Geomonitoring – Uniwersytet Łódzki 2021

Studia na kierunku geomonitoring na Uniwersytecie Łódzkim to studia licencjackie których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku geomonitoring znajdziesz takie przedmioty jak np.:

  • Astronomiczne podstawy geografii 
  • Fizyka i chemia Ziemi
  • Geomorfologia 
  • Geografia społeczna 
  • Meteorologia i klimatologia 

 

Uniwersytet Łódzki to szkoła wyższa, sięgająca historią 1945 roku. Każdego roku oferta dydaktyczna uczelni powiększa się, a w niej kandydaci odnajdą kierunek Geomonitoring, prowadzony na studiach pierwszego stopnia.

Najważniejszym założeniem nauki jest pozyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie nowoczesnych technik pomiarowych zjawisk i procesów generowanych w atmosferze, hydrosferze i litosferze, a także w sferach pośrednich. Studenci uczą się gromadzenia, archiwizowania, weryfikacji i przetwarzania danych pochodzących z geomonitoringu, a także poznają właściwości i procesy zachodzące w powyższych sferach.

Na liście realizowanych przedmiotów znajdują się, między innymi: hydrologia kontynentalna, meteorologia dynamiczna, metody rekultywacji terenów zdegradowanych, monitoring i ochrona gleb, klimat miast, monitoring ekosystemów leśnych, gospodarka wodna Łodzi i regionu. Jaka praca czeka na absolwentów tego kierunku? Po ukończeniu Geomonitoringu na UŁ można znaleźć zatrudnienie w jednostkach administracji samorządowej i rządowej, państwowych instytutach badawczych, inspektoratach ochrony środowiska, laboratoriach i stacjach terenowych, firmach konsultingowych, międzynarodowych instytucjach pracujących na rzecz środowiska przyrodniczego.

Kandydaci na studia, przed podjęciem decydującego wyboru uczelni oraz kierunku, zadają wiele pytań związanych z kształceniem i życiem uczelni.

 

Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie?

Weronika, studentka Geomonitoringu mówi:

„Wybrałam studia na Uniwersytecie Łódzkim, bo jest wiele kierunków, które studiować można tylko tutaj. Świadczy to o tym, że uczelnia stawia na innowacyjne kształcenie, a naukę traktuje jak najlepszą inwestycję.”