Studia stacjonarne

Studia I stopnia
STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
POLITOLOGIA
MIĘDZYNARODOWE STUDIA KULTUROWE
BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
STUDIA AZJATYCKIE
INTERNATIONAL AND POLITICAL STUDIES
INTERNATIONAL MARKETING
 
Studia II stopnia
STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
POLITOLOGIA
MIĘDZYNARODOWE STUDIA KULTUROWE
INTERNATIONAL AND POLITICAL STUDIES
 

Podyplomowe

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE - STUDIA PODYPLOMOWE
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA - STUDIA PODYPLOMOWE
GENDER STUDIES - POLITYKA RÓWNYCH SZANS W PROCESIE KSZTAŁCENIA
GENDER STUDIES - STUDIA PODYPLOMOWE
MENEDŻEROWIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE
POLSKO-FRANCUSKI PROGRAM STUDIÓW W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA TYPU MBA
PRAWA CZŁOWIEKA - KONTEKSTY SPOŁECZNO-KULTUROWE I POLITYCZNE - STUDIA PODYPLOMOWE

Doktoranckie

POLITOLOGIA

ul. Składowa 43, 90–127 Łódź

tel.: (42) 635 42 65, 635 43 78, 635 42 59

faks: (42) 66 55 687

www.wsmip.uni.lodz.pl

  • STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

   Uczelnie Łódź - kierunek Stosunki międzynarodowe
   Kierunek studiów Stosunki międzynarodowe należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk społecznych. Istotą stosunków międzynarodowych jest analizowanie relacji jakie zachodzą pomiędzy uczestnikami środowiska międzynarodowego w celu zrozumienia zachodzących w nim relacji oraz prognozowania kierunku ich rozwoju. Kształcenie na kierunku Stosunki międzynarodowe oferuje zdobycie wiedzy i umiejętności, które umożliwiają kontynuowanie studiowania na wyższych poziomach kształcenia (II i III stopień) oraz pozwalają na podjęcie atrakcyjnej pracy w różnych sektorach. 
   Absolwent powinien posiadać szeroką i różnorodną wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, społecznych, prawnych i politycznych, umożliwiającą wszechstronne poznanie oraz zrozumienie mechanizmów funkcjonowania stosunków międzynarodowych oraz gospodarki światowej. Powinien zdobyć umiejętności analizy problemów krajowych w perspektywie międzynarodowej, a także umiejętności komunikowania się, negocjowania i przekonywania. Powinien znać jeden język obcy na poziomie biegłym oraz drugi na wysoko zaawansowanym. Absolwent uzyska też przygotowanie do pracy w organizacjach i przedsiębiorstwach międzynarodowych na stanowiskach: analityka i specjalisty średniego szczebla w administracji państwowej i samorządowej (fundusze europejskie); w organizacjach i instytucjach międzynarodowych (placówki dyplomatyczne) lub w jednostkach krajowych współpracujących z zagranicą oraz w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych. Dzięki interdyscyplinarnemu wykształceniu, które jest najbardziej przyszłościowe, powinien również znaleźć atrakcyjną pracę w mediach (telewizja, prasa, radio, Internet) oraz w sferze PR, komunikacji marketingowej oraz obsłudze klienta w różnego rodzaju przedsiębiorstwach, stowarzyszeniach oraz fundacjach.
   I Stopień

   Specjalności (jedna do wyboru od drugiego semestru):

   • biznes międzynarodowy
   • dziennikarstwo międzynarodowe
   • komunikowanie międzynarodowe
   • polityka międzynarodowa i dyplomacja
   • konflikty i przemoc w stosunkach międzynarodowych
   • migracja, uchodźctwo a integracja kulturowa

   II stopień

   Specjalności (jedna do wyboru od drugiego semestru):

   • interamerykańska
   • orientalna
   • Regiony Europy
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Stosunki międzynarodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski)
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, WOS, geografia, matematyka
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: geografia, historia, WOS, język polski, filozofia, informatyka

   Limit miejsc: 80. Wyniki z matury przeliczane są na punkty. 

   Dowiedz się więcej


    

   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Stosunki międzynarodowe jest dyplom ukończenia studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich. Rekrutacja odbywa się na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń przeprowadzony zostanie konkurs dyplomów. Limit miejsc: 100.

  • POLITOLOGIA

   Uczelnie Łódź - kierunek Politologia
   Kierunek umożliwia zdobycie wiedzy w zakresie problematyki politologicznej ze szczególnym uwzględnieniem instytucji systemów politycznych państw i struktur międzynarodowych oraz pozyskać umiejętności w zakresie modelowania i prognozowania procesów politycznych w powiązaniu ze zjawiskami społecznymi i gospodarczymi. Student pogłębia swoją wiedzę w zakresie rozpoznawania zjawisk w obszarze kultury politycznej i decydowania politycznego. Nabywa również umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w obszarze bezpieczeństwa dla praktycznego działania w zarządzaniu instytucjami państwa i organizacjami międzynarodowymi. 
   Po zakończonym kształceniu absolwent może znaleźć zatrudnienie w instytucjach i organizacjach politycznych, społecznych oraz gospodarczych w kraju, jak i zagranicą, strukturach lokalnych i samorządowych oraz podmiotach doradczych, a ponadto w placówkach naukowo-badawczych o charakterze politologicznym, w wydawnictwach i środkach masowego przekazu zajmujących się zagadnieniami polityki zagranicznej i wewnętrznej.

   I stopień

   Specjalności:

   • polityka i zarządzanie w strukturach lokalnych
   • kultura polityczna i polityka historyczna

   II stopień

   Specjalności:

   • doradztwo i zarządzanie polityczne
   • bezpieczeństwo państwa
   • diagnozowanie i prognozowanie polityczne
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Politologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Jeden przedmiot od wyboru spośród: WOS, historia, geografia, język polski, matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język obcy (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski), język polski
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: geografia, historia, WOS, język polski, informatyka, filozofia

   Limit miejsc: 60. Wyniki z matury przeliczone są na punkty.

   Dowiedz się więcej

    

    

   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Politologia jest dyplom ukończenia studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich. Rekrutacja odbywa się na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń przeprowadzony zostanie konkurs dyplomów. Limit miejsc: 60.

  • MIĘDZYNARODOWE STUDIA KULTUROWE

   Uczelnie Łódź - kierunek Międzynarodowe studia kulturowe
   Kierunek łączący wiedzę z zakresu nauk o kulturze, nauk społecznych, ekonomicznych, historycznych oraz stosunków międzynarodowych. Poszerzają percepcję wielokulturowości współczesnego świata oraz wielowymiarowości zjawisk i procesów społeczno-kulturowych, jak również służą wyjaśnieniu zasad funkcjonowania instytucji krajowych i międzynarodowych zajmujących się szeroko pojętymi zagadnieniami kultury. Dotyczą zagadnień związanych z badaniami nad tożsamościami (od lokalnych do globalnych, od etnicznych do narodowych i transnarodowych), wielokulturowością, relacjami międzykulturowymi (w tym studiów nad diasporami, procesami migracji oraz sytuacją ludów tubylczych), zaprogramowaniem kulturowym i genderstudies. W trakcie zajęć przekazywana jest studentom wiedza i umiejętności z zakresu kultury w aspekcie międzynarodowym, w tym wiedza o światowej literaturze, sztuce, teatrze, filmie oraz wiedza z zakresu komunikacji społecznej, mediów oraz podstaw marketing. 
   Absolwent posiada znajomość podstawowej terminologii z zakresu studiów nad kulturą, pozwalającej na analizy, badania i opis zjawisk kulturowych. Nabywa świadomość w zakresie wielości form wytwarzania i posługiwania się kulturą przez człowieka oraz negocjowania ich znaczeń w codziennej praktyce komunikacji i współpracy między kulturowej. Ukończenie kierunku daje podstawy do podjęcia studiów II stopnia na kierunkach z obszaru nauk humanistycznych. Studia na kierunku przygotowują do pracy w krajowych i zagranicznych, rządowych pozarządowych instytucjach naukowych, kulturalnych i społeczno-gospodarczych (w tym przede wszystkim w obszarze działalności naukowo-badawczej, edukacyjnej, kulturalnej, pomocowo-rozwojowej oraz dyplomacji i turystyce).
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Międzynarodowe studia kulturowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski), język polski, historia sztuki
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, WOS, geografia, historia sztuki, język polski, filozofia
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: geografia, historia, WOS, historia sztuki, język polski, filozofia, informatyka, historia muzyki

   Limit miejsc: 60. Wyniki z matury przeliczane są na punkty.

   Dowiedz się więcej


    

   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Międzynarodowe studia kulturowe jest dyplom ukończenia studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich. Rekrutacja odbywa się na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń przeprowadzony zostanie konkurs dyplomów. Limit miejsc: 40.

    

  • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

   Uczelnie Łódź - kierunek Bezpieczeństwo narodowe
   W trakcie studiów przekazywana jest praktyczna wiedza w zakresie funkcjonowania systemu ochronnego i obronnego państwa w tym służb państwowych i specjalnych oraz administracji, a także na temat administrowania publiczną infrastrukturą w zakresie utrzymania bezpieczeństwa. Student nabiera umiejętności kierowania procesami utrzymywania bezpieczeństwa w obrębie administracji na szczeblu lokalnym jak i centralnym. Najbardziej istotne jest nabycie wiedzy dotyczącej kształtu systemu obronnego i ochronnego państwa w tym umiejętności dotyczące zachowania się w sytuacjach kryzysowych. 
   Absolwent będzie znał zasady zachowania w takich sytuacjach jak również posiądzie umiejętność pracowania w zespołach antykryzysowych. Osoba kończąca studia będzie rozumiała znaczenie i wymogi pracy zespołowej na rzecz dobra społecznego i interesu narodowego. Inną umiejętnością, którą posiądzie absolwent studiów jest znajomość zasad prawnych dotyczących bezpieczeństwa na poziomie lokalnym i regionalnym. Będzie znał procedury zachowania, postępowania i działania ludzi oraz instytucji w sytuacjach zagrożenia. Szczególnie istotnym elementem kształcenia jest wypracowanie umiejętności gromadzenia i przetwarzania informacji dotyczących zarówno bezpieczeństwa wewnętrznego jak i zewnętrznego. 
   Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia zatrudnienia w administracji publicznej państwowej i samorządowej, szczególnie w zespołach reagowania kryzysowego, a także międzynarodowych organizacjach międzyrządowych i pozarządowych, placówkach dyplomatycznych i konsularnych, szkołach (po uzyskaniu stosownych kwalifikacji pedagogicznych), prywatnych firmach na stanowiskach oceniających ryzyko działań komercyjnych oraz w instytucjach struktur ochronnych i obronnych państwa.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    
   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Jeden przedmiot od wyboru spośród: WOS, historia, geografia, matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język obcy (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski), język polski
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: geografia, historia, WOS, język polski, filozofia, informatyka, matematyka
   Limit miejsc: 50.

   Dowiedz się więcej

    

  • STUDIA AZJATYCKIE

   W ciągu ostatnich dekad państwa azjatyckie zaczęły odgrywać wiodącą rolę w procesie przemian ekonomicznych, społecznych, politycznych i kulturowych w świecie. Osiągnięcia Chin, Indii, Japonii, Korei czy Wietnamu nie powinny zaskakiwać, mając na uwadze tysiącletnie tradycje tych wielkich cywilizacji. Wielopłaszczyznowy, dynamiczny rozwój Azji przez niektórych analityków nazywany jest „azjatyckim cudem” i wszystko wskazuje na to, iż cud ten będzie trwał nadal. Strategiczne znaczenie dla gospodarki światowej mają również kraje Bliskiego Wschodu, obszaru bogatego w surowce naturalne, zwłaszcza ropę naftową, której złoża w regionie szacowane są na około 60% wszystkich światowych rezerw. Ostatnie dynamiczne wydarzenia i dziejowe przemiany zachodzące w wielu państwach Bliskiego Wschodu dodatkowo wzmocniły pozycję regionu jako jednej z najbardziej newralgicznych części świata. Spotęgowały one dotychczasowe już znaczące zainteresowanie nim wszystkich liczących się ośrodków akademickich, jak również środowisk medialnych i biznesowych na całym świecie.

   Chociaż studia orientalistyczne mają w Polsce bogatą tradycję, jednak w naszym kraju nadal brakuje wieloaspektowego podejścia do współczesnej problematyki azjatyckiej. Zacieśniające się stosunki gospodarcze i polityczne pomiędzy Unią Europejską – w tym Polską – a partnerami azjatyckimi wciąż nie doczekały się dostatecznej odpowiedzi środowiska naukowego w postaci pełnowymiarowych, ogólnodostępnych studiów akademickich, kształcących specjalistów w tym zakresie.

   Studia azjatyckie mają na celu wypełnienie tej luki. Kształcenie na tym kierunku oferuje zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na zrozumienie fenomenu azjatyckiego w kontekście kulturowym, politycznym, społecznym i ekonomicznym, i tym samym przygotowuje do swobodnego poruszania się w kręgach dyplomatycznych oraz otoczeniu biznesowym na tamtejszych rynkach. Specyfika szeroko pojmowanej przestrzeni azjatyckiej powoduje, że niemożliwe jest pełne zrozumienie i funkcjonowanie w lokalnym środowisku bez znajomości tamtejszych języków. Dlatego w programie studiów azjatyckich szczególną rolę odgrywa intensywna nauka języków orientalnych – chińskiego, japońskiego, arabskiego.

   Interdyscyplinarny charakter kierunku obejmuje zagadnienia niezwykle zróżnicowanych i dynamicznych procesów politycznych, gospodarczych i społecznych w ujęciu lokalnym, regionalnym i globalnym. Zdobyta na studiach wiedza teoretyczna oraz narzędzia praktyczne uczynią z absolwenta studiów azjatyckich, z jednej strony, osobę zdolną do refleksji i krytycznej oceny zjawisk we współczesnym świecie, z drugiej strony, z racji rosnącego zapotrzebowania – specjalistę pożądanego na rynku pracy. Kształcenie na kierunku studia azjatyckie oferuje zdobycie wiedzy i umiejętności, które umożliwiają kontynuowanie studiowania na wyższych poziomach kształcenia.

   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia
    

   Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) – stacjonarne

   Orientacyjny limit miejsc: 50

   Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się i złoży odpowiednie dokumenty co najmniej 30 osób.

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Studia azjatyckie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Jeden przedmiot główny do wyboru z: WOS, historia, geografia, język polski, matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru z języków obcych: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski 
   • Dwa przedmioty dodatkowe do wyboru spośród: geografia, historia, WOS, język polski, filozofia, informatyka, matematyka

  • GENDER STUDIES - POLITYKA RÓWNYCH SZANS W PROCESIE KSZTAŁCENIA

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Gender studies - polityka równych szans w procesie kształcenia
   Ośrodek Naukowo-Badawczy Problematyki Kobiet WSMiP UŁ planuje otworzyć studia podyplomowe z zakresu gender studies dla nauczycieli. Ten wysokiej jakości unikatowy program ma na celu poszerzenie wiedzy z zakresu gender maintreaming, czyli rozpowszechniania zagadnień związanych z problematyką równouprawnienia i niedyskryminacji ze względu na płeć, etniczność, wyznanie, wiek, itd. Powstał w odpowiedzi na istniejące wśród nauczycieli zapotrzebowanie na specjalistów, którzy realizowaliby cele polityki równych szans wśród określonych grup zawodowych, a przede wszystkim – wśród dzieci i młodzieży. Dzięki szczegółowej znajomości zagadnień nierówności i dyskryminacji oraz wiedzy na temat metod skutecznego im przeciwdziałania, absolwenci zyskają umiejętność krytycznej analizy treści programowych i wyboru materiałów dydaktycznych do prowadzonych zajęć (niezależnie od ich profilu) oraz możliwość uwrażliwiania uczniów na problemy nierówności i przemocy w różnych jej aspektach.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Gender Studies - polityka równych szans w procesie kształcenia wymagane są ukończone studia wyższe. 

  • INTERNATIONAL AND POLITICAL STUDIES

   International &Political Studies są kierunkiem łączącym wiedzę z zakresu stosunków międzynarodowych, nauk o polityce, ekonomicznych oraz studiów kulturowych. Program pozwala zdobyć interdyscyplinarne wykształcenie w zakresie nauk społecznych i humanistycznych. Poprzez interdyscyplinarne zespolenie treści poddziedzin z zakresu nauk społecznych i humanistycznych, których wspólnym mianownikiem pozostaje polityka, studenci uzyskają solidną podstawę do rozwijania zainteresowań sektorowych – realizowanych w ramach specjalizacji. Ponadto studia zorientowane są na poszerzenie percepcji złożoności współczesnego świata oraz wielowymiarowości zjawisk i procesów społeczno-kulturowych, służą również wyjaśnieniu zasad funkcjonowania organizacji i instytucji krajowych oraz międzynarodowych zajmujących się szeroko pojętymi zagadnieniami polityki.

   Celem studiów jest przekazywanie wiedzy o polityce, stosunkach międzynarodowych, systemach politycznych (w wymiarze właściwym poszczególnym państwom, jak również systemów międzynarodowych). Istotnym elementem wprowadzającym uczyniono podstawy wiedzy o społeczeństwie (społeczeństwach), systemach filozoficzno-etycznych i religijnych oraz współczesnej komunikacji (języku i jego przekładach kulturowych), przy uwzględnieniu krzyżujących się perspektyw: międzynarodowych ze społecznymi, politycznymi i historycznymi. Ponadto studia zostały skoncentrowane na zdobywaniu wiedzy i umiejętności z zakresu ruchów i inicjatyw społecznych oraz kultury i gospodarki w aspekcie międzynarodowym.

   Specjalności (I stopień):

   • American Studies
   • Asian Studies
   • Intercultural Communication
   • Politics & Policy in Europe
   • Security Studies

   Specjalności (II stopień):

   • Conflict Management & Negotiations
   • Governments & Governance
   • International Marketing
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia
    

   Wymagana znajomość języka angielskiego na przynajmniej poziomie średniozaawansowanym.

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku International and political studies brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Jeden przedmiot główny do wyboru z: język obcy (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski), WOS, historia, geografia, język polski, matematyka, historia sztuki
   • Drugi przedmiot główny do wyboru z: WOS, historia, geografia,matematyka, język polski, historia sztuki, język obcy (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski)
   • Przedmioty dodatkowe do wyboru dwa spośród: WOS, historia, geografia, język polski, historia sztuki, filozofia, informatyka
    

    

   Studia II stopnia
    

   Wymagana znajomość języka angielskiego na przynajmniej poziomie średniozaawansowanym.

   Dla absolwentów studiów licencjackich/inżynierskich/magisterskich wszystkich kierunków/specjalności. Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.

  • INTERNATIONAL MARKETING

   Uczelnie Łódź - kierunek International Marketing
   Studia prowadzone w języku angielskim. Jest to jedyny taki program w Polsce na kierunku stosunki międzynarodowe. Studenci tej specjalności o wyrazistym międzynarodowym profilu biznesowym zdobywają praktyczną wiedzę z zakresu szeroko rozumianego marketingu, transakcji międzynarodowych, zarządzania sprzedażą, podstaw rachunkowości i ekonomii, reklamy internetowej i nowoczesnej komunikacji marketingowej i zarządzania międzynarodowymi zespołami pracowników oraz projektami międzynarodowej współpracy. Studenci mają również możliwość wyboru nauki innego języka obcego o profilu biznesowym — hiszpańskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego lub też japońskiego, chińskiego czy arabskiego. Bardzo silna orientacja międzynarodowa całego programu kształcenia gwarantuje absolwentom tej specjalności znacznie lepszą pozycję na rynku pracy w porównaniu ze swymi rówieśnikami wybierającymi inne, bardziej tradycyjne kierunki. Kierownictwo programu oferuje również doradztwo zawodowe w zakresie praktyk i staży w biznesie polskim i międzynarodowym. Program ma charakter autorski i jest realizowany przez najlepszych wykładowców akademickich oraz praktyków biznesu o ugruntowanym doświadczeniu międzynarodowym. Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ ma duże doświadczenie w zakresie prowadzenia programów studiów w językach obcych. Wcześniej dotyczyło to głównie studiów podyplomowych i magisterskich — najnowsza propozycja Wydziału dotyczy studiów licencjackich i po raz drugi będzie dostępna dla tegorocznych maturzystów. Program zadebiutował z sukcesem w 2012 roku. Profil studiów jest nastawiony na przekazanie praktycznej wiedzy przydatnej do pracy w międzynarodowych korporacjach w Polsce i za granicą oraz w polskich firmach o silnej orientacji proeksportowej. Atutem tej specjalności są również bardzo dobre relacje z międzynarodowym biznesem, przygotowujące dla studentów miejsca praktyk w najbardziej dynamicznych firmach regionu. Najlepsi studenci mogą skorzystać z międzynarodowej wymiany studenckiej z zagranicznymi uniwersytetami partnerskimi. Wydział posiada już ponad 70 takich umów z partnerami — w większości krajów europejskich — od Portugali przez Hiszpanię, Francję, Włochy, Wielką Brytanię i Holandię, aż po kraje skandynawskie i nadbałtyckie. Wybór tego kierunku stwarza więc maturzystom szerokie możliwości poznania nowych krajów oraz uwarunkowań kulturowych prowadzenia biznesu z różnymi partnerami. Już na drugim roku studiów można wyjechać na semestr do zagranicznych uczelni/ Metody nauczania stosowane na specjalności International marketing mają charakter interaktywny, angażujący słuchaczy do pracy nad różnymi projektami. Obserwując kariery naszych absolwentów zauważamy pozytywny wpływ tego modelu kształcenia na możliwości znajdywania interesującej pracy. Nasi absolwenci pracują zarówno w firmach zagranicznych, jak i polskich. Można ich spotkać w działach marketingu, sprzedaży, reklamie i PR oraz komunikacji marketingowej, jak też w urzędach działających na rzecz biznesu i polskich przedstawicielstwach za granicą. Studia mają charakter interdyscyplinarny, co powoduje, iż studenci cechują się później dużą elastycznością w dostosowywaniu się do zmieniających się wymagań rynku pracy. Znajomość różnych kultur i różnych języków obcych powoduje, iż absolwenci tej specjalności doskonale odnajdują się w międzynarodowych zespołach pracowniczych i przy realizacji projektów europejskich (w tym także funduszy europejskich).
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku International Marketing brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski), język polski
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: WOS, historia, matematyka, geografia
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: WOS, historia, geografia, język polski, filozofia, infrmatyka

   Limit miejsc: 30. Wyniki z matury przeliczane są na punkty.

    

  • POLSKO-FRANCUSKI PROGRAM STUDIÓW W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA TYPU MBA

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Polsko-francuski program studiów w zakresie zarządzania typu MBA
   Polsko – Francuskie Studia w Zakresie Zarządzania typu MBA, realizowane we współpracy z Uniwersytetem Lyon 3 od 1993 r., przygotowują nowoczesne kadry zarządzające dla międzynarodowych firm działających w sektorze produkcji, handlu i usług, polsko-francuskich spółek, polskich przedsiębiorstw o silnej orientacji proeksportowej. Absolwenci programu – tak Francuzi, jak i Polacy, stają się cenionymi współpracownikami dla przedsiębiorstw nawiązujących kontakty gospodarcze w obu krajach. Absolwenci programu otrzymują dyplom uczelni francuskiej Master en Management et Administration des Entreprises oraz polskie świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
   Studia trwają 1,5 roku, od października do lipca, obejmują 2 semestry zajęć oraz w 3 semestrze indywidualne konsultacje z promotorem pracy końcowej. Program studiów został tak pomyślany, aby słuchacze mogli harmonijnie łączyć naukę z pracą zawodową. Zajęcia odbywają się w soboty oraz w niedziele. Zjazdy odbywają się dwa lub trzy razy w miesiącu.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Polsko-francuski program studiów w zakresie zarządzania typu MBA wymagane są ukończone studia wyższe. Wymagana jest również znajomość języka francuskiego w stopniu co najmniej dobrym lub bardzo dobrym. 

  • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Bezpieczeństwo narodowe
   Zasady prawne, procedury bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w skali globalnej, regionalnej, narodowej i lokalnej. Planowanie, organizacja i realizacja przedsięwzięć obronnych i zarządzania kryzysowego w administracji publicznej, siłach zbrojnych, jednostkach organizacyjnych straży, służb i inspekcji oraz innych instytucjach państwa, przedsiębiorstwach i organizacjach pozarządowych. Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie absolwentów do pracy w strukturach administracji publicznej, organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem obywateli oraz w zespołach reagowania kryzysowego.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Bezpieczeństwo narodowe wymagane są ukończone studia wyższe. 

  • EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Edukacja dla Bezpieczeństwa
   Kształcenie nauczycieli drugiego przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa” prowadzonego w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. W ramach studiów uczestnicy zapoznają się z dydaktyką edukacji dla bezpieczeństwa, znajomością powszechnej samoobrony i ochrony cywilnej, znajomością struktury obronnej państwa oraz zasad przygotowania się do sytuacji zagrożeń. Kształcenie w ramach studiów ma charakter interdyscyplinarny. Studia w wyniku połączenia wiedzy teoretycznej z zajęciami warsztatowymi w formie ćwiczeń i zajęciami w formie konwersatorium zapewnić mają słuchaczom zdobycie nowej i udoskonalenie posiadanej już wiedzy.
   Absolwenci studium otrzymują świadectwo ukończenia, które uprawnia ich do poszukiwania zatrudnienia w charakterze nauczyciela drugiego przedmiotu w szkołach różnego stopnia.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Edukacja dla bezpieczeństwa wymagane są ukończone studia wyższe. 

  • GENDER STUDIES - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Gender studies
   Ośrodek Naukowo-Badawczy Problematyki Kobiet UŁ zaprasza na podyplomowy program z zakresu gender studies, które jako dziedzina wiedzy wykształciły się wraz z rozwojem ruchów feministycznych w latach 70. i 80. XX wieku. Początkowo mówiono raczej o women’s studies, gdyż koncentrowały się głównie na sprawach wykluczenia kobiet z życia publicznego. Z czasem jednak zaczęto zwracać uwagę na fakt, że mechanizmy dyskryminacji działają w sposób bardziej złożony, obejmując takie kategorie jak płeć, rasa, klasa, orientacja seksualna, wiek, nie/pełnoprawność, itd. Celem gender studies jest zarówno ujawnienie procesów wykluczenia społecznego, krytyka patriarchalnych i eurocentrycznych sposobów myślenia, jak i wskazanie instrumentów, które mogłyby tej dyskryminacji skutecznie przeciwdziałać.
   Ten unikatowy interdyscyplinarny program studiów został zainspirowany przekonaniem, iż konieczna jest przemiana szeroko pojętej mentalności społecznej i schematycznego myślenia o płci, różnorodności, odmienności i tożsamości społeczno-kulturowej. W Polsce wciąż brakuje specjalistów, którzy posiadaliby kompleksową wiedzę z tej dziedziny i realizowaliby cele polityki równych szans oraz gender mainstreaming. To jedyny program w Polsce, który ujmuje gender studies w sposób kompleksowy z uwzględnieniem kwestii społecznych, politycznych, kulturowych i filozoficznych.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Gender studies wymagane są ukończone studia wyższe. 

  • MENEDŻEROWIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Menedżerowie organizacji pozarządowych
   Celem studiów podyplomowych jest przekazanie słuchaczom wszechstronnej wiedzy z zakresu działalności i zarządzania organizacjami pozarządowymi. Studia podyplomowe adresowane są do osób pracujących lub chcących pracować w organizacjach pozarządowych. Absolwenci będą:
   • posiadać wszechstronną wiedzę dotyczącą działalności i zarządzania organizacjami pozarządowymi,
   • umieć przygotowywać i zarządzać realizacją strategii organizacji non-profit,
   • potrafić zarządzać projektami pozyskiwania funduszy na działalność organizacji,
   • współpracować z instytucjami administracji publicznej,
   • umieć kontrolować prawne i finansowe aspekty działania organizacji,
   • tworzyć i zarządzać zespołem działaczy i wolontariuszy.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Menedżerowie organizacji pozarządowych wymagane są ukończone studia wyższe. 

  • PRAWA CZŁOWIEKA - KONTEKSTY SPOŁECZNO-KULTUROWE I POLITYCZNE - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Prawa człowieka - konteksty społeczno-kulturowe i polityczne
   Celem podstawowym jest przekazanie słuchaczom wiedzy z zakresu praw człowieka, ich ochrony oraz praktycznych kontekstów społeczno-politycznych i kulturowych ich łamania. W ramach studiów słuchacze poznają:
   • wiedzę teoretyczną z zakresu ewolucji idei praw człowieka w ujęciu historycznym od rozważań na gruncie filozoficznym poprzez nauki społeczne do aspektów prawnych;
   • instrumenty prawne ( wewnętrzne i międzynarodowe) służące ich obronie
   • struktury i praktykę funkcjonowania różnych organizacji praw człowieka;
   • zróżnicowane konteksty współczesnych przykładów łamania praw człowieka w Świecie w wybranych regionach lub państwach przede wszystkim pozaeuropejskich (Ameryka Łacińska, Azja, Afryka).
   Absolwent po ukończeniu studiów podyplomowych powinien dysponować wiedzą teoretyczną w zakresie nauk społecznych oraz praktyczną pozwalającą na samodzielna analizę, ocenę i przygotowanie propozycji rozwiązań odnoszących się do konkretnych sytuacji praw człowieka, jak również do prowadzenia na ten temat działalności edukacyjnej (kursy, szkolenia) . Absolwenci będą przygotowani do pracy w strukturach organizacji pozarządowych oraz administracji publicznej zajmujących się szeroko rozumianą problematyką praw człowieka.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Prawa człowieka - konteksty społeczno-kulturowe i polityczne wymagane są ukończone studia wyższe. 

 

 

łódź akademicka