej, pomocowo-rozwojowej oraz dyplomacji i turystyce).
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Międzynarodowe studia kulturowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski), język polski, historia sztuki
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, WOS, geografia, historia sztuki, język polski, filozofia
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: geografia, historia, WOS, język polski, filozofia, informatyka, historia sztuki, historia muzyki

   Limit miejsc: 90. Wyniki z matury przeliczane są na punkty.

   Dowiedz się więcej


    

   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Międzynarodowe studia kulturowe jest dyplom ukończenia studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich. Rekrutacja odbywa się na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń przeprowadzony zostanie konkurs dyplomów. Limit miejsc: 40.

    

  • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

   Uczelnie Łódź - kierunek Bezpieczeństwo narodowe
   W trakcie studiów przekazywana jest praktyczna wiedza w zakresie funkcjonowania systemu ochronnego i obronnego państwa w tym służb państwowych i specjalnych oraz administracji, a także na temat administrowania publiczną infrastrukturą w zakresie utrzymania bezpieczeństwa. Student nabiera umiejętności kierowania procesami utrzymywania bezpieczeństwa w obrębie administracji na szczeblu lokalnym jak i centralnym. Najbardziej istotne jest nabycie wiedzy dotyczącej kształtu systemu obronnego i ochronnego państwa w tym umiejętności dotyczące zachowania się w sytuacjach kryzysowych. 
   Absolwent będzie znał zasady zachowania w takich sytuacjach jak również posiądzie umiejętność pracowania w zespołach antykryzysowych. Osoba kończąca studia będzie rozumiała znaczenie i wymogi pracy zespołowej na rzecz dobra społecznego i interesu narodowego. Inną umiejętnością, którą posiądzie absolwent studiów jest znajomość zasad prawnych dotyczących bezpieczeństwa na poziomie lokalnym i regionalnym. Będzie znał procedury zachowania, postępowania i działania ludzi oraz instytucji w sytuacjach zagrożenia. Szczególnie istotnym elementem kształcenia jest wypracowanie umiejętności gromadzenia i przetwarzania informacji dotyczących zarówno bezpieczeństwa wewnętrznego jak i zewnętrznego. 
   Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia zatrudnienia w administracji publicznej państwowej i samorządowej, szczególnie w zespołach reagowania kryzysowego, a także międzynarodowych organizacjach międzyrządowych i pozarządowych, placówkach dyplomatycznych i konsularnych, szkołach (po uzyskaniu stosownych kwalifikacji pedagogicznych), prywatnych firmach na stanowiskach oceniających ryzyko działań komercyjnych oraz w instytucjach struktur ochronnych i obronnych państwa.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    
   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Jeden przedmiot od wyboru spośród: WOS, historia, geografia, matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język obcy (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski), język polski
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: geografia, historia, WOS, język polski, filozofia, informatyka, matematyka

   Dowiedz się więcej

    

  • AMERICAN STUDIES

   Uczelnie Łódź - kierunek American Studies

   Studia są prowadzone w języku angielskim. American Studies to interdyscyplinarna specjalność w ramach kierunku stosunki międzynarodowe koncentrująca się na zagadnieniach dotyczących krajów Ameryki Północnej (USA, Kanady, Meksyku) z uwzględnieniem ich zaangażowania w relacje o charakterze politycznym, kulturowym, gospodarczym i społecznym w skali globalnej. Niewątpliwie jednak kluczowym obszarem, na którym koncentruje się ten program, są Stany Zjednoczone oraz ich rola i oddziaływanie w ramach współczesnej szeroko pojmowanej kultury i polityki. Specjalność ukazuje różnorodność i złożoność problematyki amerykanistycznej, wskazując zarazem na rozmaite uwarunkowania (historyczne, etniczne, kulturowe, religijne, polityczne, gospodarcze, społeczne itp.) funkcjonowania USA i pozostałych państw Ameryki Północnej we współczesnym świecie. Oprócz zajęć ogólnych, o szerszej tematyce, zajęcia realizowane w ramach specjalności podzielone są na trzy moduły tematyczne:

   • media
   • historia i polityka
   • społeczeństwo i kultura.
   Mimo skoncentrowania na określonych obszarach tematycznych, zajęcia proponowane studentom tej specjalności mają charakter komplementarny, a program dostarcza kompleksowej wiedzy na temat pozycji, roli i zaangażowania USA we współczesnym społeczeństwie globalnym. Istotną optyką tego programu jest także perspektywa medialna, pozwalająca na bardziej całościowe zrozumienie współczesnych procesów o oddziaływaniu światowym oraz uchwycenie roli mediów w kształtowaniu aktualnej polityki, kultury, gospodarki oraz światopoglądów i stylów życia/Absolwenci oprócz ogólnej znajomości współczesnej polityki światowej – posiadają gruntowną i wieloaspektową wiedzę dotyczącą roli i zaangażowania Stanów Zjednoczonych w procesy o zasięgu globalnym, a także potrafią wskazać i wyjaśnić rozmaite sposoby oddziaływania kultury amerykańskiej (w tym np. kultury popularnej i mediów) na inne kultury i społeczeństwa. Osoby te umieją zarazem zdiagnozować różnorodne zjawiska o charakterze politycznym, społecznym i kulturowym wskazując na ich złożone powiązania i wzajemne warunkowanie się. Przyjmując optykę charakterystyczną dla krajów Ameryki Północnej, interdyscyplinarny program American Studies dostarcza absolwent(k)om podstawowej wiedzy z zakresu polityki i systemu światowego, sposobów i mechanizmów zarządzania państwem, kultury biznesowej i organizacyjnej, marketingu i reklamy, kultury popularnej i kina oraz wskazuje na ich uwarunkowania kulturowo-społeczne. Dodatkowym atutem absolwentów tej specjalności jest umiejętność biegłego posługiwania się językiem angielskim w mowie i piśmie (program realizowany jest w całości w języku angielskim) oraz sprawnego operowania językiem hiszpańskim (w ramach specjalności prowadzona jest intensywna nauka tego języka). Takie przygotowanie pozwala absolwentom American Studies na komfortowe funkcjonowanie w wielokulturowym środowisku współczesnych przedsiębiorstw, organizacji międzynarodowych i pozarządowych, firm medialnych, agencji reklamowych i marketingowych, instytucji politycznych, społecznych i kulturowych. Program przygotowuje także do kontynuowania nauki na poziomie studiów magisterskich.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku American Studies brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski)
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: WOS, historia, matematyka, geografia
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: WOS, historia, geografia, język polski, filozofia, informatyka

   Limit miejsc: 20. Wyniki z matury przeliczane są na punkty.

  • ASIAN STUDIES

   Uczelnie Łódź - kierunek Asian Studies
   Studia prowadzone w języku angielskim. W ciągu ostatnich dekad państwa azjatyckie zaczęły odgrywać wiodącą rolę w procesie przemian ekonomicznych, społecznych, politycznych i kulturowych w świecie. Osiągnięcia Chin, Indii, Japonii, Korei czy Wietnamu nie powinny zaskakiwać mając na uwadze tysiącletnie tradycje tych wielkich cywilizacji. Wielopłaszczyznowy, dynamiczny rozwój Azji przez niektórych analityków nazywany jest „azjatyckim cudem”, i wszystko wskazuje na to, iż cud ten będzie trwał nadal. Studia orientalistyczne mają w Polsce bogatą tradycję, jednak w naszym kraju nadal brakuje wieloaspektowego podejścia do współczesnej problematyki azjatyckiej. Zacieśniające się stosunki gospodarcze i polityczne pomiędzy Unią Europejską – w tym Polską - a partnerami azjatyckimi wciąż nie doczekały się dostatecznej odpowiedzi środowiska naukowego w postaci pełnowymiarowych, ogólnodostępnych studiów akademickich, kształcących specjalistów w tym zakresie. Studia Azjatyckie mają na celu wypełnienie tej luki. Interdyscyplinarny charakter kierunku obejmuje zagadnienia niezwykle zróżnicowanych i dynamicznych procesów politycznych, gospodarczych i społecznych w ujęciu lokalnym, regionalnym i globalnym. Co ważne studenci mają możliwość, po uzyskaniu odpowiednich stypendiów odbycia staży językowych w uczelniach chińskich i japońskich oraz uczelniach państw Azji Południowo-Wschodniej/ Kształcenie na tym kierunku oferuje zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na zrozumienie fenomenu azjatyckiego w kontekście kulturowym, politycznym, społecznym i ekonomicznym, a tym samym przygotowuje do swobodnego poruszania się w kręgach dyplomatycznych oraz otoczeniu biznesowym na tamtejszych rynkach. Specyfika szeroko pojmowanej przestrzeni azjatyckiej powoduje, że niemożliwe jest pełne zrozumienie i funkcjonowanie w lokalnym środowisku bez znajomości tamtejszych języków. Dlatego w programie studiów azjatyckich szczególną rolę odgrywa intensywna nauka języków orientalnych – chińskiego, japońskiego i arabskiego. Zdobyta na studiach wiedza teoretyczna oraz narzędzia praktyczne uczynią z absolwenta studiów azjatyckich, z jednej strony, osobę zdolną do refleksji i krytycznej oceny zjawisk we współczesnym świecie, z drugiej strony, z racji rosnącego zapotrzebowania – specjalistę pożądanego na rynku pracy.
   Wymagania rekrutacyjne


   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Asian Studies brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski)
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród:WOS, historia, matematyka, geografia
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: WOS, historia, informatyka, język polski, filozofia, geografia 

   Limit miejsc: 20

   Dowiedz się więcej


    

   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Asian Studies jest dyplom ukończenia studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich oraz bardzo dobra znajomość języka angielskiego. Rekrutacja odbywa się na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń przeprowadzony zostanie konkurs dyplomów.

  • CULTURA-SOCIEDAD-POLITICA

   Uczelnie Łódź - kierunek Culutra-Sociedad-Politica
   Studia prowadzone w języku hiszpańskim. Program specjalności ma charakter interdyscyplinarny, obejmujący szereg komplementarnych perspektyw naukowych, m.in. politologiczną, socjologiczną, kulturoznawczą, antropologiczną i ekonomiczną. Koncentruje się na wymiarze szeroko rozumianych nauk społecznych. Zajęcia będą prowadzone przez wykładowców reprezentujących te dyscypliny naukowe. Program specjalności stanowi zatem doskonałe uzupełnienie oferty programowej studiów II stopnia WSMiP UŁ i nawiązuje do profilu tego Wydziału. Głównym celem studiów jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami i problemami społeczno-kulturowymi, politycznymi i ekonomicznymi współczesnego świata, z ich uwarunkowaniami, specyfiką, obliczem oraz przejawami. Specjalność nakreśla szeroką panoramę problemów politycznych i stosunków dyplomatycznych we współczesnym świecie, odnosząc się zarazem do wybranych aspektów konfliktów i bezpieczeństwa międzynarodowego u progu XXI wieku i ich kontekstu historycznego. Specjalność ta podejmuje szerokie spectrum tematów dotyczących aktualnych wyzwań i procesów politycznych wybranych krajów i regionów. Analizuje tym samym problematykę relacji miedzy rozmaitymi podmiotami środowiska międzynarodowego, co obejmuje uwzględnienie różnorodnych aspektów i wymiarów temu towarzyszących. Program specjalności kładzie szczególną uwagę na przybliżenie meandrów polityki i dyplomacji wybranych krajów i regionów świata u progu XXI wieku. Studia obejmują zajęcia obligatoryjne oraz specjalnościowe do wyboru, które przybliżają zarówno wymiar teoretyczny badanych zjawisk, ich uwarunkowania, jak i konkretne ich przykłady i przejawy we współczesnym świecie. Prezentują badaną problematykę przez pryzmat wielu paradygmatów, co odpowiada interdyscyplinarnemu charakterowi specjalności i Wydziału/ Absolwent studiów magisterskich w języku hiszpańskim na kierunku stosunki międzynarodowe WSMiP, na specjalności „Cultura – Sociedad - Politica” ma rozległą wiedzę z zakresu stosunków międzynarodowych i nauk politycznych oraz studiów kulturowych. W toku studiów zdobywa wiedzę o historii i kulturze, a także problemach społeczno-kulturowych, genderowych, politycznych i militarnych oraz gospodarczych współczesnych społeczeństw. Absolwent potrafi przybliżyć złożone trajektorie współczesnej polityki i dyplomacji w wybranych krajach i regionach świata. Praktyczna wiedza podbudowana jest solidną bazą teoretyczną i metodologiczną o charakterze interdyscyplinarnym z zakresu nauk społecznych i humanistycznych.
   Wszechstronna wiedza i umiejętności nabyte w trakcie studiów dają absolwentowi możliwość podjęcia ciekawej pracy w organizacjach i instytucjach krajowych, unijnych oraz międzynarodowych, rządowych i pozarządowych, a także w instytucjach kultury, ośrodkach analitycznych i środkach masowego przekazu. Absolwent specjalności jest przygotowany do kontynuowania studiów na poziomie doktoranckim (studia III stopnia), na kierunkach, których wymagania wstępne przewidują uzyskanie kompetencji zdobytych na II stopniu kierunku stosunki międzynarodowe. Student, który ukończył studia drugiego stopnia     posiada umiejętności umożliwiające kontynuację studiów na wyższym poziomie w uczelniach zagranicznych we wszystkich krajach europejskich i pozaeuropejskich, które przewidują trzystopniowy system kształcenia uniwersyteckiego. Absolwent studiów II stopnia może kontynuować kształcenie na studiach podyplomowych oraz kursach dokształcających UŁ i innych uczelni.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Cultura-Sociedad-Politica jest dyplom ukończenia studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich oraz bardzo dobra znajomość języka hiszpańskiego. Rekrutacja odbywa się na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń przeprowadzony zostanie konkurs dyplomów.
   Limit miejsc: 20

    

  • ESTUDIOS LATINOAMERICANOS

   Uczelnie Łódź - kierunek Estudios Latnioamericanos
   Studia prowadzone w języku angielskim i hiszpańskim. Specjalność jest przeznaczona dla absolwentów szkół średnich zainteresowanych problematyką iberyjską i latynoamerykańską. Program studiów ma charakter interdyscyplinarny i opiera się na dorobku różnych dziedzin i specjalności naukowych, w ramach których rozwija się współczesna latynoamerykanistyka, w tym przede wszystkim politologii, stosunków międzynarodowych, historii, socjologii, antropologii polityki,  kulturoznawstwa i historii sztuki. Głównym celem specjalności jest ukazanie szerokiego spektrum badań iberyjskich i latynoamerykanistycznych, na które składa się zainteresowanie takim zagadnieniami jak: stosunki polityczne i gospodarcze w regionie, konflikty i bezpieczeństwo, problemy społeczne, zróżnicowanie etniczno-kulturowe, procesy tożsamościowe, relacje płci i media. Ze względu na duże doświadczenie badawcze kadry szczególny nacisk zostanie położony na praktyczny wymiar przekazywanej wiedzy/ Absolwent specjalizacji Estadios Latinoamericanos na kierunku stosunki międzynarodowe posiada znajomość podstawowej terminologii nauk społecznych i humanistycznych. Nabywa szczegółową wiedzę z zakresu iberystyki i  latynoamerykanistyki pozwalającą na analizę, badanie i opis zjawisk oraz procesów polityczno-ekonomicznych i społeczno-kulturowych w regionie. Ma świadomosć złożoności i zmienności form życia politycznego, społecznego i kulturowego oraz wielości perspektyw naukowych wykorzystywanych do ich badania. Zdobyta wiedza i możliwość doskonalenia znajomości języka hiszpańskiego i portugalskiego służą wykształceniu wysokich kompetencji absolwenta w dialogu międzykulturowym. Znajomość specyfiki Płw. Iberyjskiego i Ameryki Łacińskiej oraz biegła znajomość języka hiszpańskiego i portugalskiego daje absolwentowi możliwość podjęcia ciekawej pracy w organizacjach i instytucjach  krajowych, unijnych oraz międzynarodowych rządowych i pozarzadowych zajmujących się szeroko rozumianą wspópracą krajów iberyjskich i latynoamerykańskich, a także w ośrodkach analitycznych i środkach masowego przekazu. Absolwent jest również przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunkach studiów z obszaru nauk społecznych i humanistycznych (politologia, stosunki międzynarodowe, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, socjologia, kulturoznawstwo).
   Wymagania rekrutacyjne


   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Estudios Latinoamericanos brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski)
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród:  WOS, historia, matematyka, geografia
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: WOS, historia, geografia, język polski, filozofia, informatyka

   Limit miejsc: 20. Wyniki z matury przeliczane są na punkty.

    

  • EUROPEAN STUDIES

   Uczelnie Łódź - kierunek European Studies
   Studia prowadzone w języku angielskim. Studia na specjalności „European Sudies” skierowane są do osób, zainteresowanych integracją europejską i tych wszystkich, którzy zamierzają związać swą karierę zawodową z instytucjami Unii Europejskiej, instytucjami doradczymi oraz lobbingowymi w kraju i za granicą. Studia na specjalności europejskiej oferują szerokie kompendium wiedzy na temat  prawnych, społecznych, kulturowych oraz ekonomicznych  aspektów  funkcjonowania Unii Europejskiej. Absolwent specjalności Europeistyka posiadać będzie wiedzę z zakresu politologii, ekonomii, socjologii funkcjonowania stosunków międzynarodowych oraz wiedzę o państwie i prawie, charakteryzować go będzie znajomość europejskiej tradycji, historii i kultury oraz społeczno-politycznych uwarunkowań integracji europejskiej. Członkostwo Polski w Unii Europejskiej powoduje, że administracja państwowa i samorządowa wciąż specjalistów z zakresu problematyki europejskiej. Ponadto organizacje krajowe i międzynarodowe poszukują specjalistów w omawianym zakresie co stwarza szanse na znalezienie ciekawej i atrakcyjnej pracy. Absolwenci specjalności europejskiej  na kierunku stosunki międzynarodowe (studia II stopnia) posiadają wiedzę z zakresu  stosunków międzynarodowych, prawa,  ekonomii oraz kultury i cywilizacji europejskiej. Ponadto  cechuje ich znajomość systemu instytucjonalnego i prawnego Unii Europejskiej, procesu podejmowania decyzji w UE, działania Jednolitego Rynku, polityk wspólnotowych, zasad pozyskiwania Funduszy Strukturalnych UE. W praktyce potrafią się biegle posługiwać przynajmniej jednym z języków europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem angielskiego i francuskiego. Zdobyta umiejętność analitycznego myślenia oraz patrzenia na proces integracji europejskiej z różnych perspektyw sprawiają, że absolwenci specjalności europejskiej są cenieni i poszukiwani na krajowym i zagranicznym rynku pracy. Zatrudnienie znajdują w: instytucjach unijnych, organizacjach międzynarodowych, pozarządowych oraz organach administracji rządowej, samorządowej, ośrodkach akademickich, centrach informacyjnych, wydawnictwach oraz w mediach. Potrafią pozyskiwać środki z Funduszy Europejskich.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku European Studies jest dyplom ukończenia studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich oraz bardzo dobra znajomość języka angielskiego. Rekrutacja odbędzie się na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń przeprowadzony zostanie konkurs dyplomów.
   Limit miejsc: 20

  • GENDER STUDIES - POLITYKA RÓWNYCH SZANS W PROCESIE KSZTAŁCENIA

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Gender studies - polityka równych szans w procesie kształcenia
   Ośrodek Naukowo-Badawczy Problematyki Kobiet WSMiP UŁ planuje otworzyć studia podyplomowe z zakresu gender studies dla nauczycieli. Ten wysokiej jakości unikatowy program ma na celu poszerzenie wiedzy z zakresu gender maintreaming, czyli rozpowszechniania zagadnień związanych z problematyką równouprawnienia i niedyskryminacji ze względu na płeć, etniczność, wyznanie, wiek, itd. Powstał w odpowiedzi na istniejące wśród nauczycieli zapotrzebowanie na specjalistów, którzy realizowaliby cele polityki równych szans wśród określonych grup zawodowych, a przede wszystkim – wśród dzieci i młodzieży. Dzięki szczegółowej znajomości zagadnień nierówności i dyskryminacji oraz wiedzy na temat metod skutecznego im przeciwdziałania, absolwenci zyskają umiejętność krytycznej analizy treści programowych i wyboru materiałów dydaktycznych do prowadzonych zajęć (niezależnie od ich profilu) oraz możliwość uwrażliwiania uczniów na problemy nierówności i przemocy w różnych jej aspektach.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Gender Studies - polityka równych szans w procesie kształcenia wymagane są ukończone studia wyższe. 

  • INTERNATIONAL MARKETING

   Uczelnie Łódź - kierunek International Marketing
   Studia prowadzone w języku angielskim. Jest to jedyny taki program w Polsce na kierunku stosunki międzynarodowe. Studenci tej specjalności o wyrazistym międzynarodowym profilu biznesowym zdobywają praktyczną wiedzę z zakresu szeroko rozumianego marketingu, transakcji międzynarodowych, zarządzania sprzedażą, podstaw rachunkowości i ekonomii, reklamy internetowej i nowoczesnej komunikacji marketingowej i zarządzania międzynarodowymi zespołami pracowników oraz projektami międzynarodowej współpracy. Studenci mają również możliwość wyboru nauki innego języka obcego o profilu biznesowym — hiszpańskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego lub też japońskiego, chińskiego czy arabskiego. Bardzo silna orientacja międzynarodowa całego programu kształcenia gwarantuje absolwentom tej specjalności znacznie lepszą pozycję na rynku pracy w porównaniu ze swymi rówieśnikami wybierającymi inne, bardziej tradycyjne kierunki. Kierownictwo programu oferuje również doradztwo zawodowe w zakresie praktyk i staży w biznesie polskim i międzynarodowym. Program ma charakter autorski i jest realizowany przez najlepszych wykładowców akademickich oraz praktyków biznesu o ugruntowanym doświadczeniu międzynarodowym. Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ ma duże doświadczenie w zakresie prowadzenia programów studiów w językach obcych. Wcześniej dotyczyło to głównie studiów podyplomowych i magisterskich — najnowsza propozycja Wydziału dotyczy studiów licencjackich i po raz drugi będzie dostępna dla tegorocznych maturzystów. Program zadebiutował z sukcesem w 2012 roku. Profil studiów jest nastawiony na przekazanie praktycznej wiedzy przydatnej do pracy w międzynarodowych korporacjach w Polsce i za granicą oraz w polskich firmach o silnej orientacji proeksportowej. Atutem tej specjalności są również bardzo dobre relacje z międzynarodowym biznesem, przygotowujące dla studentów miejsca praktyk w najbardziej dynamicznych firmach regionu. Najlepsi studenci mogą skorzystać z międzynarodowej wymiany studenckiej z zagranicznymi uniwersytetami partnerskimi. Wydział posiada już ponad 70 takich umów z partnerami — w większości krajów europejskich — od Portugali przez Hiszpanię, Francję, Włochy, Wielką Brytanię i Holandię, aż po kraje skandynawskie i nadbałtyckie. Wybór tego kierunku stwarza więc maturzystom szerokie możliwości poznania nowych krajów oraz uwarunkowań kulturowych prowadzenia biznesu z różnymi partnerami. Już na drugim roku studiów można wyjechać na semestr do zagranicznych uczelni/ Metody nauczania stosowane na specjalności International marketing mają charakter interaktywny, angażujący słuchaczy do pracy nad różnymi projektami. Obserwując kariery naszych absolwentów zauważamy pozytywny wpływ tego modelu kształcenia na możliwości znajdywania interesującej pracy. Nasi absolwenci pracują zarówno w firmach zagranicznych, jak i polskich. Można ich spotkać w działach marketingu, sprzedaży, reklamie i PR oraz komunikacji marketingowej, jak też w urzędach działających na rzecz biznesu i polskich przedstawicielstwach za granicą. Studia mają charakter interdyscyplinarny, co powoduje, iż studenci cechują się później dużą elastycznością w dostosowywaniu się do zmieniających się wymagań rynku pracy. Znajomość różnych kultur i różnych języków obcych powoduje, iż absolwenci tej specjalności doskonale odnajdują się w międzynarodowych zespołach pracowniczych i przy realizacji projektów europejskich (w tym także funduszy europejskich).
   Wymagania rekrutacyjne


   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku International Marketing brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski)
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: WOS, historia, matematyka, geografia
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: WOS, historia, geografia, język polski, filozofia, infrmatyka

   Limit miejsc: 20. Wyniki z matury przeliczane są na punkty.

    

    

   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Interantional Marketing jest dyplom ukończenia studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich. Rekrutacja odbywa się na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń przeprowadzony zostanie konkurs dyplomów. Kandydaci zobowiązani są do złożenia, poza dokumentami okreśłonymi w Uchwale rekrutacyjnej- CV i listu motywacyjnego.
   Limit miejsc: 30

  • POLITICAL MANAGEMENT

   Uczelnie Łódź - kierunek Political Management
   Studia prowadzone w języku angielskim. Samodzielna specjalność w ramach kierunku politologii umożliwia pogłębianie wiedzy w zakresie problematyki politologicznej i podstawowych badań interdyscyplinarnych, poszerzenie wiedzy i doskonalenie umiejętności w zakresie procesów zarządzania w polityce i doradztwa politycznego, pogłębienie umiejętności analizy w zakresie działania instytucji politycznych państw i struktur międzynarodowych w celu nabycia umiejętności zarzadzania instytucjami i organizacjami politycznymi państwa oraz wykorzystanie zdobytej wiedzy dla praktycznego działania w zakresie kierowania zespołami ludzkimi w sferze publicznej/ Po zakończonym kształceniu absolwent może znaleźć zatrudnienie w organizacjach władzy państwowej i samorządu terytorialnego, w międzynarodowych organizacjach i instytucjach wpływających na kierunki polityki zagranicznej, w instytucjach państwowych i organach politycznych biorących udział w procesie transformacji systemu politycznego, w ośrodkach naukowo-badawczych o charakterze politologicznym oraz w wydawnictwach oraz środkach masowej komunikacji podejmujących tematykę polityki wewnętrznej i zagranicznej.

    

   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Political Management jest dyplom ukończenia studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich oraz bardzo dobra znajomość języka angielskiego. Rekrutacja odbywa się na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń przeprowadzony zostanie konkurs dyplomów.
   Limit miejsc: 30

  • POLSKO-FRANCUSKI PROGRAM STUDIÓW W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA TYPU MBA

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Polsko-francuski program studiów w zakresie zarządzania typu MBA
   Polsko – Francuskie Studia w Zakresie Zarządzania typu MBA, realizowane we współpracy z Uniwersytetem Lyon 3 od 1993 r., przygotowują nowoczesne kadry zarządzające dla międzynarodowych firm działających w sektorze produkcji, handlu i usług, polsko-francuskich spółek, polskich przedsiębiorstw o silnej orientacji proeksportowej. Absolwenci programu – tak Francuzi, jak i Polacy, stają się cenionymi współpracownikami dla przedsiębiorstw nawiązujących kontakty gospodarcze w obu krajach. Absolwenci programu otrzymują dyplom uczelni francuskiej Master en Management et Administration des Entreprises oraz polskie świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
   Studia trwają 1,5 roku, od października do lipca, obejmują 2 semestry zajęć oraz w 3 semestrze indywidualne konsultacje z promotorem pracy końcowej. Program studiów został tak pomyślany, aby słuchacze mogli harmonijnie łączyć naukę z pracą zawodową. Zajęcia odbywają się w soboty oraz w niedziele. Zjazdy odbywają się dwa lub trzy razy w miesiącu.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Polsko-francuski program studiów w zakresie zarządzania typu MBA wymagane są ukończone studia wyższe. Wymagana jest również znajomość języka francuskiego w stopniu co najmniej dobrym lub bardzo dobrym. 

  • SECURITY STUDIES

   Uczelnie Łódź - kierunek Security Studies
   Studia prowadzone w języku angielskim. Dzięki samodzielnej specjalności w ramach kierunku politologii przekazywana jest praktyczna  wiedza   w   zakresie   administrowania   publiczną   infrastrukturą   w   zakresie utrzymania bezpieczeństwa, kształtowane są umiejętności  kierowania  procesami  utrzymywania  bezpieczeństwa  w  obrębie administracji na szczeblu lokalnym jak i centralnym oraz przekazana jest praktyczna wiedza w zakresie zarządzania bezpieczeństwem, logistyki w sytuacjach kryzysowych oraz prawnych aspektów bezpieczeństwa/ Absolwent posiada widzę w zakresie kształtowania się bezpieczeństwa międzynarodowego oraz narodowego ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania państwa. Posiada wiedzę w zakresie podstawowych kategorii bezpieczeństwa, potrafi definiować zagrożenia i wyzwania dla współczesnego świata. Szczególny nacisk w ofercie nauczania kładziony jest na umiejscowienie sił militarnych  w stosunkach międzynarodowych. W kontekście bezpieczeństwa, absolwent posiada wiedzę w zakresie bezpieczeństwa narodowego, jego determinantów, kształtowania się strategii bezpieczeństwa oraz zarządzania bezpieczeństwem w określonych sytuacjach kryzysowych. Absolwent uzyskuje przede wszystkim wiedzę i  umiejętności o charakterze praktycznym – w odniesieniu do udzielania pierwszej pomocy, strzelectwa, zarządzania kryzysowego, psychologicznych aspektów w sytuacjach kryzysowych. Również w ofercie przedmiotów opcjonalnych znajdują się przedmioty praktyczne – sztuki walki i samoobrony oraz jeździectwo.  Absolwent po ukończeniu nauczania jest przygotowany do podjęcia zatrudnienia w administracji publicznej odpowiadającej również za aspekty bezpieczeństwa (na poziomie lokalnym i centralnym), instytucjach politycznych, dyplomatycznych i konsularnych, w organizacjach rządowych i pozarządowych (zarówno krajowych jak i zagranicznych), jednostkach badawczych i naukowych skupiających się na badaniu stosunków międzynarodowych, zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego.
   Wymagania rekrutacyjne


   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Security Studies brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski)
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród:WOS, historia, matematyka, geografia
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: WOS, historia, informatyka, język polski, geografia 

   Limit miejsc: 30. Wyniki z matury przeliczane są na punkty.

   Dowiedz się więcej

    

  • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Bezpieczeństwo narodowe
   Zasady prawne, procedury bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w skali globalnej, regionalnej, narodowej i lokalnej. Planowanie, organizacja i realizacja przedsięwzięć obronnych i zarządzania kryzysowego w administracji publicznej, siłach zbrojnych, jednostkach organizacyjnych straży, służb i inspekcji oraz innych instytucjach państwa, przedsiębiorstwach i organizacjach pozarządowych. Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie absolwentów do pracy w strukturach administracji publicznej, organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem obywateli oraz w zespołach reagowania kryzysowego.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Bezpieczeństwo narodowe wymagane są ukończone studia wyższe. 

  • BIZNESOWE STUDIA AZJATYCKIE - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Biznesowe studia azjatyckie
   Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie kadr w prywatnych firmach, służbie publicznej czy organizacjach międzynarodowych do profesjonalnego utrzymywania kontaktów z instytucjami wschodnioazjatyckimi. Interdyscyplinarny program studiów podyplomowych obejmuje zagadnienia niezwykle zróżnicowanych i dynamicznych procesów gospodarczych, a także politycznych i społecznych w ujęciu lokalnym, regionalnym i globalnym. Oprócz pracowników akademickich wykładowcami są praktycy – przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w Azji Wschodniej, przedstawiciele władz regionalnych oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
   Absolwenci studiów podyplomowych zdobędą praktyczne umiejętności związane z prowadzeniem działalności biznesowej w Azji Wschodniej, wiedzę na temat azjatyckich inwestycji w Polsce i Europie, a także polityki zagranicznej Polski wobec państw azjatyckich. Specyfika szeroko pojmowanej przestrzeni azjatyckiej powoduje, że niemożliwe jest pełne zrozumienie i funkcjonowanie w lokalnym środowisku bez znajomości podstaw tamtejszych języków. Dlatego w programie biznesowych studiów azjatyckich istotną rolę odgrywa także nauka podstaw komunikacji w wiodących językach azjatyckich – chińskim i japońskim.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Biznesowe studia azjatyckie wymagane są ukończone studia wyższe. 

  • EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Edukacja dla Bezpieczeństwa
   Kształcenie nauczycieli drugiego przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa” prowadzonego w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. W ramach studiów uczestnicy zapoznają się z dydaktyką edukacji dla bezpieczeństwa, znajomością powszechnej samoobrony i ochrony cywilnej, znajomością struktury obronnej państwa oraz zasad przygotowania się do sytuacji zagrożeń. Kształcenie w ramach studiów ma charakter interdyscyplinarny. Studia w wyniku połączenia wiedzy teoretycznej z zajęciami warsztatowymi w formie ćwiczeń i zajęciami w formie konwersatorium zapewnić mają słuchaczom zdobycie nowej i udoskonalenie posiadanej już wiedzy.
   Absolwenci studium otrzymują świadectwo ukończenia, które uprawnia ich do poszukiwania zatrudnienia w charakterze nauczyciela drugiego przedmiotu w szkołach różnego stopnia.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Edukacja dla bezpieczeństwa wymagane są ukończone studia wyższe. 

  • GENDER STUDIES - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Gender studies
   Ośrodek Naukowo-Badawczy Problematyki Kobiet UŁ zaprasza na podyplomowy program z zakresu gender studies, które jako dziedzina wiedzy wykształciły się wraz z rozwojem ruchów feministycznych w latach 70. i 80. XX wieku. Początkowo mówiono raczej o women’s studies, gdyż koncentrowały się głównie na sprawach wykluczenia kobiet z życia publicznego. Z czasem jednak zaczęto zwracać uwagę na fakt, że mechanizmy dyskryminacji działają w sposób bardziej złożony, obejmując takie kategorie jak płeć, rasa, klasa, orientacja seksualna, wiek, nie/pełnoprawność, itd. Celem gender studies jest zarówno ujawnienie procesów wykluczenia społecznego, krytyka patriarchalnych i eurocentrycznych sposobów myślenia, jak i wskazanie instrumentów, które mogłyby tej dyskryminacji skutecznie przeciwdziałać.
   Ten unikatowy interdyscyplinarny program studiów został zainspirowany przekonaniem, iż konieczna jest przemiana szeroko pojętej mentalności społecznej i schematycznego myślenia o płci, różnorodności, odmienności i tożsamości społeczno-kulturowej. W Polsce wciąż brakuje specjalistów, którzy posiadaliby kompleksową wiedzę z tej dziedziny i realizowaliby cele polityki równych szans oraz gender mainstreaming. To jedyny program w Polsce, który ujmuje gender studies w sposób kompleksowy z uwzględnieniem kwestii społecznych, politycznych, kulturowych i filozoficznych.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Gender studies wymagane są ukończone studia wyższe. 

  • MENEDŻEROWIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Menedżerowie organizacji pozarządowych
   Celem studiów podyplomowych jest przekazanie słuchaczom wszechstronnej wiedzy z zakresu działalności i zarządzania organizacjami pozarządowymi. Studia podyplomowe adresowane są do osób pracujących lub chcących pracować w organizacjach pozarządowych. Absolwenci będą:
   • posiadać wszechstronną wiedzę dotyczącą działalności i zarządzania organizacjami pozarządowymi,
   • umieć przygotowywać i zarządzać realizacją strategii organizacji non-profit,
   • potrafić zarządzać projektami pozyskiwania funduszy na działalność organizacji,
   • współpracować z instytucjami administracji publicznej,
   • umieć kontrolować prawne i finansowe aspekty działania organizacji,
   • tworzyć i zarządzać zespołem działaczy i wolontariuszy.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Menedżerowie organizacji pozarządowych wymagane są ukończone studia wyższe. 

  • PRAWA CZŁOWIEKA - KONTEKSTY SPOŁECZNO-KULTUROWE I POLITYCZNE - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Prawa człowieka - konteksty społeczno-kulturowe i polityczne
   Celem podstawowym jest przekazanie słuchaczom wiedzy z zakresu praw człowieka, ich ochrony oraz praktycznych kontekstów społeczno-politycznych i kulturowych ich łamania. W ramach studiów słuchacze poznają:
   • wiedzę teoretyczną z zakresu ewolucji idei praw człowieka w ujęciu historycznym od rozważań na gruncie filozoficznym poprzez nauki społeczne do aspektów prawnych;
   • instrumenty prawne ( wewnętrzne i międzynarodowe) służące ich obronie
   • struktury i praktykę funkcjonowania różnych organizacji praw człowieka;
   • zróżnicowane konteksty współczesnych przykładów łamania praw człowieka w Świecie w wybranych regionach lub państwach przede wszystkim pozaeuropejskich (Ameryka Łacińska, Azja, Afryka).
   Absolwent po ukończeniu studiów podyplomowych powinien dysponować wiedzą teoretyczną w zakresie nauk społecznych oraz praktyczną pozwalającą na samodzielna analizę, ocenę i przygotowanie propozycji rozwiązań odnoszących się do konkretnych sytuacji praw człowieka, jak również do prowadzenia na ten temat działalności edukacyjnej (kursy, szkolenia) . Absolwenci będą przygotowani do pracy w strukturach organizacji pozarządowych oraz administracji publicznej zajmujących się szeroko rozumianą problematyką praw człowieka.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Prawa człowieka - konteksty społeczno-kulturowe i polityczne wymagane są ukończone studia wyższe. 

 

 

łódź akademicka