Politechnika Łódzka rekrutacja

Proces rekrutacji krok po kroku:

 1. Zarejestruj się drogą elektroniczną w portalu e-rekrutacja.p.lodz.pl 
 2. Zaznacz stopień studiów, wybierz kierunki studiów i ustal ich kolejność – możesz wybrać maksymalnie osiem kierunków.
 3. Zwróć uwagę, aby ustalić priorytety, gdyż możesz być przyjęty wyłącznie na jeden kierunek i formę studiów.
 4. Wydrukuj podanie i dokonaj opłaty rekrutacyjnej.
 5. Po dokonaniu rejestracji elektronicznej, przynieś lub przyślij wydrukowany i podpisany formularz wraz z resztą wymaganych dokumentów do Sekcji Rekrutacji PŁ. 

 

Wymagane dokumenty

 1. Świadectwo dojrzałości:
  1. jeśli uzyskane w polskim systemie oświaty - przyjmujemy jedynie oryginał świadectw dojrzałości lub ich oryginalne odpisy wystawione przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. 
  2. jeśli uzyskane poza polskim systemem oświaty:

- oryginał świadectwa zalegalizowany lub z dołączonym apostille;

- zaświadczenie stwierdzające, że przedkładane świadectwo uprawnia do ubiegania  się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji działa instytucja wydająca świadectwo lub decyzję kuratora oświaty potwierdzającą nabycie uprawnień do kontynuowania nauki w szkole wyższej w Polsce, 

- tłumaczenie na język polski świadectwa i innych wyżej wymienionych dokumentów.

 1. Wypełniony formularz „Podanie o przyjęcie na studia w Politechnice Łódzkiej” – wydrukowany i podpisany z portalu rekrutacyjnego.
 2. Jedna aktualna fotografia, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych. 
 3. Potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej.
 4. Kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu* potwierdzającego tożsamość kandydata na studia.
  * - w przypadku osób będących cudzoziemcami

 

Przedmioty kwalifikacyjne i przeliczniki

 • matematyka 
 • język obcy 
 • fizyka lub chemia (do wyboru) 

 

UWAGA! WYJĄTKI

 • matematyka, język obcy, sprawdzian uzdolnień plastycznych: architektura, wzornictwo
 • matematyka, język obcy, fizyka lub chemia lub biologia (do wyboru): biogospodarka, biotechnologia, inżynieria biochemiczna, inżynieria biomedyczna, technologia żywności i żywienie człowieka
 • matematyka, język obcy, fizyka lub chemia lub biologia lub informatyka (do wyboru): fizyka techniczna
 • matematyka, język obcy, fizyka lub chemia lub geografia (do wyboru): gospodarka przestrzenna
 • matematyka, język obcy, fizyka lub chemia lub informatyka (do wyboru): informatyka
 • matematyka, język obcy, fizyka lub chemia (do wyboru), sprawdzian uzdolnień plastyczno-konstrukcyjnych: inżynieria wzornictwa przemysłowego
 • matematyka, język obcy: matematyka stosowana, zarządzanie

 

UWAGA! 

Brak oceny z któregokolwiek egzaminu maturalnego nie zamyka drogi na studia w Politechnice, ale do ogólnej punktacji przyjmowane jest 0 punktów za ten przedmiot.

Kandydaci, którzy zdawali egzamin maturalny z innych przedmiotów niż wymagane przedmioty kwalifikacyjne, mogą ubiegać się o przyjęcie na studia dopiero w ostatnim terminie rekrutacji.

 

Jak przeliczać wyniki na punkty? 

Gdy na świadectwie dojrzałości masz podany więcej niż jeden wynik z danego egzaminu, do klasyfikacji będzie brany wynik dający największą liczbę punktów.

 

 

wynik egzaminu maturalnego

 

poziom podstawowy od 30 % do 100%

poziom rozszerzony od 30 % do 100%

przedmiot kwalifikacyjny

liczba punktów za każdy procent

matematyka

2

5

fizyka / chemia / biologia / informatyka

1,2

3

język obcy

0,8

2

 

Przeliczamy na punkty wynik z języka obcego, który jest drugim językiem nauczania w szkołach lub oddziałach dwujęzycznych. Liczbę punktów za każdy procent (w przedziale 30-100%) obliczamy wg wzoru:  1,5 × w + 50

gdzie w – wyrażony w procentach wynik części pisemnej egzaminu maturalnego.

 

STUDIA W JĘZYKACH OBCYCH

Kandydaci na studia, na których zajęcia prowadzone są w języku obcym (w IFE i Wydz. EEIA oraz Wydz. ZiIP) mają przeliczane wyniki z matury z języka obcego, w którym odbywają się zajęcia. Osoby te muszą uzyskać co najmniej 30% punktów na poziomie rozszerzonym z części pisemnej. Jeżeli na egzaminie maturalnym zdawany jest egzamin z języka obcego, który jest drugim językiem nauczania (klasy dwujęzyczne), to kandydata nie obowiązują podane wyżej progi punktowe. Drugi język obcy nie jest obowiązkowy, ale zdawany na maturze jest dodatkowo punktowany. 

 

Sprawdziany uzdolnień plastycznych

Na sprawdzianie obowiązującym na architekturę możesz otrzymać maksymalnie 500 punktów, a sprawdzian uważa się za zdany począwszy od 250 punktów. Sprawdzian polega na wykonaniu ołówkiem dwóch rysunków odręcznych na zadany temat. 

Na sprawdzianie obowiązującym na wzornictwo możesz otrzymać maksymalnie 400 punktów. Aby go zdać musisz uzyskać minimalnie 200 punktów. Sprawdzian polega na wykonaniu ołówkiem rysunku odręcznego oraz wykonaniu kompozycji czarno-białej i kompozycji barwnej.

Na sprawdzianie plastyczno-konstrukcyjnym obowiązującym na inżynierię wzornictwa przemysłowego możesz otrzymać maksymalnie 400 punktów. Aby go zdać musisz uzyskać minimalnie 100 punktów za każde z zadań. Sprawdzian polega na odręcznym wykonaniu rysunku na zadany temat oraz na wykonaniu z powierzonych materiałów konstrukcji przestrzennej.