Studia stacjonarne

Studia I stopnia
ADVANCED BIOBASED AND BIOINSPIRED MATERIALS
ARCHITECTURE
BIOMEDICAL ENGINEERING
BIOTECHNOLOGY
BUSINESS AND TECHNOLOGY
COMPUTER SCIENCE
GESTION ET TECHNOLOGIE
MECHANICAL ENGINEERING AND APPLIED COMPUTER SCIENCE
SCIENCE AND TECHNOLOGY
TELECOMMUNICATIONS AND COMPUTER SCIENCE
 
Studia II stopnia
ADVANCED MECHANICAL ENGINEERING
BIOTECHNOLOGY
COMPUTER SCIENCE & INFORMATION TECHNOLOGY
MANAGEMENT
TELECOMMUNICATIONS AND COMPUTER SCIENCE
 

90-924 Łódź

ul. Żwirki 36

tel. 42 638 38 00

e-mail: ife@adm.p.lodz.pl

www.ife.p.lodz.pl

  • ADVANCED BIOBASED AND BIOINSPIRED MATERIALS

   Program Advanced Biobased and Bioinspired Materials ma na celu nauczenie projektowania, wytwarzania i analizy właściwości materiałów funkcjonalnych o znaczeniu biologicznym i medycznym, ich zastosowania oraz metod utylizacji. Program kształcenia uwzględnia także wiedzę o  procesach technologicznych opartych na surowcach odnawialnych. Studia prowadzone są  całkowicie w języku angielskim w IFE, mają charakter interdyscyplinarny i łączą wybrane zagadnienia chemii, biologii, medycyny, fizyki i nauk technicznych.

    

   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    
   Przyjęcia kandydatów na studia stacjonarne I stopnia następują po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego podstawą są wyniki egzaminu maturalnego OKE z przedmiotów obowiązujących przy kwalifikacji: matematyki, języka obcego, fizyki lub chemii - do wyboru. Brak oceny z egzaminu z danego przedmiotu nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu. W przypadku gdy na świadectwie dojrzałości kandydata podany jest więcej niż jeden wynik z danego egzaminu, do klasyfikacji będzie brany wynik dający największą liczbę punktów.
   Przedmiot kwalifikacyjny
   Liczba punktów za każdy procent wyniku egzaminu maturalnego
   poziom podstawowy
   poziom rozszerzony
   poniżej 30% lub brak oceny
   od 30% do 100%
   poniżej 30% lub brak oceny
   od 30% do 100%
   matematyka
   0
   2
   0
   5
   fizyka/chemia
   0
   1,2
   0
   3
   język obcy
   0
   0,8
   0
   2
    

   Dowiedz się więcej

    

    

  • ADVANCED MECHANICAL ENGINEERING

   ADVANCED MECHANICAL ENGINEERING realizowany jest w ramach Wydziału Mechanicznego. Program obejmuje: mechanikę, wytrzymałość materiałów, materiały inżynierskie, automatykę, i robotykę, przygotowanie praktyczne i teoretyczne do projektowania i eksploatacji urządzeń mechanicznych, podstawy konstrukcji maszyn, wykorzystanie oprogramowania wspomagającego prace inżynierskie, zaawansowane technologie wytwarzania, podstawy przedsiębiorczości i zarządzania, wybrane zagadnienia informatyczne, ekonomiczne, prawne oraz związane z ochroną środowiska.

   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Advanced mechanical engineering jest ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych oraz ocena z rozmowy kwalifikacyjnej.

    

   Dowiedz się więcej

  • ARCHITECTURE

   Uczelnie Łódź - kierunek Architektura (Inżynieria architektoniczna)
   ARCHITECTURE ENGINEERING jest programem całkowicie prowadzonym w języku angielskim, który łączy nauki techniczne z wiedzą z zakresu architektury i urbanistyki rozwijając wyobraźnię i umiejętności niezbędne w pracy inżyniera architekta.
   U nas poznasz aspekty: architektoniczne, techniczne oraz ekonomiczne, a wiedzę uzupełnisz długoterminowymi praktykami.
   Główne przedmioty:
   • Architectural Design Studio (Projektowanie architektoniczne)
   • Urban Design Studio (Projektowanie urbanistyczne)
   • Landscape Architecture (Architektura krajobrazu)
   • Regional Planning (Projektowanie regionalne)
   • History of Universal Architecture (Historia architektury powszechnej)
   • Team Project - PBL (Projekt zespołowy - PBL)
   • Project Management (Zarządzanie projektem)
   • Building Materials (Materiały budowlane)
   • Building Physics and Acoustics (Fizyka budowli i akustyka)
   • Civil Engineering Structures (Konstrukcje budowlane)
   Każdy student ARCHITECTURE ENGINEERING w ramach programu studiów realizuje co najmniej jeden semestr (6 semestr) – „Mobility Semester” na uczelni zagranicznej. Obecnie Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) podpisało umowy z ponad 100 uczelniami z całej Unii Europejskiej. Studenci programu ARCHITECTURE ENGINEERING najczęściej wybierają:
   • Technical University of Denmark (DTU) – Dania
   • University of Antwerp – Belgia
   • Jönköping University – Szwecja
   • Saxion University of Applied Sciences – Holandia
   • KU Leuven – Belgia
   • University of Las Palmas de Gran Canaria – Hiszpania
   • École Spéciale d’Architecture – Francja
   • Polytechnic University of Milan – Włochy
   Absolwent:
   Studia przygotowują teoretycznie i praktycznie do projektowania architektonicznego i urbanistycznego. Po odbyciu dodatkowego stażu studenci mogą ubiegać się o uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności architektonicznej. Nauczą się prowadzenia procesu budowlanego. Jako inżynierowie architekci, będą  mogli pracować w biurach architektonicznych, przedsiębiorstwach wykonawczych, a także w instytucjach administracji państwowej i samorządowej. Będą umieli współdziałać ze specjalistami z innych dziedzin: technicznych, humanistycznych i artystycznych. Mogą zostać znanymi grafikiami lub rzeźbiarzami, jak również z powodzeniem prowadzić własną działalność gospodarczą. Absolwenci programu ARCHITECTURE ENGINEERING znajdują zatrudnienie zarówno w kraju, jak i za granicą (nie tylko w Europie, ale i na całym świecie).
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Architektura brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Matematyka
   • Język angielski
   • Drugi język obcy

   ​Dodatkowo przeprowadzony zostanie sprawdzian uzdolnień plastycznych.

   Dowiedz się więcej

  • BIOMEDICAL ENGINEERING

   Uczelnie Łódź - kierunek Inżynieria biomedyczna
   BIOMEDICAL ENGINEERING jest programem całkowicie prowadzonym w języku angielskim, który łączy nauki techniczne z wiedzą z zakresu nauk medycznych. Kierunek oferuje wiedzę z zakresu elektroniki, informatyki oraz technologii materiałowych stosowaną w nowoczesnym sprzęcie medycznym. Połączenie informacji z zakresu techniki i medycyny pozwala na holistyczne poznanie sposobu funkcjonowania i stosowania aparatury medycznej.
   GŁÓWNE PRZEDMIOTY
   • Materials Science (Materiałoznawstwo)
   • Electronics and Electrical Engineering (Elektronika i elektrotechnika)
   • Anatomy and Physiology (Anatomia i fizjologia)
   • Medical Imaging (Obrazowanie medyczne)
   • Microsystems in Medical Applications (Mikrosystemy w zastosowaniach medycznych),
   • Medical Informatics (Informatyka medyczna)
   • Biomechanical Engineering (Inżynieria biomechaniczna)
   • Medical Electronics (Elektronika medyczna)
   Każdy student Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) w ramach programu studiów realizuje co najmniej jeden semestr (6 semestr) – „Mobility Semester” na uczelni zagranicznej. Obecnie Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) podpisało umowy z ponad 100 uczelniami z całej Unii Europejskiej. Studenci programu BIOMEDICAL ENGINEERING najczęściej wybierają:
   • University of Twente - Holandia,
   • Budapest University of Technology and Economics - Węgry,
   • Universidade de Lisboa - Portugalia,
   • RWTH Aachen University - Niemcy,
   • Tallin University of Technology - Estonia
   Absolwent:
   Absolwenci programu BIOMEDICAL ENGINEERING mogą być zatrudniani w szpitalach, jednostkach klinicznych, ambulatoryjnych i poradniach oraz innych jednostkach organizacyjnych lecznictwa; jednostkach wytwórczych aparatury i urządzenia medyczne; jednostkach obrotu handlowego i odbioru technicznego oraz akredytacyjnych i atestacyjnych aparatury i urządzenia medyczne; jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych aparatur i urządzenia medyczne; jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych oraz administracji medycznej. Ze względu na globalny zasięg konsorcjów działających w branży medycznej Absolwenci programu BIOMEDICAL ENGINEERING podejmują pracę nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Absolwenci programu BIOMEDICAL ENGINEERING są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia oraz pracy w krajowych i międzynarodowych, interdyscyplinarnych zespołach badawczych oraz konstrukcyjnych.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biomedical engineering brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Matematyka
   • Język angielski
   • Drugi język obcy
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, chemia,  biologia

    

   Dowiedz się więcej

    

  • BIOTECHNOLOGY

   Uczelnie Łódź - kierunek Biotechnologia
   BIOTECHNOLOGY jest programem całkowicie prowadzonym w języku angielskim, który łączy nauki biologiczne i techniczne w celu praktycznego wykorzystania zdolności enzymów, organizmów i komórek dla otrzymywania produktów. Tutaj jest okazja, żeby poznać jej aspekty: biologiczne, techniczne oraz ekonomiczne, a wiedzę można uzupełnić długoterminowymi praktykami.
   SPECJALNOŚCI:
   • Fermentation Technology and Technical Microbiology
   • Molecular Biotechnology and Technical Biochemistry
   • GŁÓWNE PRZEDMIOTY
   • Biochemistry (Biochemia),
   • Microbiology (Mikrobiologia),
   • Genetics (Genetyka),
   • Molecular Biology (Biologia molekularna),
   • Genetic Engineering (Inżynieria genetyczna)
   • Bioinformatics (Bioinformatyka),
   • Industrial Engineering (Inżynieria przemysłowa),
   • Biochemical Engineering (Inżynieria biochemiczna),
   • Biotechnological Equipment (Aparatura biotechnologiczna),
   • Industrial Fermentation Technology (Technologia fermentacji przemysłowej),
   • Management of Innovations in Biotechnology (Zarządzanie innowacjami w biotechnologii),
   • Basics of Marketing (Podstawy marketingu),
   Każdy student Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) w ramach programu studiów realizuje co najmniej jeden semestr (6 semestr) – „Mobility Semester” na uczelni zagranicznej. Obecnie Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) podpisało umowy z ponad 100 uczelniami z całej Unii Europejskiej. Studenci programu BIOTECHNOLOGY najczęściej wybierają:
   • Universidad Autonoma de Barcelona - Hiszpania,
   • DTU - Dania, 
   • Universidade Católica Portuguesa - Portugalia,
   • Turku University of Applied Sciences - Finlandia,
   • Université Pierre Marie Curie - Francja.
   Absolwent:
   Studia przygotowują absolwenta teoretycznie i praktycznie do projektowania i  prowadzenia procesów biotechnologicznych. Jako biotechnolog, może on pracować w takich zakładach i jednostkach gospodarczych, jak: browary, gorzelnie, winiarnie, zakłady przemysłu mleczarskiego, spirytusowego, farmaceutycznego, laboratoria mikrobiologiczne przemysłu spożywczego, wytwórnie enzymów, kwasów organicznych, mikrobiologicznych polisacharydów, oczyszczalnie ścieków, stacje sanitarno–epidemiologiczne, instytucje i zakłady przetwórstwa rolno–spożywczego, itp. Absolwenci mogą wdrażać systemy zapewniania jakości, bezpieczeństwa modyfikowanej żywności oraz zarządzania produkcją.  Z powodzeniem poprowadzą własną firmę produkcyjną. Absolwenci programu BIOTECHNOLOGY pracują w placówkach badawczych w kraju i za granicą (np.: w Wielkiej Brytanii, USA, Niemczech, Holandii), ponieważ są dobrze przygotowani m.in. w zakresie selekcji i ukierunkowanej (genetycznej) modyfikacji organizmów a także ich optymalnej hodowli, biosyntezy (biotransformacji) oraz izolacji bioproduktów.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biotechnology brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Matematyka
   • Język angielski
   • Drugi język obcy
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, chemia, biologia

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biotechnologia jest ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych oraz ocena z rozmowy kwalifikacyjnej.

    

    

   Dowiedz się więcej

    

  • BUSINESS AND TECHNOLOGY

   Uczelnie Łódź - kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
   BUSINESS AND TECHNOLOGY jest programem całkowicie prowadzonym w języku angielskim. Dzięki interdyscyplinarności programu BUSINESS AND TECHNOLOGY uzyskasz wykształcenie, które łączy wiedzę z zakresu ekonomii, zarządzania i marketingu, finansów i komputerowego wspomagania podejmowania decyzji ze znajomością podstaw wiedzy inżynierskiej oraz technologicznych aspektów funkcjonowania firm z wybranych dziedzin przemysłu mechanicznego lub chemicznego. Studiując BUSINESS AND TECHNOLOGY wiedzę uzupełnisz długoterminowymi praktykami.
   GŁÓWNE PRZEDMIOTY
   • Information Technology (Technologie informacyjne),
   • Management (Zarządzanie),
   • Manufacturing (Techniki wytwarzania),
   • Operation Management (Zarządzanie produkcją),
   • Team Project (Projekt grupowy)
   • Materials Science (Materiałoznawstwo),
   • Human Resources Management (Zarządzanie zasobami ludzkimi),
   • Information Systems in Manufacturing (Systemy informacyjne w produkcji),
   • Computer Aided Design (Komputerowe wspomaganie projektowania),
   • Fundamentals of Programming (Podstawy programowania),
   • Intellectual Property Protection (Ochrona własności intelektualnej),
   • Marketing,
   • Economic Law (Prawo handlowe),
   • Accounting (Rachunkowość)
   Każdy student BUSINESS AND TECHNOLOGY w ramach programu studiów realizuje co najmniej jeden semestr (6 semestr) – „Mobility Semester” na uczelni zagranicznej. Obecnie Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) podpisało umowy z ponad 100 uczelniami z całej Unii Europejskiej. Studenci programu BUSINESS AND TECHNOLOGY  najczęściej wybierają:
   • Technical University of Denmark (DTU) - Dania,
   • Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes - Niemcy,
   • Birmingham City University - Wielka Brytania,
   • Athens University of Economics and Business - Grecja,
   • Lucerne University of Applied sciences and Art - Szwajcaria,
   • Universidade de Lisboa - Portugalia,
   • Mikkeli University of Applied Sciences - Finlandia
   Absolwent:
   Absolwent programu BUSINESS AND TECHNOLOGY posiada solidne wykształcenie w obszarze ekonomii, zarządzania i marketingu. Dzięki naciskowi na kompetencje inżynierskie, uzyskana wiedza pozwoli Ci na proste nawiązywanie współpracy z konstruktorami, technologami, ekonomistami, informatykami i innymi specjalistami w przedsiębiorstwach. Możliwość wyboru wielu przedmiotów zgodnie z zainteresowaniami i przewidywanymi potrzebami zawodowymi oraz oczekiwaniem pracodawców na współczesnym rynku pracy znacznie zwiększy Twoją zatrudnialność. BUSINESS AND TECHNOLOGY podążając za dynamicznym rozwojem technologii ICT, umożliwi Ci pracę w przedsiębiorstwach informatycznych na stanowiskach menedżerskich a poznane elementy i narzędzia marketingowe oraz zagadnienia z dziedziny finansów i rachunkowości umożliwią Ci efektywne zarządzanie własną działalnością. Absolwenci programu BUSINESS AND TECHNOLOGY znajdują zatrudnienie zarówno w kraju, jak i za granicą (nie tylko w Europie, ale i na całym świecie).
    

    
   GESTION ET TECHNOLOGIE jest programem całkowicie prowadzonym w języku francuskim. Dzięki interdyscyplinarności programu GESTION ET TECHNOLOGIE uzyskasz wykształcenie, które łączy wiedzę z zakresu ekonomii, zarządzania i marketingu, finansów i komputerowego wspomagania podejmowania decyzji ze znajomością podstaw wiedzy inżynierskiej oraz technologicznych aspektów funkcjonowania firm z wybranych dziedzin przemysłu mechanicznego lub chemicznego. Studiując GESTION ET TECHNOLOGIE wiedzę uzupełnisz długoterminowymi praktykami.
   GŁÓWNE PRZEDMIOTY
   • Information Technology (Technologie informacyjne),
   • Management (Zarządzanie),
   • Manufacturing (Techniki wytwarzania),
   • Operation Management (Zarządzanie produkcją),
   • Team Project (Projekt grupowy)
   • Materials Science (Materiałoznawstwo),
   • Human Resources Management (Zarządzanie zasobami ludzkimi),
   • Information Systems in Manufacturing (Systemy informacyjne w produkcji),
   • Computer Aided Design (Komputerowe wspomaganie projektowania),
   • Fundamentals of Programming (Podstawy programowania),
   • Intellectual Property Protection (Ochrona własności intelektualnej),
   • Marketing,
   • Economic Law (Prawo handlowe),
   • Accounting (Rachunkowość)
   Każdy student GESTION ET TECHNOLOGIE w ramach programu studiów realizuje co najmniej jeden semestr (6 semestr) – „Mobility Semester” na uczelni zagranicznej. Obecnie Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) podpisało umowy z ponad 100 uczelniami z całej Unii Europejskiej. Studenci programu GESTION ET TECHNOLOGIE najczęściej wybierają:
   • Technical University of Denmark (DTU) - Dania
   • Arts et Métiers ParisTech - Francja,
   • Kedge Business School - Francja,
   • Groupe Sup de Co La Rochelle - Francja,
   Absolwent:
   Absolwent programu GESTION ET TECHNOLOGIE posiada solidne wykształcenie w obszarze ekonomii, zarządzania i marketingu. Dzięki naciskowi na kompetencje inżynierskie, uzyskana wiedza pozwoli Ci na proste nawiązywanie współpracy z konstruktorami, technologami, ekonomistami, informatykami i innymi specjalistami w przedsiębiorstwach. Możliwość wyboru wielu przedmiotów zgodnie z zainteresowaniami i przewidywanymi potrzebami zawodowymi oraz oczekiwaniem pracodawców na współczesnym rynku pracy znacznie zwiększy Twoją zatrudnialność. GESTION ET TECHNOLOGIE podążając za dynamicznym rozwojem technologii ICT, umożliwi Ci pracę w przedsiębiorstwach informatycznych na stanowiskach menedżerskich a poznane elementy i narzędzia marketingowe oraz zagadnienia z dziedziny finansów i rachunkowości umożliwią Ci efektywne zarządzanie własną działalnością. Absolwenci programu GESTION ET TECHNOLOGIE znajdują zatrudnienie zarówno w kraju, jak i za granicą (nie tylko w Europie, ale i na całym świecie).
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Business and technology brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Matematyka
   • Język angielski 
   • Drugi język obcy
   • Fizyka lub chemia

    

   Dowiedz się więcej

    

  • COMPUTER SCIENCE

   Uczelnie Łódź - kierunek Informatyka
   COMPUTER SCIENCE jest programem całkowicie prowadzonym w języku angielskim, który przedstawia najnowszy stan wiedzy z zakresu bardzo popularnej i szybko rozwijającej się dziedziny jaką jest informatyka. Studenci zdobywają szerokie kwalifikacje z projektowania systemów informatycznych, tworzenia i testowania oprogramowania, przetwarzania i analizy danych. Studia przygotowują do rozwiązywania złożonych problemów technicznych oraz wyzwaniami i jakie niesie ze sobą ta nowoczesna i szybko rozwijająca się specjalność.
   GŁÓWNE PRZEDMIOTY
   • Introduction to Computer Science (Podstawy informatyki)
   • Programming and Data Structures (Programowanie i struktury danych)
   • Databases (Bazy danych)
   • Object Oriented Programming in C++ (Programowanie obiektowe w C++)
   • Software Engineering (Inżynieria oprogramowania)
   • Computer Networks (Sieci komputerowe)
   • Operating Systems (Systemy operacyjne)
   • Numerical Methods (Metody numeryczne)
   Każdy student Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) w ramach programu studiów realizuje co najmniej jeden semestr (6 semestr) – „Mobility Semester” na uczelni zagranicznej. Obecnie Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) podpisało umowy z ponad 100 uczelniami z całej Unii Europejskiej. Studenci programu COMPUTER SCIENCE najczęściej wybierają:
   • Technische Universität - Wien,
   • Austria; Fachhochschule Vorarlberg - Austria,
   • Turku University of Applied Sciences - Finlandi,
   • University of Twente - Holandia,
   • niversità Degli Studi di Torino - Włochy;
   Absolwent:
   Absolwent programu COMPUTER SCIENCE posiada wiedzę podstawową i specjalistyczną z zakresu współczesnej informatyki, a także podstawową wiedzę z zakresu organizacji pracy zespołowej. Uzyskane wykształcenie umożliwia mu podjęcie pracy o zróżnicowanym charakterze w przedsiębiorstwach sektora nowoczesnych technologii. Absolwent programu COMPUTER SCIENCE jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w obszarze informatyki i dziedzin pokrewnych, również na stanowiskach związanych z organizacją oraz uczestnictwem w pracy dużych zespołów interdyscyplinarnych. Ze względu na globalny zasięg konsorcjów działających w branży informatycznej i teleinformatycznej Absolwenci programu COMPUTER SCIENCE  podejmują pracę nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Absolwent programu COMPUTER SCIENCE  jest przygotowany do samodzielnego zdobywania wiedzy i może podjąć studia drugiego stopnia tego kierunku lub na pokrewnych kierunkach inżynierskich oraz rozwijać się zawodowo w formie kształcenia ustawicznego.

   INFORMATION TECHNOLOGY jest programem całkowicie prowadzonym w języku angielskim. Studiując INFORMATION TECHNOLOGY można nabyć umiejętności projektowania i programowania systemów informatycznych, rozwinąć zdolności rozwiązywania abstrakcyjnych problemów oraz poznać tajniki pracy w środowisku najnowszych technologii. Studenci zostają specjalistami posiadającymi szeroką wiedzę merytoryczną popartą niezbędnymi umiejętnościami praktycznymi. Uczestniczą w programach wiodących producentów oprogramowania Microsoft Academy oraz Oracle Academy, dzięki którym mogą pracować z materiałami szkoleniowymi przygotowanymi przez firmy, a po zakończeniu zajęć mają szansę otrzymać odpowiednie certyfikaty. Uczą się pracy indywidualnej oraz współpracy poprzez realizację wspólnych przedsięwzięć programistycznych.
   GŁÓWNE PRZEDMIOTY
   • Algorithms and Data Structures (Algorytmy i struktury danych)
   • Operating Systems (Systemy operacyjne)
   • Computer Architecture (Architektura komputerów)
   • Signal and Image Processing (Przetwarzanie sygnału i obrazu)
   • Data Base Systems (Systemy baz danych)
   • Network Technologies (Technologie sieciowe)
   • Software Engineering (Inżynieria oprogramowania)
   • Computer Graphics (Grafika komputerowa)
   • Artificial Inteligence and Expert Systems (Sztuczna inteligencja i systemy ekspertowe)
   • Modelling and Analysis of Information Systems (Modelowanie i analiza systemów informatycznych)
   • Programming of Intelligent Information Systems (Programowanie inteligentnych systemów informatycznych)
   • Security of Information Systems (Bezpieczeństwo systemów informatycznych)
   Każdy student Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) w ramach programu studiów realizuje co najmniej jeden semestr (6 semestr) – „Mobility Semester” na uczelni zagranicznej. Obecnie Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) podpisało umowy z ponad 100 uczelniami z całej Unii Europejskiej. Studenci programu INFORMATION TECHNOLOGY najczęściej wybierają:
   • University of Aveiro - Portugalia,
   • University of Southern Denmark - Dania,
   • Fachhochschule Brandenburg - Niemcy,
   • Glyndŵr University - Wielka Brytania.
   Absolwent:
   Absolwenci programu INFORMATION TECHNOLOGY nie mają problemów ze znalezieniem pracy – firmy komputerowe w kraju i za granicą oferują corocznie kilkaset miejsc pracy. Zatrudnienie ułatwia program nauczania w pełni zsynchronizowany z oczekiwaniami rynku pracy. Absolwenci programu INFORMATION TECHNOLOGY mogą znaleźć zatrudnienie jako: programiści, analitycy i inżynierowie systemów oraz danych, administratorzy baz danych, programiści i projektanci grafiki gier komputerowych i mobilnych, testerzy oprogramowania, systemów informatycznych i teleinformatycznych, administratorzy i projektanci sieci komputerowych, specjaliści w systemach instalacji i utrzymania systemów IT, specjaliści w firmach informatycznych, ośrodkach badawczo-rozwojowych, administracji państwowej i samorządowej, placówkach akademickich lub w szkolnictwie,  liderzy projektów informatycznych oraz pracownicy badawczy lub naukowi. Absolwenci programu INFORMATION TECHNOLOGY są poszukiwanymi specjalistami na rynku pracy nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Computer Science brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Matematyka
   • Język angielski
   • Drugi język obcy
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, chemia,  informatyka

    

   Dowiedz się więcej

    

  • COMPUTER SCIENCE & INFORMATION TECHNOLOGY

   COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY jest programem realizowanym w ramach Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki oraz w ramach Wydziału Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej.  Kierunek całkowicie prowadzonym w języku angielskim, przedstawia najnowszy stan wiedzy z zakresu bardzo popularnej i szybko rozwijającej się dziedziny jaką jest informatyka. Studenci zdobywają szerokie kwalifikacje z projektowania systemów informatycznych, tworzenia i testowania oprogramowania, przetwarzania i analizy danych. Studia przygotowują do rozwiązywania złożonych problemów technicznych oraz wyzwań, jakie niesie ze sobą ta nowoczesna i szybko rozwijająca się specjalność.

   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia II stopnia

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Computer Science & Information technology jest ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych oraz ocena z rozmowy kwalifikacyjnej.

    

   Dowiedz się więcej

  • GESTION ET TECHNOLOGIE

   GESTION ET TECHNOLOGIE jest realizowany w ramach Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji. Program jest całkowicie prowadzonym w języku francuskim. Dzięki interdyscyplinarności programu GESTION ET TECHNOLOGIE uzyskasz wykształcenie, które łączy wiedzę z zakresu ekonomii, zarządzania i marketingu, finansów i komputerowego wspomagania podejmowania decyzji ze znajomością podstaw wiedzy inżynierskiej oraz technologicznych aspektów funkcjonowania firm z wybranych dziedzin przemysłu mechanicznego lub chemicznego.

   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Gestion et technologie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Matematyka
   • Język francuski 
   • Drugi język obcy
   • Fizyka lub chemia

   Dowiedz się więcej

  • MANAGEMENT

   Uczelnie Łódź - kierunek Zarządzanie
   MANAGEMENT jest programem całkowicie prowadzonym w języku angielskim. Dzięki połączeniu dwóch obszarów wiedzy pozwalamy Ci na pozyskanie umiejętności inżynierskich oraz menedżerskich. Przygotujemy Cię do projektowania, prowadzenia i nadzorowania istniejących procesów i systemów produkcyjnych, kierowania organizacjami i personelem. Poznasz także elementy zarządzania przedsiębiorstwem uwzględniając jego ekonomię, marketing oraz logistykę. Studiując MANAGEMENT wiedzę uzupełnisz długoterminowymi praktykami nie tylko w Polsce ale również poza granicami kraju.
   GŁÓWNE PRZEDMIOTY
   • Logistics (Logistyka)
   • Project Management and Innovations (Zarządzanie projektami i innowacje)
   • Integrated Management Systems (Zintegrowane systemy zarządzania)
   • Negotiations (Negocjacje)
   • Operations Research (Badania operacyjne)
   • Financial Management in Business (Finanse przedsiębiorstwa)
   • Enterpreneurship (Przedsiębiorczość),
   • E-Business Strategies (Strategia biznesu elektronicznego),
   • Managerial Accounting (Rachunkowość zarządcza),
   • Quality Management Systems (Systemy zarządzania jakością),
   Każdy student MANAGEMENT ma możliwość realizacji części studiów na uczelni zagranicznej. Obecnie Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) podpisało umowy z ponad 100 uczelniami z całej Unii Europejskiej. Studenci programu MANAGEMENT najczęściej wybierają:
   • Technical University of Denmark (DTU) - Dania
   • INSEEC - Francja,
   • Audencia Nantes - Francja,
   • Instituto Politecnico do Porto - Portugalia;
   Absolwent:
   MANAGEMENT jest programem dla osób chcących w przyszłości zajmować się ogólnie pojętym planowaniem, organizowaniem oraz motywowaniem, zwłaszcza w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, a także kontrolowaniem, które polega systematycznej weryfikacji stanu aktualnego z planowanym. Aby nadać praktyczny charakter kierunkowi, realizowane są liczne kooperacje z biznesem, w czasie których studenci mogą praktykować, realizować projekty badawcze oraz uczyć się poprzez terenowe zajęcia w przedsiębiorstwach. Posiadana wiedza obejmująca wszechstronne aspekty zarządzania, pozwala na obejmowanie stanowisk specjalistów zarządzania, menadżerów średniego i wyższego szczebla, a także doradców i konsultantów w organizacjach i instytucjach o charakterze gospodarczym. Ponadto poznane elementy i narzędzia marketingowe oraz zagadnienia z dziedziny finansów oraz rachunkowości umożliwia efektywne zarządzanie własną działalnością.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie jest ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych oraz ocena z rozmowy kwalifikacyjnej.

    

    

   Dowiedz się więcej

    

  • MECHANICAL ENGINEERING AND APPLIED COMPUTER SCIENCE

   Uczelnie Łódź - kierunek Mechanika i budowa maszyn
   MECHANICAL ENGINEERING AND APPLIED COMPUTER SCIENCE obejmuje: mechanikę, automatykę, teorie sterowania i zastosowań elektroniki; przygotowanie praktyczne i teoretyczne do projektowania i eksploatacji nowoczesnych urządzeń mechatroniki; podstawy konstrukcji, metody projektowania urządzeń mechaniczno-elektronicznych, inżynierię biomedyczną, automatyzację procesów pomiarowych, zaawansowane technologie i nowe materiały; posługiwanie się profesjonalnym oprogramowaniem komputerowym; wybrane zagadnienia informatyczne, ekonomiczne, prawne oraz związane z ochrona środowiska.
   GŁÓWNE PRZEDMIOTY:
   • Materials Science (Materiałoznawstwo),
   • Basic Mechanical Engineering (Podstawy inżynierii mechanicznej),
   • Computer Aided Design (Komputerowe wspomaganie projektowania),
   • Electronics and Electrical Engineering (Elektronika i elektrotechnika),
   • Modern Physics (Fizyka współczesna),
   • Fluid Mechanics and Thermodynamics (Mechanika płynów i termodynamika),
   • Design and Maintenance of Machines (Projektowanie i eksploatacja maszyn),
   • Advanced Mechanical Engineering (Zaawansowane zagadnienia mechaniki technicznej),
   • Automatics and Robotics (Automatyka i robotyka),
   • Energy Resources and Conversion (Źródła energii i ich przetwarzanie),
   • Dynamics of Machines (Dynamika maszyn).
   Każdy student Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) w ramach programu studiów realizuje co najmniej jeden semestr (6 semestr) – „Mobility Semester” na uczelni zagranicznej. Obecnie Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) podpisało umowy z ponad 100 uczelniami z całej Unii Europejskiej. Studenci programu MECHANICAL ENGINEERING AND APPLIED COMPUTER SCIENCE najczęściej wybierają:
   • Arts et Métiers ParisTech - Francja,
   • RWTH Aachen - Niemcy,
   • SDU - Dania,
   • TU Wien - Austria.
   Absolwent:
   Absolwent MECHANICAL ENGINEERING AND APPLIED COMPUTER SCIENCE jest przygotowany do pracy m.in. w przemyśle wytwarzającym układy mechatroniczne - elektromaszynowym, motoryzacyjnym, sprzętu gospodarstwa domowego, lotniczym, obrabiarkowym. Znajdzie także pracę w przemyśle oraz innych placówkach eksploatujących i serwisujących układy mechatroniczne oraz maszyny i urządzenia, w których są one zastosowane. Nabyte w trakcie studiów umiejętności pozwalają również na założenie prywatnych firm wytwórczych lub/i usługowych. Tak szerokie możliwości zatrudnienia wynikają z dużej uniwersalności zdobytego wykształcenia obejmującego oprócz wiedzy inżynierskiej również: wiedzę z informatyki, organizacji i zarządzania, języków obcych, marketingu i przedmiotów humanistycznych. Studenci w toku studiów nabywają szereg umiejętności miękkich, tj. praca w grupie, zarządzanie czasem i zespołem, określanie priorytetów, techniki negocjacji.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Mechanical engineering and applied computer scince maszyn brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Matematyka
   • Język angielski
   • Drugi język obcy
   • Fizyka lub chemia

    

   Dowiedz się więcej

    

    

  • SCIENCE AND TECHNOLOGY

   Uczelnie Łódź - kierunek Fizyka techniczna
   SCIENCE AND TECHNOLOGY jest programem całkowicie prowadzonym w języku angielskim. Studiując SCIENCE AND TECHNOLOGY można zdobyć szeroką znajomość podstaw fizyki klasycznej i współczesnej, współczesnej chemii i optyki zarówno geometrycznej jak i falowej, a także dobrze poznać matematykę, podstawy informatyki i podstawy programowania. Studenci pogłębią wiedzę z wybranych dyscyplin fizyki, takich jak: optoelektronika, optyka nieliniowa, elektrodynamika, elektronika kwantowa, techniki laserowe i światłowodowe oraz poznają podstawy elektroniki i technik cyfrowych. Opanują również umiejętności posługiwania się zaawansowanym aparatem matematycznym ze szczególnym wyróżnieniem fizyki matematycznej i metod numerycznych.
   GŁÓWNE PRZEDMIOTY
   • Experimental Methods in Science (Metody doświadczalne w nauce)
   • Information Technology (Technologie informacyjne)
   • Laser Technology (Technika laserowa
   • Numerical Methods (Metody numeryczne)
   • Mathematical Methods of Physics (Metody matematyczne w fizyce)
   • Geometrical and Physiological Optics (Optyka geometryczna i fizjologiczna)
   • Applied Nuclear Physics (Technika jądrowa)
   • Team Project (Projekt grupowy - PBL)
   Każdy student Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) w ramach programu studiów realizuje co najmniej jeden semestr (6 semestr) – „Mobility Semester” na uczelni zagranicznej. Obecnie Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) podpisało umowy z ponad 100 uczelniami z całej Unii Europejskiej. Studenci programu SCIENCE AND TECHNOLOGY najczęściej wybierają:
   • University of Applied Sciences Upper Austria - Austria,
   • Windesheim University of Applied Sciences - Holandia,
   • University of Deusto - Hiszpania.
   Absolwent:
   Absolwent programu SCIENCE AND TECHNOLOGY jest przygotowany do pracy z najnowszymi technologiami w międzynarodowych zespołach przy projektach o skali europejskiej i światowej. Interdyscyplinarność programu SCIENCE AND TECHNOLOGY przygotowuje do rozwiązywania nieszablonowych problemów, zarówno praktycznych jak i teoretycznych. Nasi studenci są jednymi z najbardziej poszukiwanych absolwentów na krajowym i zagranicznym rynku pracy, szczególnie w branży hi-tech. Łatwość przyswajania nowej wiedzy i rozszerzania tej już zdobytej pozwala na szybkie wdrożenie się w nowe środowisko pracy, zarówno w przemyśle jak i poważanych ośrodkach badawczych. Wszechstronność programu SCIENCE AND TECHNOLOGY zapewnia dobre przygotowanie do kontynuacji studiów na uczelniach zagranicznych na wielu różnych specjalizacjach. Absolwenci programu SCIENCE AND TECHNOLOGY kontynuują naukę na takich kierunkach jak: Science and Technology of Nuclear Fusion, Aerospace Engineering, Nanotechnologia, Advanced Matter and Energy Physics, Optoelektronika czy Fizyka Medyczna. Studia w języku angielskim pozwalają na korzystanie ze źródeł niedostępnych w języku polskim, a także na swobodny wyjazd za granicę na praktyki zawodowe w trakcie studiów. Absolwenci programu SCIENCE AND TECHNOLOGY są poszukiwanymi specjalistami na rynku pracy nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Science and technology brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Matematyka
   • Język angielski
   • Drugi język obcy
   • Jeden przedmiot spośród: fizyka, chemia, biologia, informatyka

    

   Dowiedz się więcej

  • TELECOMMUNICATIONS AND COMPUTER SCIENCE

   Uczelnie Łódź - kierunek Elektronika i telekomunikacja
   TELECOMMUNICATION AND COMPUTER SCIENCE jest programem całkowicie prowadzonym w języku angielskim, który łączy wiedzę z telekomunikacji, elektroniki i informatyki. Realizując ten program zdobędziesz szerokie kwalifikacje z projektowania, obsługi oraz programowania złożonych systemów elektronicznych i telekomunikacyjnych. Studia przygotują Cię do rozwiązywania problemów technicznych oraz złożonych wyzwaniami jakie niesie ze sobą ta nowoczesna i szybko rozwijająca się specjalność.
   Główne przedmioty:
   • Electrical Circuits (Obwody elektryczne)
   • Programming and Data Structures (Programowanie i struktury danych)
   • Signals and Systems (Sygnały i systemy)
   • Semiconductor Devices (Przyrządy półprzewodnikowe)
   • Wireless Communication (Łączność bezprzewodowa)
   • Digital Systems  (Układy cyfrowe)
   • Electronic Circuits (Układy elektroniczne)
   • Signal Processing (Przetwarzanie sygnałów)
   Student programu TELECOMMUNICATION AND COMPUTER SCIENCE w ramach programu studiów realizuje co najmniej jeden semestr (6 semestr) – „Mobility Semester” na uczelni zagranicznej.  Obecnie Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) podpisało umowy z ponad 100 uczelniami z całej Unii Europejskiej. Studenci programu TELECOMMUNICATION AND COMPUTER SCIENCE najczęściej wybierają:
   • University of Twente - Holandia,
   • Budapest University of Technology and Economics - Węgry,
   • University of Aveir - Portugalia,
   • Instituto Politecnico do Porto - Portugalia,
   • Karlsruhe Institut für Technologie - Niemcy,
   • Universidade de Vigo - Hiszpania
   Absolwent:
   Absolwent programu TELECOMMUNICATION AND COMPUTER SCIENCE posiada wiedzę podstawową i specjalistyczną z zakresu współczesnej elektroniki i telekomunikacji oraz informatyki, a także podstawową wiedzę z zakresu organizacji pracy zespołowej. Uzyskane wykształcenie umożliwia podjęcie pracy o zróżnicowanym charakterze - w szczególności absolwent ma kwalifikacje wystarczające do wykonywania prac inżynierskich w firmach o profilu elektronicznym, telekomunikacyjnym, teleinformatycznym, a także informatycznym. Może podjąć pracę na stanowiskach przygotowania i obsługi produkcji oraz na stanowiskach pomocniczych w jednostkach badawczo-rozwojowych. Absolwenci programu TELECOMMUNICATION AND COMPUTER SCIENCE podejmują pracę nie tylko w Polsce ale i na całym świecie. Absolwenci programu TELECOMMUNICATION AND COMPUTER SCIENCE są przygotowani do samodzielnego zdobywania wiedzy i mogą podjąć studia drugiego stopnia i/lub rozwijać się zawodowo w formie kształcenia ustawicznego.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Telecommunications and comupter science brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Matematyka
   • Język angielski
   • Drugi język obcy
   • Fizyka lub chemia

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Elektronika i telekomunikacja jest ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych oraz ocena z rozmowy kwalifikacyjnej.

    

   Dowiedz się więcej

    

 

 

łódź akademicka