Studia stacjonarne

Studia I stopnia
ADMINISTRACJA
POLITYKA SPOŁECZNA
 
Studia II stopnia
ADMINISTRACJA
 
Jednolite
PRAWO
 

Studia niestacjonarne

Studia I stopnia
ADMINISTRACJA
 
Studia II stopnia
ADMINISTRACJA
PRAWO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
PRAWO ZATRUDNIENIA - KADRY I PŁACE
PRAWO OCHRONY ZDROWIA
PRAWO PODATKOWE I RACHUNKOWOŚĆ
 
Jednolite
PRAWO
 

Podyplomowe

ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE DLA KADRY KIEROWNICZEJ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE
ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE DLA KADRY KIEROWNICZEJ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ E-LEARNING - STUDIA PODYPLOMOWE
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY - STUDIA PODYPLOMOWE
BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - STUDIA PODYPLOMOWE
HUMAN RESOURCES Z ELEMENTAMI PRAWA PRACY - STUDIA PODYPLOMOWE
KADRY I PŁACE - STUDIA PODYPLOMOWE
MEDIACJA W SPRAWACH CYWILNYCH Z ELEMENTAMI WIEDZY POZAPRAWNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE
MEDIACJE W SPRAWACH GOSPODARCZYCH Z ELEMENTAMI WIEDZY POZAPRAWNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE
PODATKI W BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE
PRAWNA OBSŁUGA PRZEDSIĘBIORCÓW - STUDIA PODYPLOMOWE
PRAWNE I SPOŁECZNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA CUDZOZIEMCÓW W POLSCE - STUDIA PODYPLOMOWE
PRAWO EGZEKUCJI SĄDOWEJ - STUDIA PODYPLOMOWE
PRAWO KARNE SKARBOWE - STUDIA PODYPLOMOWE
PRAWO PODATKOWE - STUDIA PODYPLOMOWE
PRAWO RODZINNE Z ELEMENTAMI PSYCHOLOGII - STUDIA PODYPLOMOWE
PRAWO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - STUDIA PODYPLOMOWE
PRAWO SPÓŁEK - STUDIA PODYPLOMOWE
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE
PSYCHIATRIA I I PSYCHOLOGIA SĄDOWA - STUDIA PODYPLOMOWE
STUDIA Z ZAKRESU PSYCHIATRII I PSYCHOLOGII DLA SĘDZIÓW - STUDIA PODYPLOMOWE
SZKOŁA PRAWA FRANCUSKIEGO - STUDIA PODYPLOMOWE
TRANSPORT, SPEDYCJA I LOGISTYKA - STUDIA PODYPLOMOWE

ul. Kopcińskiego 8/12

90-232 Łódź

tel. 42 635 46 48

www.wpia.uni.lodz.pl

http://informatory.uni.lodz.pl/

  • ADMINISTRACJA

   Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów administracja

   Celem kierunku jest wykształcenie nowoczesnej kadry specjalistów administracji i zarządzania publicznego. Kierunek pozwala na zdobycie wiedzy z zakresu prawa, finansów, socjologii i zarządzania. Absolwent studiów administracyjnych potrafi posługiwać się podstawową wiedzą teoretyczną w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań w administracji.

   Potrafi analizować i interpretować teksty prawne i naukowe oraz wykorzystywać orzecznictwo sądów krajowych i międzynarodowych, w celu rozwiązywania podstawowych problemów pojawiających się w pracy zawodowej. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego sporządzania typowych pism procesowych, wygłaszania wystąpień ustnych przedstawiających zagadnienia z zakresu administracji.

   Absolwent po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku Administracja – w zakresie uzyskanych kompetencji społecznych – jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących zadania z zakresu administracji, zajmowania różnych stanowisk, pełnienia różnego rodzaju funkcji i ról.

   Dzięki wszechstronnej formule studiów absolwent kierunku może z powodzeniem podjąć pracę w: administracji samorządowej i rządowej, przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych, firmach doradczych i konsultingowych, organizacjach pozarządowych, organizacjach międzynarodowych i Unii Europejskiej, instytucjach zajmujących się zagadnieniami integracji europejskiej, czy pozyskiwaniem funduszy europejskich.

    

   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Administracja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, geografia, matematyka, WOS
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: język obcy, matematyka, WOS, geografia, historia 

   Dowiedz się więcej

    

    

   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Administracja jest złożenie wymaganych dokumentów, a w przypadku przekroczenia przyjętego limitu zgłoszeń w pierwszej kolejności zostaną przyjęte osoby posiadające dyplom ukończenia kierunku studiów należącego do obszaru nauk społecznych
    

  • POLITYKA SPOŁECZNA

   Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów polityka społeczna

   Studia pierwszego stopnia na kierunku POLITYKA SPOŁECZNA na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego umożliwiają poznawanie i badanie zjawisk i problemów społecznych w kontekście zachodzących współcześnie procesów politycznych i gospodarczych.
   Określone w programie studiów treści kształcenia i efekty uczenia się odwołują się do dorobku szeregu dyscyplin z dziedziny nauk społecznych, które łączy wspólny przedmiot badań –polityka społeczna, przede wszystkim do dyscypliny nauk prawnych, a także: nauk o polityce i administracji, nauki socjologicznych, ekonomii i finansów, nauk o zarządzaniu i jakości, psychologii, nauk o komunikacji społecznej i mediach.
   Dzięki temu student zdobywa kompetencje w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, które mogą być wykorzystywane w działalności różnych podmiotów zajmujących się gospodarczym, politycznym i społecznym wymiarem życia publicznego. Jest przygotowany do projektowania i realizacji zadań polityki społecznej w instytucjach i organach samorządowych, państwowych, międzynarodowych, a także podmiotach członkowskich jak np. partie polityczne, organizacje zawodowe czy organizacje pozarządowe.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Polityka społeczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, geografia, matematyka, WOS
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: język obcy, matematyka, WOS, geografia, historia 

   Dowiedz się więcej

    

    

  • PRAWO

   Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów prawo

   Studia te przygotowują do podjęcia wszystkich rodzajów aplikacji koniecznych do wykonywania zawodów prawniczych, a także pełnienia Celem prowadzonych na WPiA jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo jest nowoczesne i wszechstronne wykształcenie kadry specjalistów przygotowanych do podjęcia wszystkich rodzajów aplikacji koniecznych do wykonywania zawodów prawniczych, a także pełnienia funkcji wymagających gruntownej wiedzy prawniczej w instytucjach lub organizacjach, tj. jednostkach administracji publicznej, przedsiębiorstwach publicznych i prywatnych, firmach doradczych i konsultingowych, organizacjach pozarządowych, organizacjach międzynarodowych i organach Unii Europejskiej.

   Prowadzone na WPiA jednolite studia magisterskie na kierunku prawo opierają się na zasadach Europejskiego Systemu Transferu Punktów (ECTS – EuropeanCredit Transfer System), co umożliwia najbardziej racjonalne rozłożenie obciążeń studenta pomiędzy poszczególne etapy studiów, a także stuprocentową uznawalność osiągnięć uzyskanych w ramach odbywania przez studentów WPiA UŁ części studiów na innych uczelniach krajowych lub zagranicznych.

   Treści kształcenia przynależą do dziedziny nauk społecznych i dyscypliny nauk prawnych, a także zawierają elementy innych dyscyplin (jak filozofia, nauki socjologiczne, ekonomia i finanse). Problematyka wykładanych przedmiotów odpowiada zakresowi tematycznemu badań prowadzonych na WPiA, obejmując w istocie wszystkie dyscypliny prawnicze, w ich wymiarze zarówno dogmatycznym, jak i teoretycznym.

   W szczególny sposób powiązanie treści kształcenia z prowadzonymi badaniami przedstawia lista zajęć w ramach modułów wybieralnych, która jest cyklicznie weryfikowana i aktualizowana, i przyjmowana na kolejny rok akademicki właśnie po to, by w ofercie dydaktycznej uwzględnić zmiany i nowości w tematyce badań prowadzonych na WPiA. Z kolei powiązania treści kształcenia poszczególnych przedmiotów z kierunkowymi efektami uczenia się prezentuje matryca kompetencji sporządzona dla kierunku.

   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia jednolite magisterskie
    

   W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Prawo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, geografia, matematyka
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: język obcy, język łaciński i wiedza o kulturze antycznej, matematyka, WOS, geografia, historia
    

  • PRAWO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

   Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów prawo ochrony danych osobowych

   Kierunek studiów PRAWO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ma na celu dostarczenie wiedzy w zakresie uregulowań prawnych Kierunek studiów PRAWO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ma na celu dostarczenie wiedzy w zakresie uregulowań prawnych dotyczących struktury i funkcjonowania systemu ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej i w Polsce, praw i obowiązków administratorów danych osobowych oraz ich odpowiedzialności prawnej, a także uprawnień podmiotów danych osobowych.

   W konsekwencji umożliwia wykształcenie specjalistów dysponujących kompleksową wiedzą w zakresie prawa ochrony danych osobowych, mogących w szczególności pełnić funkcję inspektorów ochrony danych.

   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia II stopnia

    

   Zasady przyjęć: dla absolwentów studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich - na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, a w przypadku przekroczenia limitu decyduje kolejność zgłoszeń.

    

   Dowiedz się więcej

  • PRAWO ZATRUDNIENIA - KADRY I PŁACE

   Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów prawo zatrudnienia - kadry i płace

   Kierunek ma na celu wykształcenie wysoko wykwalifikowanej kadry specjalistów dysponujących wiedzą w zakresie prawnych i finansowych aspektów zatrudniania pracowników oraz umiejętnościami praktycznymi z zakresu kadrowo-płacowej obsługi przedsiębiorców oraz podmiotów administracji publicznej.

   Interdyscyplinarna formuła studiów umożliwia absolwentom zdobycie wiedzy z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, prawa podatkowego oraz prawa ubezpieczeń społecznych, w tym m.in.: nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, rozstrzygania indywidualnych i zbiorowych sporów ze stosunku pracy, naliczania wynagrodzeń, rozliczania świadczeń pracowniczych oraz dokonywania rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i urzędami skarbowymi.

   Podczas konwersatoriów i ćwiczeń studenci nabędą umiejętności praktyczne w zakresie tworzenia, uzupełniania i przechowywania dokumentacji i ewidencji kadrowej, zarządzania personelem, obsługi informatycznych programów kadrowo-płacowych oraz realizacji innych obowiązków wynikających z zatrudniania pracowników.

   Program studiów skonstruowany został tak, aby wyposażyć absolwentów kierunku w wiedzę i umiejętności, które będą mogli wykorzystać w codziennej pracy zawodowej przy wykonywaniu funkcji zarządczych, kadrowych, kadrowo-płacowych i rozliczeniowych.

   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia II stopnia

    

   Dla absolwentów studiów pierwszego stopnia i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich – na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, a w przypadku przekroczenia przyjętego limitu zgłoszeń w pierwszej kolejności zostaną przyjęte osoby posiadające dyplom ukończenia kierunku studiów należącego do obszaru nauk społecznych.

    

   Dowiedz się więcej

  • PRAWO OCHRONY ZDROWIA

   Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów prawo ochrony zdrowia

   Kierunek studiów PRAWO OCHRONY ZDROWIA ma na celu dostarczenie wiedzy i rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych zakresie tworzenia, obowiązywania i stosowania uregulowań prawnych dotyczących struktury i funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, a w szczególności administrowania tym systemem, prowadzenia działalności leczniczej oraz nadzoru i kontroli sprawowanych przez organy władzy publicznej, praw i obowiązków pracowników medycznych oraz ich odpowiedzialności prawnej, a także praw pacjentów.

   W konsekwencji umożliwia wykształcenie specjalistów dysponujących kompleksową wiedzą w zakresie prawno-medycznych aspektów działania tego systemu, niezbędną dla zapewnienia jego sprawnego funkcjonowania.

   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia II stopnia

    

   Dla absolwentów studiów pierwszego stopnia i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich – na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, a w przypadku przekroczenia przyjętego limitu zgłoszeń w  pierwszej kolejności zostaną przyjęte osoby posiadające dyplom ukończenia kierunku studiów należącego do obszaru nauk społecznych.

    

   Dowiedz się więcej

  • PRAWO PODATKOWE I RACHUNKOWOŚĆ

   Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów prawo podatkowe i rachunkowość

   Kierunek prowadzony wspólnie przez Wydziały Prawa i Administracji oraz Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku – jego celem jest wykształcenie wysokiej klasy specjalistów z zakresu prawa podatkowego i rachunkowości, dysponujących merytoryczną oraz praktyczną wiedzą, niezbędną w szeroko pojętym sektorze gospodarczym.

   Kierunek studiów Prawo podatkowe i rachunkowość ma charakter innowacyjny i interdyscyplinarny; łączy wybrane elementy kształcenia na kierunku Prawo i kierunku Administracja w zakresie prawa podatkowego, prawa gospodarczego i prawa handlowego z wybranymi elementami kształcenia na kierunkach Finanse i rachunkowość, Rachunkowość oraz Zarządzanie.

   Obejmuje kompendium wiedzy w zakresie rachunkowości jednostek gospodarczych oraz podatków obciążających przedsiębiorców. Wiedza zdobyta w trakcie studiów na tym kierunku pozwoli jego absolwentom na współuczestnictwo w szeroko rozumianym doradztwie biznesowo – podatkowym, w tym na:

   • prowadzenie podatkowo-prawnej obsługi przedsiębiorstwa,
   • prowadzenie ksiąg rachunkowych (absolwent kierunku, który posiada trzyletnią praktykę w księgowości może wystąpić do Ministra właściwego do spraw finansów publicznych o wydanie certyfikatu księgowego bez uprzedniego złożenia egzaminu sprawdzającego kwalifikacje osób ubiegających się o certyfikat księgowy – na podstawie art. 76b Ustawy o rachunkowości),
   • sporządzanie i analizę sprawozdań finansowych.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia II stopnia

    

   Dla absolwentów studiów pierwszego stopnia i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich – na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, a w przypadku przekroczenia przyjętego limitu zgłoszeń w  pierwszej kolejności zostaną przyjęte osoby posiadające dyplom ukończenia kierunku studiów należącego do obszaru nauk społecznych.

    

   Dowiedz się więcej

  • ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE DLA KADRY KIEROWNICZEJ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Administracja i zarządzanie dla kadry kierowniczej administracji publicznej
   Studia prowadzone wspólnie przez Wydział Prawa i Administracji UŁ i Wydział Zarządzania UŁ. Celem tych studiów jest pogłębienie wiedzy w zakresie: nowoczesnych form zarządzania w organizacjach sektora publicznego, finansowych aspektów funkcjonowania administracji publicznej, nadzoru, kontroli oraz odpowiedzialności w administracji publicznej.
   Zasadniczym celem studiów pozostaje przygotowanie absolwenta do właściwego i kompetentnego pełnienia kierowniczych funkcji w administracji publicznej. Wymaga to skutecznego przekazania mu kompedium wiedzy w zakresie prawnych i finansowych aspektów działania tej administracji, a także nowoczesnych form zarządzania w organizacjach sektora publicznego. Istotnym celem kształcenia pozostaje także nabycie przez absolwenta umiejętności wykorzystania nabytej wiedzy do praktycznej analizy procesów i zjawisk społecznych, ekonomicznych i prawnych w kontekście zarządzania tymi organizacjami.

  • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - STUDIA PODYPLOMOWE

   Celem studiów jest w szczególności aktualizacja i pogłębienie wiedzy z zakresu nauk prawnych, w tym w szczególności administracyjnoprawnych, podstaw organizacji i funkcjonowania oraz zadań i kompetencji organów władzy publicznej, służb, inspekcji i straży oraz innych instytucji właściwych w sprawach bezpieczeństwa wewnętrznego.

   Celem studiów jest również zwiększenie konkurencyjności słuchaczy studiów na rynku pracy w rozwijającym się sektorze bezpieczeństwa wewnętrznego, a także przygotowanie teoretyczne i nauka praktycznych umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodów związanych z szeroko ujmowanym bezpieczeństwem wewnętrznym (w tym tzw. zawodów przyszłości).

   Dowiedz się więcej

  • HUMAN RESOURCES Z ELEMENTAMI PRAWA PRACY - STUDIA PODYPLOMOWE

   Studia te pozwalają na uzyskanie przez słuchaczy wiedzy, umiejętności i kompetencji zarówno z Human Resources (w takich obszarach jak: rola działu personalnego w organizacji, controlling personalny, proces rekrutacji, assessment centre, systemy wynagrodzeń, zarządzanie kompetencjami, systemy oceny pracowniczej, zarządzanie rozwojem pracowników, proces coachingu i mentoringu, psychologia relacji, zarządzanie komunikacją wewnętrzną, kontrola stresu i emocji, efektywne motywowanie personelu), jak również z zakresu prawa pracy (w takich obszarach jak: zawarcie i ustanie umownego stosunku pracy, podstawowe prawa i obowiązki i odpowiedzialność stron stosunku pracy, elastyczne formy zatrudnienia).

   Dowiedz się więcej

  • KADRY I PŁACE - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Kadry i płace
   Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z teoretycznymi i praktycznymi aspektami funkcjonowania w firmie komórek kadrowych i płacowych. Program obejmuje prawna problematykę rekrutacji i zatrudniania pracowników, obowiązki pracodawcy wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Państwowej Inspekcji Pracy, urzędów skarbowych, urzędów pracy, Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Socjalnych, współdziałania w sprawach kadrowych ze związkami zawodowymi.

  • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Ochrona danych osobowych
   Studia podyplomowe podnoszące kwalifikacje pracowników administracji publicznej, Administratorów Bezpieczeństwa Informacji, Administratorów Danych Osobowych oraz poszerzające wiedzę słuchaczy w zakresie ochrony danych osobowych. Studia mają na celu wykształcić specjalistów zajmujących się tworzeniem systemu skutecznej ochrony strategicznych informacji przedsiębiorstw.

  • PRAWNA OBSŁUGA PRZEDSIĘBIORCÓW - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Prawna obsługa przedsiębiorców
   Program kształcenia obejmuje poznanie form prawnych przedsiębiorstwa oraz struktury osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą, a także dokumentowania prowadzenia takiej działalności i zadań statutowych organów tych osób, kwestie związane z zatrudnieniem pracowników, ich ochronę prawną oraz dokumentowania czynności prawnych związanych z zatrudnieniem, podstawy finansów przedsiębiorstwa, relacji z bankami i ubezpieczycielami, prawo podatkowe (materialne i procesowe), inne obowiązki i uprawnienia przedsiębiorcy związane ze sferą publicznoprawną, relacje łączące przedsiębiorców z kontrahentami (w tym prowadzenie weryfikacji kontrahentów, sporządzanie i wykonywanie umów, a także windykację), podstawowe zasady procedur sądowych w zakresie związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej.
   Jednym z kluczowych założeń studiów jest wykształcenie umiejętności praktycznych – dlatego wszystkie zajęcia będą prowadzone w sposób umożliwiający zapoznanie się z wzorami pism, umów, regulaminów i innych aktów stosowania prawa, Słuchacze będą także uczestniczyć w przygotowywaniu takich dokumentów.

  • PRAWNE I SPOŁECZNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA CUDZOZIEMCÓW W POLSCE - STUDIA PODYPLOMOWE

   Celem studiów jest przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz podniesienie kompetencji zawodowych osób udzielających wsparcia cudzoziemcom w Polsce i tych, które mają z nimi bezpośredni kontakt w ramach organizacji publicznych i prywatnych. Z uwagi na obserwowany od lat wzrastający udział cudzoziemców we wszystkich sferach życia społecznego (niezależnie od sytuacji w Ukrainie), konieczne jest merytoryczne przygotowywanie osób mających styczność z obcokrajowcami, do zgodnej z prawem i kontekstem kulturowym obsługi spraw cudzoziemskich.

   Dowiedz się więcej

  • PRAWO EGZEKUCJI SĄDOWEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Prawo egzekucji sądowej
   Celem studiów podyplomowych jest doskonalenie zawodowe osób podejmujących działania w ramach egzekucji sądowej oraz w ramach nadzoru nad podmiotami podejmującymi takie działania, zaś w wypadku innych słuchaczy – pogłębienie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie czynności składających się na postępowanie egzekucyjne.

  • PRAWO KARNE SKARBOWE - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Prawo karne skarbowe
   Celem studiów jest przekazanie aktualnej wiedzy na temat obowiązujących rozwiązań prawnych w dziedzinie prawa skarbowego i aspektów prawa gospodarczego i finansowego.
   Studia podyplomowe Prawo karne skarbowe obejmują kształcenie w zakresie nauk prawnych i ekonomicznych.
   W dziedzinie nauk prawnych koncentrują się na prawie karnym skarbowym, w tym głównie na odpowiedzialności za przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe oraz prowadzeniu postępowań w sprawach karnych skarbowych.
   W zakresie nauk ekonomicznych studia obejmują kształcenie w dziedzinie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej.

  • PRAWO PODATKOWE - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Prawo podatkowe
   Zakres tematyczny studiów podyplomowych obejmuje prawo podatkowe, postępowanie sądowoadministracyjne, egzekucje zobowiązań podatkowych, politykę podatkową, praco karne skarbowe, rachunkowość i wybrane zagadnienia z prawa cywilnego i handlowego.

  • PRAWO RODZINNE Z ELEMENTAMI PSYCHOLOGII - STUDIA PODYPLOMOWE

   Studia podyplomowe „Prawo rodzinne z elementami psychologii” adresowane są  przede wszystkim do pracowników wymiaru sprawiedliwości oraz osób zainteresowanych pogłębieniem wiedzy praktycznej z zakresu prawa rodzinnego, procedury cywilnej, psychologii i mediacji. Organizatorem studiów jest Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

   W ramach studiów przeprowadzimy 165 godzin zajęć dydaktycznych podzielonych na 11 zjazdów. Zajęcia odbywać się będą w budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (tzw. „Paragraf”), znajdującym się w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 8/12.

   Dowiedz się więcej

  • PRAWO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Prawo samorządu terytorialnego
   Absolwent studiów podyplomowych Prawo samorządu terytorialnego będzie posiadał poszerzoną wiedzę o możliwościach prawnych działania samorządu terytorialnego oraz możliwościach współdziałania z samorządem w celu realizacji różnorodnych potrzeb społecznych.
   Trudne zagadnienia prawnicze, które pozna słuchacz studiów w trakcie kształcenia mają mu służyć dla celów praktycznych – wykonywania funkcji radnego, członka zarządu, skarbnika, wykonywania pracy urzędnika administracji samorządowej, pracownika fundacji lub innej organizacji pożytku publicznego współdziałającej z samorządem terytorialnym. Absolwent studiów podyplomowych Prawo samorządu terytorialnego pogłębi wiedzę o ustroju, funkcjach i zadaniach samorządu terytorialnego.
   Główna część programu studiów poświęcona jest jednak nie tyle ogólnym zagadnieniom ustrojowym, ale uwzględnia te, które w działaniu samorządu i podmiotów z nim współdziałających są aktualnie najważniejsze i stosunkowo mniej znane, tj. prawo pomocy publicznej, zamówienia publiczne, pozyskiwanie funduszy unijnych, zarządzanie nieruchomościami komunalnymi. Trzon programu stanowią również te zagadnienia prawne, które zawsze są istotne, nie tylko dla pracownika komunalnego, ale także wszystkich zainteresowanych skutkami jego działania (poszerzony zakres wiedzy dotyczącej postępowania administracyjnego, materialnego prawa administracyjnego w zakresie infrastruktury społecznej, technicznej, ładu przestrzennego i bezpieczeństwa publicznego, status pracownika samorządowego). Odrębny, znaczący pion kształcenia stanowi prawo finansowe i finanse publiczne samorządu terytorialnego (podatki i opłaty lokalne, budżet lokalny, dyscyplina finansów publicznych, działalność regionalnych izb obrachunkowych, rachunkowość budżetowa).

  • PRAWO SPÓŁEK - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Prawo spółek
   Celem Studiów jest przekazanie aktualnej wiedzy na temat obowiązujących rozwiązań prawnych w dziedzinie spółek. Przedmiotem wykładów są szeroko rozumiane zagadnienia, dotyczące spółek i ich udziału w obrocie gospodarczym. Z tego względu oprócz regulacji kodeksu spółek handlowych studia obejmują swoim programem problematykę z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji, rachunkowości w spółkach oraz podatków.

  • PSYCHIATRIA I I PSYCHOLOGIA SĄDOWA - STUDIA PODYPLOMOWE

   Celem tych studiów podyplomowych jest podniesienie kompetencji zawodowych w obszarze psychiatrii i psychologii wśród praktyków organów wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania: sędziów i asesorów sądowych, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, policjantów. Część zajęć dydaktycznych będzie realizowana za pośrednictwem środków nauczania na odległość.

   Program obejmuje następujące bloki tematyczne:

   I.  Zagadnienia prawne

   II. Wprowadzenie w opiniowanie psychiatryczno-psychologiczne

   III. Szczegółowe zagadnienia psychiatryczno-psychologiczne

   IV. Warsztat podstawowych umiejętności psychologicznych

   Dowiedz się więcej

  • SZKOŁA PRAWA FRANCUSKIEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomow na kierunku Szkoła prawa francuskiego
   Program obejmuje prezentację poszczególnych gałęzi prawa francuskiego zarówno w zakresie prawa publicznego, jak i prywatnego: prawa administracyjnego wraz z postępowaniem sądowo-administracyjnym, prawa cywilnego, handlowego, karnego gospodarczego, konstytucyjnego, prawa pracy, finansów publicznych oraz prawa samorządu terytorialnego. Program obejmuje także prawo wspólnotowe, zwłaszcza w zakresie jego wpływu na prawo francuskie.

  • TRANSPORT, SPEDYCJA I LOGISTYKA - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Transport, spedycja  logistyka
   Studia dotyczą problematyki prawnej, ekonomicznej i technicznej w prowadzeniu i organizacji transportu drogowego, spedycji i logistyki w płaszczyźnie krajowej i międzynarodowej. Studia wyposażają słuchaczy w praktyczną wiedzę i umiejętności pozwalające na zgodną z prawem realizację nałożonych na nich obowiązków związanych z działalnością transportową, spedycyjną i logistyczną, umożliwiającą zwolnienie z egzaminu państwowego na Certyfikat Kompetencji Zawodowych z zakresu krajowych i międzynarodowych przewozów osób i rzeczy.

 

 

łódź akademicka