Studia stacjonarne

Studia I stopnia
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
MECHATRONIKA
AUTOMATYKA I ROBOTYKA
ENERGETYKA
INŻYNIERIA KOSMICZNA
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
INŻYNIERIA PRODUKCJI
TRANSPORT
 
Studia II stopnia
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
AUTOMATYKA I ROBOTYKA
ENERGETYKA
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
INŻYNIERIA PRODUKCJI
TECHNIKI DENTYSTYCZNE
TRANSPORT
 

Studia niestacjonarne

Studia I stopnia
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
 
Studia II stopnia
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
 

Podyplomowe

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY - STUDIA PODYPLOMOWE

Doktoranckie

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

ul. Stefanowskiego 1/15

tel. 42 631 22 00, 42 631 22 03; 42 631 22 04

fax. 42 636 14 85

e-mail: w-1@adm.p.lodz.pl

www.mechaniczny.p.lodz.pl

  • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

   Uczelnie Łódź - kierunek Mechanika i budowa maszyn
   W czasie studiów rozwijana jest wiedza oraz umiejętności związane z  technologią budowy maszyn i urządzeń. Studenci uczą się projektować i wykonywać konstrukcje mechaniczne (maszyny przemysłowe i robocze, silniki samochodowe, obrabiarki, urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne). Poznają budowę i rodzaje aparatury i sprzętu medycznego. Będą umieli projektować procesy technologiczne wytwarzania części maszyn i posługiwać się zaawansowanymi systemami komputerowego wspomagania prac inżynierskich. Nabędą umiejętności związane z biomechaniką, technologią biomateriałów, informatyką stosowaną i eksploatacją maszyn.
   Absolwent:
   Absolwent studiów pierwszego stopnia ma wykształcenie właściwe dla inżyniera mechanika, może być zatrudniony we wszystkich gałęziach przemysłu, jako inżynier na stanowiskach: konstruktorów, technologów, eksploatatorów, głównych mechaników. Nabyte w trakcie studiów umiejętności pozwalają mu na założenie prywatnych firm wytwórczych lub/i usługowych. Tak szerokie możliwości zatrudnienia wynikają z dużej uniwersalności zdobytego wykształcenia obejmującego oprócz wiedzy inżynierskiej również: informatyki, organizacji i zarządzania, języków obcych, marketingu i przedmiotów humanistycznych.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Mechanika i budowa maszyn brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Matematyka
   • Język obcy
   • Fizyka lub chemia

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Mechanika i budowa maszyn jest ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych oraz ocena z rozmowy kwalifikacyjnej.

    

   Dowiedz się więcej

  • MECHATRONIKA

   Uczelnie Łódź - kierunek Mechatronika
   Studiując na tym kierunku będzie można zapoznać się z zagadnieniami takimi jak układy automatyki przemysłowej, roboty przemysłowe, obrabiarki sterowane numerycznie oraz aparatura kontrolno-pomiarowa. Studenci, w ramach przedmiotów kierunkowych, zdobywają umiejętności z mechaniki, informatyki, elektroniki, elektrotechniki oraz  technik mikroprocesorowych. Zapoznają się też z takimi dziedzinami  nauk jak sterowanie, automatyka, projektowanie i eksploatacja produktów i urządzeń mechatronicznych.  Studenci w toku studiów nabywają szereg umiejętności miękkich, tj. praca w grupie, zarządzanie czasem i zespołem, określanie priorytetów, techniki negocjacji. 
   Absolwent:
   Absolwent mechatroniki jest przygotowany do pracy m.in. w przemyśle wytwarzającym układy mechatroniczne - elektromaszynowym, motoryzacyjnym, sprzętu gospodarstwa domowego, lotniczym, obrabiarkowym. Znajdzie także pracę w przemyśle oraz innych placówkach eksploatujących i serwisujących układy mechatroniczne oraz maszyny i urządzenia, w których są one zastosowane. 
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Mechatronika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Matematyka
   • Język obcy
   • Fizyka lub chemia

   Dowiedz się więcej

  • AUTOMATYKA I ROBOTYKA

   Uczelnie Łódź - kierunek Automatyka i robotyka
   Studia obejmują zdobywanie wiedzy i umiejętności w dziedzinach takich jak robotyka, informatyka, regulacja automatyczna, projektowanie mechanicznych układów automatyki, algorytmów obliczeniowych i sztucznej inteligencji. Studenci uczą się projektowania, uruchamiania i eksploatowania systemów automatyki i robotyki w różnych zastosowaniach, a także wykorzystywania profesjonalnego oprogramowania inżynierskiego oraz tworzenia własnych prostych aplikacji. Tworzą oprogramowywanie sterowników PLC i maszyn technologicznych sterowanych numerycznie. W trakcie studiów studenci poznają nowe techniki komputerowe Cax, takie jak: AUTO-CAD, Mechanical Desktop, MicroStation, Solid-Edge i PRO-ENGINEER, które wspomagają prace inżynierskie. Mają interdyscyplinarne przygotowanie z zakresu mechaniki, automatyki, elektroniki i teorii sterowania. Duży nacisk położony jest również na opanowanie nowych technik komputerowych oraz umiejętności zestawiania oprogramowania i doboru nastaw układów automatyki przemysłowej.
   Absolwent:
   Osoby kończące automatykę i robotykę mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w przemyśle maszynowym, spożywczym, chemicznym, przetwórczym, włókienniczym. Mogą pracować w energetyce lub transporcie. Absolwenci posiadają kompetencje do pełnienia funkcji konstruktora, technologa, programisty, automatyka, robotyka czy projektanta. 
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Automatyka i robotyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Matematyka
   • Język obcy
   • Fizyka lub chemia

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Automatyka i robotyka jest ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych oraz ocena z rozmowy kwalifikacyjnej.

   Dowiedz się więcej

  • ENERGETYKA

   Uczelnie Łódź - kierunek Energetyka
   Studia obejmują m.in. problematykę niekonwencjonalnych, odnawialnych źródeł energii i zmniejszania zagrożeń środowiska. Studenci poznają nowoczesne technologie w dziedzinie konstrukcji i eksploatacji maszyn wirnikowych – turbin parowych i gazowych, silników lotniczych, sprężarek, pomp. Zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie nowoczesnych technologii w dziedzinie konstrukcji i eksploatacji urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych. Wśród przedmiotów kierunkowych są m.in. ekonomia, zarządzanie i marketing, czy nowoczesne narzędzia informatyczne stosowane w praktyce inżynierskiej. Studenci energetyki otrzymują przygotowanie do pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się eksploatacją w obszarze systemów energetycznych i zakładach związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem i dystrybucją energii.
   Absolwent:
   Osoby, które ukończą energetykę mogą być zatrudnione w przedsiębiorstwach zajmujących się eksploatacją w obszarze systemów energetycznych i zakładach związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii.
   Absolwenci tego kierunku mają wiedzę i umiejętności pozwalające na rozwiązywanie problemów związanych z energetyką, jakie występują w obszarze odpowiedzialności jednostek samorządowych (gmina, powiat, województwo). Są przygotowani do podjęcia pracy zawodowej w obszarze energetyki i dziedzin pokrewnych, również na stanowiskach związanych z organizacją oraz uczestnictwem w pracy dużych zespołów. Znają podstawy ekonomii w zakresie niezbędnym do podjęcia własnej działalności gospodarczej. 
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Energetyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Matematyka
   • Język obcy
   • Fizyka lub chemia

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Energetyka jest ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych oraz ocena z rozmowy kwalifikacyjnej.

    

   Dowiedz się więcej

  • INŻYNIERIA KOSMICZNA

   Uczelnie Łódź - kierunek Inżynieria kosmiczna
   Studia mają na celu przygotowanie absolwentów do rozwiązywania problemów projektowania i funkcjonowania urządzeń w przestrzeni kosmicznej oraz w innych warunkach ekstremalnych. Program studiów obejmuje zagadnienia związane z projektowaniem i eksploatacją urządzeń i systemów sterowania w przestrzeni kosmicznej. Studenci uczą się też projektowania i eksploatacji konstrukcji, projektowania i doboru materiałów oraz ochrony organizmów żywych oraz urządzeń w środowisku kosmosu. Obok przedmiotów podstawowych, tj. matematyka, fizyka, chemia, są tu też przedmioty kierunkowe, obejmujące zagadnienia z zakresu inżynierii materiałowej, prowadzenia prac projektowo-konstrukcyjnych, automatyki, sterowania, programowania sterowników przemysłowych oraz techniki komputerowego wspomagania prac inżynierskich. W programie studiów po 4 i po 6 semestrze przewidziano praktyki  trwające co najmniej 4 tygodnie.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria kosmiczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Matematyka
   • Język obcy
   • Fizyka lub chemia

   Dowiedz się więcej

  • INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

   Uczelnie Łódź - kierunek Inżynieria materiałowa
   Studia obejmują m.in. projektowanie, wytwarzanie i doskonalenie materiałów inżynierskich metalowych, ceramicznych, polimerowych i kompozytowych oraz przeprowadzanie ekspertyz materiałowych. Studenci nauczą się zarządzania i kierowania zespołami ludzkimi w przemyśle wraz ze strategiami zarządzania przedsiębiorstwem oraz technikami negocjacji. Wśród przedmiotów kierunkowych są m.in. informatyka, w tym grafika i komputerowe wspomaganie prac inżynierskich. Studenci zdobywają m.in. umiejętności dobierania i stosowania technologii wytwarzania do kształtowania materiałów inżynierskich, ich struktury i właściwości, z uwzględnieniem technik recyklingu. Duży nacisk w kształceniu skierowany jest na opanowanie przez studentów nowych technik komputerowych Cax, takich jak AUTO-CAD, MECHANICAL DESKTOP, MICROSTATION, SOLID-EDGE i PRO-ENGINEER.
   Absolwent:
   Absolwent przygotowany jest do prac  wspomagających projektowanie materiałowe i technologiczne w przemyśle oraz jednostkach gospodarczych i przemysłowego zaplecza badawczego, jak również do  zarządzania zespołami ludzkimi w przemyśle oraz jednostkach gospodarczych. Znajdzie zatrudnienie w obszarach związanych z obsługą specjalistycznego oprogramowania komputerowego i doradztwa techniczno-ekonomicznego w zakresie doboru materiałów inżynierskich, a także związanych z obsługą aparatury specjalistycznej do badania struktury i własności materiałów inżynierskich oraz obrotu materiałami inżynierskimi i aparaturą do ich badania.  Osoby z dyplomem inżyniera po kierunku INŻYNIERIA MATERIAŁOWA przygotowane są do pracy w: małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach przemysłowych, zapleczu badawczo-rozwojowym przemysłu, jednostkach doradczych i projektowych oraz przedsiębiorstwach obrotu materiałami inżynierskimi i aparaturą do ich badania. Mogą także podjąć studia II stopnia. Absolwent studiów inżynierskich posiada umiejętności korzystania z informacji technicznej oraz przygotowanie do prac wspomagających materiałowe projektowanie inżynierskie. Posiada umiejętności obsługi specjalistycznego oprogramowania komputerowego, sprawność komunikowania się oraz zarządzania i kierowania zespołami ludzkimi w przemyśle, a także małych i średnich przedsiębiorstwach związanych z wytwarzaniem i przetwórstwem materiałów inżynierskich. Posiada umiejętności doboru materiałów, jest przygotowany do udziału w projektowaniu materiałowym oraz do współpracy z użytkownikami materiałów inżynierskich, konstruktorami i specjalistami z zakresu projektowania, wytwarzania, przetwórstwa i zastosowania materiałów inżynierskich. Każdy absolwent posiada znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym mu biegłe porozumiewanie się i korzystanie z literatury fachowej. 
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria materiałowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Matematyka
   • Język obcy
   • Fizyka lub chemia

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria materiałowa jest ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych oraz ocena z rozmowy kwalifikacyjnej.

   Dowiedz się więcej

  • INŻYNIERIA PRODUKCJI

   Uczelnie Łódź - kierunek Inżynieria produkcji
   Studia obejmują zagadnienia takie jak inżynieria mechaniczna, zagadnienia konstrukcyjne, zarządzanie i planowanie w obszarze inżynierii produkcji. Wśród przedmiotów kierunkowych jest matematyka, fizyka, prawo gospodarcze, marketing, zarządzanie, nauki o materiałach, procesy produkcyjne. Studenci mają także zajęcia z informatyki i komputerowego wspomagania prac inżynierskich. Istotnym elementem kształcenia na tym kierunku jest przygotowanie do samodzielnego rozwiązywania złożonych interdyscyplinarnych problemów z dziedziny mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn i inżynierii materiałowej oraz przygotowanie do pracy w zespołach pracowniczych i udziału w realizacji i wdrażaniu prac badawczych i rozwojowych, zwłaszcza dotyczących innowacji technologicznych i organizacyjnych.
   Absolwent:
   Absolwenci  inżynierii produkcji uzyskują wiedzę inżynierską związaną z przemysłami: maszynowym i elektromaszynowym, motoryzacyjnym, precyzyjnym, w szczególności produkcji, w której zautomatyzowane i wysokowydajne procesy wykorzystują zaawansowane technologie materiałowe (odlewnictwa, przetwórstwa tworzyw sztucznych, obróbki plastycznej metali, spajania), technologie ubytkowe (obróbka skrawaniem i obróbki niekonwencjonalne) oraz technologie montażu. Absolwenci mogą być zatrudnieni w przedsiębiorstwach produkcyjnych oraz handlowo-produkcyjnych przemysłu maszynowego itp. Są przygotowani do pracy zarówno w dużych jak i mniejszych zakładach przemysłowych lub organizacjach o charakterze naukowo-badawczym. W przyszłej pracy zawodowej mają możliwość łączenia funkcji technicznych, organizatorskich oraz umiejętności ekonomicznych nie tylko w sferze działalności kierowniczej i wytwórczej ale również projektowej i eksploatacyjnej. Przykładowe zawody, które mogą być wykonywane przez absolwenta to m.in. projektant, technolog, konstruktor, inżynier utrzymania ruchu, inżynier procesu/jakości.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria produkcji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Matematyka
   • Język obcy
   • Fizyka lub chemia

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria produkcji jest ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych oraz ocena z rozmowy kwalifikacyjnej.

   Dowiedz się więcej

  • TECHNIKI DENTYSTYCZNE

   Uczelnie Łódź - kierunek Techniki dentystyczne
   Rekrutację na studia prowadzi Uniwersytet Medyczny w Łodzi.
   Program studiów łączy przedmioty zawodowe (dotyczące np. nowoczesnych metod wytwarzania uzupełnień protetycznych i aparatów ortodontycznych) z przedmiotami wykładanymi na Uniwersytecie Medycznym oraz z przedmiotami wykładanymi na Politechnice Łódzkiej.  Pozwoli to na uzyskanie wszechstronnej wiedzy z zakresu nowoczesnych materiałów i technologii materiałowych, a także z zakresu szeroko pojętych reakcji występujących w kontakcie organizmu z materiałami medycznymi. Studenci rozwijają umiejętności wykonania i projektowania zaawansowanych protez stałych, ruchomych i nietypowych oraz aparatów ortodontycznych we współpracy z lekarzem. Poznają szczegóły dotyczące certyfikacji i akredytacji, nauk społecznych i humanistycznych w tym prawo, filozofię, wychowanie fizyczne i naukę kongresowych i specjalistycznych języków obcych oraz profilaktyki i higieny zdrowotnej.
   Absolwent:
   Absolwenci kierunku, dzięki nabytej wiedzy i umiejętnościom praktycznym są przygotowani do pracy w zawodzie technika dentystycznego. Potrafią wykonać prace związane ze świadczeniem usług z zakresu technik dentystycznych, takich jak  protezy stałe, ruchome oraz nietypowe (aparaty ortodontyczne, naprawy uzupełnień protetycznych i aparatów ortodontycznych). Do najważniejszych kompetencji, jakie uzyskują absolwenci tego należy zaliczyć posiadanie wiedzy z zakresu najnowszych osiągnięć techniki dentystycznej w tym zastosowania materiałów stomatologicznych, technologii odlewniczych, obróbki plastycznej i łączenia materiałów oraz szeroką wiedzę z zakresu modyfikacji warstw wierzchnich na potrzeby medycyny. Posiadają umiejętność dostrzegania i wdrażania najnowszych metod i technologii zgodnych z rozwojem nauk medycznych, w szczególności dyscyplin stomatologicznych i zapotrzebowań leczniczych. Absolwent po studiach drugiego stopnia przygotowany jest do pracy w laboratoriach protetycznych, w szkolnictwie wyższym – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej, jak również w firmach zajmujących się produkcją i handlem materiałami i urządzeniami wykorzystywanymi do wykonawstwa elementów protetycznych.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Techniki dentystyczne jest ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych oraz ocena z rozmowy kwalifikacyjnej.

    

   Dowiedz się więcej

  • TRANSPORT

   Uczelnie Łódź - kierunek Transport
   Na tym kierunku studenci zdobywają wiedzę m.in.  w zakresie dynamiki układów punktów materialnych, elektrotechniki i elektroniki, mechaniki relatywistycznej, optyki, akustyki, mechaniki kwantowej i budowy atomu, laserów, metali i półprzewodników. Wśród przedmiotów kierunkowych jest chemia techniczna, w tym wiedza niezbędna do zrozumienia podstawowych zjawisk fizycznych i chemicznych występujących w urządzeniach i pojazdach transportowych oraz w ich otoczeniu. Studenci uczą się budowy, konstruowania oraz składu i technologii wytwarzania maszyn. Zdobywają umiejętności w zakresie metod pomiarowych i prowadzenia pomiarów, logistyki, bezpieczeństwa ruchu oraz zmniejszania zagrożeń dla środowiska. Poznają problematykę ekonomii w transporcie, analizę i projektowanie systemów transportowych, eksploatację środków technicznych, a także sterowanie ruchem – wszystko w odniesieniu do transportu drogowego i szynowego.
   Absolwent:
   Osoby, które ukończą ten kierunek studiów cechują się  następującymi kompetencjami: organizacja, planowanie i zarządzanie procesami transportowymi, planowanie, rozwój, utrzymanie systemów transportowych, projektowanie systemów i urządzeń transportowych, dobór i eksploatacja urządzeń transportowych. Miejsca, w których absolwenci transportu mogą znaleźć zatrudnienie to m.in. jednostki eksploatacyjne transportu samochodowego, szynowego i lotniczego,  zakłady obsługowo-naprawcze technicznych środków transportu;  jednostki organizacyjne służb ruchu drogowego, szynowego i lotniczego, zakłady przemysłowe, przedsiębiorstwa spedycyjne.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Transport brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Matematyka
   • Język obcy
   • Fizyka lub chemia

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Transport jest ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych oraz ocena z rozmowy kwalifikacyjnej.

    

   Dowiedz się więcej

  • BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy
   Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent potrafi:
   • kontrolować i oceniać stan bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzić postępowanie powypadkowe oraz opracować wnioski wynikające z zaistniałych wypadków i chorób zawodowych,
   • doradzać i szkolić w zakresie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
   • opracowywać, przedstawiać, podejmować działania eliminujące lub ograniczające oddziaływanie czynników szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych,
   • organizować, podejmować efektywną współpracę z wewnętrznymi i zewnętrznymi organizacjami w celu zapewnienia właściwego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
   • prowadzić dokumentację związaną z ochroną pracy.
   Cel studiów:
   Przygotowanie uczestników do realizacji zadań służb bezpieczeństwa i higieny pracy, wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 109 poz. 704) z późn. zmianami. Studia uprawniają absolwentów do pracy na stanowiskach służb BHP zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004r. (Dz.U.nr 246 poz.2468).
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    

   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy wymagane jest:

   • wypełniony formularz "ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA",
   • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
   • 1 zdjęcie,
   • potwierdzenie dokonania opłaty.

 

 

łódź akademicka