Studia stacjonarne

Studia I stopnia
ARCHITEKTURA
BUDOWNICTWO
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
 
Studia II stopnia
REWITALIZACJA MIAST
ARCHITEKTURA
BUDOWNICTWO
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
 

Studia niestacjonarne

Studia I stopnia
BUDOWNICTWO
 
Studia II stopnia
BUDOWNICTWO
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
 

Podyplomowe

BIM - WSPÓŁCZESNE METODY PRACY W WIELOBRANŻOWYCH ZESPOŁACH PROJEKTOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

Al. Politechniki 6

90-924 Łódź

tel. 42 631 35 02

e-mail: w-6@adm.p.lodz.pl

www.bais.p.lodz.pl

  • REWITALIZACJA MIAST

   Uczelnie Łódź - kierunek Rewitalizacja miast
   Nowy kierunek studiów pozwoli studentom na interdyscyplinarne i wszechstronne podejście do zagadnienia rewitalizacji. Program studiów obejmie m. in. zajęcia z aktywizacji i partycypacji społecznej, gospodarki miejskiej, technologii budowlanych, architektury i urbanistyki, marketingu i planowania społecznego, tożsamości i dziedzictwa kulturowego miast. Studenci zyskają wiedzę i umiejętności dotyczące właściwego kształtowania procesów rewitalizacyjnych. Studia przygotują wysokiej klasy koordynatorów i zarządców obszarów rewitalizacji, posiadających wszechstronną wiedzę i praktyczne umiejętności dotyczące kompleksowej odnowy obszarów zdegradowanych. Tak profesjonalna kadra pozwoli w przyszłości na sprawne kreowanie i wdrażanie programów rewitalizacyjnych w Łodzi, regionie i kraju. W ramach kierunku „Rewitalizacja miast” studenci będą mogli wybrać jedną, z trzech ścieżek edukacyjnych: ekonomiczno-gospodarczą albo społeczno-partycypacyjną opracowywane przez Uniwersytet Łódzki oraz  architektoniczno-budowlaną opracowywaną przez Politechnikę Łódzką.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia II stopnia

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Rewitalizacja miast jest ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych oraz ocena z rozmowy kwalifikacyjnej.

    

   Dowiedz się więcej

  • ARCHITEKTURA

   Uczelnie Łódź - kierunek Architektura
   Na kierunku architektura prowadzone są trzy programy studiów: architektura;  architektura wnętrz oraz program w języku angielskim – architecture engineering. Celem zasadniczym nauczania jest wykształcenie absolwenta - inżyniera architekta i przygotowanie go do podjęcia pracy zawodowej. Pozwoli mu to na kompetentne uczestnictwo w działalności służącej kształtowaniu przestrzeni stanowiącej ramy życia jednostek i grup społecznych, twórczą działalność zawodową w zakresie różnorodnych zadań w dziedzinie architektury i urbanistyki, indywidualnie i w zespołach, oraz współdziałanie w pracy ze specjalistami z innych dziedzin: technicznych humanistycznych i artystycznych. Absolwent będzie przygotowany do działalności zawodowej w charakterze pracownika pomocniczego w zakresie projektowania urbanistycznego, projektowania obiektów architektonicznych i architektury wnętrz, a także w wykonawstwie i nadzorze budowlanym.
   Absolwent:
   Absolwenci tego kierunku są  przygotowani do podjęcia pracy w branży budowlanej i architektonicznej w kraju i za granicą,. Mogą podejmować pracę  w biurze architektonicznym, prowadzić  działalność zawodową w charakterze pracownika pomocniczego w zakresie projektowania architektonicznego i urbanistycznego, jak również  prowadzić działalność w charakterze pracownika pomocniczego w wykonawstwie i nadzorze budowlanym.  Absolwenci architektury wnętrz są przygotowani do prowadzenia działalności zawodowej w tej dziedzinie . Mogą współpracować ze specjalistami z innych dziedzin: technicznych, humanistycznych i artystycznych.  Mogą ubiegać się, po odbyciu stażu zawodowego, o uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w ograniczonym zakresie, w specjalności architektonicznej; prowadzenia własnej działalności gospodarczej, szczególnie w dziedzinie architektury i budownictwa; pracy w instytucjach administracji państwowej i samorządowej; podnoszenia kompetencji zawodowych, w tym podjęcia studiów II stopnia.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Architektura brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Matematyka
   • Język obcy
   ​Przeprowadzony zostanie także sprawdzian uzdolnień plastycznych, polegający na wykonaniu ołówkiem wykonaniu ołówkiem dwóch rysunków odręcznych dotyczących zadanych tematów.

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Architektura jest ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych oraz ocena z rozmowy kwalifikacyjnej.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • BUDOWNICTWO

   Uczelnie Łódź - kierunek Budownictwo
   Na tym kierunku student zdobywa podstawową wiedzę budowlaną w ramach przedmiotów z zakresu wytrzymałości materiałów, budownictwa ogólnego, mechaniki budowli, materiałów budowlanych i technologii betonu. Kompetencje niezbędne projektantowi uzyskuje na zajęciach z konstrukcji betonowych, metalowych oraz drewnianych, mechaniki gruntów i fundamentowania, zapoznaje się również z metodami komputerowych w projektowaniu i zarządzaniu. Otrzymuje ponadto solidne podstawy w zakresie matematyki i mechaniki, nowych technik obliczeniowych, niezawodności konstrukcji, automatyzacji i organizacji produkcji. Jako absolwent, dzięki nabyciu pełnych umiejętności projektowych i organizacyjnych, jest przygotowany do twórczej pracy w zakresie wszelkich obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich, do działalności w wykonawstwie budowlanym, jak też do zarządzania procesami budowlanymi i ich nadzorowania oraz koordynacji dużych przedsięwzięć budowlanych. W procesie nauczania istotną rolę odgrywa poznanie wymogów obowiązujących w działalności budowlanej w Unii Europejskiej. Treści programowe na kierunku budownictwo, umożliwiają absolwentowi podjęcie pracy w zintegrowanej Europie.
   Absolwent:
   Absolwent przygotowany jest zarówno do pracy w biurze projektowym, jak i w szeroko pojętym wykonawstwie budowlanym. Zdobyty zasób wiedzy pozwala na zatrudnienie w jednostkach administracji architektoniczno-budowlanej oraz w jednostkach badawczo-rozwojowych. Przygotowany jest do wdrażania nowych technologii, materiałów oraz metod obliczeniowych. Może być koordynatorem realizacji dużych przedsięwzięć inwestycyjnych. Absolwenci kierunku budownictwo pracują na kierowniczych stanowiskach w międzynarodowych firmach projektowych i wykonawczych. Treści programów nauczania są konsultowane z Polskim Związkiem Inżynierów i Techników Budownictwa – Oddział w Łodzi oraz z Łódzką Okręgową Izbą Budowlaną, jako reprezentantami środowiska zawodowego.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Budownictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Matematyka
   • Język obcy
   • Fizyka lub chemia

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Budownictwo jest ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych oraz ocena z rozmowy kwalifikacyjnej.

    

   Dowiedz się więcej

  • GOSPODARKA PRZESTRZENNA

   Uczelnie Łódź - kierunek Gospodarka przestrzenna
   Na studiach II stopnia student spotyka się z zagadnieniami z zakresu budownictwa, urbanistyki, geodezji, prawa, socjologii i szeroko pojętego rozwoju zrównoważonego. Zapoznaje się z zagadnieniami dotyczącymi kształtowania środowiska przestrzennego ludzi, zgodnie z ich potrzebami i wymogami cywilizacyjnymi. Dokonuje analiz dla celów gospodarczych i uczy się konstruowania lokalnych strategii rozwoju oraz opracowywania programów podwyższających konkurencyjność gmin i regionów, planów zagospodarowania terenu i ofert inwestycyjnych.
   Absolwent:
   Absolwent gospodarki przestrzennej jest w pełni przygotowany do współuczestniczenia w opracowywaniu rozwoju regionów i euroregionów. Może również współpracować przy sporządzaniu dokumentów, oceniających zasoby i stan środowiska przyrodniczego oraz wpływ inwestowania na to środowisko. Posiadana wiedza umożliwia mu prowadzenie doradztwa w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami, a także ustalanie lokalizacji inwestycji. Program praktyk i ćwiczeń terenowych umożliwia zdobywanie doświadczenia  i umiejętności niezbędnych w pracy w firmach konsultingowych, agencjach nieruchomości oraz innych firmach otoczenia biznesu. Po zdobyciu stosownych uprawnień absolwent może ubiegać się o przyjęcie do Izby Urbanistów i wykonywać projekty zagospodarowania przestrzeni w skali regionalnej i lokalnej. Możliwości zatrudniania: jednostki administracji samorządowej i rządowej, pracownie urbanistyczne (projektowe), agencje rozwoju, firmy konsultingowe i doradcze oraz instytucje i agencje Unii Europejskiej.
   Wymagania rekrutacyjne

    

    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna jest ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych oraz ocena z rozmowy kwalifikacyjnej.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

   Uczelnie Łódź - kierunek Inżynieria środowiska
   Celem kształcenia jest przygotowanie absolwenta do planowania, projektowania i realizacji inwestycji oraz eksploatacji instalacji ochrony środowiska. Studia rozwijają wiedzę i umiejętności w zakresie związanym z systemami zaopatrzenia w wodę, oczyszczania i odprowadzania ścieków, usuwania i unieszkodliwiania odpadów oraz instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych, sieci i instalacji gazowych, a także systemów centralnego ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, urządzeń do oczyszczania powietrza i ciepłownictwa, w tym sieci cieplnych. W trakcie studiów student uzyska kwalifikacje niezbędne do rozwiązywania problemów technicznych, technologicznych, a także podejmowania decyzji ekonomicznych i organizacyjnych. Ukończenie studiów jest warunkiem niezbędnym do ubiegania się o uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ograniczonym zakresie.
   Absolwent:
   Absolwent kierunku inżynieria środowiska posiada kwalifikacje do planowania, projektowania i realizacji inwestycji w dziedzinie inżynierii środowiska oraz eksploatacji instalacji i obiektów. Przygotowany jest do rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych, pracy indywidualnej i zespołowej. Może rozwijać karierę zawodową poprzez pracę związaną z systemami zaopatrzenia w wodę (ujmowanie, uzdatnianie, magazynowanie i transport), oczyszczaniem i odprowadzaniem ścieków, usuwaniem i unieszkodliwianiem odpadów oraz instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych, sieci i instalacji gazowych, a także w zakresie ogrzewnictwa, wentylacji, klimatyzacji, systemów urządzeń do oczyszczania powietrza, ciepłownictwa i sieci cieplnych. Absolwent jest przygotowany do projektowania, realizacji i eksploatacji obiektów i urządzeń ochrony środowiska w budynkach i na terenach jednostek osadniczych, w tym z zakresu infrastruktury technicznej. Zdobyte kwalifikacje umożliwią absolwentom podjęcie pracy w biurach projektów, przedsiębiorstwach instalacyjnych wykonawczych i eksploatacyjnych, służbach komunalnych, jednostkach administracji państwowej i samorządowej, specjalistycznych przedsiębiorstwach produkcyjno - handlowych itp. Dają także podstawę do tworzenia i rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Matematyka
   • Język obcy
   • Fizyka lub chemia

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria środowiska jest ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych oraz ocena z rozmowy kwalifikacyjnej.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • BIM - WSPÓŁCZESNE METODY PRACY W WIELOBRANŻOWYCH ZESPOŁACH PROJEKTOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

   Celem studiów BIM – współczesne metody pracy w wielobranżowych zespołach projektowych jest przygotowanie osób związanych z architekturą i budownictwem do pracy na stanowiskach, wymagających znajomości komputerowych technologii wspomagania procesu inwestycyjnego. Zajęcia mają  za zadanie doskonalić praktyczne umiejętności słuchaczy w zakresie pracy w wielobranżowych zespołach projektowych, wspomaganych technologiami BIM, oraz przygotować ich do pełnienia funkcji koordynatora Bim w zespole.

   Dowiedz się więcej

 

 

łódź akademicka