Studia stacjonarne

Studia I stopnia
ANALITYKA GOSPODARCZA
ANALITYKA SPOŁECZNA
EKONOMIA
EKONOMIA EKOBIZNES
EKONOMIA MIASTA ZRÓWNOWAŻONEGO
EKONOMIA W JĘZYKU ANGIELSKIM
EUROPEISTYKA
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
FINANSE MIĘDZYNARODOWE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
INFORMATYKA
INFORMATYKA I EKONOMETRIA
LOGISTYKA
MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE
PRACA SOCJALNA
RYNEK FINANSOWY
SOCJOLOGIA
 
Studia II stopnia
ANALITYKA GOSPODARCZA
ANALITYKA SPOŁECZNA
EKONOMIA
EKONOMIA EKOBIZNES
EKONOMIA W JĘZYKU ANGIELSKIM
EUROPEISTYKA
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
INFORMATYKA
INFORMATYKA I EKONOMETRIA
LOGISTYKA
MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE
POLITYKA SPOŁECZNA
PRACA SOCJALNA
RYNEK FINANSOWY
SOCJOLOGIA
 

Studia niestacjonarne

Studia I stopnia
ANALITYKA SPOŁECZNA
EKONOMIA
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
INFORMATYKA
LOGISTYKA
PRACA SOCJALNA
SOCJOLOGIA
 
Studia II stopnia
ANALITYKA SPOŁECZNA
EKONOMIA
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
INFORMATYKA
LOGISTYKA
PRACA SOCJALNA
SOCJOLOGIA
 

Podyplomowe

ANALITYKA FINANSOWA W PRZEDSIĘBIORSTWIE - STUDIA PODYPLOMOWE
ASYSTENT RODZINY - STUDIA PODYPLOMOWE
AUDYT I KONTROLA WEWNĘTRZNA - STUDIA PODYPLOMOWE
BANKOWOŚĆ - STUDIA PODYPLOMOWE
CERTYFIKOWANY KIEROWNIK PROJEKTU - STUDIA PODYPLOMOWE
COACHING I MENTORING ORGANIZACYJNY - STUDIA PODYPLOMOWE
DIAGNOZA DZIECKA I JEGO RODZINY W PERSPEKTYWIE INTERDYSCYPLINARNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE
DORADZTWO NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE
EKONOMICZNO-PRAWNE PODSTAWY MAŁEGO I ŚREDNIEGO BIZNESU - STUDIA PODYPLOMOWE
FINANSE MIĘDZYNARODOWE W BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE
FINANSE W PRAKTYCE - STUDIA PODYPLOMOWE
GERONTOLOGIA SPOŁECZNA - STUDIA PODYPLOMOWE
HANDEL ZAGRANICZNY W PRAKTYCE - STUDIA PODYPLOMOWE
INNOWACYJNE PRZYWÓDZTWO - DOSKONALENIE KOMPETENCJI LIDERÓW - STUDIA PODYPLOMOWE
JOGA I ZARZĄDZANIE EMOCJAMI W BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE
KOMUNIKACJA W BIZNESIE - STUDIA PODYPOMOWE
KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PUBLICZNEGO - STUDIA PODYPLOMOWE
MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO W DOBIE GLOBALNYCH WYZWAŃ FINANSOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE
METODY STATYSTYCZNE ANALIZY DANYCH SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE
METODY WSPIERANIA RELACJI MIĘDZYLUDZKICH - COACHING ŻYCIOWY - STUDIA PODYPLOMOWE
ORGANIZACJA POMOCY SPOŁECZNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE
PROFESJONALNY SZKOLENIOWIEC W ORGANIZACJI I BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE
PRZYGOTOWANIE I WDRAŻANIE PROGRAMÓW REWITALIZACJI - STUDIA PODYPLOMOWE
PUBLIC RELATIONS - STUDIA PODYPLOMOWE
RESOCJALIZACJA W WARUNKACH IZOLACYJNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE
RYNEK NIERUCHOMOŚCI - WYCENA - STUDIA PODYPLOMOWE
SOCJOLOGIA STOSOWANA W ZARZĄDZANIU ZASOBAMI LUDZKIMI - STUDIA PODYPLOMOWE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - STUDIA PODYPLOMOWE
ZARZĄDZANIE BADANIAMI NAUKOWYMI I KOMERCJALIZACJA WYNIKÓW BADAŃ - STUDIA PODYPLOMOWE
ZARZĄDZANIE EMOCJAMI - STUDIA PODYPLOMOWE
ZARZĄDZANIE I POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI - STUDIA PODYPLOMOWE
ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ W PRAKTYCE - STUDIA PODYPLOMOWE
ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM NA RYNKU KAPITAŁOWYM - STUDIA PODYPLOMOWE
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM FINANSOWYM - STUDIA PODYPLOMOWE

Doktoranckie

EKONOMIA
SOCJOLOGIA

ul. POW 3/5, 90-255 Łódź

tel. (042) 635-51-32 (rekrutacja)

fax.(042)635-40-25

www.eksoc.uni.lodz.pl

rekrutes@uni.lodz.pl

  • ANALITYKA GOSPODARCZA

   Uczelnie Łódź - kierunek Analityka gospodarcza
   W ramach kierunku kształceni będą specjaliści, których kompetencje obejmować będą zarówno umiejętności monitorowania i optymalizacji procesów biznesowych na podstawie analizy danych wewnętrznych, jak i monitorowania i prognozowania zjawisk w sferze otoczenia przedsiębiorstwa (analiza i interpretacja danych makroekonomicznych oraz danych na szczeblu branżowym).
   Absolwent studiów Analityka gospodarcza będzie mógł z powodzeniem pełnić funkcję samodzielnego analityka w małej firmie lub pracować jako członek większego zespołu analitycznego (np. w dużej firmie komercyjnej, urzędzie publicznym lub instytucji konsultingowej). Będzie przygotowany do gromadzenia i przetwarzania danych dostępnych w systemie informatycznym firmy, bądź w źródłach zewnętrznych, w celu dokonania analiz i tworzenia raportów.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Analityka gospodarcza brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język angielski, geografia, historia, WOS, informatyka
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: język angielski, geografia, historia, WOS, informatyka
    

    

   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Analityka gospodarcza jest konkurs dyplomów.
    

  • ANALITYKA SPOŁECZNA

   Uczelnie Łódź - kierunek Analityka społeczna
   Analityka społeczna to kierunek łączący nowoczesne i interdyscyplinarne podejścia z obszaru nauk społecznych. Jest innowacyjną odpowiedzią na dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość społeczną, zachodzące w jej obrębie zjawiska, procesy i zdarzenia, oddziałujące na kierunek i tempo zmian we współczesnym świecie.
   Absolwent kierunku będzie posiadał rozległą wiedzę z zakresu podstawowych koncepcji tworzonych w ramach nauk społecznych, będzie potrafił zastosować je w swojej praktyce badawczej, doradczej i ewaluacyjnej. Będzie także posiadał bogaty warsztat metodologiczny oraz ogólne rozenanie w aktualnej sytuacji i trendach występujących w poszczególnych sferach życia społecznego. Podstawowym założeniem kształcenia kompetencyjnego na kierunku Analityka społeczna jest przygotowanie dalszego rozwoju naukowego i zawodowego oraz podejmowania przez absolwentów samodzielnej praktyki.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Analityka społeczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język polski, geografia, historia, WOS
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: język polski, geografia, historia, WOS
    

    

   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Analityka społeczna jest konkurs dyplomów.
    

  • EKONOMIA

   Uczelnie Łódź - kierunek Ekonomia
   Studia na kierunku Ekonomia pozwalają na uzyskanie gruntownej wiedzy z zakresu teorii ekonomii, ale także umożliwiają nabycie umiejętności rozwiązywania problemów ekonomicznych w praktyce gospodarczej.
   Absolwent tego kierunku jest przygotowany do wykonywania zawodu ekonomisty. Staje się specjalistą w dziedzinie gospodarowania zasobami ludzkimi, finansowymi i materialnymi oraz zna metody i narzędzia niezbędne do prowadzenia analiz ekonomicznych. Posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Studia przygotowują do pracy w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach głównie na stanowiskach operacyjnych bądź pomocniczych, zarówno w kraju jak i zagranicą.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ekonomia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka
    

    

   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Ekonomia jest konkurs dyplomów.
    

  • EKONOMIA EKOBIZNES

   Uczelnie Łódź - kierunek Ekonomia ekobiznes
   Studia na kierunku Ekonomia ekobiznes pozwalają na uzyskanie gruntownej wiedzy z zakresu ekonomii oraz ekonomiki ochrony środowiska, a także umożliwiają nabycie umiejętności rozwiązywania problemów ekonomicznych i środowiskowych w praktyce gospodarczej.
   Celem studiów Ekonomia Ekobiznes jest przygotowanie absolwenta do potrzeb rynku pracy (w tym szczególnie w „zielonych” sektorach gospodarki). Studia przygotowują także do wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce zawodowej oraz do bycia aktywnym obywatelem w demokratycznym społeczeństwie, otwartym  na postępowanie zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju. Studia kładą nacisk na rozwój i podtrzymanie zaawansowanej wiedzy ekonomicznej studentów, a także podstawowej wiedzy w zakresie ekonomii środowiska oraz rozwój osobowy kształconych studentów.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ekonomia ekobiznes brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, WOS, biologia, chemia, informatyka
    

    

   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Ekonomia ekobiznes jest konkurs dyplomów.
    

  • EKONOMIA MIASTA ZRÓWNOWAŻONEGO

   Uczelnie Łódź - kierunek Ekonomia miasta zrównoważonego
   Studia na kierunku Ekonomia miasta zrównoważonego uczą nowoczesnych sposobów zarządzania miastem i kształtowania innowacyjnych środowisk miejskich. Są to studia praktyczne, co oznacza że ponad 60% zajęć odbywa się przy współudziale praktyków, najczęściej poza salami dydaktycznymi – w urzędach, przedsiębiorstwach miejskich i organizacjach działających na rzecz miasta, w miejscach gdzie tworzona i realizowana jest polityka miejska. 
   Program kształcenia kierunku Ekonomia miasta zrównoważonego, zgodnie z oczekiwaniami rynku pracy, integruje treści ekonomiczne, społeczne i środowiskowe. Kształcimy w sposób nowoczesny, wykorzystując nowoczesne metody i narzędzia dydaktyczne (blended learning). W procesie kształcenia dominują aktywne formy zajęć dydaktycznych (prace projektowe, ćwiczenia symulacyjne, konwersatoria, ćwiczenia terenowe). Przedmioty ułożone są w moduły tematyczne, co ułatwia studentom przyswajanie i integrację wiedzy oraz zdobywanie umiejętności praktycznych.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ekonomia miasta zrównoważonego brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, WOS, matematyka, informatyka
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: geografia, historia, WOS, matematyka, informatyka
    

  • EKONOMIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

   Uczelnie Łódź - kierunek Ekonomia w języku angielskim
   Studia pozwalają na uzyskanie gruntownej wiedzy z zakresu ekonomii, która umożliwia zrozumienie mechanizmów ekonomicznych funkcjonujących we współczesnych gospodarkach oraz nabycie umiejętności rozwiązywania problemów ekonomicznych w praktyce gospodarczej. Zdobywane podczas studiów wiedza i umiejętności odwołują się do dorobku naukowego szeregu dyscyplin z obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych: ekonomii jako fundamentalnej dla tego kierunku oraz dyscyplin pokrewnych, takich jak: finanse, nauki o zarządzaniu, prawo, socjologia.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ekonomia w języku angielskim brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka
    

  • EUROPEISTYKA

   Uczelnie Łódź - kierunek Europeistyka
   Studia mają charakter interdyscyplinarny, pozwalający uzyskać teoretyczną i praktyczną wiedzę z obszaru zjawisk zachodzących w krajach Europy oraz zagadnień gospodarczych, politycznych, społecznych, kulturowych i prawnych związanych z funkcjonowaniem Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej.

   Absolwent kierunku powinien cechować się umiejętnością stosowania przyswojonej w trakcie studiów wiedzy do realizacji zawodowych zadań, związanych z międzynarodową współpracą w rozmaitych instytucjach Unii Europejskiej. Studia na tym kierunku przygotowują do pracy w organach Wspólnot Europejskich, administracji państwowej i samorządowej, a także w organizacjach społecznych oraz mediach, instytucjach badawczych, edukacyjnych i kulturalnych.

   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Europeistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język polski, WOS, historia
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: język polski, WOS, historia
    

    

   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Europeistyka jest konkurs dyplomów.
    

  • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

   Uczelnie Łódź - kierunek Finanse i rachunkowość
   Kierunek kształci specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości, zasad funkcjonowania instytucji finansowych, analiz zjawisk ekonomiczno-finansowych.
   Absolwent kierunku cechuje się znajomością zagadnień finansowych i rachunkowych, jest przygotowany do podejmowania pracy w instytucjach finansowych takich jak: banki, domy maklerskie, firmy leasingowe, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne, firmy doradztwa podatkowego i rachunkowego. Absolwenci mogą także znaleźć zatrudnienie w działach finansowych przedsiębiorstw, administracji publicznej różnych szczebli (w szczególności administracji skarbowej) oraz organizacjach społecznych i politycznych. Absolwent kierunku zna język obcy na poziomie biegłości B2 według kryteriów Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada wiedzę w zakresie rozwiązań informatycznych w stopniu pozwalającym na swobodne funkcjonowanie w nowoczesnym społeczeństwie.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, informatyka
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, informatyka
    

    

   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość jest konkurs dyplomów.
    

  • FINANSE MIĘDZYNARODOWE

   Uczelnie Łódź - kierunek Finanse międzynarodowe
   Studia pierwszego stopnia na kierunku Finanse międzynarodowe prowadzone są z uwzględnieniem bieżących tendencji i zmian zachodzących w gospodarce światowej, w tym szczególnie procesów globalizacji rynków finansowych i integracji gospodarczo-walutowej. Podczas studiów przekazywana jest wiedza wpisująca się w nurt najnowszego dorobku naukowego zarówno krajowego, jak i światowego. Studia wzbogacone są o szereg zajęć o charakterze praktycznym - nacisk położony jest na aktywne formy zajęć (learning by doing), podczas których studenci zyskują konkretne umiejętności przydatne w karierze zawodowej.
   Kierunek kształci przyszłych specjalistów dla rynku finansowego i biznesu międzynarodowego. Posiadają oni szeroką wiedzę z zakresu finansów międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem działalności inwestycyjnej na międzynarodowych rynkach finansowych. Znają specyfikę i zasady funkcjonowania korporacji transnarodowych, w tym ich rolę na rynku finansowym i w procesie inwestycyjnym. Dysponują bardzo konkretnymi umiejętnościami pozwalającymi im sprawnie funkcjonować w w/w obszarach. Spośród innych kierunków ekonomicznych kierunek Finanse międzynarodowe wyróżnia wyraźne położenie nacisku na kształcenie w zakresie tematycznym finansów i inwestycji w wymiarze międzynarodowym. Absolwent kierunku Finanse międzynarodowe jest wyposażony w unikatowe i wysoce pożądane umiejętności, które pozwolą mu nie tylko odnaleźć się na krajowym, ale także międzynarodowym rynku pracy (np. honorowany powszechnie za granicą prestiżowy certyfikat Thomson Reuters Eikon Certification – do egzaminu przygotowują unikatowe zajęcia Akademia Thomson Reuters).
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Finanse międzynarodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język angielski
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, informatyka
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: matematyka, informatyka, fizyka, geografia, historia
    

  • GOSPODARKA PRZESTRZENNA

   Uczelnie Łódź - kierunek Gospodarka przestrzenna
   Studia umożliwiają zdobycie umiejętności wszechstronnej oceny zjawisk i decyzji gospodarczych, projektowania rozwoju zrównoważonego, wykorzystywania innowacyjnych metod i narzędzi gospodarowania przestrzenią.
   Absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy na różnych stanowiskach, między innymi w jednostkach administracji rządowej (także centralnej) i samorządowej (gmin, powiatów, województw), przedsiębiorstwach użyteczności publicznej, agencjach oraz fundacjach rozwoju regionalnego i lokalnego, firmach doradczo-konsultacyjnych, różnych podmiotach otoczenia biznesu oraz instytucjach zajmujących się współpracą regionalną - także w wymiarze europejskim, w instytucjach i agendach UE.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka
    

    

   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna jest konkurs dyplomów.
    

  • INFORMATYKA

   Uczelnie Łódź - kierunek Informatyka
   Studia dostarczają szerokiej wiedzy oraz umiejętności praktycznych w zakresie wykorzystania narzędzi i metod informatycznych głównie w systemach ekonomicznych oraz społecznych. Zajęcia będą odbywały się w nowoczesnym Centrum Informatyczno-Ekonometrycznym.
   Absolwent studiów informatycznych posiada specjalistyczną wiedzę i umiejętności z dziedziny przetwarzania informacji przy wykorzystaniu środków, narzędzi i metod techniki komputerowej. Zasadniczy zakres kompetencji absolwenta tego kierunku będzie obejmował: profesjonalne przeprowadzenie analizy istniejącego systemu informacyjnego, poprawne wykonanie projektu informatycznego, jego oprogramowanie przy wykorzystaniu odpowiednich narzędzi programistycznych, wdrożenie do eksploatacji upgrading. Absolwent Informatyki uzyska również kompetencje z zakresu ekonomii i zarządzania. Dzięki temu będzie dobrze rozumiał język ekonomiczny i zagadnienia gospodarcze. Zdobędzie możliwość atrakcyjnego zatrudnienia w charakterze specjalisty od szeroko rozumianej infrastruktury informatycznej w przedsiębiorstwach przemysłowych, handlowych i usługowych oraz administracji publicznej – czyli wszędzie tam, gdzie zapotrzebowanie na informatyków jest największe.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, informatyka
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: matematyka, geografia, informatyka
    

    

   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Informatyka jest konkurs dyplomów.
    

  • INFORMATYKA I EKONOMETRIA

   Uczelnie Łódź - kierunek Informatyka i ekonometria
   To kierunek studiów ekonomicznych, który kształci przyszłych analityków systemów ekonomicznych i informatycznych. Program studiów przygotowuje absolwentów do podjęcia pracy związanej z badaniem procesów gospodarczych, zarówno o charakterze mikroekonomicznym, jak i makroekonomicznym. 
   Absolwent posiada wiedzę z zakresu szeroko rozumianej ekonomii, zarządzania i finansów, (a także różnych metod ilościowych) i potrafi ją wykorzystać do analizy oraz prognozowania zjawisk na różnych szczeblach zarządzania. Wiedza z informatyki użytkowej może być wykorzystana do projektowania, programowania i wdrażania systemów informatycznych oraz administrowania sieciami komputerowymi. Absolwent tego kierunku powinien być dobrze przygotowany do pracy we wszystkich podmiotach gospodarczych oraz instytucjach na takich stanowiskach, na których jest wymagane stosowanie narzędzi matematycznych, statystycznych, ekonometrycznych i informatycznych.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka i ekonometria brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy nowożytny
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, geografia, informatyka
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: matematyka, fizyka, geografia, informatyka
    

    

   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Informatyka i ekonometria jest konkurs dyplomów.
    

  • KOMUNIKACJA W BIZNESIE - STUDIA PODYPOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Komunikacja w biznesie
   Komunikacja w biznesie (Business Communication) jest dziedziną koncentrującą się na procesach komunikowania organizacji z otoczeniem zewnętrznym i wewnętrznym. Studia podyplomowe skierowane są do wszystkich osób zainteresowanych podniesieniem swoich kwalifikacji w zakresie efektywnego komunikowania w organizacjach biznesowych, instytucjach współpracujących z biznesem, a także organizacjach non-profit.
   Kształcenie jest ukierunkowane na nabycie lub doskonalenie umiejętności komunikowania w relacjach interpersonalnych oraz relacjach organizacyjnych, w tym w odniesieniu do kierowania ludźmi, kształtowania relacji z otoczeniem organizacji czy podstawowych działań marketingowych.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Komunikacja w biznesie wymagane są ukończone studia wyższe.

  • LOGISTYKA

   Uczelnie Łódź - kierunek Logistyka
   To studia, które są połączeniem wiedzy z zakresu ekonomii z praktyczną umiejętnością zarządzania, organizowania i realizowania działalności logistycznej w podmiotach gospodarczych.
   Absolwent kierunku jest specjalistą ds. logistyki, ma gruntowną wiedzę z ekonomii i zarządzania, posiada umiejętność organizowania i realizowania operacyjnej działalności logistycznej w podmiotach gospodarczych. Zna zasady funkcjonowania systemów logistycznych zarówno od strony teorii funkcjonowania systemów i projektowania procesów, jak również praktyki gospodarczej. Potrafi zaplanować działania w zakresie logistyki na każdym szczeblu: od zorganizowania zaopatrzenia w surowce i materiały, przez realizację procesu produkcyjnego, aż do procesu dystrybucji. Zdobyta wiedza ma bardzo praktyczne i szerokie zastosowanie, o czym świadczy duża ilość zajęć prowadzonych w laboratoriach komputerowych. Dotyczy to zarówno przedmiotów związanych z badaniami operacyjnymi, jak też zagadnień skupionych na obiegu informacji, które towarzyszą przepływom towarów. Absolwent potrafi doskonale wykorzystać narzędzia informatyczne stosowane w systemach logistycznych.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Logistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka
    

    

   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Logistyka jest konkurs dyplomów.
    

  • MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

   Uczelnie Łódź - kierunek Międzynarodowe stosunki gospodarcze
   Studia przygotowują absolwenta do pracy w przedsiębiorstwach działających na rynkach zagranicznych, w firmach zagranicznych inwestujących w Polsce oraz w instytucjach funkcjonujących na arenie międzynarodowej.
   Absolwent tego kierunku posiada wiedzę z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych oraz innych dyscyplin uzupełniających, dzięki czemu zyskuje określone umiejętności praktyczne pozwalające mu podjąć pracę na stanowiskach operacyjnych i analitycznych, oraz menedżerskich średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach i instytucjach działających na rynku międzynarodowym.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka
    

    

   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze jest konkurs dyplomów.
    

  • POLITYKA SPOŁECZNA

   Uczelnie Łódź - kierunek Polityka społeczna
   Absolwent jest przygotowany do realizowania zadań z zakresu polityki społecznej w instytucjach międzynarodowych, państwowych, samorządowych i organizacjach pozarządowych, a także pracy w przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych zajmujących się gospodarczym, politycznym i społecznym wymiarem życia publicznego. Wiedza z zakresu nauk politycznych i społecznych pozwoli absolwentowi na rozpoznanie i analizę zjawisk życia społecznego oraz podejmowanie trafnych decyzji zmierzających do ich regulacji. Natomiast wiedza z zakresu nauk prawnych pozwoli na zastosowanie rozwiązań prawnych do zagadnień tematycznie związanych z rynkiem pracy i ubezpieczeń społecznych.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
    
    

   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Polityka społeczna jest konkurs dyplomów.
    

  • PRACA SOCJALNA

   Uczelnie Łódź - kierunek Praca socjalna
   To kierunek studiów, który kształci pracowników socjalnych. Studia pomagają zdobyć umiejętności dokonywania diagnoz sytuacji i zjawisk będących przyczyną trudnego położenia jednostek, grup i społeczności lokalnych.
   Absolwent umie rozwiązywać problemy w tych obszarach rzeczywistości społecznej, w których potrzebna jest profesjonalna pomoc, m.in. wtedy, gdy występuje nieudolność w funkcjonowaniu jednostki i środowisku społecznym z powodu ubóstwa, sieroctwa, przemocy w rodzinie, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, starości, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, narkomanii, alkoholizmie, przestępczości, migracji, uchodźctwa etc. Absolwent jest przygotowany do pracy w regionalnych ośrodkach polityki społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie i ośrodkach pomocy społecznej, a także pracy w palcówkach opiekuńczo-społecznych, z rodzinami zastępczymi, w domach pomocy społecznej, w jednostkach organizacyjnych do spraw zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, w ośrodkach i placówkach wsparcia, w zakładach karnych, w ośrodkach dla uchodźców oraz licznych organizacjach pozarządowych, które zajmują się przeciwdziałaniem i diagnozowaniem wyżej wymienionych problemów.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Praca socjalna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język polski, WOS, historia
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: język polski, WOS, historia
    

    

   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Stosunki międzynarodowe jest konkurs dyplomów.
    

  • RYNEK FINANSOWY

   Uczelnie Łódź - kierunek Rynek finansowy
   Studia pierwszego stopnia na kierunku Rynek finansowy pozwalają na uzyskanie gruntownej wiedzy z zakresu ekonomicznych, finansowych i prawnych uwarunkowań decyzji inwestycyjnych na rynkach finansowych. Pozwalają na zrozumienie mechanizmów funkcjonowania rynków finansowych, wzajemnych zależności pomiędzy rynkami finansowymi a ich otoczeniem ekonomicznym, finansowym, prawnym i instytucjonalnym oraz zrozumienie zasad kształtowania wartości papierów wartościowych czy przedsiębiorstw.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Rynek finansowy brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, informatyka
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, informatyka
    

    

   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Rynek finansowy jest konkurs dyplomów.
    

  • SOCJOLOGIA

   Uczelnie Łódź - kierunek Socjologia
   Studia obejmują swoim programem przedmioty podstawowe, kierunkowe, a także przedmioty, które charakteryzuje profil naukowo-badawczy łódzkiego środowiska socjologicznego. 
   Absolwent kierunku posiada wiedzę z zakresu socjologii poszerzonej o podstawy nauk społecznych. Potrafi projektować badania jakościowe i ilościowe. Umie korzystać z podstawowych technik badań terenowych, umie również interpretować uzyskane wyniki badań. Absolwent potrafi wykorzystać teoretyczny dorobek socjologii, a także analizować materiał empiryczny, odwołując się do pojęć i modeli teoretycznych. W szczególności umie projektować, monitorować i oceniać krytycznie programy służące rozwiązywaniu bieżących problemów społecznych.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Socjologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język polski, WOS, historia
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: język polski, WOS, historia
    

    

   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Socjologia jest konkurs dyplomów.
    

  • ANALITYKA FINANSOWA W PRZEDSIĘBIORSTWIE - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Analityka finansowa w przedsiębiorstwie
   elem studiów podyplomowych jest poszerzenie wiedzy i zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie analizy finansowej i powiązanych z nią zagadnień. Uzyskanie tych efektów kształcenia jest niezbędnym elementem nowoczesnego zarządzania finansami przedsiębiorstwa zarówno w obszarze diagnostycznym jak i tworzenie programów rozwoju biznesu. Cechą specyficzną programu studiów podyplomowych jest rozpatrywanie zagadnień szczegółowych związanych z zarządzaniem finansowym z makroekonomicznym otoczeniem przedsiębiorstw oraz wyeksponowanie praktycznych metod i narzędzi analityki finansowej dającej podstawy budowania przewagi konkurencyjnej każdego przedsiębiorstwa.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Analityka finansowa w przedsiębiorstwie wymagane są ukończone studia wyższe pierwszego albo drugiego stopnia dowolnego kierunku.

  • ASYSTENT RODZINY - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Asystent rodziny
   Celem studiów jest przygotowanie do pełnienia roli zawodowej asystenta rodziny, poszerzenie wiedzy oraz doskonalenie praktycznych umiejętności i kompetencji zawodowych w tym zakresie.
   Słuchacze zdobędą wiedzę z zakresu prawnych aspektów funkcjonowania rodziny oraz uregulowań dotyczących pieczy zastępczej, psychologii rozwojowej oraz pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej.
   Słuchacze zostaną także wyposażeni w wiedzę z zakresu metodyki pracy asystenta rodziny w tym w praktyczne umiejętności diagnozowania środowiska rodziny wieloproblemowej oraz opracowania i realizacji planu pomocy rodzinie na poziomie socjalnym, społecznym, wychowawczym, zawodowym.
   Zajęcia warsztatowe przyczynią się do zwiększenia kompetencji słuchaczy w zakresie udzielania pomocy i wsparcia poszczególnym członkom rodziny, motywowania rodziny do współpracy i zmiany trudnej sytuacji, negocjacji i mediacji w rodzinie, prowadzenia edukacji rodzin z zakresu ról społecznych, zachowań prozdrowotnych, organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży, budowania sieci wsparcia dla rodziny w środowisku lokalnym.
   Słuchacze zostaną także wyposażeni w praktyczne umiejętności prowadzenia pracy wychowawczej i socjoterapeutycznej ze szczególnym uwzględnieniem sposobów postępowania w sytuacjach kryzysowych. Integralną częścią programu studiów będą praktyki zawodowe realizowane w instytucjach prowadzących pracę socjalną z rodziną.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Asystent rodziny wymagane są ukończone studia wyższe co najmniej pierwszego stopnia, przydatna jest wiedza z zakresu nauk społecznych. Studia przeznaczone są dla pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, którzy zamierzają podjąć pracę w charakterze asystenta rodziny.

  • AUDYT I KONTROLA WEWNĘTRZNA - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Audyt i kontrola wewnętrzna
   Celem studiów podyplomowych jest wprowadzenie słuchaczy w zaawansowaną wiedzę i umiejętności przeprowadzania kontroli i audytu wewnętrznego oraz wskazanie ich roli  we współczesnej, rozwijającej się organizacji. Uczestnictwo w Studiach da możliwość zdobycia praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania i analizy ryzykiem, usprawniania operacyjnego organizacji, tworzenia oraz analizy funkcjonowania komórek kontroli wewnętrznej, kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w instytucjach działających w sektorze prywatnym jak i publicznym. 
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Audyt i kontola wewnętrzna wymagane są ukończone studia wyższe na dowolnym kierunku.

  • BANKOWOŚĆ - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Bankowość
   Zarządzanie bankiem, tworzenie wzajemnych powiązań pomiędzy bankiem a klientem (klienci korporacyjni i indywidualni); ocena klientów, konstruowanie oferty i marketing bankowy. Metody i zakres operowania mechanizmem podaży pieniądza. Funkcjonowanie banków i rynków finansowych, podstawy prawne działalności bankowej, organizacja, zadania i miejsce banków w gospodarce. Rachunkowość i sprawozdawczość bankowa. Zarządzanie aktywami i pasywami banku – zarządzanie ryzykiem i rentownością banku, standardy kapitałowe (Bazylea).
   Szczegółowa tematyka zajęć jest dostosowana do wymagań słuchaczy danej edycji. Ponadto na zakończenie każdej edycji studiów podyplomowych przeprowadzana jest wśród jego uczestników ankieta oceniająca poszczególne przedmioty i wykładowców oraz umożliwiająca przekazanie sugestii dotyczących struktury, formy, tematyki zajęć itp.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Bankowość wymagane są ukończone studia wyższe.

  • CERTYFIKOWANY KIEROWNIK PROJEKTU - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Certyfikowany kierownik projektu
   Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w kwalifikacje i umiejętności pozwalające im na efektywne wypełnianie ról w procesie realizacji projektów, w tym pełnienie roli kierownika projektu. Studia podyplomowe są realizowane przy współpracy z firmami: Altcom Akademia S.A. i EBN Polska sp. z o.o.
   Studia obejmują szereg dyscyplin z zakresu nauk społecznych i ekonomicznych: ekonomia, psychologia, zarządzanie. Studia oparte są o zajęcia o charakterze praktycznym, podczas których słuchacze zyskują konkretne umiejętności przydatne im w karierze zawodowej. Dodatkowym atutem jest możliwość przystąpienia do egzaminu pozwalającego uzyskać certyfikat PRINCE® Fundation (egzamin finansowany w ramach opłaty za studia).
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Certyfikowany kierownik projektu wymagane są ukończone studia wyższe na dowolnego kierunku posiadający podstawową wiedzę ekonomiczną oraz z zakresu zarządzania.

  • COACHING I MENTORING ORGANIZACYJNY - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Coaching i mentoring organizacyjny
   Studia rozwijają zarówno indywidualne kompetencje słuchaczy niezbędne do efektywnej pracy w roli coachów i mentorów jak również kompetencje organizacyjne pozwalające na wdrażanie i koordynowanie programów rozwojowych w organizacjach biznesowych.
   Słuchacze zostają gruntownie przygotowani do wspierania rozwoju kadr biznesu, szczegółowo poznają specyfikę coachingu i mentoringu, zakres ich stosowania i możliwości, przechodzą warsztat projektowania narzędzi, prowadzenia sesji, wdrażania projektów rozwojowych.
   Integralną częścią programu są dwa moduły oparte o metodykę CoachWiseTM zaprojektowaną na potrzeby biznesu. CoachWise Coaching EssentialsTM to moduł akredytowany w International Coach Federation (ICF) natomiast CoachWise Mentoring EssentialsTM opiera się na standardach edukacyjnych European Mentoring and Coaching Council (EMCC) oraz International Mentoring Associacion (IAM).
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Coaching i mentoring organizacyjny wymagane są ukończone studia wyższe.

  • DIAGNOZA DZIECKA I JEGO RODZINY W PERSPEKTYWIE INTERDYSCYPLINARNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Diagnoza dziecka i jego rodziny w perspektywie interdyscyplinarnej
   Celem studiów jest poszerzenie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej. Słuchacze zdobędą wiedzę dotyczącą różnych perspektyw ujmowania rodziny oraz dzieci i młodzieży, problemów występujących w rodzinach, zagrożeń na jakie narażone są dzieci i młodzież, szczególnie z rodzin dysfunkcyjnych, regulacji prawnych dotyczących rodziny i dzieci, prawnych aspektów funkcjonowania rodziny i dziecka, uregulowań dotyczących opieki zastępczej.
   Słuchacze zostaną także wyposażeni w wiedzę dotyczącą metod i technik diagnozowania społecznego, diagnostyki wychowawczej oraz metodyki projektowej. Zajęcia warsztatowe przyczynią sie do zwiększenia kompetencji w zakresie zespołowego rozwiązywania problemów. Integralną częścią programu studiów będą hospitacje instytucji opiekuńczo-wychowawczych oraz opracowanie projektu socjalnego.
   W toku studiów słuchacze zdobędą wiedzę i umiejętności kluczowe dla pracowników socjalnych pracujących w ośrodkach wspierania rodziny niewydolnych wychowawczo, a także w zakresie tworzenia i inicjowania działań wspierających dzieci i rodziny.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Diagnoza dziecka i jego rodziny w perspektywie interdyscyplinarnej wymagane są ukończone studia wyższe.

  • DORADZTWO NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Doradzcwo na rynku nieruchomości
   Absolwent studiów podyplomowych zdobędzie szeroką wiedzę z zakresu mechanizmów funkcjonowania rynków nieruchomości, metod oceny i analizy przedsięwzięć inwestycyjnych i deweloperskich, metodyki wyceny , teorii portfela inwestycyjnego, optymalizacji podatkowej w działalności inwestycyjnej i deweloperskiej na rynku nieruchomości, regulacji prawnych warunkujących przebieg procesów inwestycyjnych.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Doradztwo na rynku nieruchomości wymagane są ukończone studia wyższe.

  • EKONOMICZNO-PRAWNE PODSTAWY MAŁEGO I ŚREDNIEGO BIZNESU - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Ekonomiczno-prawne podstawy małego i średniego biznesu
   Celem studiów podyplomowych jest poszerzenie wiedzy teoretycznej oraz doskonalenie praktyki z zakresu zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. W programie kształcenia ujęto przedmioty dotyczące:
   • prawa gospodarczego i prawa podatkowego
   • pozyskiwania kapitału dla MSP, w tym wspomagania środkami publicznymi
   • uwarunkowań konkurencyjnych przedsiębiorstw
   • finansów przedsiębiorstw
   • rachunkowości, uproszczonych form księgowości i analizy finansowej
   Cechą specyficzną programu studiów podyplomowych jest rozpatrywanie zagadnień związanych z zarządzaniem finansowym oraz wyeksponowanie praktycznych metod i narzędzi dających podstawy budowania przewagi konkurencyjnej każdego przedsiębiorstwa.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Ekonomiczno-prawne podstawy małego i średniego biznesu wymagane są ukończone studia wyższe.

  • FINANSE MIĘDZYNARODOWE W BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Finanse międzynarodowe w biznesie
   Studia stanowią unikatową ofertę edukacyjną na rynku krajowym. Są one adresowane do osób posiadających praktyczną lub/i teoretyczną wiedzę z zakresu finansów i rynków finansowych, które chcą poszerzyć zakres posiadanych kompetencji i umiejętności z zakresu finansów międzynarodowych przedsiębiorstw oraz zarządzania procesem inwestycyjnym przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Finanse międzynarodowe w biznesie wymagane są ukończone studia wyższe.

  • FINANSE W PRAKTYCE - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Finanse w praktyce
   Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy teoretycznej oraz praktycznej z zakresu finansów, w szczególności w zakresie operacji i transakcji na rynku usług finansowych.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Finanse w praktyce wymagane są ukończone studia wyższe.

  • GERONTOLOGIA SPOŁECZNA - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Gerontologia społeczna
   Studia dostarczają wiedzę z zakresu gerontologii społecznej,pracy socjalnej, psychogerontologii i geriatrii w zakresie potrzebnym do pracy zawodowej.
   Absolwent pozyska wiedzę z zakresu istoty, przyczyn i konsekwencji procesu starzenia, wiedzę w obszarze gerontologii społecznej (starość jako zjawisko społeczne, zagrożenia: ageizm, nadużycia, problemy prawa rodzinnego, socjalnego, spadkowego i praw osób starszych), pracy socjalnej z seniorami, medycyny wieku starszego (ogólne wiadomości nt. typowych schorzeń okresu starości, pielęgnacji i opieki, ze szczególnym uwzględnieniem opieki środowiskowej, długoterminowej nad niesprawnym seniorem, z uwzględnieniem edukacji w zdrowiu i chorobie seniora i jego opiekunów), zagospodarowania czasu wolnego (terapia zajęciowa, itp.).
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Gerontologia społeczna wymagane są ukończone studia wyższe na kierunkach społecznych, prawnych, medycznych, humanistycznych.

  • HANDEL ZAGRANICZNY W PRAKTYCE - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Handel zagraniczny w praktyce
   Celem studiów jest jest poszerzenie i uzupełnienie wiedzy oraz umiejętności w obszarach marketingu i zarządzania międzynarodowego oraz konkretnych zasad realizacji transakcji handlowych i procesów inwestycyjnych na rynkach międzynarodowych.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Handel zagraniczny w praktyce wymagane są ukończone studia wyższe.

  • INNOWACYJNE PRZYWÓDZTWO - DOSKONALENIE KOMPETENCJI LIDERÓW - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Innowacyjne przywództwo - doskonalenie kompetencji liderów
   Studia ukierunkowane są na kształtowanie kompetencji związanych z miękkim aspektem przywództwa organizacyjnego czyli z kształtowaniem polityki zarządzania kapitałem ludzkim z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi menadżerskich.
   Celem studiów jest doskonalenie kompetencji u osób obejmujących aktualnie stanowiska związane z zarządzaniem ludźmi (od poziomu wykonawczego do zarządczego), jak i dla osób, które w swojej ścieżce kariery mają zaplanowany awans zawodowy i objęcie stanowiska związanego z kierowaniem zespołem. Nacisk położono na trzy obszary tematyczne kluczowe dla budowania całościowej postawy nowoczesnego lidera: przywództwo wewnętrzne, przywództwo organizacyjne i nowoczesne narzędzia stosowane w przywództwie co pozwala na zbudowanie całościowej kompetencji niezbędnej do przewodzenia ludziom w organizacjach.
   Wymagania rekutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Innowacyjne przywództwo - doskonalenie kompetencji liderów wymagane są ukończone studia wyższe.

  • JOGA I ZARZĄDZANIE EMOCJAMI W BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Joga i zarządzanie emocjami w biznesie
   Celem studiów podyplomowych jest podniesienie kwalifikacji słuchaczy w zakresie zastosowania nowoczesnych metod zarządzania emocjami i tworzenia proefektywnościowej kultury emocjonalnej w organizacjach. Studia mają nie tylko dostarczać specjalistycznej wiedzy oraz umiejętności praktycznych ale także wypracować świadomość roli i odpowiedzialności pracownika i kierownika współczesnych organizacji (korporacji).
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Joga i zarządzanie emocjami w biznesie wymagane są ukończone studia wyższe.

  • KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PUBLICZNEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Kształtowanie wizerunku publicznego
   Studia wyposażają absolwenta w wieloaspektową wiedzę i umiejętności niezbędne do pełnienia ról publicznych. Kończąc studia uczestnicy zajęć będą wyposażeni w narzędzia pozwalające sprawnie poruszać się w świecie mediów oraz wystąpień publicznych.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Kształtowanie wizerunku publicznego wymagane są ukończone studia wyższe.

  • MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO W DOBIE GLOBALNYCH WYZWAŃ FINANSOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Mechanizmy funkcjonowania strefy euro w dobie globalnych wyzwań finansowych
   Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Projekt adresowany jest do różnych środowisk opiniotwórczych.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    

   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Mechanizmy funkcjonowania strefy euro w dobie globalnych wyzwań finansowych wymagane są:

   • listy motywacyjne, które przekonywująco przedstawią sposób propagowania wiedzy o strefie euro w otoczeniu absolwenta
   • oceny z licencjatu lub magisterium (wszystkie kierunki, preferowane będą kierunki ekonomiczne)

  • METODY STATYSTYCZNE ANALIZY DANYCH SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Metody statystyczne analizy danych społeczno-ekonomicznych
   Celem studiów jest uzupełnienie wiedzy i wykształcenia osób pracujących w sektorze administracyjnym lub w podobnych sektorach.
   Zajęcia realizowane w ramach studiów podyplomowych:
   • Badanie statystyczne, statystyka opisowa, wizualizacja danych, rachunek prawdopodobieństwa, wnioskowanie statystyczne
   • Charakterystyka populacji jednowymiarowej, porównanie dwóch populacji, dane brakujące
   • Analiza korelacji i regresji zmiennych ilościowych, analiza wariancji
   • Metody analizy danych jakościowych
   • Metody Data Mining, analiza skupień, analiza przeżycia, krzywe ROC
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Metody statystyczne analizy danych społeczno-ekonomicznych wymagane są ukończone studia wyższe.

  • METODY WSPIERANIA RELACJI MIĘDZYLUDZKICH - COACHING ŻYCIOWY - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Metody wspierania relacji międzyludzkich - coaching życiowy
   Studia podyplomowe ukierunkowane są zarówno na kształcenie wykwalifikowanych specjalistów w zakresie wspierania rozwoju kompetencji społecznych jak i doskonalenie umiejętności interpersonalnych u osób nastawionych na własny rozwój osobisty. Głównym celem kształcenia jest przekazanie profesjonalnej wiedzy i umiejętności z zakresu coachingu życiowego opierającej się na mechanizmach i rozwiązaniach socjologicznych i psycho-społecznych. Studia mają także na celu propagowanie idei life coachingu w Polsce w zgodzie z międzynarodowymi standardami przyjętymi dla tej specjalizacji.
   Nacisk położony jest na przekazanie specjalistycznej wiedzy, wypracowanie umiejętności związanych z pracą z ludźmi i wykreowanie postawy pro-aktywnej, wspierającej realizację życiowych celów i ambicji. Kształcenie w tym zakresie daje więc zarówno możliwość pozyskania nowoczesnych narzędzi przydatnych w praktyce zawodowej, jak i we własnym życiu. Integralną częścią programu jest szkolenie oparte na modelu Transforming CommunicationTM, warsztatu kreowania przestrzeni współpracy i porozumienia.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Metody wspierania relacji międzyludzkich - coaching życiowy wymagane są ukończone studia wyższe co najmniej pierwszego stopnia.

  • ORGANIZACJA POMOCY SPOŁECZNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Organizacja pomocy społecznej
   Celem studiów podyplomowych jest kształcenie i doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej. Słuchacze zdobędą szeroką wiedzę z zarządzania jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, w szczególności w zakresie zarządzania finansami i gospodarowania zasobami ludzkimi. W toku studiów słuchacze zdobędą umiejętności kluczowe dla pełnienia roli menedżerów jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, a także dla inicjowania i podejmowania efektywnej współpracy z innymi podmiotami działającymi w obszarze pomocy społecznej, w tym organizacjami pozarządowymi i władzami lokalnymi. Słuchacze nabędą również umiejętność właściwego interpretowania i wykorzystania uwarunkowań prawnych prowadzonej działalności. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych równoznaczne ze zdobyciem uprawnień do kierowania placówkami pomocy społecznej.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Organizacja pomocy społecznej wymagane są ukończone studia wyższe co najmniej pierwszego stopnia.

  • PROFESJONALNY SZKOLENIOWIEC W ORGANIZACJI I BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Profesjonalny szkoleniowiec w organizacji i biznesie
   Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji pozwalających na efektywne i skuteczne przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń biznesowych. Absolwent studiów podyplomowych jest przygotowany do samodzielnego, profesjonalnego stworzenia i zrealizowania procesu szkoleniowego. Potrafi zbadać zapotrzebowanie na szkolenia, dobrać tematy oraz odpowiednie narzędzia służące realizacji rozwoju odbiorców. Absolwent ma umiejętność reagowania w sytuacjach trudnych na zajęciach. Dysponuje wiedzą o prawnych aspektach przygotowywania programów szkoleniowych oraz ekonomicznych efektach rozwoju kapitału ludzkiego.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Profesjonalny szkolniowiec w organizacji i biznesie wymagane są ukończone studia wyższe co najmniej pierwszego stopnia.

  • PRZYGOTOWANIE I WDRAŻANIE PROGRAMÓW REWITALIZACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Przygotowanie i wdrażanie programów rewitalizacji
   Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom unikatowej, interdyscyplinarnej wiedzy dotyczącej rewitalizacji oraz praktyczne przygotowanie do realizacji i koordynowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Przygotowanie i wdrażanie programów rewitalizacji wymagane są ukończone studia wyższe co najmniej pierwszego stopnia.

  • PUBLIC RELATIONS - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Public relations
   Studia podyplomowe mają na celu uzupełnienie wykształcenia osób chcących rozszerzyć swoje umiejętności związane z pracą w zakresie działań Public Relations bądź osób, które takie działania pragną rozpocząć. Wiedza oferowana w ramach kształcenia odnosi się do praktycznych sytuacji i wymagań występujących w roli menedżera PR oraz innych menedżerów w których pracy niezbędne są umiejętności stosowania różnych instrumentów komunikowania i Public Relations (sytuacja działania na poziomie firmy pomiędzy firmą a otoczeniem). Słuchaczom Studium dostarczone zostaną narzędzia do przyszłej (obecnej) pracy: zasady konstrukcji strategii, techniki tworzenia pozytywnego wizerunku i tożsamości firmy oraz komunikacyjne techniki neutralizujące negatywnych wydarzeń na reputację firmy. Słuchacze studiów podyplomowych opanują także sposoby tworzenia wizerunku wewnątrz firmy poprzez efektywną komunikację z pracownikami i odpowiedzialną politykę informacyjną.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Public relations wymagane są ukończone studia wyższe co najmniej pierwszego stopnia.

  • RESOCJALIZACJA W WARUNKACH IZOLACYJNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Resocjalizacja w warunkach izolacyjnych
   Celem studiów podyplomowych jest przekazanie wiedzy z zakresu resocjalizacji, prawa, socjologii, psychologii i innych dyscyplin w zakresie potrzebnym do pracy zawodowej w zakładach karnych, ośrodkach resocjalizacyjnych, domach poprawczych.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Resocjalizacja w warunkach izolacyjnych wymagane są ukończone studia wyższe co najmniej pierwszego stopnia, na kierunkach społecznych, prawnych i humanistycznych.

  • RYNEK NIERUCHOMOŚCI - WYCENA - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Rynek nieruchomości - wycena
   Program studiów podyplomowych przygotowuje do przystąpienia do egzaminu państwowego na rzeczoznawcę majątkowego. Spełnia wymogi minimum programowego dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości określone Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości, ( Dz.U. 2014 poz. 826).
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Rynek nieruchomości - wycena wymagane są ukończone studia wyższe co najmniej pierwszego stopnia.

  • SOCJOLOGIA STOSOWANA W ZARZĄDZANIU ZASOBAMI LUDZKIMI - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Socjologia stosowana w zarządzaniu zasobami ludzkimi
   Głównym celem studiów podyplomowych jest dostarczenie słuchaczom wiedzy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz przećwiczenie wiedzy szczegółowej w trakcie ćwiczeń.
   Zajęcia obejmują w sumie ponad 200 godzin dydaktycznych rozłożonych na dwa semestry. Program zajęć koncentruje się na zagadnieniach związanych z tzw. „miękkim” zarządzaniem zasobami ludzkimi. Słuchacze zapoznają się z głównymi funkcjami wydziałów zasobów ludzkich w przedsiębiorstwach oraz głównymi technikami zarządzania zasobami ludzkimi. Słuchacze otrzymają materiały do ćwiczeń, z pomocą których będą mogli samodzielnie tworzyć narzędzia, przydatne w swojej dalszej pracy. Pod koniec studiów słuchacze powinni rozumieć pojęcia i procedury stosowane w zakresie prognozowania i planowania zatrudnienia, rekrutacji i selekcji pracowników, ocen pracowniczych, szkoleń pracowników etc. Powinni umieć także zastosować w praktyce pewne techniki i procedury zarządzania potencjałem społecznym.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Socjologia stosowana w zarządzaniu zasobami ludzkimi wymagane są ukończone studia wyższe co najmniej pierwszego stopnia.

  • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Zamówienia publiczne
   Studia przygotowują słuchaczy do wykonywania wszelkich czynności przewidzianych do zrealizowania zarówno w fazie przygotowania jak i prowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego, tak od strony zamawiających jak i wykonawców (oferentów). Program obejmuje problematykę wszystkich rynków zamówień publicznych, tzn. rynku dostaw, usług oraz robót budowlanych z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ostatnią ustawą nowelizacyjną oraz praktycznych konsekwencji tych zmian. Tematyka studiów obejmuje wszystkie rozwiązania systemu zamówień publicznych, które w stanie prawnym po ostatniej nowelizacji ustawy, wynikają zarówno z ustawy P.z.p. jak i rozporządzeń wykonawczych oraz aktów prawnych funkcjonalnie związanych z tą ustawą.
   Program studiów przewiduje m. in.  ośmiogodzinne warsztaty informatyczne, których celem jest zapoznanie słuchaczy z informatycznymi rozwiązaniami stosowanymi w systemie zamówień publicznych w tym z problematyką stosowania podpisu elektronicznego, aukcji i licytacji elektronicznej, dynamicznego systemu zakupów oraz przygotowanie do wejścia w życie pełnej elektronizacji systemu zamówień publicznych. Zajęcia prowadzone będą przez starannie dobraną kadrę składająca się z pracowników Uniwersytetu Łódzkiego, kadry kierowniczej Urzędu Zamówień Publicznych oraz innych wykładowców o szczególnie wysokich kwalifikacjach.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Zamówienia publiczne wymagane są ukończone studia wyższe co najmniej pierwszego stopnia.

  • ZARZĄDZANIE BADANIAMI NAUKOWYMI I KOMERCJALIZACJA WYNIKÓW BADAŃ - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników badań
   Oferta tych studiów podyplomowych jest skierowana do pracowników naukowych, którzy pragną zdobyć wszechstronną wiedzę i rozwinąć praktyczne umiejętności z zakresu skutecznego przygotowania i zarządzania projektami badawczymi oraz komercjalizacji wyników badań naukowych.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników badań wymagane są ukończone studia wyższe co najmniej pierwszego stopnia, przydatna jest wiedza z zakresu nauk ekonomicznych.

  • ZARZĄDZANIE EMOCJAMI - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź -  studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie emocjami
   Celem studiów podyplomowych jest podniesienie kwalifikacji słuchaczy w zakresie sposobów dotyczących rozpoznawania emocji i zarządzania emocjami w zakresie indywidualnym i uzyskania uniwersalnych umiejętności tworzenia proefektywnościowych kultur emocjonalnych w instytucjach publicznych i w firmach działających na rynku.
   Program studiów ukierunkowany jest na umiejętności komunikowania interpersonalnego oraz interorganizacyjnego, w tym w odniesieniu do kierowania emocjami w zespołach, kształtowania relacji interpersonalnych z otoczeniem organizacji i klientami. Studia podyplomowe kładą nacisk na aplikacyjny charakter przekazywanej wiedzy. Proponowane w programie przedmioty pozwalają na zdobycie praktycznych umiejętności i kompetencji społeczno-psychologicznych pożądanych w środowisku pracy.
   Studia rozwijają umiejętności komunikowania przydatne na stanowiskach kierowniczych w organizacjach, a także w specjalnościach takich jak relacje pracownicze, doradztwo w zarządzaniu zespołami i facylitacja oraz coaching i doradztwo personalne. Rozwijają wiedzę, umiejętności i kompetencje przydatne wszędzie tam, gdzie działania wymagają wiedzy o emocjach, sposobach radzenia sobie ze stresem własnym i innych i radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych. Ważnym elementem kształcenia jest nabycie przez absolwentów zdolności krytycznego myślenia, analizowania i interpretowania procesów komunikacji również z użyciem technik komputerowych.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie emocjami wymagane są ukończone studia wyższe.

  • ZARZĄDZANIE I POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
   Absolwent studiów podyplomowych potrafi określić stan prawny nieruchomości, przygotować i pośredniczyć w umowie sprzedaży, najmu nieruchomości, zidentyfikować scenariusze rozwoju przedmiotowej nieruchomości, umie przygotować analizę lokalnego rynku nieruchomości, potrafi dokonać oceny efektywności wybranych wariantów inwestycyjnych dla nieruchomości, sporządzić plan zarządzania nieruchomością, posiada praktyczne umiejętności w zakresie administrowania i zarządzania nieruchomościami.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami wymagane są ukończone studia wyższe.

  • ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ W PRAKTYCE - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie oświatą w praktyce
   Celem studiów podyplomowych jest uzupełnienie wiedzy i wykształcenia osób pracujących jako zarządzający placówką oświatową lub planujących taką karierę. Wiedza oferowana w ramach kształcenia jest ukierunkowana na nabycie i doskonalenie różnych umiejętności z zakresu kontroli zarządczej w oświacie, aktualnych zagadnień prawnych, umiejętności działania w sytuacji kryzysowej, kreowania wizerunku zarządzającego jako osoby reprezentującej placówkę. Studia kładą nacisk na aplikacyjny charakter przekazywanej wiedzy. Proponowane w programie studiów podyplomowych przedmioty pozwalają na zdobycie praktycznych umiejętności i wiedzy pożądanych w pełnieniu funkcji kierowniczych w oświacie.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie oświatą w praktyce wymagane są ukończone studia wyższe co najmniej pierwszego stopnia.

  • ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM NA RYNKU KAPITAŁOWYM - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie przedsiębiorstwem na rynku kapitałowym
   Celem studiów podyplomowych jest uzupełnienie wiedzy i wykształcenia osób pracujących jako zarządzający przedsiębiorstwem (w tym finansami) lub planujących taką karierę. Wiedza oferowana w ramach kształcenia jest ukierunkowana na nabycie i doskonalenie różnych umiejętności z finansów przedsiębiorstw, a także rynku kapitałowego. Studia podyplomowe kładą nacisk na aplikacyjny charakter przekazywanej wiedzy. Proponowane przedmioty pozwalają na zdobycie praktycznych umiejętności i wiedzy koniecznych przy pozyskiwaniu kapitału na rozwój przedsiębiorstwa na rynku finansowym.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie przedsiębiorstwem na rynku kapitałowym wymagane są ukończone studia wyższe co najmniej pierwszego stopnia.

  • ZARZĄDZANIE RYZYKIEM FINANSOWYM - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie ryzykiem finansowym
   Celem studiów podyplomowych jest uzyskanie i pogłębienie przez absolwentów wiedzy z zakresu specyfiki działalności instytucji finansowych i przedsiębiorstw w kontekście identyfikacji i zarządzania ryzykiem finansowym.
   Celem kształcenia jest zapoznanie słuchaczy z metodami i koncepcjami strategicznego i operacyjnego zarządzania ryzykiem, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań specyfiki działalności różnych podmiotów rynkowych, przedsiębiorstw i instytucji finansowych. Nacisk w programie położony jest na zapoznanie się z nowoczesnymi metodami identyfikacji, kwantyfikacji oraz zarządzania ryzykiem finansowym. W ramach studiów podyplomowych słuchacze zdobędą wiedzę zarówno teoretyczną jak i praktyczną konieczną do wykonywania pracy na stanowiskach analitycznych oraz menadżerskich w zakresie zarządzania finansowego, z uwzględnieniem zarządzania w warunkach niepewności finansowej.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie ryzykiem finansowym wymagane są ukończone studia wyższe co najmniej pierwszego stopnia.

 

 

łódź akademicka