Studia stacjonarne

Studia I stopnia (czas trwania 3 lata)
BIOLOGIA,
BIOLOGIA specjalność:
 • nauczycielska w zakresie nauczania przyrody,
BIOMONITORING I BIOTECHNOLOGIE EKOLOGICZNE
BIOTECHNOLOGIA,
MIKROBIOLOGIA,
OCHRONA ŚRODOWISKA,
MIĘDZYWYDZIAŁOWE STUDIA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE;
 
Studia II stopnia (czas trwania 2 lata)
BIOLOGIA,
BIOTECHNOLOGIA,
MIKROBIOLOGIA,
OCHRONA ŚRODOWISKA,
GENETYKA,
MIĘDZYWYDZIAŁOWE STUDIA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE,
MASTER IN ENVIRONMENTAL PROTECTION IN SCOPE OF ECOHYDROLOGY
second-level studies in English*;
 
Studia III stopnia (czas trwania 4 lata)
BIOLOGIA: 
 • biochemiczno - biofizyczne
 • ekologii i ochrony środowiska
 • genetyki molekularnej, cytogenetyki i biofizyki medycznej
 • mikrobiologii, biotechnologii i biologii eksperymentalnej

Studia niestacjonarne

Studia I stopnia (czas trwania 3 lata)
BIOLOGIA,
BIOLOGIA specjalność:
 • nauczycielska w zakresie nauczania przyrody
OCHRONA ŚRODOWISKA;
 
Studia II stopnia (czas trwania 2 lata)
BIOLOGIA,
OCHRONA ŚRODOWISKA;

Doktoranckie

Studia III stopnia (czas trwania 4 lata)
BIOLOGIA: 
 • biochemiczno - biofizyczne
 • ekologii i ochrony środowiska
 • genetyki molekularnej, cytogenetyki i biofizyki medycznej
 • mikrobiologii, biotechnologii i biologii eksperymentalnej

ul. Pilarskiego 14 , 90-231 Łódź

tel. (042) 635 45 08, (042) 635 47 70

fax. (042) 635 45 06

www.biol.uni.lodz.pl

  • BIOMONITORING I BIOTECHNOLOGIE EKOLOGICZNE

   Na tym autorskim kierunku Uniwersytet Łódzki zaoferował studia w 2014 r. jako pierwsza uczelnia w Polsce. Biomonitoring opiera się na analizie biowskaźników – szczególnych organizmów, które wykorzystywane są do jakościowej i ilościowej oceny stanu i stopnia przekształcenia środowiska. Ocena biologiczna stanu środowiska jest bardziej kompleksowa i wiarygodna w porównaniu z wynikami monitoringu jedynie parametrów fizycznych i chemicznych środowiska. Wdrażanie biomonitoringu w Polsce stanowi obowiązek wynikający z unijnych dyrektyw.

   Wymagania rekrutacyjne:

    

   • biologia, chemia, geografia, fizyka z astronomią, matematyka (do wyboru 1)
   • biologia, chemia, geografia, fizyka z astronomią, matematyka, język angielski, informatyka (do wyboru 1)
   • biologia, chemia, geografia, fizyka z astronomią, matematyka, język angielski, informatyka (do wyboru maksymalnie 2)

  • BIOLOGIA

   Studia pozwalają na uzyskanie rzetelnej wiedzy z zakresu nauk biologicznych. Absolwenci kierunku biologia są przygotowani do pracy w instytutach naukowo-badawczych, laboratoriach przemysłu farmaceutycznego i spożywczego, zakładach hodowli roślin i zwierząt, laboratoriach diagnostycznych i medycznych wykorzystujących metody biochemiczne, biofizyczne, cytologiczne i genetyczne, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, służbach ochrony środowiska, jednostkach monitorowania zdrowia publicznego, laboratoriach bioinformatycznych i ekologicznych. Absolwenci specjalności nauczycielskiej w zakresie nauczania przyrody na studiach pierwszego stopnia uzyskują uprawnienia do nauczania przyrody w szkołach podstawowych, a po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku biologia i odbyciu zajęć z dydaktyki biologii, również do nauczania biologii w pozostałych typach szkół.

   Wymagania rekrutacyjne:

    

   • biologia, chemia, fizyka i astronomia, matematyka (do wyboru 1)
   • fizyka i astronomia, matematyka, język angielski, biologia, chemia, informatyka (do wyboru 1)
   • fizyka i astronomia, matematyka, język angielski, biologia, chemia, informatyka (do wyboru maksymalnie 2)

  • BIOTECHNOLOGIA

   Studia na tym kierunku pozwalają na uzyskanie interdyscyplinarnego i wszechstronnego wykształcenia, umożliwiającego sprawne poruszanie się na styku technologii i współczesnych metod biologii eksperymentalnej, zapewniają uzyskanie rzetelnej i szczegółowej wiedzy z zakresu najważniejszych działów biotechnologii oraz poznanie metod używanych w praktyce produkcyjnej i badaniach naukowych z zakresu biotechnologii.

   Absolwenci są przygotowani do pracy w firmach wykorzystujących bioprocesy, zwłaszcza w zakładach przemysłu farmaceutycznego, spożywczego, chemicznego. Mogą również znaleźć zatrudnienie w placówkach naukowych, jednostkach związanych z ochroną środowiska, ośrodkach hodowli roślin i zwierząt, laboratoriach kontrolnych i badawczych.

   Wymagania rekrutacyjne:

    

   • biologia, chemia, geografia, fizyka z astronomią, matematyka (do wyboru 1)
   • fizyka i astronomia, matematyka, język angielski, biologia, chemia  (do wyboru 1)
   • fizyka i astronomia, matematyka, język angielski, biologia, chemia  (do wyboru maksymalnie 2)

  • GENETYKA

   Studia na kierunku genetyka pozwalają na uzyskanie rzetelnej i szczegółowej wiedzy o cytogenetyce i genetyce molekularnej człowieka, a także o strukturach i funkcjach kwasów nukleinowych człowieka, zwierząt i roślin. Duża liczba zajęć dydaktycznych o charakterze praktycznym pozwala na wykształcenie cennych umiejętności, w tym szczególnie: identyfikowania i analizy struktury genomu człowieka, zwierząt, roślin i bakterii oraz wykorzystywania danych z zakresu genetyki molekularnej w biologii, biochemii, nauce o ewolucji, biogeografii, ochronie środowiska i medycynie.

   Absolwent kierunku genetyka będzie mógł pracować jako ekspert do spraw genetyki w różnych instytucjach: szpitalach, poradniach, placówkach naukowo-badawczych i diagnostycznych, ośrodkach hodowli roślin i zwierząt, laboratoriach medycyny sądowej oraz jako nauczyciel po zaliczeniu dodatkowego kształcenia dla nauczycieli.

   Wymagania rekrutacyjne:

    

   • biologia, chemia, fizyka i astronomia, matematyka (do wyboru 1)
   • fizyka i astronomia, matematyka, język angielski, biologia, chemia, informatyka (do wyboru 1)
   • fizyka i astronomia, matematyka, język angielski, biologia, chemia, informatyka (do wyboru maksymalnie 2)

  • MIKROBIOLOGIA

   Absolwenci tego kierunku posiadają wiedzę i kwalifikacje z zakresu mikrobiologii, immunologii i genetyki drobnoustrojów oraz innych nauk  biologicznych i medycznych. Nabyta wiedza i umiejętności pozwalają na samodzielne rozwiązywanie problemów, wynikających z działania drobnoustrojów na organizmy żywe oraz w środowiskach naturalnych i przemysłowych. Zdobyta wiedza i umiejętności praktyczne pozwalają im na podejmowanie pracy w: laboratoriach mikrobiologicznych, serologicznych i immunologicznych, służby zdrowia oraz laboratoriach służb weterynaryjnych, laboratoriach nadzoru sanitarnego, laboratoriach przemysłu spożywczego, farmaceutycznego i kosmetycznego, placówkach ochrony przyrody i środowiska, szkołach zawodowych wszystkich stopni prowadzących edukację z zakresu mikrobiologii, serologii i immunologii.

   Wymagania rekrutacyjne:

    

   • biologia, chemia, fizyka i astronomia, matematyka (do wyboru 1)
   • fizyka i astronomia, matematyka, język angielski, biologia, chemia, informatyka (do wyboru 1)
   • fizyka i astronomia, matematyka, język angielski, biologia, chemia, informatyka (do wyboru maksymalnie 2)

  • OCHRONA ŚRODOWISKA

   Studia na tym kierunku pozwalają na uzyskanie gruntownej wiedzy przyrodniczej połączonej z szeroką znajomością problematyki ochrony środowiska w aspektach ekologicznym, społecznym prawnym i ekonomicznym.

   Absolwent kierunku ochrona środowiska potencjalnie jest wysoko kwalifikowanym pracownikiem służb ochrony przyrody i środowiska oraz urzędów, współpracujących z nimi instytucji i jednostek gospodarczych, a także samorządów i organizacji społecznych. Absolwent tego kierunku rozumie procesy fizykochemiczne i ekologiczne kształtujące środowisko przyrodnicze oraz mechanizmy prawne, ekonomiczne i społeczne kształtujące postawy, działania ludzi i ich oczekiwania wobec środowiska. Umiejętność pracy w laboratorium i w terenie łączy z umiejętnościami przekonywania ludzi i współpracy z instytucjami społecznymi.

   Wymagania rekrutacyjne:

    

   • biologia, chemia, geografia, fizyka i astronomia, matematyka (do wyboru 1)
   • fizyka i astronomia, matematyka, język angielski, biologia, chemia, geografia, informatyka (do wyboru 1)
   • fizyka i astronomia, matematyka, język angielski, biologia, chemia, geografia, informatyka (do wyboru maksymalnie 2)

  • STUDIA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE

   Są to studia przeznaczone dla uzdolnionej młodzieży o szerokich, interdyscyplinarnych zainteresowaniach, którzy posiadają duży zasób wiedzy z przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz zdolność łączenia faktów z różnych dziedzin nauki. Studia prowadzone są przez 4 wydziały UŁ: Biologii i Ochrony Środowiska, Chemii, Fizyki i Informatyki Stosowanej, Matematyki i Informatyki. Studenci MSM-P od początku trwania studiów studiują w trybie indywidualnym i mogą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska, Wydziale Chemii, Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej oraz Wydziale Matematyki i Informatyki. Student MSM-P dokonuje wyboru kierunku wiodącego z następujących: biologia, biotechnologia, mikrobiologia, chemia, fizyka, informatyka, matematyka.

   Wymagania rekrutacyjne:

    

   • biologia, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, matematyka (nowa matura na poziomie rozszerzonym - do wyboru 1)
   • biologia, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, matematyka, język obcy (do wyboru 1)
   • biologia, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, matematyka, język obcy (do wyboru maksymalnie 2)

 

 

łódź akademicka