Studia stacjonarne

Studia I stopnia (czas trwania 3 lata)
EKONOMIA, 
EKONOMIA studia w języku angielskim,
EKONOMIA EKOBIZNES,
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ,
MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE, 
GOSPODARKA PRZESTRZENNA,
LOGISTYKA,
INFORMATYKA I EKONOMETRIA, 
ANALITYKA GOSPODARCZA,
INFORMATYKA,
SOCJOLOGIA,
PRACA SOCJALNA,
EUROPEISTYKA,
ANALITYKA SPOŁECZNA.
 
Studia II stopnia (czas trwania 2 lata)
EKONOMIA, 
EKONOMIA studia w języku angielskim,
EKONOMIA EKOBIZNES,
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ,
MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE,
GOSPODARKA PRZESTRZENNA,
LOGISTYKA,
ANALITYKA GOSPODARCZA,
INFORMATYKA I EKONOMETRIA, 
INFORMATYKA,
POLITYKA SPOŁECZNA*,
SOCJOLOGIA,
PRACA SOCJALNA,
EUROPEISTYKA.
 
Studia III stopnia (czas trwania 4 lata)
EKONOMIA,
SOCJOLOGIA.
 
*studia prowadzone z wydziałem Prawa i Administracji UŁ

Studia niestacjonarne

Studia I stopnia (czas trwania 3 lata)
EKONOMIA,
EKONOMIA EKOBIZNES,
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ,
GOSPODARKA PRZESTRZENNA,
LOGISTYKA,
INFORMATYKA,
SOCJOLOGIA, 
PRACA SOCJALNA,
ANALITYKA SPOŁECZNA.
 
Studia II stopnia (czas trwania 2 lata)
EKONOMIA,
EKONOMIA EKOBIZNES,
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ,
GOSPODARKA PRZESTRZENNA,
LOGISTYKA,
INFORMATYKA,
SOCJOLOGIA, 
PRACA SOCJALNA.
 
Studia III stopnia (czas trwania 3 lata)
EKONOMIA,
SOCJOLOGIA.

 

Doktoranckie

Studia III stopnia (czas trwania 3 i 4 lata)
EKONOMIA,
SOCJOLOGIA.

ul. POW 3/5, 90-255 Łódź

tel. (042) 635-51-32 (rekrutacja)

fax.(042)635-40-25

www.eksoc.uni.lodz.pl

rekrutes@uni.lodz.pl

  • ANALITYKA GOSPODARCZA

   W ramach kierunku kształceni będą specjaliści, których kompetencje obejmować będą zarówno umiejętności monitorowania i optymalizacji procesów biznesowych na podstawie analizy danych wewnętrznych, jak i monitorowania i prognozowania zjawisk w sferze otoczenia przedsiębiorstwa (analiza i interpretacja danych makroekonomicznych oraz danych na szczeblu branżowym).

   Absolwent studiów ANALITYKA GOSPODARCZA będzie mógł z powodzeniem pełnić funkcję samodzielnego analityka w małej firmie lub pracować jako członek większego zespołu analitycznego (np. w dużej firmie komercyjnej, urzędzie publicznym lub instytucji konsultingowej). Będzie przygotowany do gromadzenia i przetwarzania danych dostępnych w systemie informatycznym firmy, bądź w źródłach zewnętrznych, w celu dokonania analiz i tworzenia raportów.

   Wymagania rekrutacyjne:

    

   • matematyka
   • język angielski, geografia, historia, WOS, informatyka (do wyboru 1)
   • język angielski, geografia, historia, WOS, informatyka (do wyboru maksymalnie 2)

  • ANALITYKA SPOŁECZNA

   Analityka społeczna to kierunek łączący nowoczesne i interdyscyplinarne podejścia z obszaru nauk społecznych. Jest innowacyjną odpowiedzią na dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość społeczną, zachodzące w jej obrębie zjawiska, procesy i zdarzenia, oddziałujące na kierunek i tempo zmian we współczesnym świecie.

   Absolwent kierunku będzie posiadał rozległą wiedzę z zakresu podstawowych koncepcji tworzonych w ramach nauk społecznych, będzie potrafił zastosować je w swojej praktyce badawczej, doradczej i ewaluacyjnej. Będzie także posiadał bogaty warsztat metodologiczny oraz ogólne rozenanie w aktualnej sytuacji i trendach występujących w poszczególnych sferach życia społecznego. Podstawowym założeniem kształcenia kompetencyjnego na kierunku ANALITYKA SPOŁECZNA jest przygotowanie dalszego rozwoju naukowego i zawodowego oraz podejmowania przez absolwentów samodzielnej praktyki.

   Wymagania rekrutacyjne:

    

   • język obcy nowożytni
   • język polski, geografia, historia, WOS (do wyboru 1)
   • język polski, geografia, historia, WOS (do wyboru maksymalnie 2)

  • EKONOMIA

   Studia na kierunku EKONOMIA pozwalają na uzyskanie gruntownej wiedzy z zakresu teorii ekonomii, ale także umożliwiają nabycie umiejętności rozwiązywania problemów ekonomicznych w praktyce gospodarczej.

   Absolwent tego kierunku jest przygotowany do wykonywania zawodu ekonomisty. Staje się specjalistą w dziedzinie gospodarowania zasobami ludzkimi, finansowymi i materialnymi oraz zna metody i narzędzia niezbędne do prowadzenia analiz ekonomicznych. Posiada wiedzę i umiejętności do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Studia przygotowują do pracy w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach głównie na stanowiskach operacyjnych bądź pomocniczych, zarówno w kraju i zagranicą.

   Wymagania rekrutacyjne:

    

   • język obcy nowożytni
   • matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka (do wyboru 1)
   • matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka (do wyboru maksymalnie 2)

  • EKONOMIA ekobiznes

   Studia na kierunku EKONOMIA EKOBIZNES pozwalają na uzyskanie gruntownej wiedzy z zakresu ekonomii oraz ekonomiki ochrony środowiska, a także umożliwiają nabycie umiejętności rozwiązywania problemów ekonomicznych i środowiskowych w praktyce gospodarczej.

   Celem studiów Ekonomia Ekobiznes jest przygotowanie absolwenta do potrzeb rynku pracy (w tym szczególnie w „zielonych” sektorach gospodarki), do wykorzystania zdobytej w trakcie studiów wiedzy w praktyce zawodowej oraz przygotowanie do bycia aktywnym obywatelem w demokratycznym społeczeństwie, otwartym  na postępowanie zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju; rozwój i podtrzymanie zaawansowanej wiedzy ekonomicznej studentów, a także podstawowej wiedzy w zakresie ekonomii środowiska;  rozwój osobowy kształconych studentów.

   Wymagania rekrutacyjne:

    

   • język obcy nowożytni
   • matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka (do wyboru 1)
   • matematyka, geografia, historia, WOS, biologia, chemia, informatyka (do wyboru maksymalnie 2)

  • EUROPEISTYKA

   Studia mają charakter interdyscyplinarny, pozwalający uzyskać teoretyczną i praktyczną wiedzę z obszaru zjawisk zachodzących w krajach Europy oraz zagadnień gospodarczych, politycznych, społecznych, kulturowych i prawnych związanych z funkcjonowaniem Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej.

   Absolwent kierunku powinien cechować się umiejętnością stosowania przyswojonej w trakcie studiów wiedzy do realizacji zawodowych zadań związanych z międzynarodową współpracą w rozmaitych instytucjach Unii Europejskiej. Studia na tym kierunku przygotowują do pracy w organach Wspólnot Europejskich, administracji państwowej i samorządowej, a także w organizacjach społecznych oraz mediach, instytucjach badawczych, edukacyjnych i kulturalnych.

   Wymagania rekrutacyjne:

    

   • język obcy nowożytni
   • język polski, WOS, historia (do wyboru 1)
   • język polski, WOS, historia (do wyboru maksymalnie 2)

  • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

   Kierunek kształci specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości, zasad funkcjonowania instytucji finansowych, analiz zjawisk ekonomiczno-finansowych.

   Absolwent kierunku cechuje się znajomością zagadnień finansowych i rachunkowych, jest przygotowany do podejmowania pracy w instytucjach finansowych takich jak: banki, domy maklerskie, firmy leasingowe, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne, firmy doradztwa podatkowego i rachunkowego. Absolwenci znajdą także zatrudnienie w działach finansowych przedsiębiorstw, administracji publicznej różnych szczebli (w szczególności administracji skarbowej) oraz organizacjach społecznych i politycznych.

   Absolwent kierunku zna język obcy na poziomie biegłości B2 według kryteriów Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada wiedzę w zakresie rozwiązań informatycznych w stopniu pozwalającym na swobodne funkcjonowanie w nowoczesnym społeczeństwie.

   Wymagania rekrutacyjne:

    

   • język obcy nowożytni
   • matematyka, geografia, historia, informatyka (do wyboru 1)
   • matematyka, geografia, historia, informatyka (do wyboru maksymalnie 2)

  • GOSPODARKA PRZESTRZENNA

   Studia umożliwiają zdobycie umiejętności wszechstronnej oceny zjawisk i decyzji gospodarczych, projektowania rozwoju zrównoważonego, wykorzystywania innowacyjnych metod i narzędzi gospodarowania przestrzenią.

   Absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy na różnych stanowiskach, między innymi w jednostkach administracji rządowej (także centralnej) i samorządowej (gmin, powiatów, województw), przedsiębiorstwach użyteczności publicznej, agencjach oraz fundacjach rozwoju regionalnego i lokalnego, firmach doradczo-konsultacyjnych, różnych podmiotach otoczenia biznesu oraz instytucjach zajmujących się współpracą regionalną - także w wymiarze europejskim, instytucjach i agendach UE.

   Wymagania rekrutacyjne:

    

   • język obcy nowożytni
   • matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka (do wyboru 1)
   • matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka (do wyboru maksymalnie 2)

  • INFORMATYKA

   Studia dostarczają szerokiej wiedzy oraz umiejętności praktycznych w zakresie wykorzystania narzędzi i metod informatycznych głównie w systemach ekonomicznych oraz społecznych. Zajęcia będą odbywały się w nowoczesnym Centrum Informatyczno-Ekonometrycznym.

   Absolwent studiów informatycznych posiada specjalistyczną wiedzę i umiejętności z dziedziny przetwarzania informacji przy wykorzystaniu środków, narzędzi i metod techniki komputerowej. Zasadniczy zakres kompetencji absolwenta tego kierunku będzie obejmował: profesjonalne przeprowadzenie analizy istniejącego systemu informacyjnego, poprawne wykonanie projektu informatycznego, jego oprogramowanie przy wykorzystaniu odpowiednich narzędzi programistycznych, wdrożenie do eksploatacji upgrading. Absolwent INFORMATYKI uzyska również kompetencje z zakresu ekonomii i zarządzania. Dzięki temu będzie dobrze rozumiał język ekonomiczny i zagadnienia gospodarcze. Zdobędzie możliwość atrakcyjnego zatrudnienia w charakterze specjalisty od szeroko rozumianej infrastruktury informatycznej w przedsiębiorstwach przemysłowych, handlowych i usługowych oraz administracji publicznej – czyli wszędzie tam, gdzie zapotrzebowanie na informatyków jest największe.

   Wymagania rekrutacyjne:

    

   • język obcy nowożytni
   • matematyka, geografia, informatyka (do wyboru 1)
   • matematyka, geografia, informatyka (do wyboru maksymalnie 2)

  • INFORMATYKA I EKONOMETRIA

   To kierunek studiów ekonomicznych, który kształci przyszłych analityków systemów ekonomicznych i informatycznych. Program studiów przygotowuje absolwentów do podjęcia pracy związanej z badaniem procesów gospodarczych, zarówno o charakterze mikroekonomicznym, jak i makroekonomicznym. Absolwent posiada wiedzę z zakresu szeroko rozumianej ekonomii, zarządzania i finansów, a także różnych metod ilościowych i potrafi ją wykorzystać do analizy oraz prognozowania zjawisk na różnych szczeblach zarządzania. Wiedza z informatyki użytkowej może być wykorzystana do projektowania, programowania i wdrażania systemów informatycznych oraz administrowania sieciami komputerowymi. Absolwent tego kierunku powinien być dobrze przygotowany do pracy we wszystkich podmiotach gospodarczych oraz instytucjach na takich stanowiskach, na których jest wymagane stosowanie narzędzi matematycznych, statystycznych, ekonometrycznych i informatycznych.

   Wymagania rekrutacyjne:

    

   • język obcy nowożytni
   • matematyka, geografia, informatyka (do wyboru 1)
   • matematyka, geografia, informatyka (do wyboru maksymalnie 2)

  • LOGISTYKA

   To studia, które są połączeniem wiedzy z zakresu ekonomii z praktyczną umiejętnością zarządzania, organizowania i realizowania działalności logistycznej w podmiotach gospodarczych.

   Absolwent kierunku jest specjalistą ds. logistyki, ma gruntowną wiedzę z ekonomii i zarządzania, posiada umiejętność organizowania i realizowania operacyjnej działalności logistycznej w podmiotach gospodarczych. Zna zasady funkcjonowania systemów logistycznych zarówno od strony teorii funkcjonowania systemów i projektowania procesów, jak również praktyki gospodarczej. Potrafi zaplanować działania w zakresie logistyki na każdym szczeblu: od zorganizowania zaopatrzenia w surowce i materiały, przez realizację procesu produkcyjnego, aż do procesu dystrybucji. Zdobyta wiedza ma bardzo praktyczne i szerokie zastosowanie, o czym świadczy duża ilość zajęć prowadzonych w laboratoriach komputerowych. Dotyczy to zarówno przedmiotów związanych z badaniami operacyjnymi, jak też zagadnień skupionych na obiegu informacji, które towarzyszą przepływom towarów. Absolwent potrafi doskonale wykorzystać narzędzia informatyczne stosowane w systemach logistycznych.

   Wymagania rekrutacyjne:

    

   • język obcy nowożytni
   • matematyka, WOS, historia, geografia, informatyka (do wyboru 1)
   • matematyka, WOS, historia, geografia, informatyka (do wyboru maksymalnie 2)

  • MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

   Studia przygotowują absolwenta do pracy w przedsiębiorstwach działających na rynkach zagranicznych, w firmach zagranicznych inwestujących w Polsce oraz w instytucjach funkcjonujących na arenie międzynarodowej.

   Absolwent tego kierunku posiada wiedzę z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych oraz innych dyscyplin uzupełniających, dzięki czemu zyskuje określone umiejętności praktyczne pozwalające mu podjąć pracę na stanowiskach operacyjnych i analitycznych, oraz menedżerskich średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach i instytucjach działających na rynku międzynarodowym.

   Wymagania rekrutacyjne:

    

   • język obcy nowożytni
   • matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka (do wyboru 1)
   • matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka (do wyboru maksymalnie 2)

  • POLITYKA SPOŁECZNA

   Absolwent jest przygotowany do realizowania zadań z zakresu polityki społecznej w instytucjach międzynarodowych, państwowych, samorządowych i organizacjach pozarządowych, a także pracy w przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych zajmujących się gospodarczym, politycznym i społecznym wymiarem życia publicznego. Wiedza z zakresu nauk politycznych i społecznych pozwoli absolwentowi na rozpoznanie i analizę zjawisk życia społecznego oraz podejmowanie trafnych decyzji zmierzających do ich regulacji. Natomiast wiedza z zakresu nauk prawnych pozwoli na zastosowanie rozwiązań prawnych do zagadnień tematycznie związanych z rynkiem pracy i ubezpieczeń społecznych

  • PRACA SOCJALNA

   To kierunek studiów, który kształci pracowników socjalnych. Studia kształcą w kierunku umiejętności dokonywania diagnoz sytuacji i zjawisk będących przyczyną trudnego położenia, jednostek, grup i społeczności lokalnych.

   Absolwent umie rozwiązywać problemy w tych obszarach rzeczywistości społecznej, w których potrzebna jest profesjonalna pomoc, m.in. wtedy gdy występuje nieudolność w funkcjonowaniu jednostki i środowisku społecznym z powodu ubóstwa, sieroctwa, przemocy w rodzinie, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, starości, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, narkomanii, alkoholizmie, przestępczości, migracji, uchodźctwa etc. Absolwent jest przygotowany do pracy w regionalnych ośrodkach polityki społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie i ośrodkach pomocy społecznej, a także pracy w palcówkach opiekuńczo-społecznych, z rodzinami zastępczymi, w domach pomocy społecznej, w jednostkach organizacyjnych do spraw zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, w ośrodkach i placówkach wsparcia, w zakładach karnych, w ośrodkach dla uchodźców oraz licznych organizacjach pozarządowych, które zajmują się przeciwdziałaniem i diagnozowaniem wyżej wymienionych problemów.

   Wymagania rekrutacyjne:

    

   • język obcy nowożytni
   • język polski, WOS, historia (do wyboru 1)
   • język polski, WOS, historia (do wyboru maksymalnie 2)

  • SOCJOLOGIA

   Studia obejmują swoim programem przedmioty podstawowe, kierunkowe, a także przedmioty, które charakteryzuje profil naukowo-badawczy łódzkiego środowiska socjologicznego. Absolwent kierunku posiada wiedzę z zakresu socjologii poszerzonej o podstawy nauk społecznych. Potrafi projektować badania jakościowe i ilościowe. Umie korzystać z podstawowych technik badań terenowych, umie również interpretować uzyskane wyniki badań. Absolwent potrafi wykorzystać teoretyczny dorobek socjologii, a także analizować materiał empiryczny, odwołując się do pojęć i modeli teoretycznych. w szczególności umie projektować, monitorować i oceniać krytycznie programy służące rozwiązywaniu bieżących problemów społecznych.

   Wymagania rekrutacyjne:

    

   • język obcy nowożytni
   • język polski, WOS, historia (do wyboru 1)
   • język polski, WOS, historia (do wyboru maksymalnie 2)

 

 

łódź akademicka