Studia stacjonarne

Studia I stopnia
AUTOMATYKA I ROBOTYKA
ELECTRICAL ENGINEERING
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA
ELEKTROTECHNIKA
ENERGETYKA
INFORMATYKA
INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA PRACY
INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA
MECHATRONIKA
SYSTEMY STEROWANIA INTELIGENTNYMI BUDYNKAMI
TRANSPORT
 
Studia II stopnia
AUTOMATYKA I ROBOTYKA
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA
ELEKTROTECHNIKA
ENERGETYKA
INFORMATYKA
INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA
MECHATRONIKA
TRANSPORT
 

Studia niestacjonarne

Studia I stopnia
AUTOMATYKA I ROBOTYKA
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA
ELEKTROTECHNIKA
ENERGETYKA
INFORMATYKA
MECHATRONIKA
TRANSPORT
 
Studia II stopnia
ELEKTROTECHNIKA
INFORMATYKA
MECHATRONIKA
 

Podyplomowe

ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW SIECIOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE
GRAFIKA KOMPUTEROWA I TECHNIKI MULTIMEDIALNE - STUDIA PODYPLOMOWE
WYKORZYSTYWANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII - STUDIA PODYPLOMOWE

ul. Stefanowskiego 18/22

90-924 Łódź

tel. 42 631 25 00, 42 631 25 03

e-mail: deanelec@adm.p.lodz.pl

http://www.weeia.p.lodz.pl/

  • AUTOMATYKA I ROBOTYKA

   Uczelnie Łódź - kierunek Automatyka i robotyka
   Celem kształcenia na tym kierunku jest przekazanie wiedzy z zakresu automatyzacji i robotyzacji, a także wykształcenie umiejętności umożliwiających samodzielne rozwiązywanie problemów występujących w sterowaniu różnorodnych procesów technologicznych. Studenci uczą się projektowania systemów sterowania różnych obiektów z szerokim wykorzystaniem metod matematycznego modelowania i symulacji oraz do wdrażania systemów automatycznego sterowania i nadzoru z wykorzystaniem systemów komputerowych, sterowników mikroprocesorowych, sterowników PLC i innych. Zdobywają umiejętności projektowania systemów przestrzennie rozłożonych, które wymagają stosowania przemysłowych sieci komputerowych i oprogramowania systemów czasu rzeczywistego.
   Absolwent:
   Przewidziane sektory zawodowe, w których absolwent może znaleźć zatrudnienie to m.in.: automatyka przemysłowa, robotyka, energetyka, sterowanie procesów przemysłowych czy systemy sterowania. Absolwenci automatyki i robotyki mogą pracować w zawodach takich jak: inżynier utrzymania ruchu, automatyk, robotyk, projektant systemów automatyki, projektant systemów informatycznych.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Automatyka i robotyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Matematyka
   • Język obcy
   • Fizyka lub chemia

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Automatyka i robotyka jest oceny wpisanej w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów  drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych oraz ocena z rozmowy kwalifikacyjnej.

    

   Dowiedz się więcej

  • ELECTRICAL ENGINEERING

   Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej od roku akademickiego 2018/2019 prowadzi nabór na studia pierwszego stopnia, na nowo utworzonym programie kształcenia Electrical Engineering. Studia prowadzone będą całkowicie w języku angielskim.

   Uruchomienie i prowadzenie takich studiów ma na celu podniesienie poziomu wykształcenia i kompetencji przyszłych inżynierów. Służyć temu będą działania w obszarze internacjonalizacji, takie jak:

   • udział wykładowców z zagranicy w procesie kształcenia,
   • udział studentów z zagranicy w studiach w Łodzi,
   • wyjazdy naszych studentów na jeden semestr na uczelnie zagraniczne.

   W procesie kształcenia część zajęć będzie prowadzona przy zastosowaniu nowoczesnych metod dydaktycznych, takich jak Design Thinking czy Problem Based Learning. Poprzez studia prowadzone w języku angielskim z udziałem wykładowców i studentów z zagranicy zostaną podniesione kompetencje językowe przyszłych inżynierów tak pożądane na rynku pracy. Każdy student tego kierunku zdobędzie doświadczenie praktyczne podczas szerokiej gamy zajęć laboratoryjnych i projektowych, ze szczególnym uwzględnieniem internetowych technik przesyłania i akwizycji danych, co w przyszłosci pozwoli na samodzielną realizację postawionych zadań zawodowych.

   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Electrkcal Engineering brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Matematyka
   • Język obcy
   • Fizyka lub chemia

   Dowiedz się więcej

  • ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Elektronika i telekomunikacja
   Zasadniczym celem kształcenia na kierunku elektronika i telekomunikacja jest wyposażenie absolwenta w podstawową wiedzę z zakresu elektroniki, telekomunikacji i teleinformatyki, ze szczególnym zwróceniem uwagi na obecny stan i trendy rozwojowe w tych dziedzinach. Największy nacisk położono tu na przygotowanie w zakresie analizy i projektowania analogowych i cyfrowych układów elektronicznych, techniki mikroprocesorowej (w tym oprogramowania) i optoelektroniki, technologii i konstrukcji sprzętu elektronicznego, wdrażania nowoczesnych sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych. Studenci uczą się również samodzielnego zdobywania, weryfikacji i selekcji informacji z różnych źródeł, w tym źródeł elektronicznych. Istotnym celem kształcenia jest także zaznajomienie studentów ze specyfiką pracy inżyniera – w tym przygotowanie do pracy zespołowej, na przykład w zespołach projektowych. Część kształcenia oferowana jest w języku angielskim, przygotowując do korzystania z bogatej literatury anglojęzycznej i funkcjonowania w środowisku międzynarodowym. Istotnym elementem programu studiów jest szeroka oferta przedmiotów obieralnych, pozwalająca na dostosowanie ścieżki kształcenia do indywidualnych preferencji studentów. W programie ponad połowa zajęć to zajęcia praktyczne (laboratoria, projekty, ćwiczenia), pozwalające wykorzystać nowoczesne zaplecze techniczne Wydziału.
   Absolwent:
   Zdobyte wiadomości i umiejętności mogą być bezpośrednio wykorzystane w działalności inżynierskiej typowej dla obecnego rynku pracy, umożliwiając podjęcie zatrudnienia o zróżnicowanym charakterze. Absolwent tego kierunku ma kwalifikacje wystarczające do wykonywania prac inżynierskich w firmach o profilu elektronicznym, telekomunikacyjnym, teleinformatycznym, a także informatycznym. Może podjąć pracę na stanowiskach przygotowania i obsługi produkcji.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Elektronika i telekomunikacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Matematyka
   • Język obcy
   • Fizyka lub chemia

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Elektronika i telekomunikacja jest ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych oraz ocena z rozmowy kwalifikacyjnej.

    

   Dowiedz się więcej

  • ELEKTROTECHNIKA

   Uczelnie Łódź - kierunek Elektrotechnika
   Wśród przedmiotów podstawowych na elektrotechnice są: analiza matematyczna, teoria obwodów elektrycznych i teoria pola, fizyka i inżynieria materiałów, rysunek techniczny, ergonomia, zarządzanie zasobami ludzkimi, europejskie prawodawstwo energetyczne, elektronika, mechatronika, metoda elementu skończonego, informatyka oraz bazy danych. Studenci poznają sposoby przesyłu, rozdziału i przetwarzania energii elektrycznej od wytwórcy do gniazdka w domu. Uczą się instalować urządzenia takie jak np.: transformator, zasilacz czy kuchenka mikrofalowa. Poznają metody przetwarzania energii elektrycznej na energię mechaniczną, cieplną czy chemiczną stosowaną w przemyśle lub w domu. Cele kształcenia osiągane są w wyniku nauczania w formie wykładów, ćwiczeń, zaawansowanych nowoczesnych laboratoriów, zajęć projektowych i pisania pracy dyplomowej. W trakcie studiów student odbywa 6-tygodniową praktykę przemysłową. Tematyka prac dyplomowych wynika z potrzeb przemysłu, a prace mogą być nagrodzone w organizowanych przez SEP konkursach na najlepszą pracę dyplomową I stopnia.
   Specjalności: 
   • automatyka i metrologia
   • elektroenergetyka
   • przetworniki elektromechaniczne
   Absolwent:
   Absolwenci bez problemu znajdują pracę w przemyśle, biznesie i na uczelniach bądź tworzą własne miejsca pracy. Zatrudnienia mogą szukać w biurach projektowych, zakładach produkcyjnych i firmach montażowych o profilu elektrotechnicznym.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Elektrotechnika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Matematyka
   • Język obcy
   • Fizyka lub chemia

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Elektrotechnika jest ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych oraz ocena z rozmowy kwalifikacyjnej.

    

   Dowiedz się więcej

  • ENERGETYKA

   Uczelnie Łódź - kierunek Energetyka
   Energetyka to obecnie jeden z najważniejszych, strategicznych sektorów gospodarki Polski i świata, który poszukuje młodych inżynierów – absolwentów studiów pierwszego stopnia. Jest to kierunek międzywydziałowy, realizowany wspólnie przez Wydział Mechaniczny oraz Wydział Elektrotechniki Elektroniki Informatyki i Automatyki PŁ. W czasie studiów można uzyskać wiedzę, jak wykorzystać odnawialne, energetyczne zasoby przyrody np.: energię wiatru, słońca i wody oraz inne niekonwencjonalne źródła energii. Studenci poznają zagadnienia zrównoważonego rozwoju energetycznego kraju i świata oraz rosnącą rolę problemów związanych z ekologicznym wytwarzaniem, przesyłem i dystrybucją energii. Dowiadują się co i po co przepływa maszynach przepływowych i uzyskują wiedzę, która pozwoli projektować te maszyny: turbiny, sprężarki, pompy itp. Uczą się projektowania nowoczesnych systemów chłodniczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Mają możliwość zgłębienia technicznej wiedzy inżynierskiej, która wspomaga medycynę, ponieważ organizm ludzki to bardzo złożona przepływowa maszyna energetyczna.
   Absolwent:
   Absolwenci tego kierunku są poszukiwanymi specjalistami na rynku pracy, co ułatwia im uzyskanie zatrudnienia na korzystnych warunkach m. in. w zakładach PGE Bełchatów, WSK PZL Rzeszów, Pratt&Whitney, Polski Koncern Naftowy ORLEN, Alstom Elbląg.
   Mogą zdobyć zatrudnienie w elektrociepłowniach miejskich, w budownictwie, przemyśle spożywczym oraz w firmach zajmujących się produkcją i dystrybucją nowoczesnych systemów chłodniczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Pracują w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem, budową i eksploatacją w obszarze systemów energetycznych, a także w zakładach związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii, w jednostkach samorządowych (gmina, powiat, województwo). Wiele wiodących firm światowych jak np.: General Electric, Siemens, Veolia (Dalkia) oraz inne renomowane ośrodki naukowo-badawcze i przemysłowe zabiegają o naszych absolwentów oferując im atrakcyjne formy praktyk w czasie studiów oraz atrakcyjną merytorycznie i finansowo pracę po ich zakończeniu.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Energetyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Matematyka
   • Język obcy
   • Fizyka lub chemia

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Energetyka jest ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych oraz ocena z rozmowy kwalifikacyjnej.

    

   Dowiedz się więcej

  • INFORMATYKA

   Uczelnie Łódź - kierunek Informatyka
   Studia na kierunku informatyka realizowane przez Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki (WEEIA) Politechniki Łódzkiej ukierunkowane są na zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie nowoczesnych technologii i narzędzi informatycznych. Wszechstronność proponowanego programu studiów, obejmuje zarówno zagadnienia sprzętowe jak i programistyczne, a także gruntowne przygotowanie podstawowe. Studenci zdobywają niezbędną wiedzę z zakresu ekonomii i zarządzania projektami oraz co najmniej dobrą znajomość języka angielskiego. Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra WEEIA, posiadająca zarówno doświadczenie w pracy dydaktycznej jak i osiągnięcia naukowe w dyscyplinie informatyka. Studenci mają do dyspozycji nowoczesne i unikalne w skali światowej laboratoria zarówno naukowo-badawcze, jak i półprzemysłowe, w których w zależności od zainteresowań mogą kształcić się zarówno w dyscyplinie informatyka, jak i w dyscyplinach pokrewnych. Wydział aktywnie współpracuje z wieloma firmami branży ICT, których przedstawiciele biorą udział w przygotowaniu i aktualizowaniu programu studiów oraz w procesie kształcenia, a studenci mogą odbywać atrakcyjne praktyki i staże. Studenci mogą również rozwijać swoje zainteresowania w działających na WEEIA studenckich kołach naukowych, a także mogą uczestniczyć w pracach naukowo-badawczych pod kierunkiem pracowników naukowych.
   Specjalności: 
   • bazy danych i systemy ekspertowe
   • inżynieria oprogramowania
   • systemy sieciowe
   • technologie internetowe
   Absolwent:
   Zdobyte wykształcenie może być wykorzystane zarówno w gospodarce opartej na wiedzy, w firmach sektora Małej i Średniej Przedsiębiorczości (MŚP), jak i w różnych gałęziach przemysłu. Studenci kierunku informatyka na WEEIA zdobywają kompetencje cenione na rynku pracy. Studia przygotowują do rozwiązywania różnorodnych problemów związanych z technologiami informatycznymi. Absolwenci są przygotowani zarówno do pracy samodzielnej jak i zespołowej, a także do pracy na stanowiskach kierowniczych i organizacji pracy dużych zespołów interdyscyplinarnych. WEEIA prowadzi także studia w języku angielskim w Centrum Kształcenia Międzynarodowego PŁ. W ramach kierunku informatyka realizowane są studia inżynierskie stacjonarne – program kształcenia Computer Science oraz studia magisterskie stacjonarne  – program kształcenia Computer Science and Information Technology.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Matematyka
   • Język obcy
   • Fizyka, chemia lub informatyka

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Informatyka jest ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych oraz ocena z rozmowy kwalifikacyjnej.

    

   Dowiedz się więcej

  • INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA PRACY

   Uczelnie Łódź - kierunek Inżynieria bezpieczeństwa pracy
   Inżynieria bezpieczeństwa pracy jest kierunkiem międzywydziałowym realizowanym przez cztery wydziały PŁ:
   • Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska,
   • Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki (WEEIA),
   • Organizacji i Zarządzania,
   • Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów.
   Opis jest sprofilowany dla kandydatów na studia, którzy chcą być rekrutowani na WEEIA i następnie wybrać blok programowy oferowany przez WEEIA. Przez pięć pierwszych semestrów studenci realizują ten sam program studiów. Oprócz przedmiotów ogólnych, takich jak matematyka, fizyka, elektrotechnika i elektronika studenci odbywają zajęcia w formie wykładów i laboratorium z przedmiotów charakterystycznych tylko dla kierunku IBP tj.:  nauka o bezpieczeństwie, czynniki zagrożeń elektrycznych, czynniki zagrożeń oświetleniowych, czynniki zagrożeń mechanicznych, czynniki zagrożeń pożarowych, czynniki zagrożeń chemicznych, czynniki zagrożeń biologicznych. Od semestru siódmego następuje indywidualizacja ścieżki kształcenia zgodnie z wybranym blokiem programowym. Ostatni semestr studiów przeznaczony jest na napisanie pracy dyplomowej. Celem kształcenia na bloku programowym oferowanym przez Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki jest wypromowanie inżynierów, którzy będą realizować zadania służby bhp w przedsiębiorstwach z sektora energetycznego, a także odnosić sukcesy w instytucjach nadzoru nad warunkami pracy i bezpieczeństwa technicznego, jak również w placówkach badawczych. Realizowany program studiów umożliwia uzyskanie dodatkowych specjalistycznych uprawnień kwalifikacyjnych, takich jak uprawnienia SEP, czy też audytora systemów bhp, potwierdzonych świadectwami oraz certyfikatami.
   Absolwent:
   Absolwent kierunku inżynieria bezpieczeństwa pracy będzie przygotowany do podejmowania pracy na stanowiskach związanych z następującymi kompetencjami zawodowymi:
   • wykonywanie analiz bezpieczeństwa i ryzyka zawodowego;
   • projektowanie i monitorowanie technicznych warunków pracy;
   • prowadzenie badań i określenie okoliczności awarii i wypadków przy pracy;
   • przestrzeganie standardów bezpieczeństwa w nawiązaniu do obowiązujących przepisów i zasad bezpieczeństwa;
   • systemowe zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w małych i dużych zakładach przemysłowych;
   • prowadzenie szkoleń BHP;
   • prowadzenie dokumentacji BHP.
   • Przewidziane sektory zawodowe, w których absolwent może znaleźć zatrudnienie: państwowe instytucje nadzoru nad warunkami pracy i bezpieczeństwem technicznym; placówki badawcze; wszelkiego rodzaju przedsiębiorstwa sektora państwowego i prywatnego.
   Wymagania rekrutacyjne

    

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa pracy brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Matematyka
   • Język obcy
   • Fizyka lub chemia

   Dowiedz się więcej

    

  • INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA

   Uczelnie Łódź - kierunek Inżynieria biomedyczna
   Inżynieria biomedyczna to interdyscyplinarna dziedzina wiedzy obejmująca m.in. informatykę medyczną, elektronikę medyczną, biomechanikę inżynierską oraz inżynierię biomateriałów, dlatego kierunek ten jest prowadzony na Politechnice Łódzkiej przez cztery Wydziały: Elektrotechniki Elektroniki Informatyki i Automatyki, Mechaniczny, Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów oraz Chemiczny. Szczególny nacisk położony jest na umiejętność posługiwania się nowoczesną aparaturą oraz systemami diagnostycznymi i terapeutycznymi wykorzystującymi metody, techniki i technologie teleinformatyczne, informatyczne, elektroniczne i materiałowe. Studenci zapoznają się również z budową i właściwościami tekstronicznych systemów biomedycznych stosowanych w medycynie oraz telemedycynie. Poznają właściwości i budowę materiałów, z których można produkować urządzenia i elementy, mające bezpośredni kontakt z tkankami organizmu. Studenci zapoznają się z metodami projektowania i wytwarzania biomateriałów, implantów oraz sztucznych narządów, a następnie z metodami analizy ich właściwości mechanicznych, fizykochemicznych oraz biologicznych, a także z ich zastosowaniami w medycynie.
   Absolwent:
   Absolwenci mają kwalifikacje do wykonywania prac inżynierskich oraz prac badawczo-rozwojowych w interdyscyplinarnych zespołach krajowych i międzynarodowych. Mogą być zatrudniani w szpitalach, jednostkach klinicznych, ambulatoryjnych i poradniach oraz innych jednostkach organizacyjnych lecznictwa; jednostkach wytwórczych aparatury i urządzeń medycznych; jednostkach obrotu handlowego i odbioru technicznego oraz akredytacyjnych i atestacyjnych aparatury i urządzeń medycznych; jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych aparatury i urządzeń medycznych; jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych oraz administracji medycznej.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria biomedyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Matematyka
   • Język obcy
   • Fizyka, chemia lub biologia

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria biomedyczna jest ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych oraz ocena z rozmowy kwalifikacyjnej.

    

   Dowiedz się więcej

  • MECHATRONIKA

   Uczelnie Łódź - kierunek Mechatronika
   To kierunek interdyscyplinarny pozwalający zdobyć wiedzę m.in. z obszarów takich jak: elektrotechnika, mechanika, automatyka, elektronika i informatyka. Studenci mają zajęcia z wiedzy ogólnej (matematyka, fizyka) jak również specjalistycznej (np. systemy mechatroniczne, mikrosystemy, systemy mechaniki pojazdowej, hybrydowe elementy łączeniowe). W ramach przedmiotów kierunkowych jest też programowanie i tworzenie systemów mechatronicznych, a także samodzielne ich budowanie. Studenci przygotowywani są do samokształcenia oraz pracy w zespole, co jest realizowane przez wykonanie zespołowego projektu kompetencyjnego.  W ten sposób przygotowuje się inżyniera do pracy w centrach projektowych, zakładach produkcyjnych z obszaru High-Tech oraz jako specjaliści eksploatacji systemów mechatronicznych. Absolwenci są przygotowani zarówno do ścisłego jak i abstrakcyjnego myślenia podczas pragmatycznego rozwiązywania postawionych problemów
   Absolwent:
   Studia umożliwiają podjęcie  pracy w dynamicznie rozwijających się branżach przemysłu, związanych z motoryzacją, sprzętem gospodarstwa domowego, lotnictwem i innych, gdzie wykorzystuje się różnego rodzaju elementy i systemy mechatroniczne. Absolwenci są gotowi do podjęcia pracy wymagającej stosowania zaawansowanych narzędzi i technik informatycznych.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Mechatronika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Matematyka
   • Język obcy
   • Fizyka lub chemia

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Mechatronika jest ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych oraz ocena z rozmowy kwalifikacyjnej.

    

    

   Dowiedz się więcej

    

  • SYSTEMY STEROWANIA INTELIGENTNYMI BUDYNKAMI

   Uczelnie Łódź - kierunek Systemy sterowania inteligentnymi budynkami
   Zasadniczym celem studiów jest wypromowanie absolwentów, którzy będą potrafili sprostać najnowszym wymaganiom z zakresu szeroko rozumianego „inteligentnego” budownictwa. Branża budowlana z jednej strony musi sprostać coraz to wyższym wymaganiom klientów, z drugiej strony ustawodawca nakłada szereg wymagań, zwłaszcza w obszarze efektywności energetycznej budynków. Spójnym rozwiązaniem obu powyższych kwestii są inteligentne systemy zarządzania budynkami. W związku z powyższym od kilku lat wzrasta na rynku zapotrzebowanie na specjalistów z tego zakresu. Tylko i wyłącznie  połączenie wiedzy z zakresu elektrotechniki, budownictwa, architektury oraz inżynierii środowiska daje interdyscyplinarne kompetencje wymagane dla skutecznego wykonywania zadań z zakresu projektowania, programowania oraz integracji systemów zarządzania w inteligentnych i energooszczędnych budynkach. W programie studiów nie brakuje podstawowych przedmiotów z branży elektrycznej rozwiniętej o nowoczesne systemy zarządzania energią oraz instalacje systemów energii odnawialnej. Znaczna ilość przedmiotów z zakresu sterowników programowalnych oraz systemów kontrolno – pomiarowych daje absolwentowi umiejętności możliwe do wykorzystania w wielu pokrewnych branżach.  W ramach programu studiów jest szereg przedmiotów z obszaru budownictwa, w tym: podstawy konstrukcji budynków, fizyka budowli czy projektowanie oraz realizacja inwestycji.
   Jest to kierunek międzywydziałowy, realizowany przez trzy Wydziały PŁ: Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki; Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska oraz Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska. Planowane jest uruchomienie na 4 semestrze specjalności:
   • integracja systemów automatyki budynkowej – obejmująca szereg zagadnień wewnątrz oraz w bliskim obrębie inteligentnego budynku;
   • integracja systemów pomiarowych w instalacjach i sieciach elektroenergetycznych – związany z wizją inteligentnego budynku w inteligentnym mieście, zasilanego z inteligentnych sieci energetycznych.
   Absolwent:
   Absolwenci tego kierunku będą mogli znaleźć zatrudnienie zarówno w branży projektowej, jak i wykonawczej.  Ze względu na interdyscyplinarny charakter wykształcenia, łatwo podejmą współpracę z konstruktorami, technologami, architektami, elektrykami, inżynierami budownictwa, informatykami i innymi specjalistami, aktywnie funkcjonując w zespołach projektowych, zarówno w organizacjach gospodarczych jak i sektora publicznego.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Systemy sterowania inteligentnymi budynkami brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Matematyka
   • Język obcy
   • Fizyka lub chemia 

   Dowiedz się więcej

    

  • TRANSPORT

   Uczelnie Łódź - kierunek Transport
   W trakcie studiów, student uzyskuje wiedzę z zakresu przedmiotów podstawowych, do których należą również przedmioty o profilu mechanicznym, takie jak: mechanika techniczna, techniki wytwarzania, teoria mechanizmów, wytrzymałość materiałów, podstawy konstrukcji. Program studiów zawiera także przedmioty przekazujące wiedzę podstawową, niezbędną dla każdego inżyniera: z zakresu grafiki inżynierskiej, informatyki, technologii informatycznych, jak i metrologii, elektrotechniki, automatyki i elektroniki. W kolejnych latach studiów, program poszerzany jest o wiedzę z zakresu przedmiotów kierunkowych: infrastruktury transportu, inżynierii ruchu, inżynierii środków transportowych w ruchu drogowym i szynowym, systemów i procesów transportowych oraz sterowania w transporcie. Student zapoznaje się również z zagadnieniami logistyki, organizacji i zarządzania, rachunku kosztów, ekonomii i prawa transportowego. Do przedmiotów kierunkowych należą również przedmioty o profilu mechanicznym, jak silniki spalinowe, napęd hydrokinetyczny i hydrostatyczny oraz o profilu elektrycznym: podstawy napędu, energoelektroniki i trakcji elektrycznej. Umiejętności praktyczne są zdobywane w laboratoriach Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki oraz Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej. Zdobyte umiejętności są doskonalone podczas praktyk odbywanych w firmach związanych ze współczesnym transportem.
   Absolwent:
   Wykształceni specjaliści po kierunku transport, mogą zasilać wszystkie branże gospodarki, w których istnieją problemy przemieszczania ludzi i towarów, są przygotowani do pracy w firmach zajmujących się eksploatacją pojazdów, a także w firmach projektowo-konstrukcyjnych oraz instytutach badawczych i naukowych. Absolwenci przygotowani są do rozwiązywania różnorodnych, często interdyscyplinarnych, problemów związanych z logistyką i ekonomią w transporcie, analizą i projektowaniem systemów transportowych, eksploatacją środków technicznych oraz sterowania ruchem; wszystko w odniesieniu do transportu drogowego i szynowego.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Transport brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Matematyka
   • Język obcy
   • Fizyka lub chemia

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Transport jest ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych oraz ocena z rozmowy kwalifikacyjnej.

    

   Dowiedz się więcej

  • ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW SIECIOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Administracja i bezpieczeństwo systemów sieciowych
   Studia powstały w związku z zapotrzebowaniem różnych gałęzi gospodarki ( w szczególności Małych i Średnich Przedsiębiorstw) na profesjonalną kadrę techniczną specjalizującą się w dziedzinie sieci komputerowych i sieciowych systemów operacyjnych w zakresie administracji, bezpieczeństwa oraz monitorowania sieci komputerowych oraz konfiguracji podstawowych usług sieciowych.
   Cel studiów:
   • Nabycie wiedzy teoretycznej z teorii sieci komputerowych i systemów operacyjnych, działania i konfiguracji poszczególnych usług systemowych w sieciach komputerowych oraz bezpieczeństwa systemów sieciowych.
   • Nabycie praktycznych umiejętności w zakresie:
    • działania lokalnej i rozległej sieci komputerowej,
    • pracy zdalnej,
    • zaawansowanego administrowania systemami sieciowymi,
    • zarządzenia  usługami sieciowymi,
    •  zapewnienia bezpieczeństwa systemów informatycznych,
    • konfiguracji i implementacji sieci bezprzewodowych i telefonii VoIP,
    • obsługi urządzeń sieciowych,
    • konfiguracji routingu,
    • konfiguracji  i  konserwacji złożonych sieci komputerowych,
    • audytu systemów sieciowych.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Administracja i bezpieczeństwo systemów sieciowych wymagane jest:
   • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych, wraz z oryginałem, w celu potwierdzenia tejże kopii,
   • złożenie podania do Kierownika Studiów o przyjęcie na studia,
   • złożenie kwestionariusza osobowego,
   • złożenie oświadczenia do wystawienia faktury VAT,  
   • złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
   • przedstawienie dowodu wpłaty za I semestr nauki, po otrzymaniu informacji  o prawidłowości złożonych dokumentów i przyjęciu na studia podyplomowe.

  • GRAFIKA KOMPUTEROWA I TECHNIKI MULTIMEDIALNE - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Grafika komputerowa i techniki multimedialne
   Studia podyplomowe skierowane są do absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich, którzy posiadają ogólne umiejętności w zakresie.
   Cel studiów:
   Nabycie umiejętności:
   • obsługi i wiedzy na temat specjalistycznych aplikacji użytkowych grafiki 2D,
   • animacji i wideo,
   • przygotowania autorskich projektów z zachowaniem reguł kompozycji,
   • typografii i druku,
   • kompleksowego łączenia różnorodnych technik graficznych w projektach stron www.
   Wymagania rekrutacyjne

    

    
   Studia podyplomowe
    

   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Grafika komputerowa i techniki multimedialne wymagana jest:

   • złożenie podania do Kierownika Studiów o przyjęcie na studia,
   • złożenie odpisu/kserokopii dyplomu ukończenia szkoły wyższej,
   • złożenie kwestionariusza osobowego - dostępny na stronie www Instytutu
   • złożenie oświadczenia do wystawienia faktury VAT -  dostępny na stronie www Instytutu,
   • złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - dostępne dostępny na stronie www Instytutu,
   • przedstawienie dowodu wpłaty za I semestr nauki, po otrzymaniu informacji o prawidłowości złożonych dokumentów i przyjęciu na studia podyplomowe.

  • WYKORZYSTYWANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii
   Studia podyplomowe skierowane są do wszystkich absolwentów szkół wyższych na kierunkach technicznych pragnących pogłębić wiedzę z zakresu OZE.  Szczególnie ważną grupą docelową są właściciele i pracownicy firm związanych z branżą OZE, nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki  zawodu, osoby przygotowujące i obsługujące projekty badawcze i  wdrożeniowe z zakresu OZE oraz pracownicy administracji publiczne.
   Cel studiów:
   Celem studiów  podyplomowych jest podniesienie kompetencji/zaktualizowanie wiedzy i  umiejętności słuchaczy  w zakresie energetyki  odnawialnej.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii wymagane jest:
   • złożenie podania do kierownika studiów o przyjęcie na studia,
   • złożenie odpisu dyplomu ukończenia szkoły wyższej,
   • złożenie kwestionariusza osobowego,
   • złożenie oświadczenia do wystawienia faktury VAT,
   • złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
   • przedstawienie dowodu wpłaty za I i II semestr nauki, po otrzymaniu informacji o prawidłowości złożonych dokumentów i przyjęciu na studia podyplomowe.

 

 

łódź akademicka