Studia stacjonarne

Studia I stopnia
INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA PRACY
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
INŻYNIERIA WZORNICTWA PRZEMYSŁOWEGO
WŁÓKIENNICTWO I PRZEMYSŁ MODY
WZORNICTWO
 
Studia II stopnia
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
WŁÓKIENNICTWO
WZORNICTWO
 

Podyplomowe

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY - STUDIA PODYPLOMOWE
CHEMICZNA OBRÓBKA TEKSTYLIÓW - STUDIA PODYPLOMOWE
E - COMMERCE IN TEXTILES - STUDIA PODYPLOMOWE
KONSTRUKCJA UBIORU - STUDIA PODYPLOMOWE
ODZIEŻOWNICTWO - STUDIA PODYPLOMOWE DLA NAUCZYCIELI

ul. Żeromskiego 116

90-924 Łódź

tel./fax 42 631 33 01

e-mail:w-4@adm.p.lodz.pl

www.style.p.lodz.pl

  • INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA PRACY

   Uczelnie Łódź - kierunek Inżynieria bezpieczeństwa pracy
   Program kształcenia służy przygotowaniu wysokokwalifikowanych kadr bhp dla potrzeb firm i instytucji państwowych. Został laureatem "konkursu na milion" Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na najlepsze programy dostosowujące studia do potrzeb rynku pracy, ze względu na unikalne walory wynikające ze współpracy czterech wydziałów PŁ: Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska; Organizacji i Zarządzania; Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów oraz Elektrotechniki Elektroniki, Informatyki i Automatyki. W ramach programu studiów studenci realizują takie przedmioty jak: prawo ochrony pracy, nauka o bezpieczeństwie, metodyka prac służb BHP, czynniki zagrożeń elektrycznych, ergonomia, bezpieczeństwo pracy w budownictwie, środki bezpieczeństwa i ochrony, ocena ryzyka, badanie wypadków i awarii, ratownictwo techniczne i medyczne, itp. Zajęcia prowadzone są przez przyjazną i wykwalifikowaną kadrę naukową, ale także przez specjalistów z przemysłu, przedstawicieli państwowych organów nadzoru warunków pracy (np. Państwowa Inspekcja Pracy) oraz instytutów naukowych (np. Instytut Medycyny Pracy).
   Absolwent:
   Po ukończeniu studiów każdy absolwent od razu może pełnić funkcję starszego inspektora do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto program studiów umożliwia uzyskanie innych specjalistycznych uprawnień kwalifikacyjnych (uprawnienia SEP, audytora systemów bhp) potwierdzonych świadectwami i certyfikatami. Absolwent kierunku IBP jest przygotowany do podejmowania pracy na stanowiskach związanych z następującymi kompetencjami zawodowymi:
   • wykonywanie analiz bezpieczeństwa i ryzyka zawodowego;
   • projektowanie i monitorowanie technicznych warunków pracy;
   • prowadzenie badań i określenie okoliczności awarii i wypadków przy pracy;
   • przestrzeganie standardów bezpieczeństwa w nawiązaniu do obowiązujących przepisów i zasad bezpieczeństwa;
   • systemowe zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w małych i dużych zakładach przemysłowych;
   • prowadzenie szkoleń BHP;
   • prowadzenie dokumentacji BHP.
   Może on znaleźć zatrudnienie w państwowych instytucjach nadzoru nad warunkami pracy i bezpieczeństwem technicznym, placówkach badawczych, wszelkiego rodzaju przedsiębiorstwach sektora państwowego i prywatnego.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa pracy brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Matematyka
   • Język obcy
   • Fizyka lub chemia do wyboru

   Dowiedz się więcej

  • INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

   Uczelnie Łódź - kierunek Inżynieria materiałowa
   Są to studia dla wszystkich zainteresowanych tworzeniem innowacyjne­go przemysłu, projektowaniem materiałów kompozytowych, polimerowych i biomedycznych (implantów). W ramach studiów na tym kierunku można wybrać jedną z dwóch specjalności.
   Specjalności:
   • inżynieria tworzyw sztucznych i kompozytów –  kształci specjalistów z zakresu wykorzystania tworzyw sztucznych, włóknotwórczych i kompozytów, które posiadają założoną i zdefiniowaną budowę i właściwości, w nowoczesnych wyrobach technicznych. Po ukończeniu studiów inżynierskich absolwenci są przygotowani do pracy na stanowisku inżyniera materiałów polimerowych, tworzyw sztucznych i kompozytów.
   • inżynieria biomateriałów włókienniczych - kształci specjalistów z zakresu nowoczesnych materiałów włókienniczych stosowanych na potrzeby medycyny. W trakcie studiów, studenci uczą się rozwiazywania problemów dotyczących doboru materiałów i struktury oraz ich wykorzystanie w budowie implantów, materiałów opatrunkowych i higienicznych. Zdobyta wiedza umożliwi podejmowanie zadań związanymi z pracami naukowo-badawczymi, projektowaniem implantów tekstylnych, wszczepów, wyrobów opatrunkowych i higienicznych, modyfikacją ich powierzchni oraz technologią ich wytwarzania.
   Absolwent:
   Absolwenci tego kierunku przygotowani są do pracy w przedsiębiorstwach przetwórstwa tworzyw sztucznych i kompozytów, obrotu materiałami polimerowymi i kompozytowymi oraz ich recyklingu.  Mogą także pracować w firmach produkujących medyczne wyroby włókiennicze, w zapleczu badawczo-rozwojowym, jednostkach doradczych i projektowych.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria materiałowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Matematyka
   • Język obcy
   • Fizyka lub chemia

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria materiałowa jest ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych oraz ocena z rozmowy kwalifikacyjnej.

    

   Dowiedz się więcej

  • INŻYNIERIA WZORNICTWA PRZEMYSŁOWEGO

   Uczelnie Łódź - kierunek Inżynieria wzronictwa przemysłowego

   Osoby studiujące na kierunku Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego zdobywają wiedzę w zakresie:
   • innowacyjnego materiałoznawstwa,
   • optymalizacji konstrukcji,
   • przemysłowych technik wytwarzania.
   Poznają metody analizy:
   • zachowań konsumentów,
   • działań konkurencji,
   • kosztów produkcji.
   Rozwijają umiejętności warsztatowe z zakresu:
   • rysunku prezentacyjnego,
   • fotografii promocyjnej,
   • budowy makiet, modeli i prototypów.
   Uczą się jak zarządzać:
   • zespołem projektowym,
   • własnością intelektualną,
   • finansami firmy projektowej.
   Studiując na studiach inżynierskich pierwszego stopnia, o profilu praktycznym, na kierunku Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego zdobywa się praktyczne kompetencje pozwalające realizować zadania stawiane projektantom wzornictwa przemysłowego.
   Kształcenie na kierunku Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego skoncentrowane jest w szczególności na ćwiczeniu praktycznych umiejętności całościowego i wieloaspektowego opracowywania wzorów przemysłowych i użytkowych z obszaru przetwórstwa tworzyw sztucznych, przemysłu lekkiego oraz przemysłu opakowań.
   ABSOLWENT
   Absolwentki i absolwenci kierunku Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego posiadają wymaganą we wzornictwie przemysłowym wiedzę oraz umiejętności, w tym umiejętności o charakterze praktycznym, z obszaru:
   • metodologii projektowania oraz wiedzy o wzornictwie,
   • plastycznego warsztatu kształtowania formy produktu,
   • materiałoznawstwa i technik wytwarzania,
   • ekonomiki produkcji oraz rynkowych zasad działania,
   • ergonomii projektowej oraz innych humanocentrycznych podejść projektowych.
   Absolwentki i absolwenci kierunku Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego gotowi są:
   • do podjęcia zatrudnienia w strukturach przedsiębiorstw działających w szczególności w branżach: przetwórstwa tworzyw sztucznych, przemysłu lekkiego oraz przemysłu opakowań;
   • pełnić rolę projektanta wzornictwa specjalizującego się w projektowaniu form przemysłowych, działając zarówno w wydzielonych strukturach odpowiedzialnych za rozwój nowego produktu, jak i w charakterze samodzielnego projektanta;
   • prowadzić niezależną praktykę projektową, świadcząc usługi z zakresu wzornictwa przemysłowego, w szczególności opracowując projekty form przemysłowych. 

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria wzornictwa przemysłowego brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Matematyka
   • Język obcy
   • Fizyka lub chemia

   Dodatkowo zostanie przeprowadzony egzamin uzdolnień plastyczno-konstrukcyjnych.

   Dowiedz się więcej

  • WŁÓKIENNICTWO

   Obejmuje zagadnienia takie jak: inżynieria tek­styliów, zarówno tych klasycznych, jak i innowa­cyjnych, podstawowe przygotowanie z dziedziny zarządzania i zagadnień związanych z integracją europejską, tworzenie innowacyjnych tekstyliów wykorzystywanych w medycynie, sporcie oraz transporcie. Studenci na tym kierunku zdobędą umiejętności pozwalające na prowadzenie wła­snego biznesu.

   wymagania rekrutacyjne

    

    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Wzornictwo jest ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych oraz ocena z rozmowy kwalifikacyjnej.

   Dowiedz się więcej

  • WŁÓKIENNICTWO I PRZEMYSŁ MODY

   Uczelnie Łódź - kierunek Włókiennictwo i przemysł mody
   To kierunek dla osób zainteresowanych rozwojem swoich pasji i zainteresowań. Prowadzony na studiach stacjonarnych, inżynierskich kształci specjalistów w branży o wysokim potencjale innowacyjnym. Program nauczania umożliwia uzyskanie umiejętności w zakresie wzorniczego i technologicznego projektowania tekstyliów w oparciu o nowoczesne technologie materiałowe oraz tworzenie specjalistycznych aplikacji włókienniczych do zastosowań w różnych dziedzinach życia.
   Specjalności: 
   • chemiczne projektowanie materiałów tekstylnych
   • konstrukcja i technologia odzieży
   • projektowanie i technologia tekstyliów
   Absolwent:
   Absolwenci poszczególnych specjalności po­trafią ro­z­wiązać pro­ble­my tech­nicz­ne do­tyczące odzieży, zi­den­ty­fi­ko­wać wyrób lub kom­po­zyt włókien­niczy oraz do­ko­nać jego oceny, ro­z­wiązać pro­ble­my tech­nicz­ne do­tyczące za­sto­so­wań chemii we włókien­nic­twie oraz pro­ble­my tech­nologicz­ne do­tyczące wy­ro­bu, ma­szyn i urządzeń oraz pro­cesów włókien­niczych. Absolwenci przygotowani są do pracy w zakładach włókienniczych, jednostkach i laboratoriach akredytacyjnych i atestacyjnych, w służbach celnych i biur ochronny konsumenta oraz jednostkach obrotu handlowego obiektami włókienniczymi. w zakładach tekstylnych a w szczególności w zakładach konfekcjonujących tekstylia. zakładach wytwarzania włókien chemicznych, barwiarniach i zakładach wykończalniczych przemysłu włókienniczego.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Włókiennictwo i przemysł mody brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Matematyka
   • Język obcy
   • Fizyka lub chemia

   Dowiedz się więcej

    

  • WZORNICTWO

   Uczelnie Łódź - kierunek Wzornictwo
   Cechą studiów na kierunku wzornictwo jest interdyscyplinarność – studenci rozwijają wiedzę z zakresu historii i teorii sztuki oraz projektowania, podejmują własną działalność twórczą, a także, w zależności od specjalności, zapoznają się ze stosowanymi w przemyśle technikami, technologiami i rozwiązaniami materiałowymi. Władze wydziału prowadzącego studia na kierunku wzornictwo podpisały umowy o współpracy z MONNARI TRADE w Łódź, REDAN S.A w Łódź. Uczelnia współpracuje z licznymi studiami graficznymi, drukarniami, zakładami przemysłowymi takimi jak fabryka dywanów Dywilan Łódź S.A, zakłady tekstylno-konfekcyjne Teofilów S.A. w Łodzi, IKEA w Łodzi, CAMELA S.A. w Wałbrzychu.
   Absolwent:
   Absolwent kierunku przygotowany jest do samodzielnej i zespołowej praktyki zawodowej projektanta w tym: projektanta tkanin, tekstylnych artykułów wyposażenia wnętrz, odzieży i bielizny oraz systemów komunikacji wizualnej i medialnej. Absolwenci wzornictwa zatrudniani są, często już w trakcie studiów, w zawodach takich jak: projektant tkanin i dzianin, projektant odzieży i bielizny, stylista ubioru, konsultant ds. wzornictwa, projektant komunikacji wizualnej, projektant grafiki użytkowej. Absolwenci studiów I stopnia mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia uzyskując dyplom magistra sztuki. Mogą skorzystać również z bogatej oferty studiów II stopnia na innych kierunkach tego Wydziału.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Wzornictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Matematyka
   • Język obcy

   Zostanie przeprowadzony sprawdzian uzdolnień plastycznych, polegający na wykonaniu ołówkiem rysunku odręcznego i dwóch kompozycji: czarnobiałej i barwnej.

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Wzornictwo jest ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych oraz ocena z rozmowy kwalifikacyjnej.

   Dowiedz się więcej

  • BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy
   Bezpieczeństwo pracy operatorów maszyn i urządzeń. BHP kobiet, młodocianych i niepełnosprawnych. Certyfikacja. Choroby zawodowe. Ekonomiczne aspekty BHP. Ergonomia. Metody szkolenia w zakresie BHP. Mikroklimat. Nadzór nad warunkami pracy. Drgania i hałas. Ochrona środowiska naturalnego. Odzież i obuwie ochronne. Organizacja, działanie, metody pracy i uprawnienia służb BHP. Odpady – utylizacja. Oświetlenie. Podstawy eksploatacji i instalacji urządzeń i sieci elektrycznych. Pomieszczenia i urządzenia higienicznosanitarne. Prace szczególnie niebezpieczne. Profilaktyczna ochrona zdrowia. Promieniowanie. Ratownictwo medyczne. Pierwsza pomoc przedmedyczna. Ryzyko zawodowe. Środki ochrony zbiorowej i indywidualnej. Wypadki i katastrofy przemysłowe. Zagrożenia pożarowe i wybuchowe. Zanieczyszczenia chemiczne, biologiczne pyłowe i gazowe. Dodatkowy kurs, za niewielką odpłatą, na audytora wewnętrznego, zintegrowanego systemu zarządzania zgodnego z normami: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 i PN-N-18001:2004.
   Cel studiów:
   Wykształcenie specjalistów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z dnia 18 września 1997r) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z dnia 18 listopada 2004r). Absolwent, po ukończeniu studiów podyplomowych, może pracować na stanowisku inspektora i starszego inspektora bhp lub przypadku posiadania co najmniej rocznego stażu pracy w służbie BHP na  wyższym stanowisku.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy wymagane jest:
   • podanie  o przyjęcie na studia,
   • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (magisterskich, inżynierskich lub licencjatu),
   • kwestionariusz osobowy,
   • 1 zdjęcie,
   • złożenie oświadczenia do wystawienia faktury VAT -  dostępny na stronie www Instytutu,
   • złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - dostępne dostępny na stronie www Instytutu
   • przedstawienie dowodu wpłaty za I semestr nauki, po otrzymaniu informacji o prawidłowości złożonych dokumentów i przyjęciu na studia podyplomowe.

  • CHEMICZNA OBRÓBKA TEKSTYLIÓW - STUDIA PODYPLOMOWE

   Celem studiów jest zdobycie wiedzy oraz rozwój kapitału ludzkiego ubiegającego się i/lub pracującego w sektorze chemicznej obróbki wyrobów włókienniczych. Studia pozwalają zwiększyć kompetencje pracowników przyczyniając się od integralnego rozwoju firmy oraz realizacji ich zindywidualizowanej kariery zawodowej. Studia podyplomowe poprzez zaznajomienie odbiorców z technikami w dziedzinie podstaw włókiennictwa, technologii barwienia włókien naturalnych i syntetycznych, uszlachetniania, technologii prania wodnego, czyszczenia oraz zagadnień związanych z maszynami i technologiami stosowanymi w konserwacji wyrobów włókienniczych dają możliwość dokształcania i wspierania rozwoju kadry pracowniczej. Poprzez stosowanie praktycznych form zajęć dydaktycznych uczestnicy studiów będą mogli  zaimplementować poznane techniki w warunkach laboratoryjnych.

   Dowiedz się więcej

  • E - COMMERCE IN TEXTILES - STUDIA PODYPLOMOWE

   Celem studiów jest przekazanie najnowszej wiedzy i doskonalenie praktycznych umiejętności w obszarze kompleksowego zarządzania przedsięwzięciami e-commerce, w tym budowania strategii biznesowych, nawiązywania i podtrzymywania relacji z klientami i partnerami biznesowymi, wdrażania innowacyjnych rozwiązań wspomagających prowadzenie działalności e-commerce, właściwej selekcji rozwiązań technologicznych z uwzględnieniem bezpieczeństwa i realizowanych celów, zarządzania projektami oraz ewaluacji działań z wykorzystaniem metod i narzędzi analitycznych. Studia te pozwolą także na rozwinięcie umiejętności analitycznego myślenia nakierowanego na rozwiązywanie rzeczywistych problemów menedżerskich z zakresu e-commerce.

   Dowiedz się więcej

  • KONSTRUKCJA UBIORU - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Konstrukcja ubioru
   Studia skierowane są do absolwentów studiów artystycznych, w tym Wzornictwo oraz studiów inżynierskich w tym Włókiennictwo.
   Cel studiów:
   Celem głównym realizacji studiów jest pozyskanie wiedzy, umiejętności związanych z rozumieniem i umiejętnością praktycznego wykorzystania zagadnień związanych z konstruowaniem ubioru.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Konstrukcja ubioru wymagane jest sprawdzeniu kwalifikacji formalnych tj. dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz wpłaty pierwszej raty.

  • ODZIEŻOWNICTWO - STUDIA PODYPLOMOWE DLA NAUCZYCIELI

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe dla nauczycieli na kierunku Odzieżownictwo
   Studia podyplomowe skierowane są do nauczycieli szkół odzieżowych, którzy uczą lub będą uczyć przedmiotów zawodowych odzieżowych, a mają ukończone studia wyższe niezwiązane z nauczanym kierunkiem oraz do osób, które chcą pogłębić swoją wiedzę z dziedziny odzieżownictwa.
   Cel studiów:
   Celem studiów podyplomowych jest pogłębienie wiedzy i umiejętności związanych z nauczaniem przedmiotów zawodowych odzieżowych i w konsekwencji uzyskanie uprawnień do nauczania przedmiotów niezgodnych z ukończonym kierunkiem studiów.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe dla nauczycieli na kierunku Odzieżownictwo wymagane jest: 
   • podanie  o przyjęcie na studia,
   • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
   • kwestionariusz osobowy,
   • 1 zdjęcie,
   • wniesienie opłaty za I semestr.

    

 

 

łódź akademicka