Studia stacjonarne

Studia I stopnia
INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA PRACY
INŻYNIERIA OCHRONY ŚRODOWISKA
INŻYNIERIA PROCESÓW PRZEMYSŁOWYCH
 
Studia II stopnia
ENERGY SYSTEMS IN THE BUILT ENVIRONMENT
INŻYNIERIA OCHRONY ŚRODOWISKA
 

Studia niestacjonarne

Studia I stopnia
INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA PRACY
 
Studia II stopnia
INŻYNIERIA OCHRONY ŚRODOWISKA
 

Podyplomowe

BEZPIECZEŃSTWO PROCESÓW PRZEMYSŁOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE
ZARZĄDZANIE GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI - STUDIA PODYPLOMOWE

ul. Wólczańska 213

tel. 42 631 37 41

e-mail: sekretariat@wipos.p.lodz.pl

www.wipos.p.lodz.pl

  • ENERGY SYSTEMS IN THE BUILT ENVIRONMENT

   Studia w Łodzi - Politechnika Łódzka - kierunek studiów energy systems in the built environment

   Podczas pierwszego semestru studiów studenci zdobywają wiedzę teoretyczną z zakresu systemów energetycznych w miastach i budynkach, a także uczą się komputerowych metod analiz i projektowania. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń i laboratoriów. Zaliczając ten etap studiów otrzymują certyfikat poświadczający nabytą wiedzę.

   W drugim semestrze wykorzystują tę wiedzę do rozwiązania problemów inżynierskich nowoczesnymi narzędziami i metodami. Nad rozwiązaniem problemu studenci pracują w interdyscyplinarnym zespole, a ich pomysły weryfikują również eksperci z przemysłu. Umiejętności zdobywają znajdując rozwiązania realnych zadań projektowych.

   Pozytywne przejście tego etapu kończy się dyplomem poświadczającym zdobyte umiejętności. Ostatni semestr jest poświęcony pracy indywidualnej nad projektem dyplomowym z wybranego zagadnienia. Ukończenie i obrona pracy pozwoli uzyskać tytuł magistra inżyniera.

   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Energy systems in the built environment jest ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych oraz ocena z rozmowy kwalifikacyjnej.

    

   Dowiedz się więcej

  • INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA PRACY

   Studia w Łodzi - Politechnika Łódzka - kierunek studiów inżynieria bezpieczeństwa pracy

   Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy jest unikatowym kierunkiem międzywydziałowym, realizowanym przez cztery wydziały Politechniki Łódzkiej: Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Wydział Organizacji i Zarządzania, Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki.

   Studenci w ramach programu studiów zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu analiz bezpieczeństwa i ryzyka zawodowego; projektowania i monitorowania technicznych warunków pracy; badań okoliczności awarii i wypadków przy pracy; ratownictwa medycznego i technicznego; systemowego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (bhp); prowadzenia szkoleń i dokumentacji bhp.

   Zajęcia prowadzone są przez wyspecjalizowaną kadrę naukowo-dydaktyczną, która ściśle współpracuje z przedsiębiorcami, realizując badania i projekty naukowe na ich potrzeby, wykonując ekspertyzy i opracowania, oraz przez specjalistów - praktyków z branży bhp, przedstawicieli państwowych organów nadzoru nad warunkami pracy (np. Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Straży Pożarnej) i instytutów naukowych (np. Instytutu Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera).

   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa pracy brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Matematyka
   • Język obcy
   • Fizyka lub chemia

   Dowiedz się więcej

    

  • INŻYNIERIA PROCESÓW PRZEMYSŁOWYCH

   Studia w Łodzi - Politechnika Łódzka - kierunek studiów inżynieria procesów przemysłowych

   Postęp technologiczny oraz wyzwania ekonomiczne i środowiskowe prowadzą do intensyfikacji procesów wytwórczych. Zmiany te są możliwe dzięki wiedzy i doświadczeniu inżynierów procesowych, którzy posiadają umiejętności pozwalające na opracowanie i udoskonalenie procesów produkcyjnych, m.in. w branży farmaceutycznej, spożywczej, chemicznej i biotechnologicznej.

   Celem studiów magisterskich na kierunku Inżynieria procesów przemysłowych jest zdobycie unikalnego zestawu kompetencji charakteryzujących inżyniera procesu XXI wieku - specjalisty realizującego ambitne projekty o interdyscyplinarnym charakterze. Student zyskuje umiejętności projektowania i nadzorowania procesów oraz systemów produkcyjnych, a także przygotowanie do samodzielnego rozwiązywania złożonych interdyscyplinarnych problemów z dziedziny inżynierii chemicznej, procesowej i bioprocesowej, budowy urządzeń i instalacji dla przemysłu wykorzystującego katalizatory i dla ochrony środowiska.

   Jest przygotowany, aby efektywnie współpracować z zespołem w ramach systemów zarządzania oraz odpowiadać na wyzwania gospodarki obiegu zamkniętego oraz otwartego na nowe rozwiązania technologiczne.  

   Studia na kierunku Inżynieria procesów przemysłowych przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych posiadających co najmniej tytuł inżyniera po kierunkach w obszarze nauk ścisłych, technicznych i przyrodniczych. Program studiów zawiera kilka spójnych tematycznie bloków dostosowanych do wymagań i zapotrzebowania ze strony przemysłu, umożliwiających świadome kształtowanie indywidualnej ścieżki rozwoju studenta.

   Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem metod kształcenia wspierających rozwój kluczowych kompetencji inżynierskich poszukiwanych w przemyśle. Studia przygotowują do pracy w zespołach badawczych i rozwojowych, zwłaszcza dotyczących innowacji technologicznych oraz organizacyjnych. Umożliwiają zawodowe przygotowanie magistrów inżynierów-specjalistów inżynierii procesowej, którzy są kreatywni i wykazują dużą zdolność adaptacji na rynku pracy przy poszukiwaniu zatrudnienia.

    

  • BEZPIECZEŃSTWO PROCESÓW PRZEMYSŁOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Bezpieczeństwo procesów przemysłowych
   Zakres tematyczny studiów to głównie zarządzanie bezpieczeństwem i ryzykiem, a w szczególności analiza i ocena ryzyka procesowego i wybuchowego niezbędna do realizacji obowiązujących regulacji prawnych w polskim przemyśle chemicznym, rafineryjnym, petrochemicznym i energetycznym.
   Studia podyplomowe skierowane są do kadry z zakładów chemicznych, inżynierów pracujących w przemyśle rafineryjnym, chemicznym, energetycznym i innych, służb bezpieczeństwa technicznego, BHP i ochrony środowiska, pracowników biur projektów, przedstawicieli administracji państwowej (PIP, PIOŚ, PSP) oraz reprezentantów uczelni akademickich.
   Wiedza i umiejętności zdobyte w czasie studiów pozwalają zarówno na wypełnianie zdań analityka ryzyka, inżyniera procesowego, jak również zadań inspektora PSP, IOŚ w zakresie poważnych awarii, jak i inspektora PIP w zakresie stanowisk pracy zagrożonych wybuchem. Unikalnym podejściem oferowanego programu kształcenia jest zintegrowane podejście do bezpieczeństwa i ochrony obiektów dużego ryzyka / zwiększonego ryzyka /infrastruktury krytycznej w oparciu o proces zarządzania ryzykiem.

   Dowiedz się więcej

  • ZARZĄDZANIE GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie gospodarką odpadami komunalnymi 
   Studia podyplomowe skierowane są do przedstawicieli samorządów gminnych i terytorialnych, przedstawicieli firm działających w obszarze szeroko pojętej gospodarki odpadami, absolwentów wyższych uczelni, którzy chcą uzyskać nowe kwalifikacje z zakresu zarządzania gospodarką
   Cel studiów:
   Celem studiów jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy z zakresu:
   • przepisów prawnych dotyczących zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi,
   • finansowania gospodarki odpadami komunalnym w świetle zmienionych przepisów prawnych,
   • organizacji nowego systemu postępowania z odpadami komunalnymi,
   • analizy i oceny ryzyka podejmowania decyzji,
   • organizacji przetargów publicznych, procesów technologicznych zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
   • stosowania współczesnych metod i technik zarządzania.

   Dowiedz się więcej

 

 

łódź akademicka