Studia stacjonarne

Studia I stopnia (czas trwania 3,5 roku)*
INŻYNIERIA PROCESOWA 
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA PRACY
INŻYNIERIA BIOCHEMICZNA 
* - wyjątek: studia stacjonarne I stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa pracy trwają 4 lata; 
 
Studia II stopnia (czas trwania 1.5 roku)
INŻYNIERIA PROCESOWA specjalności:
 • bezpieczeństwo procesowe
 • inżynieria produktu
 • paliwa i energia
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA specjalności:
 • paliwa i energia
 • wentylacja i klimatyzacja
 •  zintegrowane zarządzanie w gospodarce komunalnej

Studia niestacjonarne

Studia I stopnia (czas trwania 4 lata)
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA PRACY
 
Studia II stopnia (czas trwania 2 lata)
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA specjalności:
 • paliwa i energia
 • wentylacja i klimatyzacja
 • zintegrowane zarządzanie w gospodarce komunalnej

ul. Wólczańska 213

tel. 42 631 37 41

e-mail: sekretariat@wipos.p.lodz.pl

www.wipos.p.lodz.pl

  • INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA PRACY

   Na tym kierunku:

   • dowiesz się, jak rozwiązywać zadania w zakresie bezpieczeństwa we wszystkich sektorach gospodarki i administracji;
   • otrzymasz wiedzę z zakresu projektowania nowych rozwiązań organizacyjno-technicznych służących zapobieganiu i minimalizacji strat materialnych związanych z wypadkami, awariami i chorobami zawodowymi;
   • nauczysz się jak prowadzić szkolenia i dokumentację BHP, projektować i monitorować techniczne warunki pracy;
   • zdobędziesz umiejętność wykonywania analiz bezpieczeństwa i ryzyka, kontrolowania przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, warunków pracy oraz standardów bezpieczeństwa;
   • poznasz systemowe zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w małych i dużych zakładach przemysłowych;
   • otrzymasz przygotowanie do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej w tej dziedzinie;
   • będziesz przygotowany do pracy w instytucjach nadzoru nad warunkami pracy i bezpieczeństwem technicznym, placówkach badawczych oraz wszelkiego rodzaju przedsiębiorstwach sektora państwowego i prywatnego.
   Wymagania rekrutacyjne:

    

   • matematyka
   • język obcy
   • fizyka lub chemia (do wyboru)

  • INŻYNIERIA BIOCHEMICZNA

   Na tym kierunku:

   • zdobędziesz interdyscyplinarne wykształcenie inżynierskie, w obszarze inżynierii chemicznej i bioprocesowej oraz mikrobiologii i biochemii;
   • nauczysz się samodzielnego rozwiązywania problemów praktycznych z dziedziny inżynierii chemicznej i bioprocesowej;
   • dowiesz się jak projektować procesy, urządzenia oraz instalacje dla przemysłu biotechnologicznego i ochrony środowiska, w których wykorzystuje się biokatalizatory (drobnoustroje, komórki zwierzęce/roślinne oraz enzymy);
   • zdobędziesz umiejętność pracy w zespołach badawczo-rozwojowych przy wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych z dziedziny biotechnologii, ochrony środowiska i inżynierii bioprocesowej;
   • poznasz sposoby prowadzenia nadzoru technicznego, technologicznego i operacyjnego nad funkcjonowaniem instalacji w różnych gałęziach przemysłu;
   • zdobędziesz wiedzę z zakresu prowadzenia wszelkich niezbędnych dokumentacji dotyczących procesów i instalacji produkcyjnych w przedsiębiorstwach;
   • nauczysz się sposobów przenoszenie procesów, w szczególności prowadzonych z udziałem biokatalizatorów, ze skali laboratoryjnej do przemysłowej;
   • otrzymasz przygotowanie do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej w tej dziedzinie;
   • będziesz przygotowany do pracy w instytutach naukowo-badawczych, laboratoriach analitycznych oraz badawczo-rozwojowych w zakładach przemysłu: farmaceutycznego, biotechnologicznego, spożywczego, przemysłowych placówkach badawczo-rozwojowych
    i innowacyjnych, biurach projektowych, firmach konsultingowych, instytucjach
    i przedsiębiorstwach zajmujących się ochroną środowiska oraz produkujących
    i przetwarzających odnawialne surówce energetyczne.
   Wymagania rekrutacyjne:

    

   • matematyka
   • język obcy
   • fizyka, chemia lub biologia (do wyboru)

  • INŻYNIERIA PROCESOWA

   Na tym kierunku:

   • uzyskasz przygotowanie praktyczne i teoretyczne do projektowania procesów, urządzeń i instalacji dla przemysłu chemicznego, rafineryjnego, farmaceutycznego, itp.;
   • zdobędziesz wiedzę z zakresu optymalizacji i projektowania aparatury chemicznej, biotechnologicznej oraz wdrażania innowacyjnych rozwiązań technologicznych;
   • otrzymasz niezbędny w organizacji produkcji zakres wiedzy ogólnotechnicznej i ekonomicznej;
   • zdobędziesz umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów z zakresu inżynierii chemicznej i procesowej, prowadzenia i koordynacji prac badawczych;
   • nauczysz się, jak radzić sobie z podstawowymi problemami prawnymi i administracyjnymi jednostek gospodarczych;
   • zdobędziesz wiedzę z zakresu nadzoru technicznego, technologicznego i operacyjnego nad funkcjonowaniem instalacji w różnych gałęziach przemysłu przetwórczego oraz prowadzenia niezbędnej dokumentacji dotyczących procesów i instalacji produkcyjnych w przedsiębiorstwach;
   • będziesz przygotowany do pracy w instytutach naukowo-badawczych, innowacyjnych przemysłowych placówkach badawczo-rozwojowych, biurach projektowych oraz przedsiębiorstwach zajmujących się: inżynierią produkcji, bezpieczeństwem procesowym, informatyką procesową, inżynierią papierniczą, energią odnawialną i ochroną środowiska a także w rafineriach i biorafineriach.
   Wymagania rekrutacyjne:

    

   • matematyka
   • język obcy
   • fizyka lub chemia (do wyboru)

  • INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

   Na tym kierunku:

   • dowiesz się, jak zapobiegać negatywnym skutkom rozwoju cywilizacyjnego oraz degradacji środowiska naturalnego;
   • poznasz m.in.: stosowane technologie, procesy mikrobiologiczne używane w ochronie środowiska, aparaturę oraz metody analizy i monitoringu zanieczyszczeń środowiska;
   • zdobędziesz wiedzę z zakresu projektowania instalacji ochrony środowiska (oczyszczania gazów odlotowych, oczyszczenia ścieków, uzdatniania wody czy przetwarzania odpadów);
   • uzyskasz praktyczne i teoretyczne przygotowanie do projektowania, wykonawstwa i eksploatacji urządzeń i obiektów technicznych, instalacji ciepłowniczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii;
   • uzyskasz wiedzę i kompetencje w zakresie przeprowadzania audytów energetycznych oraz termomodernizacji dla budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej;
   • nauczysz się jak prowadzić nadzór techniczny, technologiczny i operacyjny nad funkcjonowaniem instalacji ochrony środowiska oraz ocenę ekologiczną stosowanych technologii;
   • zdobędziesz umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów prawnych i administracyjnych jednostek gospodarczych z zakresu ochrony środowiska;
   • będziesz przygotowany do pracy w instytutach naukowo-badawczych, organach administracji państwowej związanych z ochroną środowiska, przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej i sanitarnej, laboratoriach analitycznych, biurach planowania przestrzennego, biurach projektowych i instytucjach zajmujących się zintegrowanym zarządzaniem środowiskiem, energią odnawialną, oczyszczaniem gazów i ścieków, uzdatnianiem wody oraz wentylacją i klimatyzacją.
   Wymagania rekrutacyjne:

    

   • matematyka
   • język obcy
   • fizyka lub chemia (do wyboru)

 

 

łódź akademicka