Studia stacjonarne

Studia I stopnia
WOJSKOZNAWSTWO
ARCHEOLOGIA
ETNOLOGIA I ANTROPOLOGIA KULTUROWA
FILOZOFIA
HISTORIA
HISTORIA SZTUKI
OKCYDENTALISTYKA
 
Studia II stopnia
WOJSKOZNAWSTWO
ARCHEOLOGIA
ETNOLOGIA I ANTROPOLOGIA KULTUROWA
FILOZOFIA
HISTORIA
HISTORIA SZTUKI
 

Studia niestacjonarne

Studia I stopnia
E-HISTORIA
 

Podyplomowe

ARCHIWISTYKA I ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ - STUDIA PODYPLOMOWE
BADANIE ETNOGRAFICZNE W PROJEKTOWANIU I BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE
ETYKA I FILOZOFIA W SZKOLE - STUDIA DLA NAUCZYCIELI - STUDIA PODYPLOMOWE
NAUCZANIE HISTORII - STUDIA PODYPLOMOWE
NAUCZANIE WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE - STUDIA PODYPLOMOWE
PRZYGOTOWANIE NAUCZYCIELSKIE UPRAWNIAJĄCE DO PROWADZENIA ZAJĘĆ Z FILOZOFII I ETYKI - STUDIA PODYPLOMOWE
RZECZOZNAWSTWO UZBROJENIA - STUDIA PODYPLOMOWE

ul. A. Kamińskiego 27a

90-219 Łódź

tel. (42) 635 61 08

fax. (42) 635 43 31

www.wydzfilhist.uni.lodz.pl

http://informatory.uni.lodz.pl/

  • WOJSKOZNAWSTWO

   Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów wojskoznawstwo

   WOJSKOZNAWSTWO jest nowym kierunkiem studiów na Uniwersytecie Łódzkim. Studia wojskoznawcze łączą dorobek i metody badawcze różnych dyscyplin naukowych. Nasza uczelnia jako jedna z niewielu w kraju oferuje zdobycie specjalistycznego wykształcenia tego rodzaju.

   Studenci WOJSKOZNAWSTWA I stopnia:

   • uczestniczą w zajęciach poświęconych historii sztuki wojennej;
   • zaznajamiają się ze specyfiką współczesnych działań wojennych, strukturami armii i formacjami mundurowymi;
   • poznają sylwetki wodzów;
   • pozyskują praktyczne informacje dotyczące funkcjonowania Sił Zbrojnych RP.

   W toku studiów omawiane są również zagadnienia z zakresu bronioznawstwa.

   Ponadto adepci poznają współczesne struktury bezpieczeństwa narodowego i zgłębiają rolę ekonomii, logistyki i mediów w konfliktach wojennych. Mają także możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji z dwóch języków obcych. Przyswajają wiedzę na temat polskich tradycji wojskowych, wychowania patriotycznego i dziedzictwa kulturowego.

   Studia WOJSKOZNAWCZE są zatem doskonałą formą rozwoju dla osób związanych z ruchem rekonstrukcyjnym, pasjonatów zainteresowanych wojskiem i tych, którzy pragną podjąć pracę związaną z działaniami formacji mundurowych.

   Obok wiedzy teoretycznej studenci uczestniczą w zajęciach rozwijających umiejętności praktyczne, jak np. zajęcia poligonowe czy sztuki walki.

   Absolwenci WOJSKOZNAWSTWA są przygotowywani do prowadzenia samodzielnych badań naukowych z zakresu historii wojskowości a także do pracy na rzecz wojska, organizacji proobronnych i instytucji zajmujących się kwestiami bezpieczeństwa narodowego.

   WOJSKOZNAWSTWO jest nowym kierunkiem studiów na Uniwersytecie Łódzkim. Studia łączą dorobek i metody badawcze różnych dyscyplin naukowych. Nasza uczelnia jako jedna z niewielu w kraju oferuje zdobycie specjalistycznego wykształcenia tego rodzaju.

   Studia magisterskie na kierunku WOJSKOZNAWSTWO są propozycją dla absolwentów studiów licencjackich zainteresowanych współczesnymi siłami zbrojnymi, służbami mundurowymi i innymi instytucjami bezpieczeństwa publicznego.

   Studenci zdobywają wiedzę dotyczącą różnych aspektów konfliktów międzynarodowych w XX i XXI w. Program studiów przewiduje również zajęcia przedstawiające organizację sił zbrojnych, służb specjalnych i formacji mundurowych oraz przedmioty, które prezentują współczesne zagrożenia dla bezpieczeństwa, jak terroryzm, i omawiają metody ich zapobiegania oraz zwalczania.

   W program studiów wpisano szereg przedmiotów, które zaznajomią studentów z podstawami prawnymi, strukturą i zadaniami państwowych oraz samorządowych jednostek administracji zajmujących się bezpieczeństwem publicznym. Adepci będą uczestniczyć również w zajęciach rozwijających umiejętności praktyczne, jak np. ratownictwo medyczne, elementy walki w obszarach zabudowanych czy samoobrona.

   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Wojskoznawstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, WOS, język polski, geografia, matematyka, język obcy nowożytny
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, WOS, język polski, geografia, matematyka, język obcy nowożytny
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: drugi język obcy nowożytny, geografia, filozofia, biologia, chemia, fizyka, informatyka
    

    

   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Wojskoznawstwo jest dyplom licencjata. Kwalifikacja przebiega na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.
    

    

  • ARCHEOLOGIA

   Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów archeologia

   ARCHEOLOGIA to dyscyplina nauki zajmująca się wieloaspektowym poznawaniem kultury ludzkiej poprzez badania jej reliktów, zarówno tych najdawniejszych, jak i współczesnych.

   Warsztat naukowy archeologii opiera na badaniach terenowych oraz pracy z zabytkami. ARCHEOLOGIA to najbardziej dosłowna i namacalna forma podróży w czasie. Poznając materialne przejawy działalności człowieka, odczytujemy jej kulturowy i historyczny kontekst. Stajemy się ludźmi świadomymi przeszłości, co pozwala nam lepiej rozumieć teraźniejszość i przewidywać przyszłość.

   Zasadnicze cele kształcenia to:

   • przekazanie podstawowej wiedzy dotyczącej chronologii i charakterystyki kultur archeologicznych z terenu Polski i krajów sąsiednich;
   • przekazanie podstawowej wiedzy dotyczącej „materialnego” aspektu kultury społeczności średniowiecza i czasów nowożytnych z terenu Polski i Europy;
   • wykształcenie podstawowych umiejętności eksploracji i dokumentacji na stanowiskach pradziejowych oraz średniowiecznych i nowożytnych;
   • przekazanie podstaw wiedzy o funkcjonowaniu systemu ochrony zabytków archeologicznych w Unii Europejskiej;
   • wykształcenie umiejętności krytycznego myślenia, wiązania ze sobą faktów oraz wyciągania wniosków z posiadanych danych

    

   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Archeologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski lub inny przedmiot maturalny zdawany przez kandydata
   • Język polski lub dowolny przedmiot maturalny zdawany przez kandydata
   • Dwa przedmioty do wyboru przez kandydata
    

    

   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Archeologia jest dyplom licencjata kierunku archeologia lub licencjata/magistra innych nauk humanistycznych. Kwalifikacja przebiega na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.
    

    

  • E-HISTORIA

   Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów e-historia

   E-HISTORIA to nowatorski kierunek stworzony z myślą o umożliwieniu studiowania historii wszystkim zainteresowanym odkrywaniem i pogłębianiem wiedzy historycznej. Jest odpowiedzią na rewolucję technologiczną schyłku XX wieku z rozwojem technologii cyfrowych i informatycznych, która otworzyła przed historią nowe perspektywy, umożliwiła stosowanie nieznanych dotąd bądź niewykonalnych procedur badawczych, doprowadziła do innej niż dotychczas prezentacji wiedzy i procesów historycznych.

   Kierunek E-HISTORIA dostarcza wiedzy, umiejętności i krytycznego oglądu, które są niezbędne do pracy w środowisku sieci internetowej, gdzie upowszechnia się nieprofesjonalne uprawianie historii, co sprzyja utrwalaniu się mitów i stereotypów kontrhistorycznych.

   W toku studiów słuchacze zapoznają się z dziejami powszechnymi, jak i historią Polski. Seria przedmiotów w siatce ogólnej kierunku przygotowuje do świadomego i umiejętnego wykorzystywania wiedzy historycznej w świecie nowoczesnych technologii i sieci internetowych.

   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku E-historia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, WOS, geografia, język polski, matematyka, język obcy nowożytny
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, WOS, geografia, język polski, matematyka, język obcy nowożytny
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: drugi język obcy nowożytny, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, etyka, informatyka

  • ETNOLOGIA I ANTROPOLOGIA KULTUROWA

   Uczelnie Łódź - kierunek Etnologia i Antropologia Kulturowa

   Studia I stopnia (licencjackie) na kierunku ETNOLOGIA I ANTROPOLOGIA KULTUROWA oferują wiedzę o kulturze i wykształcenie w zakresie podstawowej znajomości i krytycznej analizy zjawisk oraz procesów zachodzących we współczesnym świecie.

   Studenci

   • poznają osiągnięcia najważniejszych szkół badawczych w etnologii i antropologii kulturowej oraz ich rolę w systemie nauk humanistycznych;
   • dowiadują się o funkcjonowaniu i znaczeniu materialnego, symbolicznego oraz społecznego wymiaru kultury;
   • poznają zróżnicowanie kulturowe i etniczne współczesnego świata;
   • zdobywają wiedzę o przedmiocie zainteresowań i badań antropologii, jak na przykład: tradycje i obrzędowość, rytuały i religia, tożsamość i mniejszości etniczne oraz narodowe, kulturowe krajobrazy miasta i wsi, sztuka ludowa i nieprofesjonalna, folklor i kultura popularna, społeczności lokalne i ich kulturowe dziedzictwo;
   • realizują projekty badawcze, m.in. z zakresu antropologii zaangażowanej i wizualnej;
   • uczą się metod i technik badawczych niezbędnych do projektowania i prowadzenia badań etnograficznych oraz praktycznego zastosowania wiedzy w wybranej sferze działalności kulturowej, społecznej, medialnej.

   Program studiów II stopnia (magisterskich) obejmuje dwa lata, w czasie których studenci uzyskują pogłębioną wiedzę dotyczącą sposobów badania kultury i jej interpretacji, oferowanej zarówno przez klasyczną, jak i współczesną etnologię i antropologię kulturową.

   Studenci:

   • poznają i uczą się analizować rozmaite zjawiska kulturowe współczesnego świata, wykształcają umiejętności rozwiązywania problemów społecznych;
   • mają możliwość doskonalenia warsztatu badawczego, zdobycia zaawansowanych umiejętności samodzielnego projektowania i prowadzenia badań jakościowych;
   • zdobywają wiedzę m.in. z zakresu antropologii miasta i antropologii w mieście, antropologii audiowizualnej, antropologii sztuki, antropologii ekonomicznej, antropologii pamięci i antropologii medycznej
   • poznają problematykę gender studies oraz dylematy dotyczące napięcia pomiędzy globalnością i lokalnością, dowiadują się o sposobach ochrony i badania dziedzictwa kulturowego.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Etnologia i Antropologia Kulturowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Jeden przedmiot spośród: język polski, język obcy nowożytny, historia, geografia, matematyka
   • Jeden przedmiot spośród: język polski, język obcy nowożytny, historia, geografia, matematyka
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: geografia, historia, historia sztuki, matematyka, język obcy nowożytny, język mniejszości narodowej
    

    

   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Etnologia i Antropologia Kulturowa jest ranking sporządzony według średniej ze studiów pierwszego stopnia lub drugiego stopnia.
    

  • FILOZOFIA

   Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów filozofia

   Studia na kierunku FILOZOFIA łączą różnorodną wiedzę filozoficzną z nowoczesnym podejściem do nauczania i zmierzają do osiągnięcia następujących celów:
   • wykształcenie umiejętności logicznego i krytycznego myślenia;
   • ukazanie wieloaspektowości problemów i rozwijanie umiejętności ich twórczego rozwiązywania;
   • wykształcenie umiejętności argumentowania i prowadzenia dyskusji;
   • doskonalenie umiejętności analizy tekstu, jasnego formułowania myśli w mowie i piśmie;
   • swobodna praca z tekstami filozoficznymi w języku oryginałów i nauka przekładu z języków nowożytnych i starożytnych;
   • przygotowanie do wystąpień publicznych;
   • zachęcanie do czynnego udziału w życiu naukowym, kulturalnym i społecznym m.in. poprzez organizację warsztatów, odczytów, wystaw, konferencjach naukowych.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filozofia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język polski, matematyka, historia, biologia
   • Język obcy nowożytny
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: fizyka, wos, filozofia, historia sztuki
    

    

   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filozofia jest dyplom ukończenia studiów I stopnia. Kwalifikacja przebiega na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.
    

  • HISTORIA

   Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów historia

   Studia I stopnia:

   Studiowanie HISTORII pozwala poznać procesy i mechanizmy polityczne, społeczne oraz gospodarcze, od starożytności po współczesność. Łódzcy historycy specjalizują się zarówno w dziejach Polski, jak i historii powszechnej (m.in. Bliskiego Wschodu, Bałkanów, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji, Rosji i Związku Radzieckiego, Rzymu i Bizancjum, Szwecji, Hiszpanii, Stanów Zjednoczonych).

   Nabyte podczas studiów umiejętności umożliwiają skuteczne funkcjonowanie na współczesnym rynku pracy. Studia historyczne to również możliwość zdobywania dodatkowego doświadczenia w ramach praktyk, stażów i wolontariatu. Program trwa 6 semestrów i kończy się nadaniem tytułu zawodowego licencjata.

   Studia II stopnia:

   HISTORIA II stopnia to zupełnie nowa propozycja studiów z programem, który został gruntownie zweryfikowany i przeprojektowany czerpiąc z doświadczeń ostatnich lat.

   Studia oferują wspólny dla wszystkich studentów blok zajęć (przedmioty uzupełniające i poszerzające wiedzę ze wszystkich epok) oraz jedną z trzech specjalizacji do wyboru. Program pozwala na nowo odkryć piękno, ale i praktyczny wymiar historii. Studiowanie tej dyscypliny kształci wiele ważnych umiejętności przydatnych we współczesnym świecie. Za przykład mogą służyć:

   • analizowanie tekstów i obrazów, w tym także filmowych;
   • znajomość zasad pisania i edytowania różnego rodzaju tekstów, dyskutowania według reguł obowiązujących w różnych typach debat, prowadzenia negocjacji;
   • organizowania pracy zespołowej; rozumienia tekstów kultury, symboli, dzieł sztuki, życia codziennego poprzednich epok.

   Studia umożliwiają również udział w wyjazdach terenowych oraz w spotkaniach z interesującymi gośćmi, przedstawicielami świata mediów, polityki, kultury i sztuki.

   Studenci mogą dokonać wyboru typu pracy magisterskiej (klasyczna lub projektowa). Po podjęciu decyzji rozpoczyna się gruntowna praca nad dyplomem – najważniejsza cecha tych studiów magisterskich. Proces przygotowywania pracy dyplomowej przebiega w oparciu o wytworzoną z opiekunem relację „mistrz-uczeń” i zindywidualizowane podejście promotorów.

   W trakcie przygotowywania pracy dyplomowej studenci nabywają uniwersalnych i cenionych zdolności, w tym budowania przekonujących argumentacji, biegłości w syntezowaniu różnorodnych informacji, logicznego wnioskowania oraz dyscypliny pracy i jej przemyślanej organizację.

   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Historia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, WOS, geografia, język polski, matematyka, język obcy nowożytny
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, WOS, geografia, język polski, matematyka, język obcy nowożytny
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: drugi język obcy nowożytny, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, etyka, informatyka
    

    

   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Historia jest dyplom ukończenia studiów licencjackich/magisterskich kierunków humanistycznych, społecznych, geograficznych, ekonomicznych i prawniczych. Kwalifikacja przebiega na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.
    

  • HISTORIA SZTUKI

   Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów historia sztuki

   Studia z HISTORII SZTUKI pozwalają na uzyskanie wszechstronnego wykształcenia humanistycznego. Ich przedmiotem jest osadzona w szerszym kontekście analiza dzieł sztuki i architektury, która umożliwia pełniejsze zrozumienie ważnych procesów i przemian historycznych, społecznych, jak i politycznych.

   W trakcie studiów student zyskuje wiedzę zarówno na temat zagadnień dotyczących przeszłości, jak i aktualnych, istotnych przemian artystycznych, oraz procesów zachodzących we współczesnej architekturze i przestrzeni miejskiej.

   Wykształcone podczas studiowania kompetencje pozwalają studentom twórczo spojrzeć na otaczającą rzeczywistość oraz uczą krytycznego myślenia.

   Program studiów obejmuje zróżnicowane formy zajęć o charakterze teoretycznym, konwersatoryjnym, warsztatowym i analityczno-praktycznym.

   Studenci uczestniczą również w wyjazdach do ważnych pod względem artystycznym miejsc w Polsce i za granicą.

   Dzięki współpracy z organizacjami kultury studia stwarzają możliwość pogłębiania wiedzy i zdobywania umiejętności podczas praktyk w znanych muzeach i instytucjach związanych ze światem sztuki. Zdobyte w ten sposób doświadczenie sprzyja późniejszemu rozwojowi zawodowemu.

   W trakcie zajęć terenowych (inwentaryzacyjnych) studenci szlifują umiejętności praktyczne, a swoją pracą przyczyniają się do zachowania ważnych dla regionu zabytków.

   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Historia sztuki brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

    

   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, historia sztuki, język polski
   • Język obcy nowożytny
   • Geografia lub matematyka
    

    

   Studia II stopnia
    

   Dla absolwentów studiów (licencjackich/magisterskich) kierunku historia sztuki lub studiów I stopnia lub magisterskich innego kierunku: obszaru nauk humanistycznych, obszaru sztuki, obszaru nauk technicznych (architektura i urbanistyka). Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów i rankingu sporządzonego według średniej ze studiów I stopnia lub studiów magisterskich. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń na studia będą przyjmowani kandydaci, którzy uzyskali najlepsze wyniki, w ramach ustalonego limitu miejsc

  • OKCYDENTALISTYKA

   Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów okcydentalistyka

   OKCYDENTALISTYKA jest nowatorskim kierunkiem studiów humanistycznych, który znajduje się w ofercie Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ od roku akademickiego 2012/13.

   Nazwa pochodzi od słowa „Okcydent’”, czyli Zachód. Celem edukacyjnym jest dogłębne badanie rozwoju i osiągnięć cywilizacji zachodniej w wielu jej wymiarach.

   Program studiów grupuje wiedzę w interdyscyplinarnych modułach dydaktycznych, dzięki czemu zajęcia są ze sobą powiązane, ale realizują elementy różnych dziedzin humanistycznych. Studenci zyskują podstawową wiedzę na temat rozwoju myśli i kultury zachodniej: filozofii, religii, sztuki, kultury popularnej i obyczajów.

   Zdobywają również orientację historyczną dotyczącą najważniejszych wydarzeń i procesów w obszarze polityki, stosunków społecznych oraz gospodarki.

   OKCYDENTALISTYKĘ wyróżniają następujące metody dydaktyczne:

   • studia łączą teorię z praktyką, ponieważ trzon programu to warsztaty i projekty realizowane przez studentów i prowadzone we współpracy z instytucjami kultury;
   • program zasadniczo podzielony jest na interdyscyplinarne moduły o nazwie „dzieje i kultura zachodu”, obejmujące trzy przedmioty:
    1. historyczny;
    2. filozoficzny;
    3. poświęcony kulturze.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Okcydentalistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy nowożytny
   • Jeden przedmiot do wyboru: język polski, historia, WOS
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: matematyka, biologia, filozofia, historia sztuki
    

  • ARCHIWISTYKA I ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

   Celem studiów jest w szczególności dostarczenie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie postępowania z dokumentacją na wszystkich etapach, od momentu jej wytworzenia, aż do przekazania do archiwum państwowego. Rozwój firm zewnętrznych (outsourcing) i ich udział w funkcjonowaniu dużych przedsiębiorstw pozwala sądzić, że obsługa archiwalna dokumentacji aktowej powierzana będzie zewnętrznym firmom usługowym, wyspecjalizowanym w gromadzeniu, porządkowaniu i przechowywaniu powierzonej dokumentacji. Ta okoliczność pozwala sądzić, iż na współczesnym rynku usług może znaleźć się miejsce dla firm zewnętrznych porządkujących archiwalia, zatrudniających również absolwentów studiów podyplomowych archiwistyka i zarządzanie dokumentacją.

   Dowiedz się więcej

  • BADANIE ETNOGRAFICZNE W PROJEKTOWANIU I BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE

   Celem studiów jest w szczególności dostarczenie narzędzi badawczych pozwalających zrozumieć motywacje konsumentów – użytkowników przedmiotów, przestrzeni oraz usług – poprzez rozpoznanie ich potrzeb, przyzwyczajeń, wyznawanych wartości, kulturowych i społecznych czynników, które wpływają na decyzje, doświadczenie, użytkowanie. Program wpisuje się w ramy koncepcyjne antropologii projektowania (design anthropology) i kładzie nacisk na etnograficzne metody i techniki badawcze.

   Dowiedz się więcej

  • ETYKA I FILOZOFIA W SZKOLE - STUDIA DLA NAUCZYCIELI - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Etyka i filozofia w szkole - studia dla nauczycieli
   Studia te zapewniają obszerną wiedzę z historii etyki i filozofii, kursy z praktycznego wykorzystania filozofii (logika, sztuka prowadzenia sporów, dociekania filozoficzne, poradnictwo filozoficzne), warsztaty psychologiczne. Historia filozofii, Etyka. Logika i elementy erystyki. Metodyka nauczania filozofii w szkole średniej. Elementy treningu asertywności. Elementy treningu interpersonalnego.

  • PRZYGOTOWANIE NAUCZYCIELSKIE UPRAWNIAJĄCE DO PROWADZENIA ZAJĘĆ Z FILOZOFII I ETYKI - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Przygotowanie nauczycielskie uprawniające do prowadzenia zajęć z filozofii i etyki
   Studia podyplomowe umożliwiające zdobycie kwalifikacji do prowadzenia zajęć z dwóch przedmiotów szkolnych: etyki i filozofii. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych daje prawo nauczania etyki i filozofii:
   • absolwentom studiów drugiego stopnia kierunku Filozofia na wszystkich poziomach edukacji szkolnej;
   • absolwentom studiów pierwszego stopnia kierunku Filozofia w szkołach podstawowych.
   Ponadto ukończenie w/w studiów podyplomowych uprawnia do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w szkole i innych placówkach oświatowych, jak również do podjęcia pracy w charakterze wychowawcy kolonijnego. Uzyskanie powyżej wskazanych uprawnień poszerzy możliwości zatrudnienia absolwentów kierunku Filozofia.
   Uległa bowiem zmianie sytuacja w obszarze nauczania przedmiotów filozoficznych w oświacie: lekcje etyki stały się obowiązkowe jako alternatywa do zajęć z religii, a od roku szkolnego 2012/13 do liceów weszła filozofia jako przedmiot do wyboru.

  • RZECZOZNAWSTWO UZBROJENIA - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Rzeczoznawstwo uzbrojenia
   Studia mają na celu wstępne przygotowanie słuchaczy do pracy w charakterze biegłych sądowych oraz, po spełnieniu niezbędnych wymagań, jako rzeczoznawców. Studia wyposażą absolwentów w praktyczne i teoretyczne umiejętności konieczne do pracy w zakresie rzeczoznawstwa uzbrojenia historycznego i współczesnego.
   Jednocześnie studia maja wykształcić u słuchaczy umiejętności analitycznego i krytycznego myślenia. Studia kończą się napisaniem pracy końcowej w ramach zajęć seminaryjnych. Uzyskanie uprawnień rzeczoznawcy w zakresie uzbrojenia historycznego reguluje Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie rzeczoznawców Ministra Kultury w zakresie opieki nad zabytkami.

 

 

łódź akademicka