Studia stacjonarne

Studia I stopnia
INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA PRACY
INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA
MANAGEMENT ZARZĄDZANIE
PAPIERNICTWO I POLIGRAFIA
ZARZĄDZANIE
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
 
Studia II stopnia
PAPIERNICTWO I POLIGRAFIA
ZARZĄDZANIE
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
 

Studia niestacjonarne

Studia I stopnia
INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA PRACY
INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA
PAPIERNICTWO I POLIGRAFIA
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
 
Studia II stopnia
PAPIERNICTWO I POLIGRAFIA
ZARZĄDZANIE
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
 

Podyplomowe

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Z ELEMENTAMI ERGONOMII - STUDIA PODYPLOMOWE
COACHING I MENTORING W BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE
ERGONOMIA, BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY - STUDIA PODYPLOMOWE
INŻYNIERIA KOSZTÓW W PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKCYJNYM - STUDIA PODYPLOMOWE
KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKICH I KOMPETENCJI W ZAKRESIE NEGOCJACJI - STUDIA PODYPLOMOWE
MENEDŻER ORGANIZACJI ŚWIATOWEJ - STUDIA PODYPLOMOWE
MENEDŻERSKIE STUDIA PODYPLOMOWE
OPAKOWANIA - PROJEKTOWANIE, TECHNOLOGIA, ZARZĄDZANIE - STUDIA PODYPLOMOWE
ZARZĄDZANIE FINANSOWE I RACHUNKOWOŚĆ - STUDIA PODYPLOMOWE
ZARZĄDZANIE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ - STUDIA PODYPLOMOWE
ZARZĄDZANIE KOMPETENCJAMI MENEDŻERÓW SPRZEDAŻY - STUDIA PODYPLOMOWE
ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ - STUDIA PODYPLOMOWE
ZARZĄDZANIE OCHRONĄ ŚRODOWISKA W ORGANIZACJI - STUDIA PODYPLOMOWE
ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ - STUDIA PODYPLOMOWE
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI - STUDIA PODYPLOMOWE
ZARZĄDZANIE SŁUŻBĄ ZDROWIA I ELEMENTY TECHNIKI MEDYCZNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE
ZARZĄDZANIE W SPÓŁKACH KOMUNALNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - STUDIA PODYPLOMOWE

ul. Piotrkowska 266

90-924 Łódź

tel. 42 631 37 68

tel/fax + 48 42 684 79 93

e-mail: w-9@adm.p.lodz.pl

www.oizet.pl

  • INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA PRACY

   Uczelnie Łódź - kierunek Inżynieria bezpieczeństwa pracy
   Studia na tym kierunku umożliwiają zdobycie wiedzy  z zakresu systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w stopniu niezbędnym do samodzielnego kierowania służbami BHP w przedsiębiorstwie. Pozwalają na zdobycie umiejętności koniecznych do pełnienia funkcji organizatorskich związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem oraz prowadzeniem dokumentacji BHP; przeprowadzania szkoleń BHP, wykonywania analizy bezpieczeństwa i ryzyka, skutecznego kontrolowania przestrzegania przepisów, a także racjonalnego zarządzania ryzykiem zawodowym i procesowym.
   Absolwent:
   Absolwenci tej dziedziny mogą współpracować z technologami i organizatorami produkcji. Projektują skuteczne i opłacalne rozwiązania organizacyjno-techniczne, które służą do zapobiegania i minimalizacji strat materialnych związanych z wypadkami, awariami i chorobami zawodowymi.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa pracy brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Matematyka
   • Język obcy
   • Fizyka lub chemia

   Dowiedz się więcej

  • INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA

   Uczelnie Łódź - kierunek Inżynieria zarządzania
   Zasadniczym celem kształcenia na kierunku inżynieria zarządzania jest przekazanie podstawowej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych z zakresu tworzenia, modyfikacji, implementacji i utrzymania efektywnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych, z wykorzystaniem interdyscyplinarnej wiedzy. Do istotnych celów kształcenia należy ponadto wyposażenie studentów w umiejętności korzystania z wiedzy, zdobywania, selekcji, analizy danych i raportowania, tworzenia opracowań o charakterze techniczno-organizacyjnym, przy wykorzystaniu technik informatycznych, a także kompetencji w zakresie komunikowania się, prezentacji oraz pracy w grupie. Dodatkowo program kształcenia umożliwia nabycie umiejętności posługiwania się dwoma językami obcymi na poziomie B2 i A2. Program studiów zapewnia przygotowanie inżynierskie w zakresie nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych, materiałoznawstwa, grafiki inżynierskiej, mechaniki i inżynierii środowiska. Właściwe proporcje wiedzy i umiejętności z obszaru nauk technicznych oraz nauk społecznych (z zakresu zarządzania, ekonomii, finansów, prawa, marketingu i wspomagania komputerowego) kształtują sylwetkę nowoczesnego inżyniera menedżera.
   Specjalności: 
   • inżynieria zarządzania małym przedsiębiorstwem
   • inżynieria zarządzania w sektorze publicznym
   • zarządzanie korporacyjne
   Absolwent:
   Absolwenci kierunku znajdują zatrudnienie na stanowiskach operacyjnych, analitycznych i specjalistycznych na różnych szczeblach zarządzania. Kształcenie w ramach trzech specjalności, pozwala absolwentowi skutecznie budować karierę zawodową w sektorze małych przedsiębiorstw, międzynarodowych korporacji oraz administracji publicznej. Ze względu na interdyscyplinarny charakter wykształcenia łatwo podejmują współpracę z konstruktorami, technologami, ekonomistami, informatykami i innymi specjalistami, aktywnie funkcjonują w zespołach projektowych, zarówno w organizacjach gospodarczych, jak i sektora publicznego. Tak przygotowany absolwent, może podejmować studia na wyższym poziomie kształcenia, zarówno pogłębiając wiedzę i umiejętności w ramach kierunków pokrewnych jak i wykorzystać posiadane kwalifikacje i umiejętności w praktyce gospodarczej.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria zarządzania brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Matematyka
   • Język obcy
   • Fizyka lub chemia

   Dowiedz się więcej

  • MANAGEMENT ZARZĄDZANIE

   Uczelnie Łódź - kierunek Management - zarządzanie w języku angielskim
   Program studiów zapewnia absolwentowi przygotowanie do wykonywania zadań menedżerskich w przedsiębiorstwach lub instytucjach publicznych, a także podjęcia własnej działalności gospodarczej. Absolwent kierunku Management jest przygotowany do pracy w wielokulturowym środowisku biznesowym. Posiada wiedzę w zakresie metod i technik zarządzania, organizacji pracy, nowoczesnego marketingu oraz umiejętności wykorzystywania jej w praktyce. Jest przygotowany do rozpoczęcia pracy zawodowej w strukturach firm międzynarodowych, w krajowych organizacjach gospodarczych oraz administracji samorządowej w działach nastawionych na kontakty międzynarodowe. Może podejmować pracę w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania, asystenta menedżera, a w przyszłości zajmować stanowiska kierownicze. Posiada również kompetencje do prowadzenia własnej działalności gospodarczej na rynkach międzynarodowych. Wybrane przedmioty:
   • prawo,
   • technologia informacyjna,
   • socjologia,
   • podstawy zarządzania,
   • finanse,
   • marketing,
   • wspólny rynek,
   • zarządzanie zasobami ludzkimi,
   • zarządzanie innowacjami,
   • start-up,
   • i inne.
   W programie wprowadzony jest "mobility semester" (semestr mobilny), gdzie wszyscy studenci wyjeżdżają na semestr do wybranej zagranicznej uczelni partnerskiej.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Management brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Matematyka
   • Język angielski

   Dowiedz się więcej

    

  • PAPIERNICTWO I POLIGRAFIA

   Uczelnie Łódź - kierunek Papiernictwo i poligrafia
   Celem kształcenia jest przekazanie usystematyzowanej wiedzy technicznej (teoretycznej i praktycznej) z zakresu nauk podstawowych (matematyki, chemii, fizyki) oraz specjalistycznej wiedzy z zakresu papiernictwa, przetwórstwa papierniczego i poligrafii. Studia dostarczają wiedzy z zakresu zarządzania, prawa i ekonomii oraz z przedmiotów humanistyczno-społecznych, uwzględniających rozwój osobowości. Program kształcenia ma za zadanie przygotować kadrę specjalistów do pracy w dynamicznie rozwijających się przemysłach: celulozowo-papierniczym, przetwórstwa papierniczego i poligraficznym, a także w biurach projektowych oraz do prowadzenia drobnej wytwórczości, usług i działalności administracyjnej w zakresie tych branż. Kompetencje przekazywane studentom są oparte zarówno na najnowszej, światowej literaturze naukowej, badaniach naukowych realizowanych w Instytucie Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej, jak i pracach doświadczalnych i eksperckich wykonywanych na potrzeby krajowych przemysłów: papierniczego, poligraficznego i przetwórczego. Program kształcenia „Papiernictwo i poligrafia” został opracowany we współpracy z potencjalnymi pracodawcami: krajowymi i zagranicznymi zakładami przemysłowymi. Przy jego opracowaniu zostały uwzględnione programy kształcenia wiodących uczelni europejskich, m.in. Aalto University of Technology, już opracowane wg wytycznych UE (zgodnie z tzw. Programem Bolońskim). Opisywany program kształcenia jest ukierunkowany na zmaksymalizowanie szans na szybkie zatrudnienie.
   Specjalności: 
   • maszyny i urządzenia papiernicze, przetwórcze i poligraficzne
   • technologia papiernictwa i poligrafii
   Absolwent:
   Absolwent kierunku papiernictwo i poligrafia jest inżynierem przygotowanym do rozwiazywania interdyscyplinarnych problemów z zakresu technologii celulozowo-papierniczej, poligraficznej i przetwórczej oraz budowy i eksploatacji maszyn i urządzeń papierniczych, przetwórczych i poligraficznych. Jest on przygotowany do: wykonywania pracy zawodowej w przemyśle papierniczym i poligraficznym oraz przemysłach pokrewnych. Posiada umiejętność obsługi maszyn i procesów technologicznych w zakładach przemysłowych, współdziałania ze służbami pomocniczymi oraz kierowania średnim dozorem technicznym oraz podejmowania samodzielnej działalności gospodarczej. Ponadto absolwent jest przygotowany do pracy w: zakładach budowy i remontu maszyn oraz urządzeń papierniczych i poligraficznych, biurach projektowych, laboratoriach branżowych, administracji i szkolnictwie (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej).
   wymagania rekrutacyjne

    

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Papiernictwo i poligrafia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Matematyka
   • Język obcy
   • Fizyka lub chemia

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Papiernictwo i poligrafia jest ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych oraz ocena z rozmowy kwalifikacyjnej.

   Dowiedz się więcej

  • ZARZĄDZANIE

   Uczelnie Łódź - kierunek Zarządzanie
   Studia na tym kierunku pozwalają na zdobycie wiedzy humanistyczno-menedżerskiej w połączeniu z dyscyplinami technicznymi i praktyką oraz poznanie zagadnień związanych z psychologią, historią gospodarczą, etyką, zarządzaniem kadrami, finansami, marketingiem, logistyką i procesami produkcyjnymi. Umożliwiają zdobycie umiejętności z zakresu rozwiązywania problemów technicznych oraz menedżerskich w przedsiębiorstwach, bankach, firmach konsultingowych, usługowych, organizacjach non-profit. Studenci poznają ponadto ogólną wiedzę inżynierską z zakresu metod i technik wytwarzania, nowoczesnych rozwiązań techniki, istniejących systemów produkcyjnych, eksploatacyjnych oraz transferu technologii i innowacyjności. Ważnym aspektem kierunku zarządzania inżynierskiego jest nastawienie profilu na kształcenie umiejętności rozwiązywanie problemów praktycznych. Wiele prowadzonych przedmiotów powstało na skutek inżynierskiego zapotrzebowania rynku, np: grafika inżynierska, informatyka w zarządzaniu oraz finanse. Inżynierski charakter przejawia się także w dostępnych specjalizacjach oraz przedmiotach obieralnych. Pozyskane menedżerskie umiejętności wzbogacone o inżynierski charakter stanowią o przewadze w poszukiwaniu intratnych stanowisk na współczesnym rynku pracy.
   Specjalności: 
   • ekologia przemysłowa
   • inżynieria logistyki
   • systemy informacyjne w przedsiębiorstwie
   • zarządzanie technologiami medycznymi
   Absolwent:
   Posiadana wiedza obejmujące wszechstronne aspekty zarządzania pozwala na obejmowanie stanowisk specjalistów zarządzania, menadżerów średniego i wyższego szczebla, a także doradców i konsultantów w organizacjach i instytucjach o charakterze gospodarczym. Ponadto poznane elementy i narzędzia marketingowe oraz zagadnienia z dziedziny finansów oraz rachunkowości umożliwia efektywne zarządzanie własną działalnością.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Matematyka
   • Język obcy

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie jest ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych oraz ocena z rozmowy kwalifikacyjnej.

   Dowiedz się więcej

  • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

   Uczelnie Łódź - kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
   Studia na tym kierunku umożliwiają zdobycie umiejętności z zakresu zarządzania personelem, jakością, produkcją i usługami. Studenci poznają zasady doboru i szkoleń pracowników, zarządzania kosztami oraz konsultingu.  Poznają zagadnienia związane z marketingiem, projektowaniem procesów, finansami i rachunkowością.
   Absolwent:
   Absolwenci tego kierunku z uwagi na bogatą wiedzę obejmującą zarówno aspekty ekonomiczne, produkcyjne oraz zarządzania mają predyspozycje do prowadzenia własnej działalności produkcyjno-handlowej. Ponadto poszukiwani są na rynku pracy przez firmy przemysłowe, doradcze i audytorskie, a także centra logistyczne i inne pokrewne instytucje i przedsiębiorstwa.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Matematyka
   • Język obcy
   • Fizyka lub chemia

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji jest ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych oraz ocena z rozmowy kwalifikacyjnej.

    

   Dowiedz się więcej

  • BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Z ELEMENTAMI ERGONOMII - STUDIA PODYPLOMOWE

   Celem studiów jest przekazanie wiedzy i wyrobienie umiejętności w zakresie bhp, problematyki ergonomii, systemów bezpieczeństwa i higieny pracy wg normy PN-N 18001 w stopniu niezbędnym do samodzielnego pełnienia zadań służb bhp, kierowania działaniami i projektami oraz wdrażania tych zagadnień w miejscu pracy. W trakcie studiów słuchacze zapoznawani są z aktualną wiedzą dotyczącą ergonomii, analizy i oceny ryzyka zawodowego, zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz zdobywają umiejętności w zakresie prowadzenia działań, sporządzania dokumentacji. Słuchacze zdobywają również kompetencje do opracowywania, wdrażania, utrzymania i doskonalenia Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy do praktyki gospodarczej.

   Dowiedz się więcej

  • COACHING I MENTORING W BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Coaching i mentoring w biznesie
   Studia podyplomowe skierowane są do menedżerów średniego i wyższego szczebla zarządzania, dyrektorów, kierowników i specjalistów zatrudnionych w działach HR, kierowników projektów, zarządzających zespołami profesjonalistów, osób, które w ramach własnej ścieżki kariery aspirują do objęcia stanowisk menedżerskich jak i również osób chcących zdobyć nowy zawód.
   Cel studiów:
   Celem studiów jest nabycie przez słuchaczy interdyscyplinarnej wiedzy oraz praktycznych umiejętności dotyczących działań rozwojowych zorientowanych na jednostkę. Studia umożliwiają zdobycie podstaw do prowadzenia sesji coachingowych oraz kluczowych kompetencji w zakresie prowadzenia coachingu i mentoringu (prowadzenie sesji coachingowych w czasie trwania studiów), a także praktyczne przygotowanie z zakresu uczenia się ludzi dorosłych. Program oparty jest na wykładach, treningach, warsztatach i ćwiczeniach aktywizujących.
   W ramach studiów podyplomowych słuchacze dodatkowo otrzymują możliwość uzyskania międzynarodowego certyfikatu, który umożliwia samodzielne korzystanie z narzędzi diagnostycznych Extended DISC i interpretowania raportów z analiz diagnozujących organizacje, zespoły oraz indywidualny potencjał pracowników. Rozwiązania Extended DISC w Coachingu i Mentoringu można min. wykorzystać do:
   • określenia celów coachingu (weryfikacja celów),
   • dopasowania stylu komunikacji do klienta,
   • zdiagnozowania predyspozycji, talentów klienta,
   • dopasowanie zadań do stylu klienta (lub celowe niedopasowanie),
   • radzenia sobie z przekonaniami,
   • ekologicznego planowania działań rozwojowych, kariery (szczególnie Career Coaching i Life Coaching),
   • executive coaching – analiza zespołu menedżerskiego / zrozumienie systemu.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    

   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Coaching i mentoring w biznesie wymagane jest ukończonie studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich, magistersko-inżynierskich), wypełnienie formularza rejestracji, uiszczenie min. I raty za studia.

  • ERGONOMIA, BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracy
   Studia podyplomowe skierowane są do absolwentów uczelni wyższych (studiów magisterskich, inżynierskich, licencjackich) w szczególności kadry odpowiedzialnej za zagadnienia związane z BHP oraz ergonomią w przedsiębiorstwie oraz osób odpowiedzialnych za wdrożenie i funkcjonowanie systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy zgodnego z PN-N 18001.
   Cel studiów:
   Celem studiów jest przekazanie wiedzy i wyrobienie umiejętności w zakresie bhp, problematyki ergonomii, systemów bezpieczeństwa i higieny pracy wg normy PN-N 18001 w stopniu niezbędnym do samodzielnego pełnienia zadań służb bhp, kierowania działaniami i projektami oraz wdrażania tych zagadnień w miejscu pracy. W trakcie studiów słuchacze zapoznawani są z aktualną wiedzą dotyczącą ergonomii, analizy i oceny ryzyka zawodowego, zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz zdobywają umiejętności w zakresie prowadzenia działań, sporządzania dokumentacji. Słuchacze zdobywają również kompetencje do opracowywania, wdrażania, utrzymania i doskonalenia Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy do praktyki gospodarczej.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Coaching i mentoring w biznesie wymagany jest:
   • formularz zgłoszenia,
   • dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich lub magisterskich).

  • INŻYNIERIA KOSZTÓW W PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKCYJNYM - STUDIA PODYPLOMOWE

   Absolwenci uczelni wyższych w szczególności zainteresowanych problematyką optymalizacji kosztów w przedsiębiorstwie. Studia dostarczają słuchaczom określone „know-how”, które ma posłużyć do rozwiązywania indywidualnych problemów związanych z redukcją kosztów  w przedsiębiorstwie .Uczą metodyki projektowania narzędzi inżynierii kosztów oraz wykorzystania ich w zarządzaniu kosztami.

   Dowiedz się więcej

  • KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKICH I KOMPETENCJI W ZAKRESIE NEGOCJACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Kształtowanie umiejętności menedżerskich i kompetencji w zakresie negocjacji
   Studia podyplomowe skierowane są do menedżerów wszystkich szczebli zarządzania, osób współpracujących bezpośrednio z klientami firmy oraz absolwentów uczelni wyższych w szczególności zainteresowanych rozwinięciem swoich umiejętności i kompetencji menedżerskich.
   Cel studiów:
   Przekazanie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności interpersonalnych menedżerów oraz wykazanie związku między poznaniem siebie i współpracowników, a wynikami w pracy i rozwojem firmy.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Kształtowanie umiejętności menedżerskich i kompetencji w zakresie negocjacji wymagany jest wypełniony formularz zgłoszenia na studia, dostarczenie dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz 2 zdjęć formatu legitymacyjnego. Rekrutacja na studia jest otwarta, decyduje kolejność zgłoszeń.

  • MENEDŻER ORGANIZACJI ŚWIATOWEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

   Celem studiów jest podnoszenie poziomu kompetencji menedżerskich kadry kierowniczej i administracyjnej jednostek oświatowych wszystkich typów szkół, szczególnie w obszarze metod i technik zarządzania przydatnych we współczesnych warunkach społeczno-gospodarczych. Wszystkie zajęcia poprzedzone są wykładem wprowadzającym i podają praktyczne podejście poparte licznymi zajęciami warsztatowymi i analizami przypadków.

   Ukończenie Studiów będzie dla jego adresatów spełnieniem warunku formalnego, sformułowanego wobec tej grupy pracowników oświaty w myśl Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27 października 2009r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz. U. z 2009r. Nr 184, poz. 1436).

   Dowiedz się więcej

  • MENEDŻERSKIE STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe Menedżerskie
   Studia podyplomowe skierowane są do kadry zarządzającej średniego szczebla oraz wszystkich osób, które chcą posiadać umiejętności związane z samodzielnym prowadzeniem  przedsiębiorstwa.
   Cel studiów:
   Doskonalenie umiejętności menedżerskich u aktualnej i potencjalnej kadry zarządzającej jest podstawowym założeniem studiów. Dobre zrozumienie wszystkich istotnych aspektów związanych z zarządzaniem oraz poznanie szeregu technik menedżerskich pozwala kadrze zarządzającej w istotny sposób wpływać na poprawę efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw.                  
   Znajomość najnowszych trendów w budowaniu wiedzy dobranej do potrzeb i realiów polskiego życia gospodarczego, pozwala odkryć szereg skutecznych narzędzi wykorzystywanych w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na Menedżerskie studia podyplomowe  wymagany jest: 
   • dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia,
   • dowód pierwszej wpłaty.

  • OPAKOWANIA - PROJEKTOWANIE, TECHNOLOGIA, ZARZĄDZANIE - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Opakowania - projektowanie, technologia, zarządzanie
   Studia podyplomowe skierowane są do: absolwentów uczelni wyższych, w szczególności osób odpowiedzialnych za projektowanie, opracowywanie technologii wytwarzania opakowań papierowych oraz zarządzanie aspektami opakowaniowymi w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, począwszy od magazynu, przez procesy wytwórcze po dystrybucję.
   Cel studiów:
   Wykształcenie kadry posiadającej umiejętności związane z projektowaniem opakowań papierowych oraz doborem opakowań papierowych do procesów realizacyjnych przedsiębiorstwa, zapoznanie z najnowszymi metodami i technikami projektowania i technologii, przedstawienie najnowszych trendów w zarządzaniu procesem doboru opakowań w przedsiębiorstwach z uwzględnieniem uwag menedżerów znanych korporacji.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Opakowania - projektowanie, technologia, zarządzanie wymagane jest sprawdzenie kwalifikacji formalnych tj. dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz wpłaty pierwszej raty.

  • ZARZĄDZANIE FINANSOWE I RACHUNKOWOŚĆ - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie finansowe i rachunkowość
   Studia podyplomowe skierowane są do absolwentów uczelni wyższych w szczególności zainteresowanych problematyką zarządzania finansami w przedsiębiorstwie, rachunkowości finansowej oraz zarządczej.
   Cel studiów:
   Celem realizacji studiów jest przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zarządzania finansami przedsiębiorstwa, rachunkowości finansowej, zarządczej, rachunkowości podatkowej, prawa gospodarczego.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie finansowe i rachunkowość wymagany jest:
   • dyplom ukończenia studiów wyższych,
   • formularz zgłoszeniowy oraz podpisana umowa ze słuchaczem.

  • ZARZĄDZANIE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie i systemy zarządzania jakością
   Studia podyplomowe skierowane są do absolwentów uczelni wyższych (studia: licencjackie, inżynierskie, magisterskie) - w szczególności kadry zarządzającej firm odpowiedzialnych za wdrażanie, utrzymanie i doskonalenie systemów zarządzania
   Cel studiów:
   • wzbogacenie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania firmą i Systemów Zarządzania Jakością u aktualnej i potencjalnej kadry zarządzającej przedsiębiorstw,
   • przekazanie wiedzy i doświadczeń z zakresu opracowania, wdrażania, utrzymania i doskonalenia Systemów Zarządzania Jakością (SZJ), Systemów Zarządzania Środowiskiem, Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oraz innych branżowych systemów zarządzania,
   • szczególny nacisk jest położony na kształtowanie u słuchaczy umiejętności praktycznego wykorzystania zdobytych wiadomości.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie i systemy zarządzania jakością wymagane jest ukończenie  minimum studiów I stopnia – licencjackich lub inżynierskich.

  • ZARZĄDZANIE KOMPETENCJAMI MENEDŻERÓW SPRZEDAŻY - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie kompetencjami menedżerów sprzedaży
   Studia podyplomowe skierowane są do:
   • kadry menedżerskiej i pracowników działów sprzedaży, biur handlowych i centów obsługi klienta, którzy pragną uporządkować oraz uzupełnić praktyczne doświadczenie o aktualną wiedzę oraz rozwinąć kompetencje z zakresu zarządzania zespołem sprzedażowym oraz procesem sprzedaży,
   • absolwentów wyższych uczelni zainteresowanych rozwojem kariery w zawodach związanych ze sprzedażą,
   • osób planujących zmianę dotychczasowej ścieżki kariery zawodowej,
   • pozostałych osób zainteresowanych problematyką związaną z zarządzaniem sprzedażą.
   Cel studiów:
   Celem studiów podyplomowych jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie menedżerów do efektywnego zarządzania sprzedażą. Roczne studia podyplomowe przygotowują słuchaczy do pełnienia funkcji kierowniczych w działach sprzedaży, handlowych oraz obsługi klienta. Dodatkowo uczestnicy zyskają możliwość pozyskania najnowszej wiedzy w zakresie zarządzania sprzedażą, w szczególności w zakresie osiągania celów i poprawy wyników sprzedażowych, motywowania i rozwoju sprzedawców firmy oraz zwiększania ich efektywności. Program studiów podyplomowych został oparty na najnowszych światowych programach kształcenia uwzględniających wymagania współczesnego rynku. Umiejętna weryfikacja najnowszej wiedzy teoretycznej do potrzeb i realiów polskiego życia gospodarczego, pozwala odkryć szereg narzędzi wykorzystywanych w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie kompetencjami menedżerów sprzedaży wymagane są:
   • ukończone studia wyższe (licencjackie, inżynierskie, magisterskie, magistersko-inżynierskie),
   • wypełnienie formularza rejestracji,
   • uiszczenie min. I raty za studia.

  • ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie logistyką
   Studia podyplomowe skierowane są do do kierowników przedsiębiorstw bezpośrednio odpowiedzialnych za realizację procesów logistycznych w przedsiębiorstwie   oraz osób chcących zdobyć oraz poszerzyć wiedzę z zakresu logistyki.
   Cel studiów:
   Przekazanie wiedzy z zakresu metod zarządzania logistycznego, zaopatrzeniem, zapasami, transportem, magazynami, opakowaniami, produkcją, kosztami logistycznymi oraz wykształcenie umiejętności i ich praktycznego zastosowania.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie logistyką wymagane jest sprawdzenie kwalifikacji formalnych tj. dyplomu ukończenia studiów wyższych.

  • ZARZĄDZANIE OCHRONĄ ŚRODOWISKA W ORGANIZACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie ochroną środowiska w organizacji
   Studia skierowane są do osób z wyższym wykształceniem zatrudnionych w przedsiębiorstwach przemysłowych i usługowych oraz w urzędach gmin lub mających w perspektywie takie zatrudnienie (absolwenci wyższych uczelni).
   Cel studiów:
   Celem studiów podyplomowych jest zapoznanie słuchaczy z zagadnieniami zarządzania ochroną środowiska oraz jego podstawą – koncepcją zapobiegania zanieczyszczeniu, a w związku z tym, z metodami działań organizacyjnych prowadzących, przez lepsze gospodarowanie surowcami i energią oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, do wyższej efektywności ekonomicznej w funkcjonowaniu i dokonaniach organizacji.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    

   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie ochroną środowiska w organizacji wymagane jest:

   • złożenie podania wraz z odpisem dyplomu ukończenia studiów wyższych (magisterskich, inżynierskich lub licencjackich),
   • wniesienie opłaty.

  • ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie produkcją
   Studia podyplomowe skierowane są do:
   • kierowników produkcji,
   • technologów,
   • kierowników utrzymania ruchu,
   • planistów,
   • wszystkich osób, które chcą posiadać umiejętności związane z zarządzaniem produkcją i montażem.
   Cel studiów:
   • wykształcenie kadry posiadającej umiejętności związane z zarządzaniem produkcją i montażem,
   • zapoznanie z najnowszymi metodami oraz technikami planowania i sterowania procesem produkcyjnym (w tym Lean Management, optymalizacja procesów, budowanie narzędzi komputerowego wspomagania i inne),
   • przedstawienie najnowszych trendów w zarządzaniu procesem produkcyjnym z uwzględnieniem uwag menedżerów znanych korporacji.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    

   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie produkcją wymagany jest: 

   • dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia,
   • dowód pierwszej wpłaty,
   • uiszczenie min. I raty za studia.

  • ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie projektami
   Studia podyplomowe skierowane są do menedżerów z pewnym stażem i doświadczeniem, którzy chcą poznać, stosować oraz doskonalić metodyki oraz warsztat narzędziowy zarządzania projektami.
   Cel studiów:
   Celem studiów jest kształcenie specjalistów z zakresu zarządzania projektami, a w szczególności:
   • wprowadzenie w problematykę zarządzania projektami,
   • zaznajomienie z metodami i narzędziami wykorzystywanymi w tej dziedzinie,
   • wykształcenie umiejętności planowania, organizowania i kontrolowania czynności związanych z realizacją projektu,
   • zapoznanie z komputerowymi systemami wspomagania zarządzania projektami,
   • zaznajomienie z zagadnieniami psychologii pracy i zachowań organizacyjnych w procesach zarządzania projektami,
   • kształtowanie umiejętności potrzebnych do skutecznego kierowania zespołem projektowym.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    

   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie projektami wymagany jest: 

   • dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia.

  • ZARZĄDZANIE SŁUŻBĄ ZDROWIA I ELEMENTY TECHNIKI MEDYCZNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie służbą zdrowia i elementy techniki medycznej
   Studia podyplomowe skierowane sa do kierowników jednostek ochrony zdrowia i kierowników przedsiębiorstw działających na rzecz służby zdrowia oraz osób przygotowujących się do pełnienia funkcji kierowniczych w ochronie zdrowia.
   Cel studiów:
   Celem studiów jest przekazanie wiedzy z zakresu zarządzania placówkami ochrony zdrowia, a także kształtowanie umiejętności ich praktycznego wykorzystania.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie służbą zdrowia i elementy techniki medycznej wymagany jest:
   • wypełniony formularz zgłoszenia na studia,
   • dyplom ukończenia studiów wyższych,
   • 2 zdjęcia formatu legitymacyjnego.

  • ZARZĄDZANIE W SPÓŁKACH KOMUNALNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

   Celem studiów Zarządzanie w spółkach komunalnych  jest kształcenie specjalistów z zakresu zarządzania w spółkach komunalnych. Z uwagi na specyfikę ekonomiczną, finansową, prawną i społeczną spółek komunalnych w porównaniu do podmiotów działających na zasadach ogólnych menedżerowie powinni poznać specyficzne metody, narzędzia i sposoby zarządzania w wybranych obszarach spółek komunalnych. Szczególna uwaga zwrócona jest na sposób rozwiązywania problemów zarządzania w różnych obszarach spółki biorąc pod uwagę sprzeczności wynikające z faktu, że spółka komunalna podlega z jednej strony przepisom ogólnym (Kodeks spółek handlowych itp.), a więc powinna dbać o przychody i zyski, z drugiej podlega przepisom ustawy o gospodarce komunalnej, która nadaje jej status użyteczności publicznej i wskazuje, że podstawowym zadaniem jest dbanie o jakość życia mieszkańców, co jest sprzeczne z komercyjnym charakterem przepisów ogólnych.

   Dowiedz się więcej

  • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łodź - studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi
   Oferta studiów podyplomowych jest skierowana nie tylko do pracowników działów personalnych, doradców personalnych, kierowników liniowych, ale do wszystkich zainteresowanych problematyką związaną z zarządzaniem zasobami ludzkimi.
   Cel studiów:
   Celem studiów Zarządzanie zasobami ludzkimi w Łodzi, jest przekazanie jego uczestnikom aktualnej wiedzy oraz umiejętności pozwalających na samodzielne przeprowadzenie analizy strategicznej firmy umożliwiającej zbudowanie i wdrożenie polityki personalnej. Zadanie to wymaga z jednej strony wiedzy na temat nowoczesnych metod doboru kadr, szkoleń, motywowania społecznych i psychologicznych reguł funkcjonowania ludzi w organizacjach oraz prawnych uwarunkowań ich działania. Z drugiej strony, od specjalisty, czy menedżera działu HR wymaga się, oprócz znajomości narzędzi i umiejętnego ich stosowania, także kompetencji interpersonalnych, predysponujących do pracy w zawodzie.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi wymagany jest:
   • dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich, magistersko-inżynierskich),
   • wypełniony formularz rejestracji,
   • uiszczenie  I raty za studia.
    

 

 

łódź akademicka