Politechnika Łódzka rekrutacja 2016 - zasady rekrutacji na PŁ 2016/17

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2016/2017 na Politechnice Łódzkiej. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2016.

Uchwała Nr 16/2015 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 27 maja 2015 r.

Zasady przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia w Politechnice Łódzkiej w roku akademickim 2016/2017

 

 

 1.  POSTANOWIENIA OGÓLNE § 1

 1. Podstawa prawna: art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.), § 14 ust. 1 pkt 2 i § 66 Statutu Politechniki Łódzkiej.

 2. Politechnika Łódzka przyjmuje kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w ramach limitów przyjęć ustalonych dla poszczególnych wydziałów, kierunków i form studiów. Limity przyjęć na studia rozpoczynające się w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017 będą określone przez Senat Politechniki Łódzkiej do dnia 31 marca 2016 r., a limity przyjęć na studia rozpoczynające się w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017 będą określone przez Senat Politechniki Łódzkiej do dnia 31 grudnia 2016 r.

 3. Wykaz kierunków studiów, na które przewidywana jest rekrutacja w roku akademickim 2016/2017 zawiera Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

 1. Przyjęcia kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia następują po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego podstawą są wyniki egzaminu wpisane w świadectwie dojrzałości lub równorzędnym (uzyskanym poza polskim systemem oświaty) z przedmiotów obowiązujących przy kwalifikacji na dany kierunek studiów. Na niektórych kierunkach studiów obowiązują dodatkowe sprawdziany predyspozycji (zgodnie z § 9).

 2. Przyjęcia kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia następują po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego podstawą jest ocena ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych i ocena z rozmowy kwalifikacyjnej. Wykaz tytułów zawodowych i kierunków studiów wyższych, których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2016/2017 zawiera Załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

 3. Warunkiem przyjęcia na dany kierunek studiów pierwszego lub drugiego stopnia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, jest uzyskanie przez kandydata liczby punktów kwalifikacyjnych co najmniej, równej najmniejszej liczbie punktów osiągniętych przez osobę przyjętą na dany kierunek i poziom studiów w trybie rekrutacji.

W przypadku, gdy tytuł zawodowy posiadany przez kandydata nie upoważnia go do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na danym kierunku studiów, wymagane kompetencje mogą być uzupełnione poprzez potwierdzone wyniki efektów uczenia się.

 1. Postępowanie kwalifikacyjne na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia będzie prowadzone zgodnie z harmonogramem określonym przez Senat Politechniki Łódzkiej do dnia 31 marca 2016 r. Rekrutacja na studia rozpoczynające się w semestrze zimowym rozpocznie się nie wcześniej niż 27 maja 2016 r. i nie później niż 3 czerwca 2016 r., a zakończy nie wcześniej niż 14 września 2016 r. i nie później niż 30 września 2016 r. Rekrutacja na studia rozpoczynające się w semestrze letnim rozpocznie się nie wcześniej niż 25 stycznia 2017 r. i nie później niż 1 lutego 2017 r., a zakończy nie wcześniej niż 24 lutego 2017 r. i nie później niż 15 marca 2017 r.

§ 3

Kandydat jest zobowiązany do przestrzegania terminów podanych w harmonogramie postępowania kwalifikacyjnego.

§ 4

Kandydat, który został przyjęty na studia w Politechnice Łódzkiej, może przystąpić do kolejnego etapu rekrutacji po złożeniu pisemnej rezygnacji z przyjęcia na studia w poprzednim etapie.

§ 5

Student Politechniki Łódzkiej może przystąpić do rekrutacji po otrzymaniu pisemnej zgody kierownika jednostki organizacyjnej, w której studiuje.

§ 6

Kandydat może zadeklarować chęć przystąpienia do rekrutacji na nie więcej niż ośmiu wybranych przez siebie kierunkach studiów, definiowanych poprzez nazwę kierunku studiów, program kształcenia, stopień i formę studiów oraz wydział prowadzący studia. Kandydat może być przyjęty wyłącznie na jeden tak zdefiniowany kierunek. Kandydat musi określić swoje preferencje poprzez podanie kolejności rozpatrywania wybranych kierunków na druku „Podanie o przyjęcie na studia w Politechnice Łódzkiej”.

§ 7

Uprawnienia przysługujące uczestnikom olimpiad i konkursów przy przyjęciu na studia pierwszego stopnia w Politechnice Łódzkiej w latach 2016-2018, zostały określone w Uchwale Nr 15/2015 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 27 maja 2015 r. Kandydaci mogą być przyjęci na każdym etapie postępowania kwalifikacyjnego wyłącznie na te kierunki, na które kontynuowana jest rekrutacja.

 

Przyjęcie na studia osób niebędących obywatelami polskimi (cudzoziemców) następuje w trybie przewidzianym w art. 43 i 44 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. Nr 190, poz. 1406, z późn. zm.) oraz w Uchwale Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie podejmowania studiów bez odpłatności i świadczeń stypendialnych przez obywateli państw nie należących do Unii Europejskiej i innych określonych w art. 43 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

 

 

 

I ZASADY POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

§ 9

We wszystkich etapach postępowania kwalifikacyjnego na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia obowiązują następujące zasady:

 1. Kandydaci na wszystkie wydziały i kierunki studiów (oprócz studiów, na których zajęcia prowadzone są w języku obcym, studiów na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności, kierunku architektura, kierunku architektura i urbanistyka, kierunku europeistyka, kierunkufizyka techniczna, kierunku gospodarka przestrzenna, kierunku informatyka, kierunku inżynieria biochemiczna, kierunku inżynieria biomedyczna, kierunku matematyka, kierunku ochrona środowiska, kierunku wzornictwo oraz kierunku zarządzanie - studia licencjackie) będą klasyfikowani na podstawie wyników egzaminów z:

 • matematyki,

 • języka obcego,

 • fizyki lub chemii - do wyboru.

Brak oceny z egzaminu z danego przedmiotu nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu.

 1. Kandydaci na wszystkie kierunki studiów, na których zajęcia prowadzone są w języku obcym, oprócz kierunku architektura (inżynieria architektoniczna) oraz kierunku zarządzanie - studia licencjackie będą klasyfikowani na podstawie wyników:

 • egzaminu z matematyki,

 • egzaminu z języka obcego, w którym odbywają się zajęcia na danym kierunku studiów, przy czym wymaga się uzyskania co najmniej 30% punktów na poziomie rozszerzonym z części pisemnej w przypadku zdawania egzaminu maturalnego lub 160 punktów w przypadku zdawania egzaminu dojrzałości; powyższe progi punktowe nie obowiązują kandydatów zdających egzamin maturalny lub egzamin dojrzałości z języka obcego, będącego drugim językiem nauczania w szkołach lub oddziałach dwujęzycznych, pod warunkiem, że jest to język, w którym prowadzone są zajęcia na danym kierunku studiów,

 • egzaminu z drugiego języka obcego,

 • egzaminu z fizyki lub chemii - do wyboru; kandydaci na kierunek biotechnologia i kierunek inżynieria biomedyczna mogą być klasyfikowani na podstawie egzaminu z jednego z trzech przedmiotów do wyboru: fizyki, chemii lub biologii; kandydaci na kierunek fizyka techniczna mogą być klasyfikowani na podstawie egzaminu z jednego z czterech przedmiotów do wyboru: fizyki, chemii, biologii lub informatyki; kandydaci na kierunek informatyka mogą być klasyfikowani na podstawie egzaminu z jednego z trzech przedmiotów do wyboru: fizyki, chemii lub informatyki.

Brak oceny z egzaminu z matematyki, fizyki, chemii, biologii, informatyki lub drugiego języka obcego nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu.

 1. Kandydaci na kierunek architektura (inżynieria architektoniczna), na którym zajęcia prowadzone są w języku obcym, będą klasyfikowani na podstawie wyników:

 • egzaminu z matematyki,

 • egzaminu z języka obcego, w którym odbywają się zajęcia na danym kierunku studiów, przy czym wymaga się uzyskania co najmniej 30% punktów na poziomie rozszerzonym z części pisemnej w przypadku zdawania egzaminu maturalnego lub 160 punktów w przypadku zdawania egzaminu dojrzałości; powyższe progi punktowe nie obowiązują kandydatów zdających egzamin maturalny lub egzamin dojrzałości z języka obcego, będącego drugim językiem nauczania w szkołach lub oddziałach dwujęzycznych, pod warunkiem, że jest to język, w którym prowadzone są zajęcia na danym kierunku studiów,

 • egzaminu z drugiego języka obcego,

 • sprawdzianu uzdolnień plastycznych (zgodnie z § 17 ust. 1).

Brak oceny z egzaminu z matematyki lub drugiego języka obcego nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu.

 1. Kandydaci na kierunek zarządzanie, studia licencjackie, na którym zajęcia prowadzone są w języku obcym, będą klasyfikowani na podstawie wyników:

 • egzaminu z matematyki,

 • egzaminu z języka obcego, w którym odbywają się zajęcia na danym kierunku studiów, przy czym wymaga się uzyskania co najmniej 30% punktów na poziomie rozszerzonym z części pisemnej w przypadku zdawania egzaminu maturalnego lub 160 punktów w przypadku zdawania egzaminu dojrzałości; powyższe progi punktowe nie obowiązują kandydatów zdających egzamin maturalny lub egzamin dojrzałości z języka obcego, będącego drugim

 

językiem nauczania w szkołach lub oddziałach dwujęzycznych, pod warunkiem, że jest to język, w którym prowadzone są zajęcia na danym kierunku studiów.

Brak oceny z matematyki nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu.

 1. Kandydaci na kierunek architektura (architektura), na kierunek architektura (architektura wnętrz) oraz na kierunekarchitektura i urbanistyka będą klasyfikowani na podstawie wyników:

 • egzaminu z matematyki,

 • egzaminu z języka obcego,

 • sprawdzianu uzdolnień plastycznych (zgodnie z § 17 ust. 1).

Brak oceny z egzaminu z matematyki lub języka obcego nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu.

 1. Kandydaci na kierunek biotechnologia, na kierunek biotechnologia środowiska, na kierunek inżynieria biochemiczna, na kierunek inżynieria biomedyczna oraz na kierunek technologia żywności i żywienie człowieka będą klasyfikowani na podstawie wyników egzaminów z:

 • matematyki,

 • języka obcego,

 • fizyki, chemii lub biologii - do wyboru.

Brak oceny z egzaminu z danego przedmiotu nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu.

 1. Kandydaci na kierunek ochrona środowiska będą klasyfikowani na podstawie wyników egzaminów z:

 • matematyki,

 • j ęzyka obcego,

 • fizyki, chemii, biologii lub geografii - do wyboru.

Brak oceny z egzaminu z danego przedmiotu nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu.

 1. Kandydaci na kierunek europeistyka będą klasyfikowani na podstawie wyników egzaminów z:

 • historii lub geografii - do wyboru,

 • języka obcego.

Brak oceny z egzaminu z danego przedmiotu nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu.

 1. Kandydaci na kierunek fizyka techniczna będą klasyfikowani na podstawie wyników egzaminów z:

 • matematyki,

 • j ęzyka obcego,

 • fizyki, chemii, biologii lub informatyki - do wyboru.

Brak oceny z egzaminu z danego przedmiotu nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu.

 1. Kandydaci na kierunek gospodarka przestrzenna będą klasyfikowani na podstawie wyników egzaminów z:

 • matematyki,

 • j ęzyka obcego,

 • fizyki, chemii lub geografii - do wyboru.

Brak oceny z egzaminu z danego przedmiotu nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu.

 1. Kandydaci na kierunek informatyka będą klasyfikowani na podstawie wyników egzaminów z:

 • matematyki,

 • j ęzyka obcego,

 • fizyki, chemii lub informatyki - do wyboru.

Brak oceny z egzaminu z danego przedmiotu nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu.

 1. Kandydaci na kierunek matematyka oraz na kierunek zarządzanie, studia licencjackie będą klasyfikowani na podstawie wyników egzaminów z:

 • matematyki,

 • języka obcego.

Brak oceny z egzaminu z danego przedmiotu nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu.

 1. Kandydaci na kierunek wzornictwo będą klasyfikowani na podstawie wyników:

 • egzaminu z matematyki,

 • egzaminu z języka obcego,

 • sprawdzianu uzdolnień plastycznych (zgodnie z § 17 ust. 2).

Brak oceny z egzaminu z matematyki lub języka obcego nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu.

Kandydaci na studia drugiego stopnia będą klasyfikowani na podstawie oceny wpisanej w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych oraz oceny z rozmowy kwalifikacyjnej. Wydziałowa lub Międzywydziałowa Komisja Rekrutacyjna może odstąpić od przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

 

II ZASADY KLASYFIKACJI

§ 11

Klasyfikacja kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia na podstawie egzaminu maturalnego będzie prowadzona na podstawie liczby punktów uzyskanych z poziomu podstawowego lub rozszerzonego obliczonej zgodnie z zasadami podanymi poniżej. W przypadku, gdy na świadectwie dojrzałości kandydata podany jest więcej niż jeden wynik z danego egzaminu, do klasyfikacji będzie brany wynik dający kandydatowi największą liczbę punktów.

 

 

 

wynik egzaminu maturalnego

przedmiot

kwalifikacyjny

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

 

poniżej 30% lub brak oceny

od 30% do 100%

poniżej 30% lub brak oceny

od 30% do 100%

 

liczba punktów za każdy procent

matematyka

0

2

0

5

fizyka/chemia/biologia/geografia/historia/

informatyka

0

1,2

0

3

język obcy*

0

0,8

0

2

przedmiot

kwalifikacyjny

wynik egzaminu maturalnego

 

poniżej 30% lub brak oceny

od 30% do 100%

 

liczba punktów za każdy procent

język obcy*, będący drugim językiem nauczania w szkołach lub oddziałach dwujęzycznych

0

1,5 x w + 50

w - wynik części pisemnej egzaminu maturalnego dla szkół lub oddziałów dwujęzycznych wyrażony w procentach

*wynik części pisemnej egzaminu maturalnego

§ 12

Kandydaci, którzy nie zdawali lub nie zdali egzaminu maturalnego z żadnego z wymaganych przedmiotów kwalifikacyjnych, mogą ubiegać się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia rozpoczynające się w semestrze zimowym dopiero w ostatnim terminie rekrutacji.

§ 13

Klasyfikacja kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia na podstawie egzaminu maturalnego przeprowadzanego w ramach programu Matury Międzynarodowej będzie prowadzona na podstawie liczby punktów obliczonej w niżej podany sposób:

Liczba punktów = w 25

w= wynik całkowity podany na dyplomie IB

Klasyfikacja kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia, którzy ukończyli szkołę zdając egzamin dojrzałości, będzie prowadzona na podstawie sumy punktów obliczonej zgodnie z zasadami podanymi poniżej.

 

 

ocena z egzaminu dojrzałości

liczba punktów z matematyki

liczba punktów z fizyki, chemii, biologii, geografii, historii

liczba punktów z języka obcego

brak oceny

0

0

0

2

100

60

40

3

200

120

80

4

350

200

130

5

450

260

160

6

500

300

180

 

 

Kandydaci, którzy przystąpili do egzaminu dojrzałości a na świadectwie dojrzałości jako ocenę z języka obcego mają wpisany certyfikat, otrzymują liczbę punktów zgodnie z wykazem zawartym w Załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 15

Kandydaci, którzy nie zdawali egzaminu dojrzałości z żadnego z wymaganych przedmiotów kwalifikacyjnych, mogą ubiegać się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia rozpoczynające się w semestrze zimowym dopiero w ostatnim terminie rekrutacji.

§ 16

Klasyfikacja kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia na podstawie świadectwa równorzędnego świadectwu dojrzałości, uzyskanego poza polskim systemem oświaty, będzie prowadzona na podstawie liczby punktów obliczonej z uwzględnieniem tabeli zawartej w § 11.

§ 17

 1. Sprawdzian uzdolnień plastycznych dla kandydatów na kierunek architektura (architektura), kierunek architektura (architektura wnętrz),kierunek architektura (inżynieria architektoniczna) a także na kierunek architektura i urbanistyka będzie polegać na wykonaniu ołówkiem dwóch rysunków odręcznych na zadany temat. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 500. Warunkiem klasyfikacji kandydata na studia na kierunku jest uzyskanie ze sprawdzianu co najmniej 250 punktów.

Wyniki uzyskane ze sprawdzianu nie będą uwzględniane przy klasyfikacji kandydata na kierunki, na których nie obowiązuje wyżej opisana forma sprawdzianu.

 1. Sprawdzian uzdolnień plastycznych dla kandydatów na kierunek wzornictwo będzie polegać na wykonaniu ołówkiem rysunku odręcznego oraz wykonaniu kompozycji czarno-białej i kompozycji barwnej. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 400. Warunkiem klasyfikacji kandydata na studia na kierunku wzornictwo jest uzyskanie ze sprawdzianu co najmniej 200 punktów.

Wyniki uzyskane ze sprawdzianu nie będą uwzględniane przy klasyfikacji kandydata na kierunki, na których nie obowiązuje wyżej opisana forma sprawdzianu.

§ 18

Podstawą klasyfikacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia jest suma punktów obliczona zgodnie z zasadami podanymi poniżej:

s = d + r

d = liczba punktów wynikająca z przeliczenia oceny wpisanej w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych r = ocena z rozmowy kwalifikacyjnej w skali od 0 do 100

Do dalszego postępowania kwalifikacyjnego przechodzą wyłącznie kandydaci, którzy z przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej uzyskali ocenę różną od zera.

W wynikach rozmowy kwalifikacyjnej mogą być uwzględniane potwierdzone efekty uczenia się.

Warunki i zakres rozmowy kwalifikacyjnej określi kierownik jednostki organizacyjnej prowadzącej studia i poda do wiadomości do dnia 31 maja 2015 r.

Przeliczenie oceny z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych będzie dokonywane zgodnie z zasadami podanymi poniżej.

1.1. W przypadku skali ocen zawierającej sześć poziomów:

 

 

poziom w skali ocen

ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów

d - liczba punktów

najwyższy

celujący lub równorzędny

100

 

bardzo dobry lub równorzędny

92

 

ponad dobry, dobry plus, plus dobry lub równorzędny

84

 

dobry lub równorzędny

76

 

dość dobry, dostateczny plus, plus dostateczny, ponad dostateczny lub równorzędny

68

najniższy pozytywny

dostateczny lub równorzędny

60

 

1.2. W przypadku skali ocen zawierającej pięć poziomów:

 

 

poziom w skali ocen

ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów

d - liczba punktów

najwyższy

bardzo dobry lub równorzędny

100

 

ponad dobry, dobry plus, plus dobry lub równorzędny

90

 

dobry lub równorzędny

80

 

dość dobry, dostateczny plus, plus dostateczny, ponad dostateczny lub równorzędny

70

najniższy pozytywny

dostateczny lub równorzędny

60

1.3. W przypadku, gdy skala ocen obowiązująca w szkole wyższej, która ten dyplom wystawiła, różni się od podanych wyżej, wartość liczbowa d obliczona będzie w niżej podany sposób:

d=kx100

k = iloraz oceny z dyplomu ukończenia studiów wyższych przez maksymalną ocenę obowiązującą w szkole wyższej, która ten dyplom wystawiła

§ 19

 1. Rekrutację na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego oraz drugiego stopnia w Politechnice Łódzkiej przeprowadzają: Uczelniana Komisja Rekrutacyjna, Wydziałowe i Międzywydziałowe Komisje Rekrutacyjne.

 2. Skład i zadania komisji rekrutacyjnych wymienionych w ust. 1 określa Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 20

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego ogłaszają przewodniczący Wydziałowych i Międzywydziałowych Komisji Rekrutacyjnych.

§ 21

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów na studia w Politechnice Łódzkiej zawarty jest w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 27 maja 2015 r.

 

 

UCZELNIANA KOMISJA REKRUTACYJNA, WYDZIAŁOWE I MIĘDZYWYDZIAŁOWE

KOMISJE REKRUTACYJNE

§ 1

Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną (UKR) powołuje Rektor Politechniki Łódzkiej. Przewodniczącym UKR jest wyznaczony przez niego Prorektor. W skład UKR wchodzą:

 • przewodniczący;

 • zastępca przewodniczącego - pełnomocnik Rektora PŁ ds. rekrutacji;

 • przewodniczący Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych (WKR) i Międzywydziałowych Komisji Rekrutacyjnych (MKR);

 • 4-6 członków.

Dopuszcza się, aby w przypadku nieobecności przewodniczącego WKR lub przewodniczącego MKR, w posiedzeniu UKR z głosem stanowiącym brali udział ich zastępcy.

§ 2

Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne (WKR) oraz Międzywydziałowe Komisje Rekrutacyjne (MKR) powołuje Rektor Politechniki Łódzkiej na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej prowadzącej studia. W skład WKR i MKR wchodzą:

 • przewodniczący;

 • zastępca przewodniczącego (jeżeli został powołany na wydziale);

 • pełnomocnik dziekana ds. rekrutacji (jeżeli został powołany na wydziale);

 • 1-9 członków.

§ 3

Do zadań UKR należy w szczególności:

 • nadzór nad przyjmowaniem dokumentów kandydatów na studia;

 • ustalenie harmonogramów prac komisji;

 • koordynacja i nadzór prac WKR oraz MKR;

 • rozpatrywanie odwołań od decyzji WKR i MKR;

 • podejmowanie decyzji w przypadkach nieprzewidzianych w niniejszej uchwale.

§ 4

Do zadań WKR i MKR należy w szczególności:

 • sprawdzenie kompletności dokumentów kandydatów;

 • dopuszczanie kandydatów do postępowania kwalifikacyjnego;

 • zawiadamianie kandydatów o formie i terminie kwalifikacji;

 • organizowanie i nadzorowanie przeprowadzanych rozmów kwalifikacyjnych;

 • podejmowanie decyzji o przyjęciu na studia;

 • zawiadamianie kandydatów o wynikach kwalifikacji;

 • wysyłanie zawiadomień o przyjęciu na studia w terminie 21 dni od ogłoszenia listy przyjętych.

 

DOKUMENTY WYMAGANE OD KANDYDATÓW NA STUDIA

§ 1

Kandydaci na studia pierwszego stopnia, w każdym etapie rekrutacji, są zobowiązani złożyć:

 1. Wypełniony formularz „Podanie o przyjęcie na studia w Politechnice Łódzkiej”.

 2. Świadectwo dojrzałości

 1. świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty.

Politechnika Łódzka honoruje jedynie oryginały świadectw dojrzałości lub ich oryginalne odpisy wystawione przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w przypadku „nowej matury” oraz odpisy wystawione przez szkołę w przypadku „starej matury”.

 1. świadectwo dojrzałości uzyskane poza polskim systemem oświaty:

 • oryginał świadectwa zalegalizowany lub z dołączonym apostille,

 • zaświadczenie stwierdzające, że przedkładane świadectwo uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji działa instytucja wydająca świadectwo,

 • tłumaczenie na język polski świadectwa i innych wyżej wymienionych dokumentów.

Kandydaci przystępujący do egzaminu maturalnego w roku 2016 mogą złożyć dokumenty bez świadectwa dojrzałości i dostarczyć świadectwo dojrzałości najpóźniej do dnia podanego w harmonogramie.

 1. Jedną aktualną fotografię spełniającą wymagania stosowane przy wydawaniu dowodów osobistych.

 2. Poświadczenie dokonania opłaty rekrutacyjnej na konto Politechniki Łódzkiej.

 3. Kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami.

 4. Pisemną zgodę na udział w rekrutacji kierownika jednostki organizacyjnej, w której studiuje, w przypadku studenta Politechniki Łódzkiej.

§ 2

Kandydaci na studia drugiego stopnia, w każdym etapie rekrutacji, są zobowiązani złożyć:

 1. Wypełniony formularz „Podanie o przyjęcie na studia w Politechnice Łódzkiej”.

 2. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z kserokopią suplementu.

Kandydaci, którzy ukończyli studia, a nie otrzymali jeszcze dyplomu ukończenia tych studiów, mogą złożyć odpowiednie zaświadczenie wystawione przez dziekanat. Zaświadczenie traci ważność po trzydziestu dniach od chwili wydania. Podstawą przyjęcia na studia drugiego stopnia jest dyplom ukończenia studiów wyższych. W przypadku dyplomu uzyskanego poza polskim systemem oświaty wymagana jest jego legalizacja lub apostille. Wymagane jest również tłumaczenie na język polski wszystkich wyżej wymienionych dokumentów.

 1. Świadectwo dojrzałości

 1. świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty.

Politechnika Łódzka honoruje jedynie oryginały świadectw dojrzałości lub ich oryginalne odpisy wystawione przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w przypadku „nowej matury” oraz odpisy wystawione przez szkołę w przypadku „starej matury”;

 1. świadectwo dojrzałości uzyskane poza polskim systemem oświaty:

 • oryginał świadectwa zalegalizowany lub z dołączonym apostille,

 • zaświadczenie stwierdzające, że przedkładane świadectwo uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji działa instytucja wydająca świadectwo,

 • tłumaczenie na język polski świadectwa i innych wyżej wymienionych dokumentów.

 1. Jedną aktualną fotografię spełniającą wymagania stosowane przy wydawaniu dowodów osobistych.

 2. Poświadczenie dokonania opłaty rekrutacyjnej na konto Politechniki Łódzkiej.

 3. Kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami.

 4. Pisemną zgodę na udział w rekrutacji kierownika jednostki organizacyjnej, w której studiuje, w przypadku studenta Politechniki Łódzkiej.

§ 3

Wycofanie dokumentów przez kandydata (przed lub po ogłoszeniu wyników kwalifikacji) nie będzie podstawą do zwrotu wniesionej opłaty rekrutacyjnej.

§ 4

Wycofanie części lub całości dokumentów przez kandydata przyjętego na studia w Politechnice Łódzkiej, po ogłoszeniu listy przyjętych na studia, jest równoznaczne ze skreśleniem kandydata z tej listy.

 

 

WYKAZ KIERUNKÓW STUDIÓW, NA KTÓRE PRZEWIDYWANA JEST REKRUTACJA

W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

 

 

Wydziały/Kierunki

studia stacjonarne

studia niestacjonarne (zaoczne)

 

I stopnia

II stopnia

I stopnia

II stopnia

 

S Z

S L

S Z

S L

S Z

S L

S Z

S L

Mechaniczny

 

 

 

 

 

 

 

 

automatyka i robotyka

X

 

X

X

X

 

 

 

energetyka

X

 

X

X

X

 

 

 

inżynieria materiałowa

X

 

X

X

X

 

 

 

inżynieria kosmiczna

X

 

 

 

 

 

 

 

inżynieria produkcji

X

 

 

X

X

 

 

 

mechanika i budowa maszyn

X

 

X

X

X

 

X

X

mechanika i budowa maszyn (język angielski)

X

 

X

 

 

 

 

 

mechatronika

X

 

X

X

X

 

 

 

transport

X

 

 

X

X

 

 

 

Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

 

 

 

 

 

 

 

 

automatyka i robotyka

X

 

X

X

X

 

 

 

elektronika i telekomunikacja

X

 

X

X

X

 

X

X

elektronika i telekomunikacja (język angielski)

X

 

X

X

 

 

 

 

elektrotechnika

X

 

X

X

X

 

 

 

energetyka

X

 

X

X

X

 

 

 

informatyka

X

 

X

X

X

 

X

 

informatyka (język angielski)

X

 

X

 

 

 

 

 

inżynieria bezpieczeństwa pracy

X

 

 

 

 

 

 

 

inżynieria biomedyczna

X

 

X

X

 

 

 

 

inżynieria biomedyczna (język angielski)

X

 

 

 

 

 

 

 

mechatronika

X

 

X

X

X

 

 

 

systemy sterowania inteligentnymi budynkami

X

 

 

 

 

 

 

 

transport

X

 

X

X

X

 

 

 

Chemiczny

 

 

 

 

 

 

 

 

chemia

X

 

 

X

 

 

 

 

chemia budowlana

X

 

 

X

 

 

 

 

chemia i inżynieria materiałów specjalnego przeznaczenia (studia IV-semestralne)

 

 

X

X

 

 

 

 

nanotechnologia

X

 

 

X

 

 

 

 

ochrona środowiska

X

 

 

X

 

 

 

 

technologia chemiczna

X

 

 

X

 

 

 

 

Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów

 

 

 

 

 

 

 

 

inżynieria bezpieczeństwa pracy

X

 

 

 

 

 

 

 

inżynieria materiałowa

X

 

X

X

 

 

 

 

włókiennictwo

X

 

X

X

 

 

 

 

wzornictwo

X

 

X

X

 

 

 

 

Biotechnologii i Nauk o Żywności

 

 

 

 

 

 

 

 

biotechnologia

X

 

 

 

X

 

 

 

biotechnologia (studia III-semestralne)

 

 

 

X

 

 

 

 

biotechnologia (studia IV-semestralne)

 

 

X

 

 

 

 

 

biotechnologia (język angielski)

X

 

 

X

 

 

 

 

biotechnologia środowiska

X

 

 

 

 

 

 

 

technologia kosmetyków (studia III-semestralne)

 

 

 

X

 

 

 

 

technologia kosmetyków (studia IV-semestralne)

 

 

X

 

 

 

 

 

technologia żywności i żywienie człowieka

X

 

 

X

X

 

 

 

Wydziały/Kierunki

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne (zaoczne)

 

I stopnia

II stopnia

I stopnia

II stopnia

 

S Z

S L

S Z

S L

S Z

S L

S Z

S L

Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

 

 

 

 

 

 

 

 

architektura (architektura)*

X

 

X

 

X

 

X

 

architektura (architektura wnętrz)

X

 

 

 

 

 

 

 

architektura (inżynieria architektoniczna) - język angielski

X

 

 

 

 

 

 

 

architektura i urbanistyka

X

 

 

 

 

 

 

 

budownictwo

X

 

X

 

X

 

X

 

gospodarka przestrzenna

 

 

X

 

 

 

 

 

inżynieria środowiska

X

 

X

 

X

 

X

 

Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej

 

 

 

 

 

 

 

 

fizyka techniczna

X

 

 

X

 

 

 

 

fizyka techniczna (język angielski)

X

 

 

 

 

 

 

 

informatyka

X

 

 

X

X

 

X

 

informatyka (język angielski)

X

 

 

X

 

 

 

 

matematyka

X

 

X

 

 

 

 

 

Organizacji i Zarządzania

 

 

 

 

 

 

 

 

europeistyka

X

 

 

 

 

 

 

 

inżynieria bezpieczeństwa pracy

X

 

 

 

X

 

 

 

zarządzanie inż./inżynieria zarządzania

X

 

 

 

X

 

 

 

zarządzanie lic.

X

 

 

 

 

 

 

 

zarządzanie lic. (język angielski)

X

 

 

 

 

 

 

 

zarządzanie mgr

 

 

X

 

 

 

X

 

zarządzanie (język angielski)

 

 

X

 

 

 

 

 

zarządzanie i inżynieria produkcji

X

 

X

 

X

 

X

 

zarządzanie i inżynieria produkcji (język angielski)

X

 

X

 

 

 

 

 

zarządzanie i inżynieria produkcji (język francuski)

X

 

 

 

 

 

 

 

Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

 

 

 

 

 

 

 

 

inżynieria bezpieczeństwa pracy

X

 

 

 

X

 

 

 

inżynieria biochemiczna

X

 

 

 

 

 

 

 

inżynieria procesowa

X

 

 

X

 

 

 

 

inżynieria środowiska

X

 

X

X

 

 

 

X

Instytut Papiernictwa i Poligrafii

 

 

 

 

 

 

 

 

papiernictwo i poligrafia

X

 

 

X

X

 

X

 

Kolegium Gospodarki Przestrzennej

 

 

 

 

 

 

 

 

gospodarka przestrzenna

X

 

 

 

 

 

 

 

Kolegium Logistyki

 

 

 

 

 

 

 

 

logistyka

X

 

 

 

 

 

 

 

Kolegium Towaroznawstwa

 

 

 

 

 

 

 

 

towaroznawstwo

X

 

 

 

 

 

 

 

* architektura (architektura) - studia niestacjonarne (wieczorowe) I i II stopnia

S Z - semestr zimowy S L - semestr letni

 
Uwaga:
Kierunki studiów dołączone do oferty edukacyjnej Politechniki Łódzkiej po dniu 31 maja 2015 r. będą prowadzone w formie studiów stacjonarnych i (lub) niestacjonarnych.
W przypadku niewypełnienia limitu miejsc określonego przez Senat, wydział może podjąć decyzję o nieuruchomieniu studiów na danym kierunku.
Kandydatom przyjętym na nieuruchomiony kierunek zostanie zaproponowane podjęcie studiów na innym kierunku, prowadzonym przez Politechnikę Łódzką. Kryterium przyjęcia na proponowany kierunek będzie liczba punktów uzyskana przez kandydata.
Wykaz kierunków studiów wraz z liczbą oferowanych miejsc, na które w roku akademickim 2016/2017 będzie prowadzona rekrutacja, podany zostanie w limitach przyjęć określonych przez Senat Politechniki Łódzkiej.

 

 

WYKAZ TYTUŁÓW ZAWODOWYCH I KIERUNKÓW STUDIÓW WYŻSZYCH, KTÓRYCH ABSOLWENCI MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ O PRZYJĘCIE NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

 

 

Wydział/Kierunek

O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci szkół wyższych:

Mechaniczny

automatyka i robotyka

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równorzędny

energetyka

 

inżynieria materiałowa

 

inżynieria produkcji

 

mechanika i budowa maszyn

 

mechanika i budowa maszyn (język angielski)

 

mechatronika

 

transport

 

Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

automatyka i robotyka

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równorzędny

elektronika i telekomunikacja

 

elektronika i telekomunikacja (język angielski)

 

elektrotechnika

 

energetyka

 

informatyka

 

informatyka (język angielski)

 

inżynieria biomedyczna

 

mechatronika

 

transport

 

Chemiczny

chemia

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równorzędny

chemia budowlana

 

nanotechnologia

 

ochrona środowiska

 

technologia chemiczna

 

chemia i inżynieria materiałów specjalnego

przeznaczenia

(studia IV-semestralne)

posiadający co najmniej tytuł licencjata po kierunku chemia, tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równorzędny

Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów

inżynieria materiałowa

posiadający tytuł licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera lub równorzędny

włókiennictwo

 

wzornictwo

posiadający co najmniej tytuł licencjata po kierunku wzornictwo lub innych kierunkach o profilu plastycznym lub co najmniej tytuł inżyniera po kierunkach: włókiennictwo, architektura wnętrz, grafika

 

 

WYKAZ TYTUŁÓW ZAWODOWYCH I KIERUNKÓW STUDIÓW WYŻSZYCH, KTÓRYCH ABSOLWENCI MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ O PRZYJĘCIE NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 (c.d.)

 

Wydział/Kierunek

O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci szkół wyższych:

Biotechnologii i Nauk o Żywności

biotechnologia (studia IV-semestralne)

posiadający co najmniej tytuł licencjata

technologia kosmetyków (studia IV-semestralne)

 

biotechnologia (studia III-semestralne)

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równorzędny

biotechnologia (język angielski)

 

technologia kosmetyków (studia III-semestralne)

 

technologia żywności i żywienie człowieka

 

Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

architektura

(architektura)

posiadający tytuł inżyniera architekta, tytuł inżyniera po kierunku architektura wnętrz lub tytuł inżyniera po kierunku inżynieria architektoniczna

budownictwo

posiadający tytuł inżyniera po kierunku budownictwo lub tytuł inżyniera po kierunku inżynieria architektoniczna

gospodarka przestrzenna

posiadający tytuł inżyniera po kierunku gospodarka przestrzenna

inżynieria środowiska

posiadający tytuł inżyniera po kierunku inżynieria środowiska

Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej

fizyka techniczna

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równorzędny po kierunkach technicznych, absolwenci wszystkich kierunków akademii medycznych (uniwersytetów medycznych) lub posiadający co najmniej tytuł licencjata po kierunkach: astronomia, biologia, chemia, fizyka, informatyka, matematyka

informatyka

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równorzędny po kierunkach technicznych lub co najmniej tytuł licencjata po kierunkach: informatyka, logistyka lub kierunkach matematycznych, przyrodniczych oraz ekonomicznych

informatyka (język angielski)

 

matematyka

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równorzędny po kierunkach technicznych lub posiadający co najmniej tytuł licencjata po kierunkach: matematyka, informatyka i ekonometria, ekonomia, zarządzanie, informatyka, fizyka, chemia, logistyka

Organizacji i Zarządzania

zarządzanie

posiadający tytuł licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera lub równorzędny

zarządzanie (język angielski)

 

zarządzanie i inżynieria produkcji

 

zarządzanie i inżynieria produkcji (język angielski)

posiadający co najmniej tytuł inżyniera po kierunku inżynieria produkcji lub tytuł inżyniera po kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji

Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

inżynieria procesowa

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równorzędny

inżynieria środowiska

 

Instytut Papiernictwa i Poligrafii

papiernictwo i poligrafia

posiadający tytuł licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera lub równorzędny

 

Liczba

punktów

Język

Nazwa certyfikatu

120

Angielski

 • FCE (C) - First Certificate in English (C), University of Cambridge Local Examinations Syndicate;

 • TOEFL - Test of English as a Foreign Language (z wynikiem minimum 173 pkt dawne 500 pkt z testu, 3,5 pkt z pracy pisemnej - TWE i 50 pkt z egzaminu ustnego - TSE), Educational Testing Service, Princeton, USA

 •  

Francuski

 • DELF - Diplome Elementaire de Langue Franęaise premier degre (A1-A4), Comission Nationale du DELF/DALF, Sevres, Francja;

 • DL - Diplome deLangue Franęaise, Aliance Franęaise

 •  

Hiszpański

> DELE Inicial - Diplomas de Espańol como Lengua Extranjera, Instytut Cervantesa, Hiszpania

 

Niemiecki

ZD - Zertifikat Deutsch (zdany z wynikiem co najmniej dobrym), Goethe Institut, Osterreich Institut

 

Portugalski

> DIPLE - Diploma Intermedio de PLE Instytut Camoes

 

Rosyjski

> nyPH - Porogovyj urojeń, Russkij jazyk (65% z każdej części egzaminu), Instytut Puszkina, Rosja

160

Angielski

> FCE (B) - First Certificate in English (B), University of Cambridge Local Examinations Syndicate

 

Włoski

 • CILS - Certificazione di Italiano come Lingua Straniera (poziom podstawowy z minimum 11/20 punktów), Uniwersytet w Sienie, Włochy;

 • CELI - poziom podstawowy i średnio zaawansowany (A, B lub C), Uniwersytet w Perugii, Włochy

190

Angielski

FCE (A) - First Certificate in English (A), University of Cambridge Local Examinations Syndicate

 

Francuski

 • DELF - Diplome Elementaire de Langue Franęaise deuxieme degre (A5-A6), Comission Nationale du DELF/DALF, Sevres, Francja;

 • Certificat d’acces au DALF, Comission Nationale du DELF/DALF, Sevres, Francja

 •  

Hiszpański

> DELE Intermedio (Basico, Medio) - Diplomas de Espańol como Lengua Extranjera, Instytut Cervantesa, Hiszpania

 

Niemiecki

 • ZMP - Die ZentraleMittelstufenprufung, Goethe Institut;

 • OSD - Mittelstufe, Osterreich Institut

 •  

Portugalski

> DAPLE - Diploma Avanęado de PLE Instytut Camoes

200

Angielski

 • CAE - Certificate in Advanced English, University of Cambridge Local Examinations Syndicate;

 • CPe - Certificate of Proficiency in English, University of Cambridge Local Examinations Syndicate;

 • TOEFL - Test of English as a Foreign Language (z wynikiem minimum 213 pkt dawne 550 pkt z testu, 4,5 pkt z pracy pisemnej - TWE i 50 pkt z egzaminu

ustnego - TSE), Educational Testing Service, Princeton, USA

 

Francuski

 • DALF - Diplome Approfondi de Langue Franęaise, Comission Nationale du DELF/DALF, Sevres, Francja;

 • DS - Diplome Superieur d’Etudes Franęaise, Alliance Franęaise;

 • Attestation - certyfikat dla absolwentów szkół dwujęzycznych

 •  

Hiszpański

> DELE Superior - Diplomas de Espańol como Lengua Extranjera, Instytut Cervantesa, Hiszpania

 

Niemiecki

 • GDS - Grosses Deutsches Sprachdiplom, Goethe Institut;

 • DSD II - Deutsches Sprachdiplom Stufe II, Kultusministerkonferenz;

 • ZOP - Zentrale Oberstufenprufung, Goethe Institut;

 • KDS - Kleines Deutsches Sprachdiplom, Goethe Institut

 •  

Portugalski

> DAPLE - Diploma Universitario de PLE - Instytut Camoes

 

Włoski

 • CILS - Certificazione di Italiano come Lingua Straniera (poziom zaawansowany lub bardzo zaawansowany z minimum 11/20 punktów), Uniwersytet w Sienie, Włochy;

 • CELI - poziom zaawansowany lub bardzo zaawansowany (A, B lub C), Uniwersytet w Perugii, Włochy