Studia stacjonarne

Studia I stopnia (czas trwania 3 lata)
ARCHEOLOGIA,
ETNOLOGIA,
FILOZOFIA,
OKCYDENTALISTYKA,
HISTORIA  specjalności:
 • nauczycielska,
 • ogólnohistoryczna
RELIGIOZNAWSTWO,
HISTORIA SZTUKI
REGIONALISTYKA KULTUROWA*
WOJSKOZNASTWO
 
*Studia prowadzone wraz z wydziałem Nauk Geograficznych
 
Studia II stopnia (czas trwania 2 lata)
ARCHEOLOGIA 
ETNOLOGIA
FILOZOFIA
RETORYKA I ARGUMENTACJA,
HISTORIA specjalności:
 • nauczycielska,
 • ogólnohistoryczna,
REGIONALISTYKA KULTUROWA,
RELIGIOZNAWSTWO,
HISTORIA SZTUKI specjalności:
 • krytyka artystyczna i upowszechnianie sztuki,
 • ochrona zabytków i zarządzanie dobrami kultury materialnej

WOJSKOZNASTWO

Studia III stopnia (czas trwania 4 lata)
ARCHEOLOGIA
 • studia doktoranckie nauk humanistycznych
ETNOLOGIA
FILOZOFIA
HISTORIA
 • studia doktoranckie nauk humanistycznych
 • Interdyscyplinarne Humanistyczne Studia Doktoranckie

 

Studia niestacjonarne

Studia I stopnia (czas trwania 3 lata)
HISTORIA SZTUKI
 
Studia II stopnia (czas trwania 2 lata)
HISTORIA SZTUKI specjalności:
 • krytyka artystyczna i upowszechnianie sztuki,
 • ochrona zabytków i zarządzanie dobrami kultury materialnej

Doktoranckie

Studia III stopnia (czas trwania 4 lata)
ARCHEOLOGIA
 • studia doktoranckie nauk humanistycznych
ETNOLOGIA
FILOZOFIA
HISTORIA
 • studia doktoranckie nauk humanistycznych
 • Interdyscyplinarne Humanistyczne Studia Doktoranckich

ul. A. Kamińskiego 27a

90-219 Łódź

tel. (42) 635 61 08

fax. (42) 635 43 31

www.wydzfilhist.uni.lodz.pl

  • ARCHEOLOGIA

   Absolwenci kierunku archeologia uzyskują w trakcie studiów gruntowną i wszechstronną wiedzę w zakresie poszczególnych specjalności archeologii i jej nauk pomocniczych. Są przygotowani do pracy w placówkach naukowych, muzealnych i konserwatorskich, otrzymując jednocześnie ogólne wykształcenie humanistyczne.

   Wymagania rekrutacyjne:

    

   • historia, język polski, geografia, język obcy (do wyboru 1)
   • język polski, geografia (do wyboru 1) 
   • język obcy, język polski (do wyboru 1)

  • ETNOLOGIA

   Absolwenci etnologii posiadać będą rozległe wykształcenie humanistyczne nabyte w ramach przedmiotów antropologicznych i fakultatywnych. Zdobyte umiejętności powinny pozwolić osobom kończącym studia orientować się w zachodzących procesach kulturowych, mechanizmach funkcjonowania antropologicznie pojętej kultury, jak też i organizacji tzw. życia kulturalnego, w tym systemu placówek oświatowych i kulturalnych. Absolwenci mają możliwość zatrudnienia się w palcówkach naukowych, muzealnych, kulturalnych, w organach samorządowych, organizacjach społecznych itd.

   Wymagania rekrutacyjne:

    

   • historia, język polski (do wyboru 1)
   • język obcy nowożytny
   • historia sztuki, WOS, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, geografia (do wyboru 2)

  • FILOZOFIA

   Absolwent filozofii oprócz zasadniczego korpusu wiedzy historyczno filozoficznej oraz wiedzy dotyczącej współczesnych problemów i nurtów filozofii oraz dziedzin pokrewnych – dysponuje umiejętnością samodzielnej, źródłowej analizy i interpretacji problemów filozoficznych, etycznych i religioznawczych, jak i zdolnością filozoficznej interpretacji innych kultur, sztuki, nauki, religii, mitu etc. Daje mu to umiejętność rozumienia podstawowych problemów współczesności, nawiązywania dialogu z innymi dziedzinami szeroko pojętej humanistyki. Absolwent filozofii znajdzie zatrudnienie w firmach i przedsiębiorstwach jako mediator i partner społecznego dialogu, a także w redakcjach czasopism, itd.

   Wymagania rekrutacyjne:

    

   • język polski, inny przedmiot maturalny zdawany przez kandydata (do wyboru 1)
   • język obcy nowożytny
   • dowolne przedmioty zdawane na maturze w tym język polski jeśli nie został wybrany w 1 kategorii (do wyboru 2)

  • HISTORIA

   Absolwent kierunku historia powinien osiągnąć wszechstronny – w wybranych dziedzinach szczególnie pogłębiony – poziom wiedzy w zakresie nauk historycznych oraz nauk wspomagających historię. w zakresie dyscyplin określonych przez minimum programowe absolwenci powinni dysponować wiedzą odnoszącą się do historii powszechnej Polski, w tym: faktografii, wiedzy o procesach historycznych i „faktach długiego trwania”, wyznaczników czasowo-przestrzennych i ujęć komparatystycznych faktów i procesów historycznych. Zdobyta wiedza i umiejętności okazują się użyteczne w dziennikarstwie, polityce, w pracy organów ścigania, a nawet w biznesie. Osoby uczęszczające na zajęcia z bloku pedagogicznego posiadają uprawnienia do pracy w szkole jako nauczyciele historii.

   Wymagania rekrutacyjne:

    

   • historia, WOS, geografia, język polski, matematyka (do wyboru 1)
   • język obcy nowożytny
   • drugi język obcy nowożytny, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, etyka (do wyboru 2)

  • HISTORIA SZTUKI

   Absolwent kierunku historia sztuki posiada gruntowną i wszechstronną wiedzę z zakresu historii sztuki ogólnej i polskiej od czasów starożytnych po sztukę współczesną. Jest przygotowany do pracy naukowej w szkołach wyższych, placówkach badawczych, muzealnych i konserwatorskich, galeriach antykwarycznych, wystawiających i prowadzących obrót dziełami sztuki, redakcjach wydawnictw, czasopism oraz placówkach popularyzujących sztukę.

   Wymagania rekrutacyjne:

    

   • historia, historia sztuki, język polski (do wyboru 1)
   • język obcy nowożytny
   • język polski, drugi język obcy nowożytny (inny niż w kategorii 2, może być język łaciński), historia, historia sztuki, geografia, matematyka (do wyboru 2)

  • OKCYDENTALISTYKA

   Okcydentalistyka jest kierunkiem studiów humanistycznych, mającym umożliwić systematyczne i interdyscyplinarne badanie fenomenu cywilizacji zachodniej. Studia te przekazują symultanicznie w interdyscyplinarnych modułach dydaktycznych niezbędną wiedzę historyczną oraz podstawową wiedzę na temat rozwoju myśli i kultury zachodniej: filozofii, religii, sztuki, kultury popularnej, obyczajów. Możliwości zatrudnienia i kontynuacji kształcenia: wykwalifikowany pracownik sektora kultury i mediów, animator kultury, krytyk sztuki, dziennikarz, polityk.            

   Wymagania rekrutacyjne:

    

   • język polski, historia, WOS, matematyka (do wyboru 1)
   • język obcy nowożytny
   • historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, drugi język obcy nowożytny (do wyboru 2)

  • REGIONALISTYKA KULTUROWA

   Studia na tym kierunku mają charakter interdyscyplinarny, łączący zagadnienia z zakresu wielu dyscyplin naukowych (historii, etnologii, antropologii kulturowej, geografii, kulturoznawstwa, neofilologii, ekonomii) co pozwoli studentowi poznać kompleksowo nie tylko przeszłość i teraźniejszość historyczną i kulturową danego regionu, ale tez poznać jego związki z przeszłością i kulturą ogólnokrajową i europejską.  Interdyscyplinarny charakter studiów umożliwi jego absolwentom zdobycie rozległej wiedzy erytorycznej i umiejętności praktycznych, które będzie mógł wykorzystać w różnych zawodach i rolach społecznych. Absolwenci kierunku będą mogli znaleźć zatrudnienie w instytucjach rządowych, samorządowych, pozarządowych, agencjach i fundacjach rozwoju regionalnego, przy rozwiązywaniu projektów unijnych.

   Wymagania rekrutacyjne:

    

   • geografia, historia, WOS, język angielski, język polski (do wyboru 1)
   • geografia, historia, WOS, język angielski, język polski (do wyboru 1)
   • geografia, historia, WOS, język angielski, język polski, biologia, matematyka, drugi język obcy (do wyboru 2)

  • RELIGIOZNAWSTWO

   Studia religioznawcze I i II stopnia to nowy, całkowicie autorski program studiów, uruchomiony decyzją Senatu UŁ na Wydziale Filozoficzno-Historycznym od roku akademickiego 2015/2016. W jego realizację i prowadzenie zajęć zaangażowani będą naukowcy reprezentujący wszystkie nauki uprawiane w ramach Wydziału i pochodzący ze wszystkich jego części – historycy, filozofowie, etnologowie i antropologowie, archeologowie, historycy sztuki. Prace nad jego przygotowaniem trwały ponad rok, a w pewnym sensie, jeśliby spojrzeć na badania naukowe wykładowców – parę dekad.

   Jest wiele powodów, by w Polsce w ramach uniwersytetu kształcić ludzi obeznanych w religioznawstwie – rola religii w dyskusjach publicznych, politycznych, publicystycznych i w kulturze jest i będzie wysoka, przemiany w religijności i zjawiska takie jak sekularyzacja następują bardzo szybko, warto rozumieć i dbać o kulturowe, duchowe i materialne dziedzictwo. Dyskusja w miejsce dzisiejszych jałowych sporów musi być mądrzejsza i bardziej merytoryczna – i tu właśnie potrzebni są absolwenci studiów religioznawczych. Wiedza i umiejętności zebrane na takich studiach są poza tym potrzebne w wielu ścieżkach zawodowych – w instytucjach kultury, prasie, polityce krajowej i samorządowej, ośrodkach analitycznych, organizacjach pozarządowych. Twórcom kierunku zależało na stworzeniu programu, uczonego przez ekspertów, w atmosferze, w której czuliby się dobrze i ateiści, i agnostycy, i ludzie wierzący w Boga, a należący do różnych wyznań i religii.

  • WOJSKOZNAWSTWO

   • Wojskoznawstwo jest nowym, interdyscyplinarnym kierunkiem studiów na Uniwersytecie Łódzkim. Nasza uczelnia jako jedna z niewielu w kraju oferuje zdobycie wykształcenia w tej specjalności.
   • Studenci Wojskoznawstwa I stopnia uczestniczą w zajęciach poświęconych historii sztuki wojennej, zaznajamiają się z przebiegiem działań wojennych, strukturami armii, poznają sylwetki wybitnych wodzów. W toku studiów omawiane są zagadnienia z zakresu bronioznawstwa.
   • Studenci poznają współczesne struktury bezpieczeństwa narodowego.
   • W programie studiów omawiana będzie rola ekonomii, logistyki i mediów w konfliktach wojennych.
   • Studenci będą mieli możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji z dwóch języków obcych.
   • W trakcie studiów przekazywana jest wiedza na temat polskich tradycji wojskowych, wychowania patriotycznego i dziedzictwa kulturowego.
   • Studia na tym kierunku są doskonałą formą rozwoju dla osób związanym z ruchem rekonstrukcyjnym i pasjonatów zainteresowanych wojskiem.
   • Obok wiedzy teoretycznej studenci będą uczestniczyć w zajęciach rozwijających umiejętności praktyczne, jak np. zajęcia poligonowe czy sztuki walki.
   • Absolwenci Wojskoznawstwa przygotowywani są do prowadzenia samodzielnych badań naukowych z zakresu historii wojskowości.
   • Absolwent studiów wojskoznawczych ma możliwość kontynuowania nauki na studiach magisterskich, w tym na II stopniu Wojskoznawstwa.
   • Możliwości zatrudnienia

   - wojsko

   - policja i inne służby mundurowe

   - administracja państwowa i samorządowa

   - media

   - placówki kulturalne, muzea, skanseny

 

 

łódź akademicka